توگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 578 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 558 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.79 % 2016-12
جمعیت 7.61 میلیون 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 110200 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 % 2018-02
تورم مواد غذایی -0.2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -46 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
صادرات 44.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
واردات 90.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
حساب جاری -255 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 86.8 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9633 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 52.8 % 2017-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 156 2017-12
تولید صنعتی 1.3 % 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 در صد 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.13 celsius 2013-08