تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 1 1 0.9 0.8
نرخ بیکاری 1.20 1.1 1.4 1.5 1.6 2.2
نرخ تورم 0.32 1.3 1.9 2.3 2.5 2.6
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری 2090.00 2791 414 3445 3445 135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 52 52 47 47 46
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 33.07 32.84 32.51 32.17 31.84 28.19
بازار سهام 1062.99 985 975 966 956 846
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.33 2.51 2.54 2.56 2.59 2.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 1 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.1 3.5 3.1 3.3 3
تولید ناخالص داخلی 406.84 420 420 436 436 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2537644.00 2527317 2547271 2577239 2591350 2783469
تولید ناخالص ملی 4839.07 5600 5600 5800 5800 6300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 604883.00 606996 631959 658510 658510 750325
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901.40 5870 6035 6031 6031 6393
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15681.80 15402 16042 15647 15647 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 141069.00 124627 126000 134500 130974 145000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 69317.00 74642 85900 82000 83649 100200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 687873.00 709445 702000 710000 720000 731000
تولید ناخالص داخلی از معادن 56248.00 64821 61700 61800 64000 65500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128379.00 128362 139000 138000 138000 151000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 266670.00 260640 261000 252000 252000 332000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 81073.00 78560 91700 90100 90100 111000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 1.20 1.1 1.4 1.5 1.6 2.2
افراد شاغل 37977.30 37739 38700 38200 39576 39500
افراد بیکار 476.30 345 350 418 418 458
پست های خالی شغلی 37985.00 41392 41258 33100 33100 42022
دستمزد 13619.97 13732 14200 14100 14200 14800
دستمزد در تولید 12188.00 12730 12850 12320 12670 13770
حداقل دستمزد 305.00 305 305 340 340 420
جمعیت 65.93 68.75 69.2 69.2 69.2 75.64
هزینه های کار 97.19 104 103 104 104 104
بهره وری 117.29 105 109 116 116 111
نرخ بیکاری جوانان 5.20 4.5 3.8 5.3 5.3 4.8
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.32 1.3 1.9 2.3 2.5 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.64 109 110 110 110 120
قیمت مصرف کننده اصلی 101.35 101 108 109 109 111
اندازه اصل تورم 0.46 1.3 1.2 0.82 0.97 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 149.79 154 149 146 146 163
قیمت تولید 101.30 107 108 109 109 124
قیمت صادرات 105.33 118 121 123 123 138
قیمت واردات 94.74 98.9 101 102 102 114
تورم مواد غذایی -0.92 -0.8 2.2 2.5 2.5 2.85
CPI Housing Utilities 99.18 99.3 99.36 99.38 99.39 99.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.97 98.3 99.2 100 100 108
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
عرضه پول M0 1288979.00 1400000 1410000 1420000 1420000 1550000
عرضه پول M1 1839.50 1903 1973 1980 1980 2300
عرضه پول M3 18586.18 18932 19600 19800 19800 22700
ترازنامه بانک 18008322.00 17995412 18019595 18003276 17975926 17700004
ذخایر ارزی 196914.30 183290 185000 187000 187000 200000
وام به بخش خصوصی 3900878.00 3907694 3904571 3899641 3894202 3839390
نرخ بهره سپرده 1.40 1.5 1.5 1.76 1.76 2
نرخ بهره بین بانکی 1.57 1.59 1.72 1.68 1.68 2.25
ترازنامه بانک مرکزی 7069181.00 7160000 7035272 7019772 7004421 7850000
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 2090.00 2791 414 3445 3445 135
صادرات 21219.09 20044 17988 21089 21089 20045
واردات 19128.23 17253 17575 17643 17643 18910
حساب جاری 2768.24 3200 4400 4900 4900 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.50 5.8 5.8 4.6 4.6 7.6
بدهی خارجی 134767.11 135538 137000 143000 143000 139000
رابطه مبادله 111.18 111 110 110 109 107
ورود توریست 3088040.00 2937235 3241268 3829464 3829464 3635200
ذخایر طلا 152.41 152 152 152 152 152
شاخص تروریسم 6.71 6.77 7.25 7.1 7.1 6.8
حواله 9972.00 11336 13281 12100 12100 22000
تولید نفت خام 247.00 220 210 210 210 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15530.08 20000 -3580 18300 18300 24000
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 52 52 47 47 46
بودجه دولت -2.70 -2.4 -2.4 -2.8 -2.8 -3
ارزش بودجه دولت 132818.00 -59052 -35411 -26147 -23433 -27902
هزینه های دولت 392284.00 358283 399518 406750 406750 425240
درآمدهای دولت 162014.00 263571 188000 209102 195585 251000
هزینه های مالی 198735.00 181306 199000 162945 155235 206000
مخارج نظامی 6047.10 6559 6559 6836 6836 7991
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 50.70 51.4 50.5 51 51 52
تولید صنعتی 3.73 1.4 3.2 2.44 2.42 1.38
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 1.8 0.7 1.4 1.4 0.6
استفاده از ظرفیت 61.48 63.4 64.2 63.6 64.2 67.1
تغییرات موجودی انبار -53728.00 -20000 19300 10780 10780 29400
ثبت خودرو 33194.00 31000 26777 33102 33102 38500
شاخص اقتصادی مقدم 160.18 162 163 164 164 173
شاخص PMI تولید 49.50 49.6 50.6 51.1 51.1 51.1
مجموع فروش خودرو 65178.00 66187 92069 73155 73155 119710
تولید سیمان 3475.01 3297 3291 3266 3241 3043
تولید خودرو 159091.00 159000 140250 193000 193000 180000
شاخص همزمان 129.33 132 132 134 134 145
شاخص رقابتی 4.64 4.64 4.64 4.8 4.8 5
رتبه رقابتی 34.00 34 34 32 32 27
شاخص فساد مالی 35.00 40 40 42 42 43
رتبه فساد مالی 101.00 82 82 80 80 77
آسانی کسب و کار 46.00 43 43 40 40 35
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.50 75.8 77 79 79 78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90 4.1 3.8 3.4 3.4 5.1
هزینه های مصرف کننده 1296708.00 1290000 1300000 1290000 1290000 1420000
درآمد قابل تصرف شخص 7550115.40 7831168 7892262 7925507 7958752 8647157
پس انداز های شخصی 8.70 8.4 8.4 8.62 8.66 8.7
نرخ وام بانکی 7.00 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
هزینه های شخصی 0.70 -0.2 1.1 0.25 0.26 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 3947347.00 3958697 3987622 3996928 4010731 3894183
قیمت گازوئیل 0.99 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.20 74 67.5 66.87 66.57 76.8
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 130.60 134 135 136 136 140
خانه های مسکونی نوساز 11503.00 13400 12600 12100 12100 14900
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20.02 20.03 20.04 20.04 20.04
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5