تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.9 1.1 1.5 1 0.8
نرخ بیکاری 1.20 1.3 1.2 1.2 1.2 1.5
نرخ تورم 1.07 1.1 1.7 1.5 1 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.25
موازنه تجاری -1283.32 3446 171 992 39.59 1135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 47 47 47 45 46
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 32.13
31.48 31.75 32.01 32.28 33.38
بازار سهام 1156.18
1113 1091 1068 1046 963
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.76
2.53 2.63 2.72 2.83 3.27
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
0.9 1.1 1.5 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
4 3.9 4.1 4.3 3
تولید ناخالص داخلی 406.84
436 405 436 444 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2633183.00
2596048 2620123 2688040 2746410 2873891
تولید ناخالص ملی 4839.07
4936 4933 5264 5047 5628
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634226.00
614255 614942 642373 661498 686787
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901.40
6031 6046 5972 6045 6027
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15681.80
15647 15923 15647 17011 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133786.00
139120 130374 123445 139539 131980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74177.00
70783 72103 74321 77367 79460
تولید ناخالص داخلی از ساخت 719958.00
711000 731112 747214 750916 798877
تولید ناخالص داخلی از معادن 59225.00
59234 58784 62756 61772 67095
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127651.00
130300 128613 132532 133140 141695
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273468.00
267270 269750 281437 285227 300896
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82888.00
83380 86170 87049 86452 93068
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 1.20
1.3 1.2 1.2 1.2 1.5
افراد شاغل 37341.90
39576 37450 38900 37451 39500
افراد بیکار 440.30
418 464 380 461 458
پست های خالی شغلی 29626.00
33100 34066 32000 33919 42022
دستمزد 13721.14
13800 14000 14310 14350 14800
دستمزد در تولید 12593.68
12670 12820 13190 12672 13770
حداقل دستمزد 325.00
308 308 308 308 315
جمعیت 66.19
66.39 66.46 66.54 66.62 67.45
بهره وری 119.18
116 114 110 119 111
هزینه های کار 93.29
104 95.93 101 93.23 104
نرخ بیکاری جوانان 5.20
5.3 4.35 4.3 4.34 4.8
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.07
1.1 1.7 1.5 1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.09
0.2 -0.11 0.2 -0.11 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.57
102 103 103 102 107
قیمت مصرف کننده اصلی 101.78
102 102 102 102 104
اندازه اصل تورم 0.64
0.64 0.65 0.7 0.65 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147.46
146 156 153 148 163
قیمت تولید 102.00
109 101 115 101 124
قیمت صادرات 101.19
123 102 126 102 138
قیمت واردات 93.30
102 93.43 106 93.37 114
تورم مواد غذایی 0.68
2.5 2.29 2.3 2.5 2.85
CPI مسکن آب و برق 100.10
100 101 101 101 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.03
100 102 103 102 107
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.25
عرضه پول M0 1419698.00
1420000 1379061 1450000 1387781 1550000
عرضه پول M1 2010.90
1980 1993 2060 1988 2300
عرضه پول M3 19551.11
19800 19493 20800 19506 22700
ترازنامه بانک 18774368.00
18563326 18128346 17841508 17839789 18155601
ذخایر ارزی 214700.00
187000 198973 196000 193353 200000
وام به بخش خصوصی 3940701.00
3898820 3910361 3914125 3912158 3911576
نرخ بهره سپرده 1.40
1.4 1.65 1.65 1.9 2.15
نرخ بهره بین بانکی 1.58
1.58 1.83 1.83 2.08 2.33
ترازنامه بانک مرکزی 7674567.00
7684224 7703718 7550000 7710476 7850000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1283.32
3446 171 992 39.59 1135
صادرات 18945.63
21089 20531 18309 20349 20045
واردات 20229.46
17643 20359 17317 20310 18910
حساب جاری 5751.14
4900 4721 4700 4725 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60
4.6 4.6 4.6 6.2 7.6
بدهی خارجی 148995.34
143000 152746 152546 153206 139000
رابطه مبادله 108.46
122 109 119 109 121
ورود توریست 3497260.00
3829464 3215500 3332024 3209400 3635200
ذخایر طلا 154.00
152 155 152 156 152
شاخص تروریسم 6.61
7.1 6.54 7.1 6.6 6.8
حواله 12053.00
12100 12504 15182 12474 22000
تولید نفت خام 243.00
210 237 220 236 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18427.03
18300 21820 10700 21820 24000
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80
47 47 47 45 46
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.63 -2.8 -2.53 -3
ارزش بودجه دولت 22596.00
45716 51069 9000 59883 45000
هزینه های دولت 392389.00
388062 382573 409032 409262 437312
درآمدهای دولت 186380.00
203882 199370 195000 195779 251000
هزینه های مالی 163784.00
158166 148301 186000 135896 206000
مخارج نظامی 6075.70
6836 6176 6836 6302 7991
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 49.50
51 49.46 50.8 48.69 52
تولید صنعتی 2.62
4.37 4.4 1.4 4.4 1.38
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.90
1.4 1.04 -0.5 0.47 0.6
استفاده از ظرفیت 68.08
64.2 66.05 65.6 65.93 67.1
تغییرات موجودی انبار 2081.00
10780 -12333 30400 6146 29400
ثبت خودرو 32680.00
33102 36723 30776 37076 38500
شاخص اقتصادی مقدم 146.34
164 136 166 136 173
سرعت اینترنت 15999.07
17213 17468 17464 17220 14206
آدرس های IP 2822892.00
2584442 2572798 2584854 2565739 2572084
مجموع فروش خودرو 95062.00
73155 78937 100740 74914 119710
شاخص PMI تولید 49.50
51.1 49.9 50.2 50 51.1
تولید سیمان 3830.81
3341 3336 3342 3344 3344
تولید خودرو 195257.00
193000 183203 152000 183231 180000
شاخص همزمان 127.74
134 128 138 128 145
شاخص رقابتی 4.72
4.8 4.68 4.8 4.68 5
رتبه رقابتی 32.00
32 33 32 33 27
شاخص فساد مالی 37.00
42 36 42 36 43
رتبه فساد مالی 96.00
80 96 80 96 77
آسانی کسب و کار 26.00
40 26 40 26 35
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.90
79 78.08 82.8 77.71 78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.10
3.4 11.82 4.6 11.93 5.1
هزینه های مصرف کننده 1326084.00
1321964 1324365 1362561 1383106 1456768
درآمد قابل تصرف شخص 7931560.00
7770074 7831168 7892262 7925507 8761365
پس انداز های شخصی 8.70
8.79 8.58 8.5 8.34 8.7
نرخ وام بانکی 7.00
7 7.25 7.25 7.5 7.75
هزینه های شخصی 0.20
0.11 0.25 1.2 0.24 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4167748.00
4030812 4030759 4030761 4030761 4030761
قیمت گازوئیل 1.12
1.05 0.99 0.94 0.88 0.61
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.90
68 68 75.2 68 76.8
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 137.70
136 140 138 141 140
خانه های مسکونی نوساز 11250.00
12100 8603 13100 8408 14900
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 27.55
28.1 26.87 24.26 24.95 26.62