شاخص یاب

تونگا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.43
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5425.62
5530 5530 5570 5570 5595
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 3.02
3.31 3.31 3.37 3.43 3.87
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2060.76
2058 1988 1942 2000 1986
آدرس های IP 422.00
961 990 1011 1026 1070
آسانی کسب و کار 89.00
91 94 95 95 103
شاخص فساد مالی 31.00
32 34 34 34 34
رتبه فساد مالی 95.00
94 91 90 90 86
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.88
21.12 23.23 25.64 23.57 23.8