توگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 531.25
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
5.1 5.1 5.1 5.1 6.59
تولید ناخالص داخلی 4.40
4.2 4.3 4.4 4.5 4.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 558.10
554 556 559 561 555
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382.10
1309 1312 1315 1318 1156
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.79
6.92 6.95 6.97 7 7
جمعیت 7.61
7.59 7.69 7.78 7.87 8.79
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00
198600 198600 198600 198600 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00
34300 34300 34300 34300 35300
هزینه زندگی انفرادی 110200.00
110200 110200 110200 110200 110200
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -1.60
0.8 1.2 1.5 1.8 3
تورم مواد غذایی -5.00
-2.2 0.5 0.7 1 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.01
0 0.03 0.11 0.04 0.07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.10
115 115 115 115 114
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.25 4.25 4
نرخ بهره سپرده 7.11
7.17 7.33 7.5 7.66 8.51
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -46.00
-25.68 -25.08 -24.6 -24.24 -23.34
صادرات 44.10
38.03 36.28 34.87 33.68 28.65
واردات 90.10
71.07 69.56 68.16 66.85 59.25
حساب جاری -254.70
-256 -251 -247 -242 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80
-9 -9 -9 -9 -7.3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.60
40 40 40 40 48
بودجه دولت -3.20
-4.12 -3.77 -3.43 -3.09 -2.9
مخارج نظامی 80.60
72.93 74.93 76.94 78.94 67.85
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1388.34
1350 1329 1307 1287 1147
آدرس های IP 9633.00
7787 7444 6942 6672 4377
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
0.35 0.21 0.09 0.01 -0.24
تولید صنعتی 17.70
3.83 5.57 -2.59 3.31 5.4
آسانی کسب و کار 156.00
157 157 157 157 160
استفاده از ظرفیت 50.30
50.32 52.12 51.93 52.72 53.33
شاخص فساد مالی 32.00
30 30 30 30 28
رتبه فساد مالی 116.00
125 134 143 153 114
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90
4.17 3.11 3.5 3.11 2.98
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.13
28.24 27.51 25.27 26.67 27.52