توگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 543.38 540 534 529 523 463
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.7 6.15 3.7 3.2 6.59
تولید ناخالص داخلی 4.40 4.48 4.61 4.56 4.52 4.63
تولید ناخالص داخلی سرانه 558.10 556 559 558 556 539
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1382.10 1315 1318 1302 1287 1156
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.10 7.01 7.01 7.03 7.05 7.02
جمعیت 7.61 7.78 7.87 7.95 8.03 8.79
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 93900.00 89450 89450 89450 89450 89450
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 45000.00 45000 45000 45000 45000 45000
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم -2.60 -1.8 -1.5 0.8 1.5 3
تورم مواد غذایی -9.60 -6.34 -6.5 -6.59 -6.62 -6.63
نرخ تورم (ماهانه) -1.20 -0.11 0.28 0.01 0.14 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.40 116 117 116 117 116
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11 7.5 7.66 7.71 7.76 8.51
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -46.00 -42.96 -43.19 -43.24 -43.22 -43.23
صادرات 44.10 44.84 44.5 44.53 44.54 44.53
واردات 90.10 80.13 81.67 81.5 81.53 81.52
حساب جاری -254.70 -247 -242 -242 -242 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -9.3 -9.3 -9 -9 -7.3
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.60 35 40 40 40 48
بودجه دولت -5.30 -4.4 -4.56 -4.37 -4.18 -3.68
مخارج نظامی 80.60 78.36 80.63 80.59 80.54 76.37
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71
تولید صنعتی 9.90 15.59 4.26 4.23 3.4 5.23
آسانی کسب و کار 154.00 150 150 149 147 146
استفاده از ظرفیت 52.30 52.91 53.86 50.92 52.47 53.64
شاخص فساد مالی 32.00 31 31 31 32 33
رتبه فساد مالی 116.00 121 122 122 123 125
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 10.7 5.52 4.94 4.92 1.36
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18