تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 1 0.9 0.9 0.8
نرخ بیکاری 1.20 1.4 1.5 1.6 1.3 2.2
نرخ تورم 0.86 0.9 1.3 1.4 1.5 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری 214.39 414 3445 3445 798 135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 52 47 47 38.7 46
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 32.67 33.15 32.81 32.48 32.14 28.46
بازار سهام 1083.70 1070 1060 1050 1040 919
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.41 2.32 2.35 2.37 2.39 2.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 1 0.9 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 3.5 3.1 3.3 3.9 3
تولید ناخالص داخلی 406.84 420 436 436 392 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2566342.00 2547271 2577239 2591350 2556565 2783469
تولید ناخالص ملی 4839.07 5600 5800 5800 4908 6300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598151.00 631959 658510 658510 568015 750325
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901.40 5983 6031 6031 6031 6114
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15681.80 15869 15647 15647 15964 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133680.00 126000 134500 130974 132764 145000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67881.00 85900 82000 83649 66695 100200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 710970.00 702000 710000 720000 683104 731000
تولید ناخالص داخلی از معادن 55620.00 61700 61800 64000 54522 65500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125645.00 139000 138000 138000 128203 151000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271149.00 261000 252000 252000 272809 332000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84731.00 91700 90100 90100 80151 111000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 1.20 1.4 1.5 1.6 1.3 2.2
افراد شاغل 37786.50 38700 38200 39576 37560 39500
افراد بیکار 443.40 350 418 418 495 458
پست های خالی شغلی 30356.00 38468 33100 33100 40277 42022
دستمزد 13877.70 14200 14100 14200 13457 14800
دستمزد در تولید 12188.00 12850 12320 12670 12820 13770
حداقل دستمزد 305.00 305 340 340 304 420
جمعیت 65.93 66.2 66.26 66.33 66.4 66.75
هزینه های کار 99.99 103 104 104 99.79 104
بهره وری 111.19 109 116 116 112 111
نرخ بیکاری جوانان 5.20 3.8 5.3 5.3 4.37 4.8
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.86 0.9 1.3 1.4 1.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 0.3 0.2 0.2 0.31 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.38 101 101 101 102 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.53 108 109 109 102 111
اندازه اصل تورم 0.58 0.6 0.85 1 1.14 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154.91 149 146 146 149 163
قیمت تولید 101.80 108 109 109 102 124
قیمت صادرات 104.95 121 123 123 104 138
قیمت واردات 94.76 101 102 102 93.24 114
تورم مواد غذایی 0.40 2.2 2.5 2.5 2.49 2.85
CPI مسکن آب و برق 99.73 99.81 99.81 99.79 99.77 99.54
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.73 99.2 100 100 101 108
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
عرضه پول M0 1331720.00 1410000 1420000 1420000 1291726 1550000
عرضه پول M1 1889.70 1973 1980 1980 1837 2300
عرضه پول M3 18621.44 19600 19800 19800 18636 22700
ترازنامه بانک 17923721.00 18182577 18174428 18148214 18117438 17855564
ذخایر ارزی 200525.76 185000 187000 187000 204977 200000
وام به بخش خصوصی 3907701.00 3885602 3879608 3873915 3868300 3818955
نرخ بهره سپرده 1.40 1.5 1.76 1.76 2.1 2
نرخ بهره بین بانکی 1.57 1.72 1.68 1.68 1.66 2.25
ترازنامه بانک مرکزی 7424652.00 7379532 7392184 7385371 7372630 7850000
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 214.39 414 3445 3445 798 135
صادرات 20080.00 17988 21089 21089 21012 20045
واردات 19870.00 17575 17643 17643 18200 18910
حساب جاری 6290.00 4400 4900 4900 1633 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.50 5.8 4.6 4.6 6.53 7.6
بدهی خارجی 140509.55 137000 143000 143000 140888 139000
رابطه مبادله 110.75 110 110 109 109 107
ورود توریست 2555680.00 3241268 3829464 3829464 2796200 3635200
ذخایر طلا 152.41 152 152 152 148 152
حواله 10287.00 13281 12100 12100 9874 22000
شاخص تروریسم 6.61 7.25 7.1 7.1 6.59 6.8
تولید نفت خام 237.00 210 210 210 245 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16470.53 -3580 18300 18300 20366 24000
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 52 47 47 38.7 46
بودجه دولت -2.70 -2.4 -2.8 -2.8 -2.03 -3
ارزش بودجه دولت 132818.00 2210 2215 -1116 -1327 -194
هزینه های دولت 373404.00 399518 406750 406750 391316 425240
درآمدهای دولت 263274.00 188000 204661 191066 181388 251000
هزینه های مالی 155696.00 199000 146499 140408 135137 206000
مخارج نظامی 6047.10 6559 6836 6836 6109 7991
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 50.60 50.5 51 51 48.64 52
تولید صنعتی 4.21 3.2 6.1 6.48 6.7 1.38
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.7 1.4 1.4 0.46 0.6
استفاده از ظرفیت 63.65 64.2 63.6 64.2 62.67 67.1
تغییرات موجودی انبار -34759.00 19300 10780 10780 -4911 29400
ثبت خودرو 34906.00 26777 33102 33102 27997 38500
شاخص اقتصادی مقدم 160.23 163 164 164 162 173
سرعت اینترنت 15999.07 17186 17411 17213 17468 15517
آدرس های IP 2822892.00 2508664 2541520 2451927 2472057 2416882
شاخص PMI تولید 49.80 50.6 51.1 51.1 49.76 51.1
مجموع فروش خودرو 77592.00 92069 73155 73155 67800 119710
تولید سیمان 3287.24 3183 3153 3128 3107 2955
تولید خودرو 190272.00 140250 193000 193000 155712 180000
شاخص همزمان 130.13 132 134 134 129 145
شاخص رقابتی 4.72 4.64 4.8 4.8 4.7 5
رتبه رقابتی 32.00 34 32 32 33 27
شاخص فساد مالی 35.00 40 42 42 36 43
رتبه فساد مالی 101.00 82 80 80 94 77
آسانی کسب و کار 26.00 43 40 40 35 35
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.70 77 79 79 75.04 78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.60 3.8 3.4 3.4 7.44 5.1
هزینه های مصرف کننده 1299440.00 1300000 1290000 1290000 1313815 1420000
درآمد قابل تصرف شخص 7550115.40 7635831 7650546 7665261 7679976 7652264
پس انداز های شخصی 8.70 8.4 9.16 9.25 9.34 8.7
نرخ وام بانکی 7.00 6.9 6.9 6.9 7.34 6.5
هزینه های شخصی 1.10 1.1 0.26 0.27 0.26 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4019458.00 3987622 3996928 4010731 4013812 3894183
قیمت گازوئیل 1.04 1.1 1.1 1.1 1.01 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.20 66.57 65.68 64.8 63.92 76.8
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 131.60 135 136 136 130 140
خانه های مسکونی نوساز 10509.00 12600 12100 12100 7794 14900
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 21 22 22 23 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 36 36 36 36 37
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 9.98 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5.26 5 5 4.99 4.61
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5.26 5 5 4.99 4.61