تایلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1 0.9 1 0.9 0.8
نرخ بیکاری 1.30 1.5 1.6 1.3 1.6 2.2
نرخ تورم 0.42 1.3 1.4 1.5 1.5 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25
موازنه تجاری 810.00 3445 3445 677 293 135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 47 47 47 47 46
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 31.21
32.16 32.41 32.65 32.9 33.91
بازار سهام 1181.86
1165 1143 1121 1100 945
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.45
2.47 2.57 2.67 2.77 3.23
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
1 0.9 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
3.1 3.3 3.8 3.8 3
تولید ناخالص داخلی 406.84
436 436 436 436 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2580979.00
2577239 2591350 2591743 2621141 2783469
تولید ناخالص ملی 4839.07
5800 5800 5800 5800 6300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 620109.00
658510 658510 595592 689099 750325
تولید ناخالص داخلی سرانه 5901.40
5983 5983 5983 5983 6114
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15681.80
15647 15647 15647 15647 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 119074.00
134500 130974 124687 131000 145000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70897.00
82000 83649 68366 91300 100200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 722532.00
710000 720000 717900 718000 731000
تولید ناخالص داخلی از معادن 60256.00
61800 64000 60311 62900 65500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127207.00
138000 138000 126796 144000 151000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 270521.00
252000 252000 274214 287000 332000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84086.00
90100 90100 85024 97600 111000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 1.30
1.5 1.6 1.3 1.6 2.2
افراد شاغل 37070.00
38200 39576 37112 38900 39500
افراد بیکار 475.00
418 418 475 380 458
پست های خالی شغلی 43849.00
33100 33100 41945 32000 42022
دستمزد 13971.36
13600 13800 14000 14310 14800
دستمزد در تولید 12745.00
12320 12670 12820 13190 13770
حداقل دستمزد 305.00
308 308 308 308 330
جمعیت 65.93
66.47 66.47 66.47 66.47 66.75
بهره وری 110.25
116 116 113 110 111
هزینه های کار 98.42
104 104 98.98 101 104
نرخ بیکاری جوانان 5.20
5.3 5.3 4.37 4.3 4.8
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.42
1.3 1.4 1.5 1.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.23
0.2 0.2 0.12 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.21
101 101 102 102 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.71
109 109 102 110 111
اندازه اصل تورم 0.63
0.61 0.64 0.65 1.5 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.90
146 146 153 153 163
قیمت تولید 101.70
109 109 101 115 124
قیمت صادرات 102.70
123 123 105 126 138
قیمت واردات 94.65
102 102 95.17 106 114
تورم مواد غذایی -0.16
2.5 2.5 1.23 2.3 2.85
CPI مسکن آب و برق 99.89
99.88 99.88 99.86 99.83 99.53
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.51
100 100 101 104 108
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2.25
عرضه پول M0 1396033.00
1420000 1420000 1317477 1450000 1550000
عرضه پول M1 1972.40
1980 1980 1907 2060 2300
عرضه پول M3 19247.81
19800 19800 18589 20800 22700
ترازنامه بانک 18797823.00
18841323 18846718 18567750 18207563 18055837
ذخایر ارزی 212734.93
187000 187000 205640 196000 200000
وام به بخش خصوصی 3950847.00
3907721 3896360 3902097 3906184 3905351
نرخ بهره سپرده 1.40
1.83 1.83 1.83 1.83 2
نرخ بهره بین بانکی 1.57
1.68 1.68 1.57 1.72 2.25
ترازنامه بانک مرکزی 7601225.00
7581384 7444567 7385731 7550000 7850000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 810.00
3445 3445 677 293 135
صادرات 20371.94
21089 21089 19875 18309 20045
واردات 19557.17
17643 17643 18648 17317 18910
حساب جاری 5210.64
4900 4900 2894 4700 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.50
4.6 4.6 4.6 4.6 7.6
بدهی خارجی 148338.37
143000 143000 150563 149922 139000
رابطه مبادله 108.51
108 109 110 111 110
ورود توریست 3544520.00
3829464 3829464 2837800 3332024 3635200
ذخایر طلا 152.41
152 152 150 152 152
شاخص تروریسم 6.61
7.1 7.1 7.1 7.1 6.8
حواله 12205.00
12100 12100 10501 15182 22000
تولید نفت خام 236.00
210 210 235 220 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26891.82
18300 18300 20399 10700 24000
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
47 47 47 47 46
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
ارزش بودجه دولت -47063.00
22827 -5285 -8876 -5263 -582
هزینه های دولت 392694.00
406750 406750 388283 408884 425240
درآمدهای دولت 191784.00
204066 202784 202337 195000 251000
هزینه های مالی 193185.00
208492 208987 204211 186000 206000
مخارج نظامی 6047.10
6836 6836 6836 6836 7991
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 51.40
51 51 51.26 50.8 52
تولید صنعتی 3.44
4.84 5.65 6.19 1.4 1.38
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.10
1.4 1.4 0.39 -0.5 0.6
استفاده از ظرفیت 67.55
63.6 64.2 63.29 65.6 67.1
تغییرات موجودی انبار 97314.00
10780 10780 -10783 30400 29400
ثبت خودرو 35849.00
33102 33102 30427 30776 38500
شاخص اقتصادی مقدم 159.68
164 164 160 166 173
سرعت اینترنت 15999.07
17411 17213 17468 17464 15517
آدرس های IP 2822892.00
2541520 2451927 2472057 2418324 2416882
مجموع فروش خودرو 75466.00
73155 73155 79466 100740 119710
شاخص PMI تولید 50.90
51.1 51.1 49.91 50.2 51.1
تولید سیمان 3250.80
3374 3397 3406 3409 3410
تولید خودرو 190385.00
193000 193000 165891 152000 180000
شاخص همزمان 129.85
134 134 129 138 145
شاخص رقابتی 4.72
4.8 4.8 4.8 4.8 5
رتبه رقابتی 32.00
32 32 32 32 27
شاخص فساد مالی 37.00
42 42 42 42 43
رتبه فساد مالی 96.00
80 80 80 80 77
آسانی کسب و کار 26.00
40 40 40 40 35
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.30
79 79 78.06 82.8 78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.60
3.4 3.4 6.89 4.6 5.1
هزینه های مصرف کننده 1308888.00
1290000 1290000 1314426 1340000 1420000
درآمد قابل تصرف شخص 7550115.40
7635831 7635831 7635831 7635831 7652264
پس انداز های شخصی 8.70
8.5 8.5 8.5 8.5 8.7
نرخ وام بانکی 7.00
6.9 6.9 7.01 6.8 6.5
هزینه های شخصی -2.30
0.6 0.02 0.26 1.2 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4125477.00
4199693 4279112 4343358 4403835 4581261
قیمت گازوئیل 1.13
1.1 1.1 1.05 1.2 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.90
68.65 68.68 68.67 75.2 76.8
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 136.40
136 136 133 138 140
خانه های مسکونی نوساز 7762.00
12100 12100 8382 13100 14900
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 36
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
4.79 4.79 4.79 4.79 4.72
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
4.79 4.79 4.79 4.79 4.72
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 27.55
24.9 28.1 26.87 24.26 26.62