شاخص یاب

توگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 575 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 4.81 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 577 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1430 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 % 2017-12
جمعیت 7.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 110200 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-09
تورم مواد غذایی 1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 122 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 6.49 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -46 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
صادرات 44.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
واردات 90.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
حساب جاری -223 XOF - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 86.8 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9633 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.6 % 2018-06
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 137 2018-12
تولید صنعتی -11.3 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.13 celsius 2013-08