تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 0.1 0.5 0.6 0.7 0.7
نرخ بیکاری 3.78 3.85 3.81 3.85 3.9 4.15
نرخ تورم 0.77 1.1 1.5 1.8 2 2.9
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 2
موازنه تجاری 5366.00 4645 4223 4244 4241 4235
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 31 31 32 32 34
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 30.28 30.78 31.09 31.39 31.7 35.05
بازار سهام 10406.81 10200 10100 10000 9930 8800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 1.14 1.15 1.16 1.18 1.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.12 0.1 0.5 0.6 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.13 1.9 1.7 2 1.9 2.2
تولید ناخالص داخلی 523.01 537 546 539 544 585
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4036331.00 4062294 4069567 4077225 4081565 4093940
تولید ناخالص ملی 4310575.00 4412761 4538947 4288165 4244749 4457700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 880950.00 955474 957049 882576 903852 941850
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57997.00 47643 59620 46933 56329 58247
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 95131.00 96651 80072 95326 94439 82480
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1205476.00 1294813 1255793 1158817 1220241 1251496
تولید ناخالص داخلی از معادن 3272.00 3124 3720 3173 3432 3592
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 269225.00 269444 256503 268703 272039 265064
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2550491.00 2581698 2719643 2598048 2604619 2761011
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 116501.00 115285 119604 118254 117555 118765
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28526.00 32688 39712 30119 29974 36407
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.78 3.85 3.81 3.85 3.9 4.15
افراد شاغل 11345.00 11373 11402 11430 11459 11743
افراد بیکار 445.00 442 443 444 444 445
نرخ مشارکت نیروی کار 58.81 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
هزینه های کار 108.85 105 105 105 105 105
بهره وری 109.87 109 110 109 109 109
دستمزد در تولید 47702.00 44800 46500 42840 44700 49400
حداقل دستمزد 21009.00 21009 21009 22000 22000 24300
جمعیت 23.53 23.56 23.58 23.59 23.6 23.71
نرخ بیکاری جوانان 11.49 11.86 11.88 11.86 11.86 11.86
دستمزد 48848.00 46000 48400 45230 46300 50900
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.77 1.1 1.5 1.8 2 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.83 106 106 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 105.74 106 106 106 107 108
اندازه اصل تورم 0.97 1.11 1.13 1.14 1.14 1.14
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.68 105 105 109 105 104
قیمت تولید 84.19 84.8 84.88 84.79 84.8 84.81
قیمت صادرات 87.56 87 87.03 87.03 87.03 87.03
قیمت واردات 77.17 76.59 76.62 76.62 76.62 76.62
تورم مواد غذایی 1.23 -0.11 0.65 0.39 0.47 0.45
CPI Housing Utilities 103.22 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.81 94.01 94.11 94.06 94.06 94.06
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 0 0.07 0.08 0.07 0.07
تغییر قیمت تولید کننده -0.73 0.2 0.4 0.54 0.55 0.9
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 2
نرخ بهره بین بانکی 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
عرضه پول M0 1730778.00 1741022 1740684 1740561 1740591 1740589
عرضه پول M1 6296200.00 6331625 6411374 6480854 6551161 7240402
عرضه پول M2 42000200.00 42428432 42836090 43243249 43649884 47678612
ترازنامه بانک 41329345.00 41701357 42055075 42406972 42757310 46176573
ذخایر ارزی 4444.52 4471 4497 4512 4519 4528
وام به بخش خصوصی 10303322.00 10397219 10440772 10460573 10469425 10476345
میزان رشد وام 4.75 5.12 5.25 5.33 5.37 5.43
ترازنامه بانک مرکزی 16172081.00 16203259 16235006 16263681 16289629 16444603
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 5366.00 4645 4223 4244 4241 4235
صادرات 27107.00 26353 26538 26436 26426 26439
واردات 21740.00 21210 20755 21366 20780 20793
حساب جاری 17650.00 16977 17490 16668 16603 16818
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.40 14 14 12 12 11.5
بدهی خارجی 182270.00 187798 188150 190807 190109 191363
رابطه مبادله 113.50 114 114 114 114 114
گردش سرمایه 16661.00 16635 16985 16546 16918 16795
حواله 52.00 52.86 52.86 52.86 52.86 52.86
ورود توریست 835.93 814 861 859 850 852
ذخایر طلا 423.63 423 423 424 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 456.47 850 739 753 750 750
تولید نفت خام 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
شاخص تروریسم 0.08 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 31 31 32 32 34
بودجه دولت -1.40 -1.82 -1.71 -1.87 -2.03 -2.19
ارزش بودجه دولت -244.20 -252 -269 -267 -265 -262
هزینه های دولت 585454.00 578750 580065 581401 582768 595735
درآمدهای دولت 2625.20 2558 2558 2606 2622 2619
هزینه های مالی 2839.33 2884 2884 2906 2914 3032
مخارج نظامی 9962.40 9863 9936 9981 10026 10230
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص PMI تولید 53.60 54.9 54.4 53.5 52.9 53.5
تولید صنعتی 3.14 2.18 1.9 2.22 2.22 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.49 0.37 0.18 0.34 0.37 0.35
تولید صنعتی 3.60 2.57 2.56 2.55 2.55 2.55
میزان سفارشات جدید 38721.00 39143 38535 38588 38601 38587
تغییرات موجودی انبار 22361.00 7504 7792 8452 9096 9490
ورشکستگی 2476.00 2003 2005 2005 2005 2005
تولید خودرو 25915.00 22829 19363 22204 19318 19467
ثبت خودرو 21614.73 21629 21654 21677 21700 21892
شاخص اقتصادی مقدم 108.70 114 117 118 118 119
تولید سیمان 822.37 981 980 985 981 983
شاخص همزمان 108.02 113 120 122 121 118
شاخص رقابتی 5.28 5.29 5.29 5.28 5.28 5.28
رتبه رقابتی 14.00 14 14 14 14 14
آسانی کسب و کار 11.00 11 11 11 11 11
شاخص فساد مالی 61.00 61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 31.00 32 32 33 33 31
استخراج معدن 3.20 1.3 2.06 1.41 1.88 1.71
تولید فولاد 1930.00 1885 1900 1905 1901 1901
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.19 78.33 78.32 78.33 78.33 78.33
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.42 0.14 -0.87 0.23 -0.06 -0.22
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.77 0.08 0.16 0.21 0.21 0.21
هزینه های مصرف کننده 2244515.00 2255409 2266499 2277592 2288638 2395726
درآمد قابل تصرف شخص 8400000.00 8223677 8249341 8287133 8324926 8816382
پس انداز های شخصی 1829500.00 1756768 1785670 1793470 1801270 1922987
تسهیلات اعتباری خریدار 7774566.00 7840281 7908441 7969731 8027908 8438070
نرخ وام بانکی 2.63 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 282.36 284 284 285 286 291
میزان ساخت و ساز -1.60 -10.09 -10.16 -10.16 -10.16 -10.16
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9.09 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.00 7.17 7.17 7.16 7.15 7.14
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2