تایلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 1.1 2017-08
نرخ تورم 0.86 2017-09
نرخ بهره 1.5 2017-09
موازنه تجاری 3350 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 33.17 2017-10
بازار سهام 1079 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.29 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 407 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2537644 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 4839 THB - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 604883 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15682 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 141069 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 69317 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 687873 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 56248 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128379 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 266670 THB - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 81073 THB - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.1 % 2017-08
افراد شاغل 37600 هزار 2017-08
افراد بیکار 425 هزار 2017-08
پست های خالی شغلی 31277 2017-08
دستمزد 13620 THB / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 305 THB / روز 2017-12
دستمزد در تولید 12188 THB / ماه 2017-03
جمعیت 65.93 میلیون 2016-12
هزینه های کار 99.99 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 111 نقاط شاخص 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.86 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.58 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.53 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 94.23 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.58 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 99.69 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-09
عرضه پول M0 1302767 THB - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 1854 THB - میلیارد 2017-08
عرضه پول M3 18602 THB - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک 18142798 THB - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 199304 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 3892471 THB - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7291032 THB - میلیون 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 1.57 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3350 USD - میلیون 2017-09
صادرات 21810 USD - میلیون 2017-09
واردات 18450 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 4657 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.5 % 2016-12
بدهی خارجی 140510 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 111 نقاط شاخص 2017-08
ورود توریست 3133410 2017-08
ذخایر طلا 152 تن 2017-06
تولید نفت خام 247 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10085 THB - میلیون 2017-07
حواله 10427 THB - میلیارد 2017-08
شاخص تروریسم 6.71 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 132818 THB - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 392284 THB - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 186720 THB - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 137950 THB - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6047 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 52.2 2017-09
تولید صنعتی 3.74 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 62.98 نقاط شاخص 2017-08
تغییرات موجودی انبار -53728 THB - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 34906 ماشین 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 161 نقاط شاخص 2017-08
تولید خودرو 177415 2017-08
تولید سیمان 3054 هزاران تن 2017-08
شاخص همزمان 130 نقاط شاخص 2017-08
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 46 2016-12
شاخص PMI تولید 50.3 2017-09
مجموع فروش خودرو 67965 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 1296708 THB - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 7550115 THB - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 8.7 % 2016-12
نرخ وام بانکی 7 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 3947347 THB - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.2 % of GDP 2017-03
هزینه های شخصی 0.6 % 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 131 نقاط شاخص 2017-08
خانه های مسکونی نوساز 5643 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12