شاخص یاب

تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.1 1.5 1 0.9 0.8
نرخ بیکاری 1.00 1 1.2 1.1 1.1 1.5
نرخ تورم 1.38 1.7 1.5 1.7 1.7 2.2
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 2 2 2.25
موازنه تجاری 1200.00 851 992 783 361 1135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 43 45 45 46
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 33.30
33.46 33.79 34.12 34.46 35.85
بازار سهام 1080.05
1045 1017 990 964 865
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.63
2.68 2.78 2.88 2.99 3.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
1.1 1.5 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
4.3 4.1 4.3 4.2 3
تولید ناخالص داخلی 455.22
475 475 494 494 510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2633183.00
2625263 2688040 2746410 2652041 2879428
تولید ناخالص ملی 4839.07
4943 5037 5047 5042 5396
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634226.00
616148 642373 661498 627504 688110
تولید ناخالص داخلی سرانه 6125.70
6375 6375 6445 6445 6641
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16277.70
16588 16588 17012 17012 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133786.00
130629 123445 139539 142120 132234
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74177.00
72245 74321 77367 72310 79613
تولید ناخالص داخلی از ساخت 719958.00
732546 747214 750916 726335 800416
تولید ناخالص داخلی از معادن 59225.00
58900 62756 61772 60512 67224
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127651.00
128865 132532 133140 133110 141968
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273468.00
270279 281437 285227 273034 301476
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82888.00
86339 87049 86452 85178 93247
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.00
1 1.2 1.1 1.1 1.5
افراد شاغل 37965.60
37565 38900 37556 37558 39500
افراد بیکار 401.70
397 395 407 408 458
پست های خالی شغلی 45423.00
35385 32000 36031 36068 42022
دستمزد 13721.14
14000 14310 14350 13873 14800
دستمزد در تولید 12593.68
12820 13190 12720 12742 13770
حداقل دستمزد 325.00
325 325 334 334 345
جمعیت 66.19
66.5 66.5 66.9 66.9 68
بهره وری 124.10
117 110 123 120 111
هزینه های کار 93.29
95.9 101 93.2 95.2 104
نرخ بیکاری جوانان 5.20
4.4 4.4 4.5 4.5 4.8
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.38
1.7 1.5 1.7 1.7 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.09
0.2 0.2 0.1 0.06 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.05
103 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.06
102 102 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.83
0.88 0.7 0.91 0.91 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147.46
156 153 148 151 163
قیمت تولید 103.20
101 115 101 101 124
قیمت صادرات 104.10
105 106 104 106 107
قیمت واردات 96.44
97.7 106 97.4 97.6 104
تورم مواد غذایی -0.03
2.29 2.3 2.5 2.2 2.85
CPI مسکن آب و برق 100.28
101 101 102 102 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.23
102 103 103 105 107
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.75 1.75 2 2 2.25
عرضه پول M0 1380578.00
1363916 1450000 1378353 1375894 1550000
عرضه پول M1 2008.20
2001 2060 2000 2000 2300
عرضه پول M3 19546.25
19558 20800 19546 19545 22700
ترازنامه بانک 18812777.00
18821171 18823558 18824311 18824566 18824703
ذخایر ارزی 206800.00
204105 196000 202366 201988 202300
وام به بخش خصوصی 3991691.00
3996188 3960690 3988975 3984025 3934374
نرخ بهره سپرده 1.29
1.54 1.54 1.79 1.79 2.04
نرخ بهره بین بانکی 1.58
1.83 1.83 2.08 2.08 2.33
ترازنامه بانک مرکزی 7752180.00
7801575 7550000 7815172 7815862 7850000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 1200.00
851 992 783 361 1135
صادرات 22217.89
21670 18309 21576 21152 20045
واردات 21227.07
20819 17317 20793 20791 18910
حساب جاری 960.00
3508 4700 3472 3472 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60
4.6 4.6 6.2 6.2 7.6
بدهی خارجی 152733.25
155708 155576 156689 156554 139000
رابطه مبادله 107.95
107 100 107 108 103
ورود توریست 2755050.00
3080600 3332024 3052600 3051600 3635200
ذخایر طلا 154.00
154 152 154 154 152
شاخص تروریسم 6.61
6.5 7.1 6.6 6.5 6.8
حواله 12120.00
11903 15182 11878 11875 22000
تولید نفت خام 244.00
243 245 244 239 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20587.32
21959 13700 21892 21894 24000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80
43 43 45 45 46
بودجه دولت -2.70
-2.6 -2.8 -2.6 -2.6 -3
ارزش بودجه دولت 22596.00
-11783 9000 -2736 -1870 45000
هزینه های دولت 392389.00
383324 409032 409262 396432 438155
درآمدهای دولت 197491.00
193472 195000 194511 194630 251000
هزینه های مالی 155540.00
205256 186000 197247 196500 206000
مخارج نظامی 6075.70
6129 6129 6151 6151 6198
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 52.80
51.2 52.5 49.7 50.1 52
تولید صنعتی 3.20
3.48 2.9 3.4 3.2 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.90
1 -0.5 0.5 2.1 0.6
استفاده از ظرفیت 69.42
68.8 65.6 68.7 68.9 67.1
تغییرات موجودی انبار 2081.00
-12333 30400 6146 -14921 29400
ثبت خودرو 41003.00
39838 30776 40260 40222 38500
شاخص اقتصادی مقدم 150.52
150 166 153 153 173
سرعت اینترنت 15999.07
16012 16058 17325 17547 21000
آدرس های IP 2822892.00
2572798 2584854 2565739 2581226 2572084
مجموع فروش خودرو 84965.00
85801 100740 84904 84862 119710
شاخص PMI تولید 50.20
49.9 50.2 50 50.1 51.1
تولید سیمان 3326.09
3316 3319 3321 3323 3345
تولید خودرو 195257.00
183203 152000 183231 183232 180000
شاخص همزمان 128.43
129 131 129 129 145
شاخص رقابتی 4.72
4.7 4.8 4.7 4.7 5
رتبه رقابتی 32.00
34 32 32 32 27
شاخص فساد مالی 37.00
42 42 37 37 43
رتبه فساد مالی 96.00
95 95 93 93 77
آسانی کسب و کار 26.00
31 31 38 38 35
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.30
81.8 82.1 81.9 82 78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.30
8.7 8.3 8.8 8.9 5.1
هزینه های مصرف کننده 1326084.00
1326963 1362561 1383106 1350477 1459575
درآمد قابل تصرف شخص 7931560.00
8097607 8202027 8268735 8335443 9248025
پس انداز های شخصی 8.70
8.6 8.5 8.4 8.3 8.7
نرخ وام بانکی 7.00
7.25 7.25 7.5 7.5 7.75
هزینه های شخصی 0.90
0.3 1.2 0.2 0.4 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4167748.00
4285006 4343580 4402118 4460620 5043639
قیمت گازوئیل 1.14
1.08 1.02 0.96 0.91 0.65
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.00
67.8 67.5 67.6 68 76.8
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 136.50
138 138 138 138 140
خانه های مسکونی نوساز 6129.00
8678 13100 8654 8657 14900
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 27.55
26.87 24.26 24.95 26.64 26.62