شاخص یاب

تونگا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 0.43 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5425.62 5570 5570 5570 5570 5595
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15