شاخص یاب

تایلند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 31.7 2019-01
بازار سهام 1083 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.44 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2018-09
نرخ بیکاری 0.9 2018-12
نرخ تورم 0.36 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.65 2018-12
نرخ بهره 1.75 2018-12
موازنه تجاری 1065 2018-12
حساب جاری 1632 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
اطمینان کسب و کار 49.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 455 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2658895 2018-09
تولید ناخالص ملی 2584939 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 631535 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 135132 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73948 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 726029 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 56321 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125425 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 281644 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 85020 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.9 2018-12
افراد شاغل 37866 2018-12
افراد بیکار 349 2018-12
پست های خالی شغلی 24840 2018-11
دستمزد 14076 2018-09
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 12781 2018-06
جمعیت 66.19 2017-12
هزینه های کار 96.02 2018-06
بهره وری 112 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 4.5 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.36 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.65 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.68 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 2018-09
قیمت تولید 101 2018-12
قیمت صادرات 106 2018-11
قیمت واردات 97.95 2018-11
تورم مواد غذایی 0.9 2018-12
CPI مسکن آب و برق 100 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.49 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 1.87 2019-01
عرضه پول M0 1420424 2018-11
عرضه پول M1 1995 2018-11
عرضه پول M3 19837 2018-11
ترازنامه بانک 18745339 2018-11
ذخایر ارزی 205658 2018-12
وام به بخش خصوصی 4117881 2018-11
نرخ بهره سپرده 1.29 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7513450 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1065 2018-12
حساب جاری 1632 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2017-12
صادرات 19381 2018-12
واردات 18316 2018-12
بدهی خارجی 158129 2018-09
رابطه مبادله 109 2018-11
ورود توریست 3177569 2018-11
ذخایر طلا 154 2018-12
تولید نفت خام 225 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25430 2018-10
حواله 11796 2018-11
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت 111540 2018-09
هزینه های دولت 386188 2018-09
درآمدهای دولت 200015 2018-11
هزینه های مالی 197962 2018-11
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.5 2018-12
تولید صنعتی 0.98 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 2018-10
استفاده از ظرفیت 70.77 2018-11
تغییرات موجودی انبار 97508 2018-09
ثبت خودرو 36288 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 153 2018-11
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 197020 2018-11
تولید سیمان 3103 2018-11
شاخص همزمان 130 2018-11
شاخص رقابتی 67.53 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 50.3 2018-12
مجموع فروش خودرو 94614 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.7 2018-10
هزینه های مصرف کننده 1365170 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 2016-12
پس انداز های شخصی 10.2 2016-12
نرخ وام بانکی 7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4358230 2018-09
قیمت گازوئیل 1.1 2018-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.1 2018-06
هزینه های شخصی -0.5 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 139 2018-11
خانه های مسکونی نوساز 6462 2018-10