شاخص یاب

تانزانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.30 9.5 9.5 9 9 8
نرخ تورم 3.30 2.9 2.6 2.3 2.6 6.6
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 10
موازنه تجاری -132.80 -14.87 -14.65 -14.7 -14.76 -14.74
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40 41 41 43 43 45
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2279.00
2282 2287 2291 2295 2313
بازار سهام 2067.08
2193 2165 2137 2109 2002
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.7 6.4 6.6 6.8 7
تولید ناخالص داخلی 52.09
55 55 59 59 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20802637.19
19534872 22134006 22175611 22217217 25246490
تولید ناخالص داخلی سرانه 900.52
949 930 973 973 1015
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2683.30
2746 2771 2898 2898 3025
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2241174.00
2316253 2413313 2389091 2393574 2752673
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1521187.00
1572147 1501831 1621585 1624628 1713018
تولید ناخالص داخلی از ساخت 962586.00
994833 953067 1026117 1028042 1087088
تولید ناخالص داخلی از معادن 489399.00
505794 541611 521699 522678 617772
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 736854.00
761539 771710 785486 786960 880227
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.30
9.5 9.5 9 9 8
نرخ مشارکت نیروی کار 86.70
86.42 86.33 86.24 86.15 84.16
جمعیت 52.55
51.5 51.5 53.83 54.09 56.65
دستمزد 353589.00
380000 380000 390000 363574 400000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 940800.00
950800 950800 950800 795378 960500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 484700.00
490500 490500 490500 451266 500000
نرخ بیکاری جوانان 13.70
13.58 13.55 13.51 13.47 12.65
هزینه زندگی خانواده 779000.00
779000 779000 785000 779000 785000
هزینه زندگی انفرادی 305700.00
305700 305700 305700 305700 305700
افراد شاغل 2334969.00
2440987 2462740 2488697 2514653 2820468
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.30
2.9 2.6 2.3 2.6 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.01
112 112 115 116 124
تورم مواد غذایی 2.20
4.52 4.73 5 5.34 5
قیمت تولید 124.50
115 114 113 113 111
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.28 0.52 0.4 0.39 0.4
قیمت واردات 101.30
101 104 101 103 103
قیمت صادرات 101.50
98.75 99.08 99.26 99.05 99.08
CPI مسکن آب و برق 131.20
131 134 136 139 162
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70
102 103 104 104 114
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
ترازنامه بانک 33035266.60
33661575 34305353 34951598 35598134 42063691
نرخ بهره سپرده 10.49
10.49 10.49 10.49 10.49 11.49
ترازنامه بانک مرکزی 19095246.50
19295699 19291951 19294656 19296421 19296745
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -132.80
-14.87 -14.65 -14.7 -14.76 -14.74
صادرات 608.20
706 706 706 706 706
واردات 741.00
721 721 721 721 721
حساب جاری -183.20
-133 -133 -133 -133 -133
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80
-9 -9 -8.7 -8.7 -7
رابطه مبادله 100.20
97.79 95.9 97.99 96.21 96.25
شاخص تروریسم 3.41
3.42 3.33 3.32 3.32 3.33
بدهی خارجی 20503.00
20221 20226 20229 20229 20229
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.40
41 41 43 43 45
بودجه دولت -2.10
-3.24 -3.03 -3.02 -3 -3.03
مخارج نظامی 575.50
605 612 620 629 711
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 137.00
134 134 135 136 138
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
109 108 108 109 111
شاخص رقابتی 3.71
3.7 3.7 3.62 3.59 3.54
رتبه رقابتی 113.00
111 111 111 111 107
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 17533.30
17781 18093 18380 18649 20574
قیمت گازوئیل 1.04
1.06 1 0.95 0.89 0.71
نرخ وام بانکی 16.23
16.23 16.23 16.23 16.23 17.23
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 22.13
21.33 23.46 23.15 22.93 22.89