شاخص یاب

تاجیکستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 9.42 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2018-06
نرخ بیکاری 2.3 2018-04
نرخ تورم 5.5 2018-11
نرخ بهره 14 2018-12
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -48804 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.4 2017-12
بودجه دولت -1.7 2016-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.15 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12350 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1016 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2897 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6092 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9367 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8871 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6248 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2018-04
افراد شاغل 2238 2016-12
افراد بیکار 51.5 2018-10
دستمزد 1302 2018-10
جمعیت 8.9 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد در تولید 1558 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.5 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2018-11
قیمت تولید 99.5 2018-08
تورم مواد غذایی 5.6 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 2018-12
عرضه پول M0 11719 2018-11
عرضه پول M1 12929 2018-11
عرضه پول M2 14623 2018-11
نرخ بهره سپرده 4.2 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -94.6 2018-05
حساب جاری -48804 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
صادرات 97.5 2018-05
واردات 192 2018-05
ذخایر طلا 19.7 2018-12
تولید نفت خام 0.18 2018-08
بدهی خارجی 2274 2016-12
شاخص تروریسم 2.43 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.4 2017-12
بودجه دولت -1.7 2016-12
درآمدهای دولت 6096 2018-04
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 5835 2018-04
ارزش بودجه دولت 262 2018-04
مخارج نظامی 79.9 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.8 2018-05
سرعت اینترنت 2589 2017-03
آدرس های IP 9376 2017-03
شاخص رقابتی 52.18 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 21 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 126 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2016-12