تونگا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5332.50 5060 5384 5387 5390 5379
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره سپرده 3.14 3.41 3.52 3.62 3.72 4.44
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 2060.76 1960 1724 1735 1731 1399
آدرس های IP 422.00 950 1022 1061 1074 1081
آسانی کسب و کار 89.00 76 76 75 75 64
شاخص فساد مالی 31.00 29 29 28 28 25
رتبه فساد مالی 95.00 106 108 110 112 127
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 11 11 12 12 12