توگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 558.50 545 540 534 529 468
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5 5.1 5.1 5.1 6.59
تولید ناخالص داخلی 4.40 4.5 4.47 4.45 4.42 4.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 558.10 561 561 561 561 555
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382.10 1318 1302 1287 1271 1156
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.79 7 7 7 7 7
جمعیت 7.61 7.87 7.95 8.03 8.11 8.79
هزینه زندگی انفرادی 110200.00 110200 110200 110200 110200 110200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00 196600 196600 196600 196600 196600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00 33300 33300 33300 33300 33300
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.50 -1.5 0.8 1.5 1.5 3
تورم مواد غذایی -0.70 -0.4 -0.12 0.09 0.26 0.72
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.07 0.01 0.16 0.04 0.09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.40 116 116 116 116 115
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
نرخ بهره سپرده 7.11 7.66 7.71 7.76 7.81 8.51
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -46.00 -25.81 -25.68 -25.08 -24.6 -23.34
صادرات 44.10 39.88 38.03 36.28 34.87 28.65
واردات 90.10 72.65 71.07 69.56 68.16 59.25
حساب جاری -254.70 -242 -242 -242 -243 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -9.3 -9 -9 -8.64 -7.3
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.60 35 40 40 40 48
بودجه دولت -3.20 -3.09 -3.37 -3.65 -3.94 -2.9
مخارج نظامی 80.60 78.94 78.42 77.91 77.39 67.85
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آدرس های IP 9633.00 7976 7787 7444 6942 4377
شاخص اقتصادی مقدم 0.50 0.47 0.3 0.16 0.06 -0.24
تولید صنعتی 9.90 4.26 4.23 3.4 -1.56 5.23
آسانی کسب و کار 156.00 156 157 157 157 160
استفاده از ظرفیت 52.30 53.86 50.92 52.47 52.88 53.64
شاخص فساد مالی 32.00 30 30 30 29 28
رتبه فساد مالی 116.00 153 151 150 148 114
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 5.52 4.94 4.92 -1.34 1.36
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18