توگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 531 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 4.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 558 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.79 % 2016-12
جمعیت 7.61 میلیون 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 110200 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.6 % 2017-12
تورم مواد غذایی -5 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -46 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
صادرات 44.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
واردات 90.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
حساب جاری -255 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 80.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9633 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 50.3 % 2017-09
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 156 2017-12
تولید صنعتی 17.7 % 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 در صد 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.13 celsius 2013-08