شاخص یاب

توگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 554.95
564 570 575 581 606
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
5.1 5.1 4.5 4.5 6.59
تولید ناخالص داخلی 4.81
5 5 5.4 5.4 5.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 577.38
580 580 585 585 590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1429.81
1490 1490 1520 1520 1600
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.80
2 2 2 2 2
جمعیت 7.80
8.01 8.08 8.13 8.19 8.81
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00
198600 198600 198600 196600 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00
34300 34300 34300 33300 35300
هزینه زندگی انفرادی 110200.00
110200 110200 110200 110200 110200
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.60
1.5 1.8 2 1.3 3
تورم مواد غذایی 3.70
0.7 1 1.5 3.76 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.33 0.11 0.1 0.07 0.08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.30
117 117 119 119 125
CPI مسکن آب و برق 122.00
123 123 123 123 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.80
115 115 115 115 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -46.00
-36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
صادرات 44.10
44.53 44.53 44.53 44.53 44.53
واردات 90.10
81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
حساب جاری -222.90
-243 -242 -238 -234 -229
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70
-9 -9 -8.5 -8.5 -7.3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60
40 40 44 44 48
بودجه دولت -1.50
-4.02 -4.6 -4.37 -4.15 -3.53
مخارج نظامی 86.80
90.42 92.18 92.54 92.89 103
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1388.34
1484 1486 1482 1485 1486
آدرس های IP 9633.00
9664 10669 10180 10456 10558
شاخص اقتصادی مقدم 0.40
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
تولید صنعتی -11.30
-11.05 -4.34 1.8 -1.28 0.94
آسانی کسب و کار 156.00
152 152 152 152 154
استفاده از ظرفیت 68.60
64.78 65.55 66.47 65.63 65.81
شاخص فساد مالی 32.00
33 34 34 34 35
رتبه فساد مالی 117.00
121 118 120 122 124
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.30
1.06 4.24 -2.56 -1.09 0.56
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.13
25.27 26.67 28.29 27.48 27.52