شاخص یاب

توگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 553 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 4.81 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 577 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1430 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 % 2017-12
جمعیت 7.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 110200 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-07
تورم مواد غذایی 3.7 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 122 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 6.93 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -46 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
صادرات 44.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
واردات 90.1 CFA - فرانک - میلیارد 2017-05
حساب جاری -223 XOF - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 86.8 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9633 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.2 % 2018-03
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 156 2017-12
تولید صنعتی -9.5 % 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 در صد 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.3 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.13 celsius 2013-08