تانزانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.30 10.25 10.22 10.2 10.2 10.4
نرخ تورم 3.80 4.5 4.3 4.3 8 6.6
نرخ بهره 9.00 9 9 9 12 10
موازنه تجاری -132.80 -111 -111 -111 -111 -111
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 41 41 41 43 45
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 2275.00
2260 2260 2260 2260 2260
بازار سهام 2317.77
2106 1828 1586 1377 781
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
7.2 6.7 7.4 6.6 7.8
تولید ناخالص داخلی 47.43
48.3 49.1 56.09 57.44 61.23
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18901665.77
20262586 19534872 20970302 20149176 24324040
تولید ناخالص داخلی سرانه 867.00
879 949 895 973 996
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2583.30
2620 2643 2666 2898 2966
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174.00
2931057 2316253 2516382 2389091 2918822
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187.00
1540804 1572147 1565972 1621585 1816415
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586.00
1009322 994833 993772 1026117 1152703
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399.00
517038 505794 564743 521699 655061
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854.00
802253 761539 804668 785486 933357
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.30
10.25 10.22 10.2 10.2 10.4
نرخ مشارکت نیروی کار 86.70
86.51 86.42 86.33 86.24 84.16
جمعیت 50.14
51.5 51.5 51.5 51.1 54.49
دستمزد 353589.00
380000 380000 380000 390000 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 940800.00
950800 950800 950800 950800 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 484700.00
490500 490500 490500 490500 500000
نرخ بیکاری جوانان 13.70
13.62 13.58 13.55 13.51 12.65
هزینه زندگی خانواده 779000.00
779000 779000 779000 785000 785000
هزینه زندگی انفرادی 305700.00
305700 305700 305700 305700 305700
افراد شاغل 2334969.00
2419234 2440987 2462740 2488697 2820468
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.80
4.5 4.3 4.3 8 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.18
114 114 114 122 129
تورم مواد غذایی 3.60
4.32 4.52 4.73 5 5
قیمت تولید 118.90
116 115 114 113 111
قیمت واردات 123.20
121 121 121 121 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.66 0.62 0.66 0.66 0.65
قیمت صادرات 149.80
153 154 154 154 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.38
104 105 105 110 119
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 12 10
ترازنامه بانک 32451176.60
30991664 30991664 30991664 30991664 30991664
نرخ بهره سپرده 10.49
10.77 11.07 11.36 11.55 12.84
ترازنامه بانک مرکزی 18151426.60
16991836 16949843 16933599 16927315 16923350
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -132.80
-111 -111 -111 -111 -111
صادرات 608.20
596 596 596 596 596
واردات 741.00
706 706 706 706 706
حساب جاری -183.20
-148 -148 -148 -148 -148
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80
-9 -9 -9 -8.7 -7
رابطه مبادله 121.60
126 127 126 127 111
شاخص تروریسم 3.41
2.96 2.6 2.25 1.99 0.47
بدهی خارجی 20156.60
18974 18905 19030 18937 18935
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40
41 41 41 43 45
بودجه دولت -2.80
-3.74 -3.65 -3.55 -3.54 -3.5
مخارج نظامی 575.50
580 591 602 612 750
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
آسانی کسب و کار 137.00
130 129 128 129 135
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
103 103 103 103 103
شاخص رقابتی 3.71
3.64 3.64 3.64 3.65 3.56
رتبه رقابتی 113.00
114 114 114 114 114
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 16855.60
16823 16564 16740 16679 16668
قیمت گازوئیل 1.02
0.95 0.89 0.84 0.79 0.55
نرخ وام بانکی 16.47
17.08 16.81 16.93 16.82 16.86
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 19
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 22.13
21.67 21.33 23.46 23.15 22.89