توگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 576.66
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
5.1 5.1 5.1 2.7 6.59
تولید ناخالص داخلی 4.40
4.45 4.62 4.8 4.9 4.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 558.10
530 485 532 467 467
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382.10
1312 1315 1318 1156 1158
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.79
6.95 6.97 7 6.97 6.9
جمعیت 7.61
7.67 7.76 7.85 7.92 8.94
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00
198600 198600 198600 198600 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00
34300 34300 34300 34300 35300
هزینه زندگی انفرادی 110200.00
110200 110200 110200 110200 110200
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -0.40
1.2 1.5 1.8 2 3
تورم مواد غذایی -0.20
0.5 0.7 1 1.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.03 0.11 0.04 0.08 0.07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.97
119 117 117 118 125
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11
7.33 7.5 7.66 7.71 8.51
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -46.00
-32 -32 -32 -32 -32
صادرات 44.10
45.4 45.4 45.4 45.4 45.4
واردات 90.10
77.4 77.4 77.4 77.4 77.4
حساب جاری -254.70
-248 -242 -237 -237 -196
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80
-9 -9 -9 -8.5 -7.3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.60
40 40 40 44 48
بودجه دولت -1.50
-3.44 -4.02 -4.6 -4.37 -3.53
مخارج نظامی 86.80
79.21 81.14 83.07 84.25 94.56
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1388.34
1329 1307 1287 1267 1091
آدرس های IP 9633.00
10394 9664 10669 10180 10558
شاخص اقتصادی مقدم 0.40
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
تولید صنعتی 1.30
4.57 -3.65 3.53 1.64 3.25
آسانی کسب و کار 156.00
156 156 156 156 156
استفاده از ظرفیت 52.80
52.73 50.15 52.67 50.21 52.36
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 117 117 117
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.00
0.29 0.32 0.32 0.32 0.32
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.13
27.51 25.27 26.67 28.29 27.52