توگو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 550 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 4.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 558 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2014-12
جمعیت 7.31 میلیون 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 93900 ترس / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 45000 ترس / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.5 % 2017-06
تورم مواد غذایی -6.2 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 5.61 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -46 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
صادرات 44.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
واردات 90.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
حساب جاری -140 XOF - میلیارد 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
بودجه دولت -5.3 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 80.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 42.2 % 2017-03
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 154 2016-12
تولید صنعتی 14.8 % 2017-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 % 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12