شاخص یاب

تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.5 1.3 1 0.9 0.8
نرخ بیکاری 1.00 1 1 1 1.1 1.1
نرخ تورم 1.23 1.1 0.6 0.8 1.2 2.2
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 2 2 2.25
موازنه تجاری 490.00 970 2250 1290 793 690
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 45 45 45 46
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 32.97
32.49 32.61 32.73 32.85 33.34
بازار سهام 1087.31
1150 1138 1127 1115 1072
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.71
2.71 2.74 2.77 2.8 2.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.5 1.3 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
4.1 3.8 4.2 3.9 3
تولید ناخالص داخلی 455.22
475 494 494 494 510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2661705.00
2688184 2735551 2773497 2765511 2879582
تولید ناخالص ملی 2623744.00
2772130 2891683 2733941 2726070 2969506
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628096.00
642087 657238 654476 652592 687803
تولید ناخالص داخلی سرانه 6125.70
6375 6445 6445 6445 6641
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16277.70
16588 17012 17012 17012 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149944.00
124181 139400 156242 155792 133023
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71914.00
74315 76511 74934 74719 79606
تولید ناخالص داخلی از ساخت 720045.00
746656 747260 750287 748127 799818
تولید ناخالص داخلی از معادن 58210.00
62711 61272 60655 60480 67176
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126699.00
132543 132385 132020 131640 141980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279708.00
281900 284864 291456 290617 301971
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83200.00
87007 85938 86694 86445 93202
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 1.00
1 1 1 1.1 1.1
افراد شاغل 37951.30
38900 38200 37900 38700 39500
افراد بیکار 372.80
410 407 391 413 437
پست های خالی شغلی 29033.00
32000 35000 31000 29000 42000
دستمزد 14075.55
13940 13680 13790 13940 14700
دستمزد در تولید 12780.75
13100 12700 12500 12900 13700
حداقل دستمزد 325.00
325 334 334 334 345
جمعیت 66.19
66.5 66.9 66.9 66.9 68
بهره وری 115.37
125 126 115 112 131
هزینه های کار 89.45
85 89 92 88 81
نرخ بیکاری جوانان 5.10
4.4 4.5 4.5 4.5 4.8
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.23
1.1 0.6 0.8 1.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.06
0.4 0.1 -0.2 -0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.65
102 102 103 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.29
102 102 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.75
0.7 0.7 0.8 0.8 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154.02
153 148 152 158 158
قیمت تولید 103.50
103 103 105 105 107
قیمت صادرات 105.80
108 108 108 109 110
قیمت واردات 98.51
103 104 105 107 109
تورم مواد غذایی 0.40
0.7 0.5 1 1.4 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 1.67
1.2 1.5 2.1 2 2.1
CPI مسکن آب و برق 100.32
101 101 101 102 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.65
103 102 104 106 106
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.75 1.75 2 2 2.25
عرضه پول M0 1388931.00
1410000 1395000 1391000 1399000 1477000
عرضه پول M1 1960.10
2100 2070 2055 2090 2300
عرضه پول M3 19519.17
19750 19900 20200 20550 21700
ترازنامه بانک 18595409.00
18950000 19070000 19100000 19140000 19700000
ذخایر ارزی 201784.55
204300 203900 203300 202800 202300
وام به بخش خصوصی 4060599.00
4037000 4039000 4041000 4042000 4056000
نرخ بهره سپرده 1.29
1.29 1.29 1.54 1.54 1.79
نرخ بهره بین بانکی 1.61
1.61 1.61 1.86 1.86 2.11
ترازنامه بانک مرکزی 7510147.00
7550000 7367246 7355272 7351518 7850000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 490.00
970 2250 1290 793 690
صادرات 20699.82
18900 20850 20990 21400 22000
واردات 20212.62
17930 18600 19700 20607 21310
حساب جاری 2369.23
4200 4350 4390 4480 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60
8.6 7.3 7.3 7.3 6.5
بدهی خارجی 154162.40
153100 132500 152800 153400 156000
رابطه مبادله 107.40
105 104 103 102 101
ورود توریست 2655560.00
3270000 3300000 3250000 3190000 3330000
ذخایر طلا 154.00
154 154 154 154 154
شاخص تروریسم 6.61
6.5 6.4 6.4 6.4 6.8
حواله 11276.00
12220 11900 12150 12275 14000
تولید نفت خام 213.00
245 244 239 236 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27125.54
18700 21300 34500 41000 24000
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80
43 45 45 45 46
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
ارزش بودجه دولت 54285.00
-3500 7800 10900 11300 35000
هزینه های دولت 387102.00
409702 406166 403360 402199 438873
درآمدهای دولت 292167.00
195000 211800 218100 208900 241000
هزینه های مالی 180627.00
198500 204000 207200 197600 206000
مخارج نظامی 6075.70
6129 6151 6151 6151 6198
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 49.60
52.5 50.1 50.8 51.3 52
تولید صنعتی -2.60
2.9 3.1 3.5 3.2 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20
-0.4 0.9 1.3 -0.1 0.6
استفاده از ظرفیت 68.01
70 69.5 69.3 69 67.1
تغییرات موجودی انبار -12358.00
4200 9600 -10920 -2500 29400
ثبت خودرو 39771.00
34700 33900 40200 40900 37200
شاخص اقتصادی مقدم 150.58
151 152 152 153 159
سرعت اینترنت 15999.07
16220 16350 16490 16600 17000
آدرس های IP 2822892.00
2930000 2990000 3120000 3180000 3350000
مجموع فروش خودرو 88706.00
82200 85400 86600 87300 91000
شاخص PMI تولید 48.90
50.2 50.4 50.5 50.7 51.1
تولید سیمان 3319.41
3250 3190 3450 3580 3800
تولید خودرو 181237.00
162000 167000 181000 189000 180000
شاخص همزمان 129.07
131 129 129 132 145
شاخص رقابتی 67.53
68.03 68.03 68.03 68.03 70.53
رتبه رقابتی 38.00
38 38 38 38 38
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 96
آسانی کسب و کار 27.00
24 22 22 22 19
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.30
83.1 83.4 83.6 83.7 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.80
8.3 8.8 8.9 9.3 5.1
هزینه های مصرف کننده 1351827.00
1363196 1378444 1408604 1404548 1460255
درآمد قابل تصرف شخص 7931560.00
8170000 8330000 8330000 8330000 8590000
پس انداز های شخصی 10.20
8.9 8.4 8.4 8.4 8.7
نرخ وام بانکی 7.00
7 7 7.25 7.25 7.5
هزینه های شخصی -0.20
0.9 1.2 0.6 0.8 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4358230.00
4330000 4370000 4400000 4450000 4610000
قیمت گازوئیل 1.13
1.11 1.09 1.07 1.05 0.97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.20
68.5 68.2 67.8 67.6 76.8
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 139.80
139 138 139 139 140
خانه های مسکونی نوساز 8981.00
8100 8220 8400 8310 8500
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 27.55
24.26 24.95 26.64 26.64 26.62