شاخص یاب

تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.8 1.5 1.3 1 0.8
نرخ بیکاری 1.00 1 1 1 1 1.1
نرخ تورم 1.62 1.7 1.5 1.9 1.9 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.25
موازنه تجاری -588.14 304 970 2250 1290 690
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 43 45 45 46
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 32.36
32.82 32.94 33.06 33.19 33.68
بازار سهام 1159.54
1131 1120 1109 1099 1057
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.71
2.66 2.69 2.72 2.76 2.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.8 1.5 1.3 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
4.3 4.1 4.3 4.2 3
تولید ناخالص داخلی 455.22
475 475 494 494 510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2661705.00
2625985 2688184 2748728 2773497 2879582
تولید ناخالص ملی 2623744.00
2550810 2772130 2905612 2733941 2969506
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628096.00
615373 642087 660404 654476 687803
تولید ناخالص داخلی سرانه 6125.70
6375 6375 6445 6445 6641
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16277.70
16588 16588 17012 17012 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149944.00
130553 124181 140072 156242 133023
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71914.00
72025 74315 76880 74934 79606
تولید ناخالص داخلی از ساخت 720045.00
732204 746656 750860 750287 799818
تولید ناخالص داخلی از معادن 58210.00
58864 62711 61567 60655 67176
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126699.00
128882 132543 133023 132020 141980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279708.00
270343 281900 286236 291456 301971
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83200.00
86360 87007 86352 86694 93202
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.00
1 1 1 1 1.1
افراد شاغل 38629.30
38300 38900 38200 37900 39500
افراد بیکار 382.50
397 410 407 391 437
پست های خالی شغلی 23402.00
28000 32000 35000 31000 42000
دستمزد 13788.56
13850 13940 13680 13790 14700
دستمزد در تولید 12660.43
12800 13100 12700 12500 13700
حداقل دستمزد 325.00
325 325 334 334 345
جمعیت 66.19
66.5 66.5 66.9 66.9 68
بهره وری 124.10
111 125 126 115 131
هزینه های کار 89.45
87 85 89 92 81
نرخ بیکاری جوانان 5.20
4.4 4.4 4.5 4.5 4.8
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.62
1.7 1.5 1.9 1.9 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.05
0.2 0.4 0.1 -0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.27
103 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.11
102 102 102 103 104
اندازه اصل تورم 0.75
0.8 0.7 0.7 0.8 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154.02
157 153 148 152 158
قیمت تولید 102.40
103 101 101 103 104
قیمت صادرات 107.67
108 108 108 108 110
قیمت واردات 99.81
101 103 104 105 109
تورم مواد غذایی 0.80
0.5 0.3 -0.2 0.1 0.8
تغییر قیمت تولید کننده 1.10
0.8 -0.5 -1 -0.1 2.1
CPI مسکن آب و برق 100.30
101 101 102 102 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.83
102 103 103 105 107
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.25
عرضه پول M0 1377594.00
1390000 1410000 1395000 1391000 1477000
عرضه پول M1 1983.90
2060 2100 2070 2055 2300
عرضه پول M3 19503.45
19600 19750 19900 20200 21700
ترازنامه بانک 18758518.00
18800000 18950000 19070000 19100000 19700000
ذخایر ارزی 204500.00
204100 204300 203900 203300 202300
وام به بخش خصوصی 4027249.00
4031000 4037000 4039000 4041000 4056000
نرخ بهره سپرده 1.29
1.29 1.54 1.54 1.79 2.04
نرخ بهره بین بانکی 1.59
1.59 1.84 1.84 2.09 2.34
ترازنامه بانک مرکزی 7766438.00
7792584 7550000 7788757 7788910 7850000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -588.14
304 970 2250 1290 690
صادرات 22794.45
20900 18900 20850 20990 22000
واردات 23382.59
20596 17930 18600 19700 21310
حساب جاری 1090.00
2940 4200 4350 4390 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60
8.6 8.6 7.3 7.3 6.5
بدهی خارجی 152733.25
152900 153100 132500 152800 156000
رابطه مبادله 107.88
107 105 104 103 101
ورود توریست 3175980.00
3230000 3270000 3300000 3250000 3330000
ذخایر طلا 154.00
154 154 154 154 154
شاخص تروریسم 6.61
6.5 6.5 6.4 6.4 6.8
حواله 11493.00
11700 12220 11900 12150 14000
تولید نفت خام 229.00
243 245 244 239 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27443.32
21900 18700 21300 34500 24000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80
43 43 45 45 46
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.8 -2.9 -2.9 -2.9
ارزش بودجه دولت 82920.00
8610 -3500 7800 10900 35000
هزینه های دولت 387102.00
382896 409702 408123 403360 438873
درآمدهای دولت 181024.00
221060 195000 211800 218100 241000
هزینه های مالی 177221.00
212450 198500 204000 207200 206000
مخارج نظامی 6075.70
6129 6129 6151 6151 6198
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.40
51.2 52.5 50.1 50.8 52
تولید صنعتی 4.60
3.3 2.9 3.1 3.5 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50
0.6 -0.4 0.9 1.3 0.6
استفاده از ظرفیت 69.55
69.7 70 69.5 69.3 67.1
تغییرات موجودی انبار -12358.00
-12500 4200 9600 -10920 29400
ثبت خودرو 39771.00
39830 34700 33900 40200 37200
شاخص اقتصادی مقدم 150.51
151 151 152 152 159
سرعت اینترنت 15999.07
16100 16220 16350 16490 17000
آدرس های IP 2822892.00
2890000 2930000 2990000 3120000 3350000
مجموع فروش خودرو 86780.00
81500 82200 85400 86600 91000
شاخص PMI تولید 49.90
49.7 50.2 50.4 50.5 51.1
تولید سیمان 3425.40
3300 3250 3190 3450 3800
تولید خودرو 188970.00
178000 162000 167000 181000 180000
شاخص همزمان 129.57
130 131 129 129 145
شاخص رقابتی 4.72
4.75 4.75 4.77 4.77 4.73
رتبه رقابتی 32.00
32 32 30 30 33
شاخص فساد مالی 37.00
38 38 39 39 35
رتبه فساد مالی 96.00
95 95 93 93 88
آسانی کسب و کار 26.00
24 24 22 22 19
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.20
83.5 83.1 83.4 83.6 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10
8.7 8.3 8.8 8.9 5.1
هزینه های مصرف کننده 1351827.00
1327361 1363196 1385084 1408604 1460255
درآمد قابل تصرف شخص 7931560.00
8170000 8170000 8330000 8330000 8590000
پس انداز های شخصی 10.20
8.9 8.9 8.4 8.4 8.7
نرخ وام بانکی 7.00
7 7.25 7.25 7.5 7.75
هزینه های شخصی 0.40
-0.5 0.9 1.2 0.6 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4264139.00
4290000 4330000 4370000 4400000 4610000
قیمت گازوئیل 1.10
1.1 1.04 0.99 0.93 0.74
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.00
68.3 68.5 68.2 67.8 76.8
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 138.30
138 139 138 139 140
خانه های مسکونی نوساز 7810.00
7900 8100 8220 8400 8500
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 27.55
26.87 24.26 24.95 26.64 26.62