تونگا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5332.50
5265 5304 5342 5381 5379
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 3.14
3.41 3.41 3.41 3.41 4.44
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2060.76
1724 1735 1731 1613 1399
آدرس های IP 422.00
1022 1061 1074 1079 1081
آسانی کسب و کار 89.00
85 87 89 90 85
شاخص فساد مالی 31.00
29 29 29 29 25
رتبه فساد مالی 95.00
109 108 107 106 127
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 21.88
25.59 23.2 21.12 23.23 23.8