تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7
نرخ بیکاری 3.69 3.75 3.81 3.92 3.96 4.15
نرخ تورم 1.98 0.8 1 1.3 1.4 2.1
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 2
موازنه تجاری 4150.00 6764 4248 4722 5171 4704
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 32 33 34
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 29.94
29.45 29.71 29.98 30.24 31.34
بازار سهام 10942.30
10524 10235 9953 9680 8659
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01
1.06 1.13 1.19 1.27 1.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.4 0.6 0.7 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.02
2.9 2.4 2.3 2.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 529.58
564 564 564 574 585
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657.00
4104836 4151361 4241288 4246427 4421289
تولید ناخالص ملی 4673326.00
4380410 4568606 4780812 4785486 4983710
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804.00
903276 946110 960815 911450 1001592
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62946.00
57988 45727 64394 64457 67127
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 81093.00
97586 100849 82958 83039 86479
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304828.00
1232750 1362879 1334839 1336144 1391490
تولید ناخالص داخلی از معادن 3902.00
3401 3306 3992 3996 4161
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 254366.00
271768 275850 260216 260471 271260
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2760119.00
2588859 2633175 2823602 2826362 2943435
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123615.00
116601 120175 126458 126582 131825
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41818.00
28959 34128 42780 42822 44595
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.69
3.75 3.81 3.92 3.96 4.15
افراد شاغل 11416.00
11435 11463 11491 11520 11831
افراد بیکار 437.00
437 437 437 438 438
نرخ مشارکت نیروی کار 58.95
58.93 58.92 58.92 58.92 58.92
بهره وری 107.05
113 109 108 102 110
هزینه های کار 89.84
109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 22000.00
22000 22000 22000 23200 24500
دستمزد در تولید 42972.00
43700 45200 47300 43000 49400
جمعیت 23.57
23.59 23.6 23.6 23.61 23.71
نرخ بیکاری جوانان 11.75
11.97 12.03 12 12 12
دستمزد 46196.00
46300 45620 49100 45400 50900
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.98
0.8 1 1.3 1.4 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.81
102 102 103 102 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.34
102 102 103 104 105
اندازه اصل تورم 1.30
0.82 1.02 1.08 1.3 1.18
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.97
104 106 106 110 106
قیمت تولید 102.88
100 101 103 102 105
قیمت صادرات 98.81
98.37 98.3 97.43 98.28 97.87
قیمت واردات 105.21
103 103 102 102 100
تورم مواد غذایی 2.69
1.24 1.5 1.8 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.17
0.09 0.07 0.08 0.08 0.08
CPI مسکن آب و برق 101.14
102 103 102 102 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.96
102 103 104 104 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.53
1.26 -0.26 0.8 0.05 0.9
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.38
1.38 1.38 1.38 1.38 2
نرخ بهره بین بانکی 0.66
0.66 0.66 0.66 0.66 1.28
عرضه پول M0 1892133.00
1799159 1747455 1718661 1725850 1757174
عرضه پول M1 6715100.00
6759632 6834166 6914105 6994841 7857130
عرضه پول M2 43475200.00
43711997 44117231 44510412 44904463 49226203
ترازنامه بانک 42824126.00
42672839 42068586 41445507 41102685 41560401
ذخایر ارزی 4571.30
4591 4603 4608 4612 4615
وام به بخش خصوصی 10699724.00
10328080 10458595 10684988 10663195 10351731
ترازنامه بانک مرکزی 16322365.00
16350246 16401220 16444194 16483089 16735811
میزان رشد وام 4.79
5 5.07 5.11 5.13 5.16
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 4150.00
6764 4248 4722 5171 4704
صادرات 26730.00
27587 27011 25532 26602 26333
واردات 22576.00
22165 22051 22078 22097 22086
حساب جاری 20079.00
20192 22805 23276 21489 22383
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.40
12 12 12 11.7 11.5
بدهی خارجی 192281.00
192734 196218 195685 198575 197668
رابطه مبادله 93.90
95.7 95.82 95.97 96.21 97.87
گردش سرمایه 21180.00
20239 22609 23547 21920 22400
ورود توریست 850.76
1000 900 900 900 900
ذخایر طلا 423.60
424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 225.36
637 671 664 667 666
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.21 0.23
شاخص تروریسم 0.50
0.21 0.2 0.2 0.17 0.06
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20
32 32 32 33 34
بودجه دولت -1.40
-2.09 -1.96 -1.83 -2.02 -1.84
ارزش بودجه دولت -244.20
-214 -214 -214 -214 -214
هزینه های دولت 588658.00
596811 598481 595580 599164 620857
درآمدهای دولت 2731.20
2625 2625 2625 2625 2625
هزینه های مالی 2958.10
2839 2839 2839 2839 2839
مخارج نظامی 9874.90
9821 9908 9995 10026 10152
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص PMI تولید 54.80
55.9 54 54.3 54 53.5
تولید صنعتی 8.53
8.69 8.57 2.7 8.57 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.01
-0.25 0.03 0.37 0.43 0.41
تولید صنعتی 3.20
3 3.22 3.41 3.22 3.24
میزان سفارشات جدید 39111.00
42237 41900 41311 41293 41316
تغییرات موجودی انبار 10753.00
7620 -180 928 3222 3565
ورشکستگی 1827.00
2107 2076 2073 2073 2073
تولید خودرو 21119.00
17550 27978 22405 24337 23354
ثبت خودرو 21753.38
21773 21804 21834 21863 22123
شاخص اقتصادی مقدم 113.60
113 112 112 112 111
سرعت اینترنت 16869.04
18562 18668 18718 18805 19374
آدرس های IP 7115844.00
7426297 7446665 7458432 7462220 7441608
تولید سیمان 851.25
912 873 886 882 883
شاخص همزمان 114.86
112 112 111 111 111
شاخص رقابتی 5.33
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
رتبه رقابتی 15.00
14 14 14 14 14
آسانی کسب و کار 15.00
15 15 15 15 15
شاخص فساد مالی 63.00
63 63 63 63 63
رتبه فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
استخراج معدن -1.09
-3.66 0.01 -1.6 -0.91 -1.13
تولید فولاد 1660.00
1791 1761 1805 1804 1797
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.89
87.21 86.65 86.16 85.74 83.54
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50
1 -0.79 0.48 0.17 0.25
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.55
5.22 5.16 5.15 5.14 5.14
هزینه های مصرف کننده 2306965.00
2282586 2294427 2335600 2350298 2434723
درآمد قابل تصرف شخص 8400000.00
8462494 8559643 8656791 8723345 9614011
پس انداز های شخصی 1829500.00
1791522 1816284 1841046 1844446 1797087
تسهیلات اعتباری خریدار 7995157.00
8003855 8015849 8022263 8024865 7968352
نرخ وام بانکی 2.63
2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 283.34
282 280 282 280 282
میزان ساخت و ساز -15.27
8.64 7.3 7.36 7.36 7.36
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02
14.02 14.02 14.02 11 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87
10.95 10.95 10.95 11.07 13.37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15
3.13 3.13 3.13 2.67 3.11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 27.97
23.68 26.69 20.69 16.91 22.47