تونگا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.38 0.38 0.38 0.36
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5332.50 5060 5060 5373 5384 5467
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره سپرده 3.14 3.26 3.25 3.29 3.33 3.63
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 85.00 78 76 76 75 64
شاخص فساد مالی 31.00 28.57 28.91 28.91 28.91 26.27
رتبه فساد مالی 95.00 106 108 108 108 127
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 10.91 10.91 11.3 11.69 12.1