توگو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 550 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 4.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 558 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.79 % 2016-12
جمعیت 7.61 میلیون 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 93900 ترس / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 45000 ترس / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2017-08
تورم مواد غذایی 0.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -46 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
صادرات 44.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
واردات 90.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
حساب جاری -255 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
بودجه دولت -5.3 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 80.6 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 52.3 % 2017-06
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 154 2016-12
تولید صنعتی 9.9 % 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12