تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 0.9 0.9 0.9 0.8
نرخ بیکاری 1.10 1.5 1.6 1.3 1.6 2.2
نرخ تورم 0.78 1.3 1.4 1.5 1.5 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری 1763.04 3445 3445 736 293 135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 47 47 40.07 47 46
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 31.97
32.16 32.41 32.65 32.9 33.91
بازار سهام 1191.73
1165 1143 1121 1100 945
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.34
2.35 2.37 2.39 2.74 2.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1 0.9 0.9 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
3.1 3.3 4.1 3.8 3
تولید ناخالص داخلی 406.84
436 436 400 436 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2566342.00
2577239 2591350 2586115 2621141 2783469
تولید ناخالص ملی 4839.07
5800 5800 4848 5800 6300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598151.00
658510 658510 558776 689099 750325
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901.40
6031 6031 5938 5983 6114
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15681.80
15647 15647 15749 15647 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133680.00
134500 130974 133059 131000 145000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67881.00
82000 83649 62388 91300 100200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 710970.00
710000 720000 706624 718000 731000
تولید ناخالص داخلی از معادن 55620.00
61800 64000 54205 62900 65500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125645.00
138000 138000 125734 144000 151000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271149.00
252000 252000 276761 287000 332000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84731.00
90100 90100 85188 97600 111000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 1.10
1.5 1.6 1.3 1.6 2.2
افراد شاغل 37722.20
38200 39576 37403 38900 39500
افراد بیکار 435.20
418 418 492 380 458
پست های خالی شغلی 27372.00
33100 33100 35758 32000 42022
دستمزد 13877.70
14100 14200 13779 14310 14800
دستمزد در تولید 12745.00
12320 12670 12820 13190 13770
حداقل دستمزد 305.00
340 340 302 340 420
جمعیت 65.93
66.26 66.33 66.4 66.47 66.75
هزینه های کار 99.99
104 104 99.79 101 104
بهره وری 110.25
116 116 113 110 111
نرخ بیکاری جوانان 5.20
5.3 5.3 4.37 4.3 4.8
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.78
1.3 1.4 1.5 1.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.08
0.2 0.2 0.15 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.37
101 101 102 102 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.61
109 109 102 110 111
اندازه اصل تورم 0.62
0.76 0.91 1.05 1.5 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154.91
146 146 152 153 163
قیمت تولید 101.50
109 109 101 115 124
قیمت صادرات 104.77
123 123 104 126 138
قیمت واردات 95.61
102 102 94.05 106 114
تورم مواد غذایی 0.20
2.5 2.5 1.97 2.3 2.85
CPI مسکن آب و برق 99.81
99.8 99.78 99.76 99.73 99.53
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.56
100 100 101 104 108
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
عرضه پول M0 1355720.00
1420000 1420000 1353758 1450000 1550000
عرضه پول M1 1943.80
1980 1980 1947 2060 2300
عرضه پول M3 18946.17
19800 19800 19528 20800 22700
ترازنامه بانک 18283902.00
18266773 18264943 18242092 18213305 17986718
ذخایر ارزی 202562.38
187000 187000 203066 196000 200000
وام به بخش خصوصی 3936410.00
3943898 3940942 3936131 3930906 3888859
نرخ بهره سپرده 1.40
1.76 1.76 1.8 1.83 2
نرخ بهره بین بانکی 1.57
1.68 1.68 1.72 1.72 2.25
ترازنامه بانک مرکزی 7437319.00
7463459 7453811 7440446 7550000 7850000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1763.04
3445 3445 736 293 135
صادرات 21434.70
21089 21089 20760 18309 20045
واردات 19671.65
17643 17643 19291 17317 18910
حساب جاری 5285.33
4900 4900 2554 4700 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.50
4.6 4.6 8.14 4.6 7.6
بدهی خارجی 148338.37
143000 143000 150563 149922 139000
رابطه مبادله 109.59
109 108 108 108 106
ورود توریست 3020860.00
3829464 3829464 0 3332024 3635200
ذخایر طلا 152.41
152 152 150 152 152
حواله 10538.00
12100 12100 10169 15182 22000
شاخص تروریسم 6.61
7.1 7.1 6.54 7.1 6.8
تولید نفت خام 237.00
210 210 234 220 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18510.51
18300 18300 20375 10700 24000
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
47 47 40.07 47 46
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.8 -2.27 -2.8 -3
ارزش بودجه دولت 132818.00
2215 -1116 -1327 -759 -194
هزینه های دولت 373404.00
406750 406750 377563 408884 425240
درآمدهای دولت 152058.00
195452 180337 170582 195000 251000
هزینه های مالی 199121.00
218713 210967 200575 186000 206000
مخارج نظامی 6047.10
6836 6836 6066 6836 7991
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 50.20
51 51 48.68 50.8 52
تولید صنعتی 4.23
5.27 5.98 6.39 1.4 1.38
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
1.4 1.4 0.46 -0.5 0.6
استفاده از ظرفیت 63.13
63.6 64.2 62.86 65.6 67.1
تغییرات موجودی انبار -34759.00
10780 10780 -10345 30400 29400
ثبت خودرو 25051.00
33102 33102 30190 30776 38500
شاخص اقتصادی مقدم 160.22
164 164 160 166 173
سرعت اینترنت 15999.07
17411 17213 17468 17464 15517
آدرس های IP 2822892.00
2541520 2451927 2472057 2418324 2416882
شاخص PMI تولید 50.40
51.1 51.1 49.82 50.2 51.1
مجموع فروش خودرو 78082.00
73155 73155 71286 100740 119710
تولید سیمان 3041.37
3086 3059 3039 3022 2902
تولید خودرو 190272.00
193000 193000 161653 152000 180000
شاخص همزمان 129.74
134 134 129 138 145
شاخص رقابتی 4.72
4.8 4.8 4.7 4.8 5
رتبه رقابتی 32.00
32 32 33 32 27
شاخص فساد مالی 35.00
42 42 36 42 43
رتبه فساد مالی 101.00
80 80 98 80 77
آسانی کسب و کار 26.00
40 40 20 40 35
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.20
79 79 79.15 82.8 78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.00
3.4 3.4 6.84 4.6 5.1
هزینه های مصرف کننده 1299440.00
1290000 1290000 1305874 1340000 1420000
درآمد قابل تصرف شخص 7550115.40
7637662 7637052 7636442 7635831 7652264
پس انداز های شخصی 8.70
8.95 8.99 9.03 8.5 8.7
نرخ وام بانکی 7.00
6.9 6.9 7.24 6.8 6.5
هزینه های شخصی 0.20
0.24 0.26 0.27 1.2 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4019458.00
4107227 4145631 4180282 4210269 4281769
قیمت گازوئیل 1.08
1.1 1.1 1.12 1.2 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.90
67.2 66.61 65.99 75.2 76.8
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 131.40
136 136 131 138 140
خانه های مسکونی نوساز 8379.00
12100 12100 8361 13100 14900
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
21 21 21 21 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 36 36 36 37
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 11 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5.17 5.26 4.61
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5.17 5.26 4.61