تایلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 1.2 2018-03
نرخ تورم 1.07 2018-04
نرخ بهره 1.5 2018-05
موازنه تجاری -1283 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 32.14 2018-05
بازار سهام 1149 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.73 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 407 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2633183 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 4839 THB - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634226 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15682 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133786 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74177 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 719958 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 59225 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127651 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273468 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82888 THB - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.2 % 2018-03
افراد شاغل 37342 هزار 2018-03
افراد بیکار 440 هزار 2018-03
پست های خالی شغلی 29626 2018-03
دستمزد 13721 THB / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 325 THB / روز 2018-12
دستمزد در تولید 12594 THB / ماه 2017-12
جمعیت 66.19 میلیون 2017-12
هزینه های کار 93.29 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 119 نقاط شاخص 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.07 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.64 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 93.3 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 0.68 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-05
عرضه پول M0 1419698 THB - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 2011 THB - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 19551 THB - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک 18774368 THB - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 214700 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 3940701 THB - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7674567 THB - میلیون 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 1.58 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1283 USD - میلیون 2018-04
صادرات 18946 USD - میلیون 2018-04
واردات 20229 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری 5751 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 148995 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-03
ورود توریست 3497260 2018-03
ذخایر طلا 154 تن 2018-03
تولید نفت خام 243 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18427 THB - میلیون 2018-02
حواله 12053 THB - میلیارد 2018-03
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 22596 THB - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 392389 THB - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 186380 THB - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 163784 THB - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.5 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 2.62 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 68.08 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار 2081 THB - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 32680 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 146 نقاط شاخص 2018-03
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 195257 2018-03
تولید سیمان 3831 هزاران تن 2018-03
شاخص همزمان 128 نقاط شاخص 2018-03
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2017-12
شاخص PMI تولید 49.5 2018-04
مجموع فروش خودرو 95062 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.9 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 1326084 THB - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 THB - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 8.7 % 2015-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 4167748 THB - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.12 USD / لیتر 2018-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.9 % of GDP 2017-09
هزینه های شخصی 0.2 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 138 نقاط شاخص 2018-03
خانه های مسکونی نوساز 11250 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08