تاجیکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.6 2.3 2.7 2.3 2.7
نرخ تورم 1.90 5.8 6 6.2 6.8 5.2
نرخ بهره 14.00 14 14 12 12 8
موازنه تجاری -130.40 -165 -162 -200 -162 -235
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 40 40 40 38 37
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 8.98
9.1 9.4 9.72 10.04 11.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00
6.8 6.9 6.9 6.9 6.5
تولید ناخالص داخلی 6.95
6.85 6.62 6.4 6 5.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12350.10
25657 45344 65309 65309 73936
تولید ناخالص داخلی سرانه 968.40
977 1054 995 1085 1100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2762.60
2766 2795 2823 2886 2822
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234.00
23746 23768 25456 23768 28818
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6091.70
6506 6512 6974 6512 7896
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9366.90
10004 10013 10724 10013 12141
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8870.90
9474 9483 10156 9483 11498
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6248.20
6673 6679 7154 6679 8099
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.20
2.6 2.3 2.7 2.3 2.7
افراد بیکار 52.30
52.55 52.71 52.64 52.73 52.66
افراد شاغل 2237.50
2238 2238 2238 2238 2238
دستمزد 1228.10
1400 1450 1500 1400 1700
جمعیت 8.70
8.78 8.84 8.9 8.96 9.81
دستمزد در تولید 1379.10
1400 1340 1460 1450 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.90
5.8 6 6.2 6.8 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50
106 106 107 107 118
قیمت تولید 100.50
100 102 100 99.5 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.5 0.57 0.57 0.57 0.57
تغییر قیمت تولید کننده -1.00
0.14 0.47 3.9 0.51 2.7
تورم مواد غذایی 0.90
0.5 1.2 2 3.5 5.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 12 12 8
عرضه پول M0 10422.44
10432 10440 10446 10449 10450
عرضه پول M1 11977.67
12106 12179 12204 12210 12212
عرضه پول M2 13600.52
13721 13812 13858 13881 13902
نرخ بهره سپرده 4.20
4.28 4.14 4 4.04 6.53
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -130.40
-165 -162 -200 -162 -235
صادرات 85.90
90.75 91.85 92 92.14 110
واردات 216.30
256 254 292 254 345
حساب جاری -52950.30
70635 70635 70635 70635 70635
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
-5 -5 -5 -4 -3
ذخایر طلا 15.60
16.02 16.48 16.9 17.32 21.75
شاخص تروریسم 2.43
2.7 2.95 3.19 3.11 2.45
تولید نفت خام 0.18
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
بدهی خارجی 2274.10
2367 2424 2482 2512 2829
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80
40 40 40 38 37
بودجه دولت -1.70
-2.24 -2.63 -3.03 -3.28 -4.97
درآمدهای دولت 2741.00
11366 9154 7558 6406 3491
مخارج نظامی 79.90
82.05 84.44 86.83 85.66 85.86
ارزش بودجه دولت 369.10
-16417 -18525 -8472 -13725 -17037
هزینه های مالی 2371.90
27784 27679 24898 20131 20527
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 13.10
12.04 11.16 10.48 9.96 8.33
سرعت اینترنت 2588.66
1240 1790 2184 2512 2025
آدرس های IP 9376.00
9008 8950 8955 8944 8859
آسانی کسب و کار 123.00
121 119 118 117 111
شاخص فساد مالی 21.00
21 20 19 20 23
رتبه فساد مالی 161.00
161 161 161 161 161
شاخص رقابتی 4.14
4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
رتبه رقابتی 79.00
78 78 78 78 78
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40
10.22 11.36 12.5 13.64 6.62
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 26.18
50.81 3.83 42.04 62.59 40.68
درجه حرارت -5.95
9.91 14.72 -1.82 -6.75 4.11