تایلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-09
نرخ بیکاری 1.1 2017-11
نرخ تورم 0.78 2017-12
نرخ بهره 1.5 2017-12
موازنه تجاری 1763 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 31.97 2018-01
بازار سهام 1192 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.34 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 407 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2566342 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 4839 THB - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598151 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15682 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133680 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67881 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 710970 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 55620 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125645 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271149 THB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84731 THB - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.1 % 2017-11
افراد شاغل 37722 هزار 2017-11
افراد بیکار 435 هزار 2017-11
پست های خالی شغلی 27372 2017-11
دستمزد 13878 THB / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 305 THB / روز 2017-12
دستمزد در تولید 12745 THB / ماه 2017-09
جمعیت 65.93 میلیون 2016-12
هزینه های کار 99.99 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.78 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.62 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 155 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 95.61 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 0.2 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 99.81 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-12
عرضه پول M0 1355720 THB - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 1944 THB - میلیارد 2017-11
عرضه پول M3 18946 THB - میلیارد 2017-11
ترازنامه بانک 18283902 THB - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 202562 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 3936410 THB - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7437319 THB - میلیون 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 1.57 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1763 USD - میلیون 2017-11
صادرات 21435 USD - میلیون 2017-11
واردات 19672 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری 5285 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.5 % 2016-12
بدهی خارجی 148338 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2017-11
ورود توریست 3020860 2017-11
ذخایر طلا 152 تن 2017-12
تولید نفت خام 237 BBL/D/1K 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18511 THB - میلیون 2017-10
حواله 10538 THB - میلیارد 2017-11
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 132818 THB - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 373404 THB - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 152058 THB - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 199121 THB - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6047 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.2 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 4.23 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 63.13 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات موجودی انبار -34759 THB - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 25051 ماشین 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 160 نقاط شاخص 2017-11
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 190272 2017-09
تولید سیمان 3041 هزاران تن 2017-11
شاخص همزمان 130 نقاط شاخص 2017-11
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 26 2017-12
شاخص PMI تولید 50.4 2017-12
مجموع فروش خودرو 78082 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.2 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 % 2017-10
هزینه های مصرف کننده 1299440 THB - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 7550115 THB - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 8.7 % 2016-12
نرخ وام بانکی 7 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4019458 THB - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.08 USD / لیتر 2017-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.9 % of GDP 2017-06
هزینه های شخصی 0.2 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 131 نقاط شاخص 2017-11
خانه های مسکونی نوساز 8379 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12