تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 1 1 0.9 0.8
نرخ بیکاری 1.10 1.1 1.4 1.5 1.6 2.2
نرخ تورم 0.17 1.3 1.9 2.3 2.5 2.6
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری 1917.60 2791 414 3445 3445 135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 52 52 47 47 46
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 33.22 34.33 34.67 35.01 35.35 39.09
بازار سهام 997.46 985 975 966 956 846
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.41 2.51 2.54 2.56 2.59 2.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 1 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.1 3.5 3.1 3.3 3
تولید ناخالص داخلی 406.84 420 420 436 436 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2505078.00 2527317 2547271 2577239 2591350 2783469
تولید ناخالص ملی 4839.07 5600 5600 5800 5800 6300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 624847.00 606996 631959 658510 658510 750325
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901.40 5870 6035 6031 6031 6393
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15681.80 15402 16042 15647 15647 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 129642.00 124627 126000 134500 130974 145000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 76236.00 74642 85900 82000 83649 100200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 682320.00 709445 702000 710000 720000 731000
تولید ناخالص داخلی از معادن 56477.00 64821 61700 61800 64000 65500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129002.00 128362 139000 138000 138000 151000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 258292.00 260640 261000 252000 252000 332000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 79469.00 78560 91700 90100 90100 111000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 1.10 1.1 1.4 1.5 1.6 2.2
افراد شاغل 38319.40 37739 38700 38200 39576 39500
افراد بیکار 414.90 345 350 418 418 458
پست های خالی شغلی 43991.00 39555 38433 33100 33100 42022
دستمزد 13619.97 13732 14200 14100 14200 14800
دستمزد در تولید 12188.00 12729 12928 12800 12800 13775
حداقل دستمزد 305.00 305 305 340 340 420
جمعیت 65.93 68.75 69.2 69.2 69.2 75.64
هزینه های کار 98.11 104 103 104 104 104
بهره وری 117.29 105 109 116 116 111
نرخ بیکاری جوانان 5.20 4.5 3.8 5.3 5.3 4.8
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.17 1.3 1.9 2.3 2.5 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.53 109 110 110 110 120
قیمت مصرف کننده اصلی 101.30 101 108 109 109 111
اندازه اصل تورم 0.48 1.3 1.2 0.45 0.45 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145.31 154 149 146 146 163
قیمت تولید 101.00 107 108 109 109 124
قیمت صادرات 105.89 118 121 123 123 138
قیمت واردات 95.11 98.9 101 102 102 114
تورم مواد غذایی -0.53 -0.47 2.2 2.5 2.5 2.85
CPI Housing Utilities 99.18 99.3 99.36 99.38 99.39 99.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.12 98.3 99.2 100 100 108
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
عرضه پول M0 1295743.00 1400000 1410000 1420000 1420000 1550000
عرضه پول M1 1871.10 1903 1973 1980 1980 2300
عرضه پول M3 18561.92 18932 19600 19800 19800 22700
ترازنامه بانک 17831467.00 17878310 17875705 17879998 17878420 17878992
ذخایر ارزی 190381.34 183290 185000 187000 187000 200000
وام به بخش خصوصی 3882012.00 3909107 3933237 3958046 3983421 4248492
نرخ بهره سپرده 1.40 1.5 1.5 1.76 1.76 2
نرخ بهره بین بانکی 1.58 1.57 1.72 1.68 1.68 2.25
ترازنامه بانک مرکزی 7064511.00 7160000 7086934 7087518 7087616 7850000
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 1917.60 2791 414 3445 3445 135
صادرات 20275.83 20044 17988 21089 21089 20045
واردات 18358.23 17253 17575 17643 17643 18910
حساب جاری 4282.69 3200 4400 4900 4900 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.50 5.8 5.8 4.6 4.6 7.6
بدهی خارجی 134767.11 135538 137000 143000 143000 139000
رابطه مبادله 111.33 112 112 112 112 112
ورود توریست 2711490.00 2937235 3241268 3829464 3829464 3635200
ذخایر طلا 152.41 152 152 152 152 152
شاخص تروریسم 6.71 6.77 7.25 7.1 7.1 6.8
حواله 10384.00 11336 13281 12100 12100 22000
تولید نفت خام 245.00 220 210 210 210 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 35935.54 20000 -3580 18300 18300 24000
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 52 52 47 47 46
بودجه دولت -2.70 -2.4 -2.4 -2.8 -2.8 -3
ارزش بودجه دولت -93003.00 -59052 -35411 -26147 -23433 -27902
هزینه های دولت 396667.00 358283 399518 406750 406750 425240
درآمدهای دولت 324526.00 241034 188000 209433 204460 251000
هزینه های مالی 191708.00 198150 199000 193739 193606 206000
مخارج نظامی 6047.10 6559 6559 6836 6836 7991
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 50.30 51.4 50.5 51 51 52
تولید صنعتی -0.16 1.4 3.2 -0.01 -0.01 1.38
تولیدات صنعتی (ماهانه) 20.03 1.8 0.7 1.4 1.4 0.6
استفاده از ظرفیت 60.52 63.4 64.2 63.6 64.2 67.1
تغییرات موجودی انبار -68517.00 -20000 19300 10780 10780 29400
ثبت خودرو 33194.00 31000 26777 33102 33102 38500
شاخص اقتصادی مقدم 160.84 162 163 164 164 173
شاخص PMI تولید 49.60 49.6 50.6 51.1 51.1 51.1
مجموع فروش خودرو 69798.00 66187 92069 73155 73155 119710
تولید سیمان 3138.76 3189 3220 3213 3211 3212
تولید خودرو 120473.00 159000 140250 193000 193000 180000
شاخص همزمان 129.36 132 132 134 134 145
شاخص رقابتی 4.64 4.64 4.64 4.8 4.8 5
رتبه رقابتی 34.00 34 34 32 32 27
شاخص فساد مالی 35.00 40 40 42 42 43
رتبه فساد مالی 101.00 82 82 80 80 77
آسانی کسب و کار 46.00 43 43 40 40 35
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.90 75.8 77 79 79 78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.80 4.1 3.8 3.4 3.4 5.1
هزینه های مصرف کننده 1281730.00 1290000 1300000 1290000 1290000 1420000
درآمد قابل تصرف شخص 7550115.40 7831168 7892262 7925507 7958752 8647157
پس انداز های شخصی 8.70 8.4 8.4 8.62 8.66 8.7
نرخ وام بانکی 7.00 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
هزینه های شخصی 0.20 -0.2 1.1 0.25 0.26 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 3947347.00 3958697 3987622 3996928 4010731 3894183
قیمت گازوئیل 0.97 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.20 74 67.5 66.87 66.57 76.8
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 129.60 134 135 136 136 140
خانه های مسکونی نوساز 7835.00 13400 12600 12100 12100 14900
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20.02 20.03 20.04 20.04 20.04
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5