شاخص یاب

تاجیکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.2 2.2 2.1 2.5
نرخ تورم 5.00 5 5.7 6.5 6.2 5.2
نرخ بهره 14.00 12 12 12 12 8
موازنه تجاری -94.60 -147 -162 -130 -208 -220
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.40 52.5 53.7 53.7 53.7 55.3
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 9.42
9.44 9.47 9.49 9.51 9.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
5.1 5.3 5.9 4.9 6.3
تولید ناخالص داخلی 7.15
7.6 8 8 8 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12350.10
64209 13005 13079 12955 71667
تولید ناخالص داخلی سرانه 1015.50
1054 1085 1085 1085 1187
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2896.91
2968 3015 3015 3015 3185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22234.00
23368 23412 23546 23323 26082
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6091.70
6402 6415 6451 6390 7146
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9366.90
9845 9863 9920 9826 10988
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8870.90
9323 9341 9394 9306 10406
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6248.20
6567 6579 6617 6554 7330
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.4 2.2 2.2 2.1 2.5
افراد بیکار 54.30
53.7 53.1 52.8 53.2 53.2
افراد شاغل 2237.50
2239 2242 2241 2243 2245
دستمزد 1339.40
1500 1450 1390 1540 1700
جمعیت 8.90
9.1 9.3 9.3 9.3 9.5
دستمزد در تولید 1379.10
1460 1470 1490 1520 1600
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.00
5 5.7 6.5 6.2 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80
105 105 107 107 117
قیمت تولید 99.50
97.27 100 102 103 103
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
0.4 -0.3 0.5 0.4 0.6
تغییر قیمت تولید کننده -0.50
0.9 1.1 2.3 3.5 2.7
تورم مواد غذایی 4.80
2 3.5 4 5 5.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 14.00
12 12 12 12 8
عرضه پول M0 11618.80
11400 11700 11900 12050 12900
عرضه پول M1 13052.24
12900 13100 13300 12950 13500
عرضه پول M2 14699.21
14600 14750 15200 15400 16300
نرخ بهره سپرده 4.20
4 3.8 3.8 3.8 3.6
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -94.60
-147 -162 -130 -208 -220
صادرات 97.50
105 78 83 67 110
واردات 192.00
252 240 213 275 330
حساب جاری -48804.20
-5200 -17100 -29000 -31700 4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
-5 -4 -4 -4 -3
ذخایر طلا 19.70
16.1 16.5 16.4 16.4 16.9
شاخص تروریسم 2.43
3.1 2.7 2.7 2.7 2.5
تولید نفت خام 0.18
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
بدهی خارجی 2274.10
2350 2440 2440 2440 2530
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.40
52.5 53.7 53.7 53.7 55.3
بودجه دولت -1.70
-2.6 -3.2 -3.2 -3.2 -1.4
درآمدهای دولت 6096.40
20000 4600 10000 16000 23000
مخارج نظامی 79.90
81 83 83 83 79
ارزش بودجه دولت 261.50
150 140 350 530 520
هزینه های مالی 5834.90
19850 4460 9650 15470 22480
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 11.80
12.5 11.8 10.6 9.9 8.9
سرعت اینترنت 2588.66
2340 2500 2530 2430 2000
آدرس های IP 9376.00
9190 9150 9100 8975 8810
آسانی کسب و کار 126.00
121 119 119 119 132
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 161.00
161 161 161 161 161
شاخص رقابتی 52.18
52.68 52.68 52.68 52.68 55.18
رتبه رقابتی 102.00
102 102 102 102 102
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40
7.5 8.1 8.1 8.1 8.7
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 26.18
42.04 62.59 43.15 43.15 40.68
درجه حرارت -5.95
-1.82 -6.75 12.87 7 4.11