شاخص یاب

تاجیکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.7 2.3 2.3 2.7
نرخ تورم 1.70 6 6.2 6.8 1.1 5.2
نرخ بهره 14.00 14 12 12 12 8
موازنه تجاری -130.40 -162 -200 -162 -162 -235
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 40 40 38 38 37
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 9.40
9.22 9.27 9.32 9.38 9.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00
6.9 6.9 6.4 6.1 6.5
تولید ناخالص داخلی 7.15
7.6 7.6 8 8 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12350.10
45344 65309 13141 13103 73936
تولید ناخالص داخلی سرانه 1015.50
1054 1054 1085 1085 1187
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2896.91
2968 2968 3015 3015 3185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234.00
23768 23768 23657 23590 26908
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6091.70
6512 6512 6482 6463 7372
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9366.90
10013 10013 9966 9938 11336
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8870.90
9483 9483 9439 9412 10736
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6248.20
6679 6679 6648 6629 7562
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.3 2.7 2.3 2.3 2.7
افراد بیکار 52.90
53.74 53.7 53.77 53.71 53.72
افراد شاغل 2237.50
2238 2238 2238 2238 2238
دستمزد 1228.10
1450 1500 1400 1197 1700
جمعیت 8.90
9.07 9.12 9.17 9.23 9.76
دستمزد در تولید 1379.10
1340 1460 1450 1371 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.70
6 6.2 6.8 1.1 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60
106 107 106 102 118
قیمت تولید 100.50
102 100 99.5 101 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.5 0.48 0.48 0.48 0.48
تغییر قیمت تولید کننده -1.00
0.47 3.9 0.51 0.51 2.7
تورم مواد غذایی -0.50
1.2 2 3.5 4 5.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 12 12 12 8
عرضه پول M0 10655.42
10860 10925 10942 10946 10946
عرضه پول M1 12171.87
12393 12445 12459 12462 12463
عرضه پول M2 13839.59
14124 14216 14252 14267 14277
نرخ بهره سپرده 4.20
4.14 4 4.04 4.08 6.53
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -130.40
-162 -200 -162 -162 -235
صادرات 85.90
91.85 92 92.14 92.15 110
واردات 216.30
254 292 254 254 345
حساب جاری -52950.30
85760 -19213 -37169 19056 4632
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
-5 -5 -4 -4 -3
ذخایر طلا 15.60
16.12 16.66 17.03 17.36 21.18
شاخص تروریسم 2.43
2.95 3.19 3.11 3.03 2.45
تولید نفت خام 0.18
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
بدهی خارجی 2274.10
2424 2482 2512 2543 2829
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80
40 40 38 38 37
بودجه دولت -1.70
-2.63 -3.03 -3.28 -3.52 -4.97
درآمدهای دولت 6096.40
10169 8715 9606 9626 9482
مخارج نظامی 79.90
70.44 72.42 71.46 70.49 71.64
ارزش بودجه دولت 261.50
310 219 253 274 250
هزینه های مالی 5834.90
9859 8525 9353 9352 9233
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 13.10
11.16 10.48 9.96 9.56 8.33
سرعت اینترنت 2588.66
1790 2184 2512 2539 2025
آدرس های IP 9376.00
8950 8955 8944 8912 8859
آسانی کسب و کار 123.00
120 119 118 117 107
شاخص فساد مالی 21.00
20 19 20 20 23
رتبه فساد مالی 161.00
156 157 156 154 149
شاخص رقابتی 4.14
4.1 4.1 4.11 4.11 3.96
رتبه رقابتی 79.00
75 75 78 79 79
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40
11.49 12.69 13.72 14.75 6.97
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 26.18
3.83 42.04 62.59 43.15 40.68
درجه حرارت -5.95
14.72 -1.82 -6.75 12.87 4.11