شاخص یاب

تانزانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.30 9.5 9 9 9 8
نرخ تورم 3.20 2.6 2.3 2.6 3 6.6
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 10
موازنه تجاری -944.10 3333 3358 3078 3102 3241
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 41 43 43 43 45
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 2286.00
2292 2297 2302 2306 2325
بازار سهام 2042.98
2077 2050 2022 1996 1892
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.4 6.6 6.8 6.7 7
تولید ناخالص داخلی 52.09
55 59 59 59 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20802637.19
22134006 22175611 22217217 20843708 25246490
تولید ناخالص داخلی سرانه 900.52
930 973 973 952 1015
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2683.30
2771 2898 2898 2838 3025
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174.00
2413313 2389091 2393574 2471442 2752673
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187.00
1501831 1621585 1624628 1677481 1713018
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586.00
953067 1026117 1028042 1061486 1087088
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399.00
541611 521699 522678 539682 617772
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854.00
771710 785486 786960 812562 880227
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.30
9.5 9 9 9 8
نرخ مشارکت نیروی کار 86.70
86.33 86.24 86.15 86.06 84.16
جمعیت 52.55
51.5 53.83 54.09 54.34 56.65
دستمزد 362400.00
380000 390000 359314 357864 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 884100.00
950800 950800 749322 762558 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 419500.00
490500 490500 377812 386897 500000
نرخ بیکاری جوانان 13.70
13.55 13.51 13.47 13.43 12.65
هزینه زندگی خانواده 762800.00
762800 785000 762800 762800 785000
هزینه زندگی انفرادی 332400.00
332400 332400 332400 332400 332400
افراد شاغل 2334969.00
2462740 2488697 2514653 2540610 2820468
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.20
2.6 2.3 2.6 3 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.88
112 115 116 115 124
تورم مواد غذایی 1.20
4.73 5 5.34 -0.68 5
قیمت تولید 124.50
114 113 113 113 111
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.25 0.4 0.28 0.27 0.29
قیمت واردات 101.20
101 98.1 100 98.85 99.37
قیمت صادرات 102.00
102 99.91 102 100 101
CPI مسکن آب و برق 134.78
136 140 143 146 172
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.86
103 104 104 105 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.05
106 107 107 108 112
اندازه اصل تورم 2.30
2.41 2.67 2.88 3.05 3.83
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
ترازنامه بانک 33035266.60
34305353 34951598 35598134 36244692 42063691
نرخ بهره سپرده 8.51
8.51 8.51 8.51 8.51 9.51
عرضه پول M0 6753.20
6888 6951 7010 7068 7560
عرضه پول M1 11353.60
11650 11792 11997 12183 13848
عرضه پول M2 18437.40
18922 19153 19457 19740 22258
عرضه پول M3 25042.40
25500 25833 26194 26546 29612
ترازنامه بانک مرکزی 19095246.50
19291951 19294656 19296421 19296761 19296745
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -944.10
3333 3358 3078 3102 3241
صادرات 1015.90
1436 1400 1131 1141 1293
واردات -1959.90
-1917 -1958 -1947 -1961 -1947
حساب جاری -786.60
-421 -614 -698 -536 -588
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80
-9 -8.7 -8.7 -8.7 -7
رابطه مبادله 100.80
101 102 101 101 102
شاخص تروریسم 3.41
3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
بدهی خارجی 20592.40
20348 20369 20362 20361 20362
گردش سرمایه -552.60
-643 -377 -246 -413 -437
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40
41 43 43 43 45
بودجه دولت -2.10
-2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
مخارج نظامی 575.50
612 620 629 638 711
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
آسانی کسب و کار 144.00
135 137 138 139 136
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
103 103 103 103 103
شاخص رقابتی 47.21
47.71 47.71 47.71 47.71 50.21
رتبه رقابتی 116.00
116 116 116 116 116
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 17583.00
17986 18252 18501 18735 20285
قیمت گازوئیل 1.03
0.95 0.9 0.85 0.79 0.67
نرخ وام بانکی 15.90
16.19 16.19 16.19 16.19 17.19
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 22.13
23.46 23.15 22.93 22.93 22.89