تایلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
نرخ بیکاری 1.3 2018-01
نرخ تورم 0.42 2018-02
نرخ بهره 1.5 2018-02
موازنه تجاری 810 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 31.14 2018-03
بازار سهام 1183 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.46 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 407 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2580979 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 4839 THB - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 620109 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15682 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 119074 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70897 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 722532 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 60256 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127207 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270521 THB - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84086 THB - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.3 % 2018-01
افراد شاغل 37070 هزار 2018-01
افراد بیکار 475 هزار 2018-01
پست های خالی شغلی 43849 2018-01
دستمزد 13971 THB / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 305 THB / روز 2017-12
دستمزد در تولید 12745 THB / ماه 2017-09
جمعیت 65.93 میلیون 2016-12
هزینه های کار 98.42 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.42 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 0.63 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 94.65 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -0.16 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 99.89 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-02
عرضه پول M0 1396033 THB - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 1972 THB - میلیارد 2018-01
عرضه پول M3 19248 THB - میلیارد 2018-01
ترازنامه بانک 18797823 THB - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 212735 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 3950847 THB - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7601225 THB - میلیون 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 1.57 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 810 USD - میلیون 2018-02
صادرات 20372 USD - میلیون 2018-02
واردات 19557 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری 5211 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.5 % 2016-12
بدهی خارجی 148338 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 109 نقاط شاخص 2018-01
ورود توریست 3544520 2018-01
ذخایر طلا 152 تن 2017-12
تولید نفت خام 236 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26892 THB - میلیون 2017-12
حواله 12205 THB - میلیارد 2018-01
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -47063 THB - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 392694 THB - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 191784 THB - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 193185 THB - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6047 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.4 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 3.44 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.1 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 67.55 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات موجودی انبار 97314 THB - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 35849 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم 160 نقاط شاخص 2018-01
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 190385 2017-11
تولید سیمان 3251 هزاران تن 2018-01
شاخص همزمان 130 نقاط شاخص 2018-01
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2017-12
شاخص PMI تولید 50.9 2018-02
مجموع فروش خودرو 66545 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.3 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 1308888 THB - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 7550115 THB - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 8.7 % 2016-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-02
تسهیلات اعتباری خریدار 4125477 THB - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.13 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.9 % of GDP 2017-09
هزینه های شخصی -2.3 % 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 136 نقاط شاخص 2018-01
خانه های مسکونی نوساز 7762 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08