شاخص یاب

تانزانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.30 9.5 9.5 9 9 8
نرخ تورم 3.40 3.7 4.3 4.1 4.5 6.6
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 10
موازنه تجاری -132.80 -14.87 -14.65 -14.7 -14.76 -14.74
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 41 41 43 43 45
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2271.00
2282 2294 2306 2318 2366
بازار سهام 2293.39
1974 1718 1495 1302 747
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.7 7.2 6.6 6.8 7.8
تولید ناخالص داخلی 52.09
55 55 59 59 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18901665.77
19534872 20262586 20149176 20186979 23503141
تولید ناخالص داخلی سرانه 900.52
949 930 973 973 1015
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2683.30
2746 2771 2898 2898 3025
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174.00
2316253 2431458 2389091 2393574 2820316
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187.00
1572147 1513123 1621585 1624628 1755113
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586.00
994833 960233 1026117 1028042 1113801
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399.00
505794 545683 521699 522678 632953
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854.00
761539 777512 785486 786960 901858
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.30
9.5 9.5 9 9 8
نرخ مشارکت نیروی کار 86.70
86.42 86.33 86.24 86.15 84.16
جمعیت 52.55
51.5 51.5 53.83 54.09 56.65
دستمزد 353589.00
380000 380000 390000 363574 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 940800.00
950800 950800 950800 795378 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 484700.00
490500 490500 490500 451266 500000
نرخ بیکاری جوانان 13.70
13.58 13.55 13.51 13.47 12.65
هزینه زندگی خانواده 779000.00
779000 779000 785000 779000 785000
هزینه زندگی انفرادی 305700.00
305700 305700 305700 305700 305700
افراد شاغل 2334969.00
2440987 2462740 2488697 2514653 2820468
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.40
3.7 4.3 4.1 4.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.81
112 114 117 118 129
تورم مواد غذایی 3.40
4.52 4.73 5 5.34 5
قیمت تولید 118.90
115 114 113 113 111
قیمت واردات 123.20
126 127 128 129 140
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.45 0.5 0.45 0.45 0.45
قیمت صادرات 149.80
159 162 165 168 190
CPI مسکن آب و برق 128.50
131 134 136 139 162
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.25
103 105 106 106 119
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
ترازنامه بانک 32503507.50
33738343 34412179 35090108 35769103 42562380
نرخ بهره سپرده 10.49
10.49 10.49 10.49 10.49 11.49
ترازنامه بانک مرکزی 18153926.70
18194894 18191995 18189642 18189179 18189299
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -132.80
-14.87 -14.65 -14.7 -14.76 -14.74
صادرات 608.20
706 706 706 706 706
واردات 741.00
721 721 721 721 721
حساب جاری -183.20
-133 -133 -133 -133 -133
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80
-9 -9 -8.7 -8.7 -7
رابطه مبادله 121.60
127 130 129 130 136
شاخص تروریسم 3.41
3.42 3.33 3.32 3.32 3.33
بدهی خارجی 20027.70
19998 20000 19999 20000 20000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40
41 41 43 43 45
بودجه دولت -2.80
-3.65 -3.55 -3.54 -3.53 -3.5
مخارج نظامی 575.50
605 612 620 629 711
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 137.00
134 134 135 136 138
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
109 108 108 109 111
شاخص رقابتی 3.71
3.7 3.7 3.62 3.59 3.54
رتبه رقابتی 113.00
111 111 111 111 107
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 16837.60
16895 16924 16950 16975 17152
قیمت گازوئیل 1.00
0.95 0.89 0.84 0.8 0.45
نرخ وام بانکی 16.23
16.23 16.23 16.23 16.23 17.23
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 22.13
21.33 23.46 23.15 22.93 22.89