شاخص یاب

تاجیکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.4 2.2 2.2 2.5
نرخ تورم 2.30 6 7.5 6.8 6.2 5.2
نرخ بهره 14.00 14 12 12 12 8
موازنه تجاری -94.60 -126 -147 -162 -130 -220
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 50.2 50.2 49.9 49.9 46.8
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 9.42
9.44 9.47 9.49 9.51 9.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
6.8 6.1 6.3 6.4 6.3
تولید ناخالص داخلی 7.15
7.6 7.6 8 8 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12350.10
45301 64820 13128 13141 73038
تولید ناخالص داخلی سرانه 1015.50
1054 1054 1085 1085 1187
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2896.91
2968 2968 3015 3015 3185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234.00
23746 23590 23635 23657 26581
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6091.70
6506 6463 6475 6482 7283
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9366.90
10004 9938 9957 9966 11198
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8870.90
9474 9412 9430 9439 10605
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6248.20
6673 6629 6642 6648 7470
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.3 2.4 2.2 2.2 2.5
افراد بیکار 54.00
53.2 53.7 53.1 52.8 53.2
افراد شاغل 2237.50
2238 2239 2242 2241 2245
دستمزد 1378.50
1450 1500 1450 1390 1700
جمعیت 8.90
9.1 9.1 9.3 9.3 9.5
دستمزد در تولید 1379.10
1340 1460 1470 1490 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.30
6 7.5 6.8 6.2 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10
106 108 106 107 121
قیمت تولید 99.70
105 100 103 104 106
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
-0.2 0.4 -0.3 0.5 0.6
تغییر قیمت تولید کننده -0.30
2.9 3.9 4.1 4.3 2.7
تورم مواد غذایی -1.90
1.2 2 3.5 4 5.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 12 12 12 8
عرضه پول M0 11809.67
11200 11400 11700 11900 12900
عرضه پول M1 13060.66
12770 12900 13100 13300 13500
عرضه پول M2 14747.98
14000 14600 14750 15200 16300
نرخ بهره سپرده 4.20
4 4 3.8 3.8 3.6
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -94.60
-126 -147 -162 -130 -220
صادرات 97.50
94 105 78 83 110
واردات 192.00
220 252 240 213 330
حساب جاری -48804.20
-25000 -5200 -17100 -29000 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
-5 -5 -4 -4 -3
ذخایر طلا 15.60
16.1 16.1 16.5 16.4 16.9
شاخص تروریسم 2.43
3.1 3.1 2.7 2.7 2.5
تولید نفت خام 0.18
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
بدهی خارجی 2274.10
2350 2350 2440 2440 2530
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80
50.2 50.2 49.9 49.9 46.8
بودجه دولت -1.70
-2.6 -2.6 -3.2 -3.2 -1.4
درآمدهای دولت 6096.40
15000 20000 4600 10000 23000
مخارج نظامی 79.90
81 81 83 83 79
ارزش بودجه دولت 261.50
300 150 140 350 520
هزینه های مالی 5834.90
14700 19850 4460 9650 22480
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 11.80
12.1 12.5 11.8 10.6 8.9
سرعت اینترنت 2588.66
2400 2340 2500 2530 2000
آدرس های IP 9376.00
9250 9190 9150 9100 8810
آسانی کسب و کار 123.00
121 121 119 119 107
شاخص فساد مالی 21.00
23 23 25 25 26
رتبه فساد مالی 161.00
160 160 157 157 149
شاخص رقابتی 4.14
4.14 4.14 4.12 4.12 4.17
رتبه رقابتی 79.00
79 79 80 80 79
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40
7.5 7.5 8.1 8.1 8.7
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 26.18
3.83 42.04 62.59 43.15 40.68
درجه حرارت -5.95
14.72 -1.82 -6.75 12.87 4.11