تونگا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5332.50
5304 5342 5381 5379 5357
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره سپرده 3.02
3.31 3.31 3.31 3.37 3.87
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2060.76
1927 2058 1988 1942 1986
آدرس های IP 422.00
923 961 990 1011 1070
آسانی کسب و کار 89.00
87 89 90 90 80
شاخص فساد مالی 31.00
31 32 34 34 34
رتبه فساد مالی 95.00
108 107 106 108 127
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 13 13
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 21.88
23.2 21.12 23.23 25.64 23.8