شاخص یاب

توگو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 579 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-09
نرخ بیکاری 1.8 2017-12
نرخ تورم 1.2 2018-10
نرخ بهره 4.5 2018-12
موازنه تجاری -46 2017-05
حساب جاری -223 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 4.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 577 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1430 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2017-12
جمعیت 7.8 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 110200 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2018-10
تورم مواد غذایی -0.3 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
CPI مسکن آب و برق 99.2 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.4 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -46 2017-05
حساب جاری -223 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2017-12
صادرات 44.1 2017-05
واردات 90.1 2017-05
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 86.8 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1388 2017-03
آدرس های IP 9633 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.6 2018-06
شاخص فساد مالی 32 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 137 2018-12
تولید صنعتی -8.1 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2018-06