تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 0.9 0.4 0.6 0.7 0.7
نرخ بیکاری 3.70 3.73 3.75 3.81 3.92 4.15
نرخ تورم 0.88 1.4 1.6 1.5 1.7 2.1
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.5 1.5 2
موازنه تجاری 2420.69 4125 3435 3061 2792 1670
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 32 32 34
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 29.25
29.83 30.14 30.46 30.78 32.09
بازار سهام 10854.63
10754 10527 10305 10087 8506
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.06
1.11 1.18 1.26 1.35 1.76
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07
0.9 0.4 0.6 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.28
2.5 2.9 2.4 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 525.24
564 564 564 564 585
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4145932.00
4169608 4184936 4194085 4199311 4182935
تولید ناخالص ملی 4673326.00
4549884 4461037 4469123 4542052 4507739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 939213.00
913147 901373 906918 920752 906698
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62946.00
48766 58880 45893 61734 60621
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 81093.00
94223 96041 98158 83760 88856
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304828.00
1206779 1213153 1295783 1300460 1264218
تولید ناخالص داخلی از معادن 3902.00
3396 3433 3285 3750 3623
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 254366.00
262479 266893 268188 259568 263300
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2760119.00
2694593 2652847 2628296 2670684 2660958
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123615.00
122008 120101 119893 120742 120328
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41818.00
31471 28674 33718 39158 35059
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.70
3.73 3.75 3.81 3.92 4.15
افراد شاغل 11393.00
11399 11400 11400 11399 11386
افراد بیکار 437.00
436 434 433 431 410
نرخ مشارکت نیروی کار 58.89
58.87 58.85 58.84 58.83 58.72
بهره وری 105.43
109 109 108 108 107
هزینه های کار 97.83
104 105 105 105 105
حداقل دستمزد 22000.00
22000 22000 22000 22000 24500
دستمزد در تولید 44637.00
42840 43700 45200 47300 49400
جمعیت 23.53
23.54 23.54 23.55 23.56 23.61
نرخ بیکاری جوانان 11.78
11.77 11.63 11.52 11.41 10.32
دستمزد 45133.00
45230 46300 45620 49100 50900
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.88
1.4 1.6 1.5 1.7 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.20
102 102 102 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 106.45
106 106 106 106 106
اندازه اصل تورم 0.82
1.08 1.14 1.19 1.23 1.48
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.10
109 106 106 106 106
قیمت تولید 102.00
115 116 115 114 104
قیمت صادرات 87.97
88.56 89.21 89.83 90.41 94.13
قیمت واردات 80.01
80.33 80.68 81.02 81.35 83.56
تورم مواد غذایی 0.82
0.35 1.37 1.69 1.97 2.45
نرخ تورم (ماهانه) -0.23
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
CPI مسکن آب و برق 102.50
102 102 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.69
95.53 95.37 95.23 95.09 94.06
تغییر قیمت تولید کننده -0.74
-1.42 -1.16 -0.68 0.8 0.9
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.38
1.38 1.38 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 0.66
0.66 0.7 0.75 0.79 1.01
عرضه پول M0 1791000.00
1773083 1771666 1769323 1766798 1737179
عرضه پول M1 6524400.00
6487349 6488488 6486536 6484749 6463315
عرضه پول M2 42769400.00
43008755 43122509 43170888 43187645 43067572
ترازنامه بانک 42031118.00
42131976 42142172 42135054 42124752 41993389
ذخایر ارزی 4557.20
4593 4626 4642 4648 4617
وام به بخش خصوصی 10720971.00
10760360 10775432 10777210 10771966 10628206
ترازنامه بانک مرکزی 16052717.00
15961213 15979782 15970262 15956354 15782235
میزان رشد وام 4.65
4.75 5.05 5.44 5.87 8.98
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 2420.69
4125 3435 3061 2792 1670
صادرات 27383.95
28018 27965 27839 27722 26378
واردات 24963.26
24211 24080 23903 23741 22025
حساب جاری 26577.00
21989 20785 22581 23278 21883
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.40
12 12 12 12 11.5
بدهی خارجی 181938.00
181178 181041 180975 180150 168241
رابطه مبادله 109.90
110 110 111 111 113
گردش سرمایه 25074.00
20613 19400 21520 22352 20544
ورود توریست 1112.21
1000 1000 1000 1000 1000
ذخایر طلا 423.63
424 423 423 423 423
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 365.49
563 563 519 516 504
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.21 0.22
شاخص تروریسم 0.50
0.22 0.21 0.2 0.2 0.12
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20
32 32 32 32 34
بودجه دولت -1.40
-2.06 -1.96 -1.85 -1.75 -2.15
ارزش بودجه دولت -244.20
-36.24 41.54 119 197 26.31
هزینه های دولت 582190.00
587171 585126 584412 584986 582162
درآمدهای دولت 2625.20
2569 2580 2590 2601 2574
هزینه های مالی 2839.33
2800 2808 2815 2823 2792
مخارج نظامی 9962.40
9694 9790 9885 9981 10208
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI تولید 56.90
53.5 52.9 52 52.3 53.5
تولید صنعتی 1.20
2.19 3.16 3.73 2.7 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
0.2 0.25 0.37 0.37 0.36
تولید صنعتی 0.93
2.71 3.78 4.43 4.83 5.45
میزان سفارشات جدید 48471.00
48041 47785 47552 47322 44701
تغییرات موجودی انبار -28925.00
-3417 8604 2069 6254 10614
ورشکستگی 3116.00
2682 2706 2722 2724 2725
تولید خودرو 27179.00
29402 31509 33473 35402 56634
ثبت خودرو 21725.41
21743 21755 21757 21755 21697
شاخص اقتصادی مقدم 113.40
116 117 117 117 115
سرعت اینترنت 16869.04
16916 16717 16513 16309 14811
آدرس های IP 7115844.00
7368879 7435740 7498734 7557190 7805210
تولید سیمان 790.57
879 927 960 990 1231
شاخص همزمان 114.28
116 116 116 116 114
شاخص رقابتی 5.33
5.3 5.3 5.3 5.3 5.27
رتبه رقابتی 15.00
14 14 14 14 14
آسانی کسب و کار 15.00
11.77 11.81 11.84 11.87 11.77
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 59
رتبه فساد مالی 31.00
32 32 32 32 32
استخراج معدن -3.34
-2.72 -2.96 -3.11 -3.22 -3.38
تولید فولاد 1960.00
1931 1924 1916 1908 1822
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.69
87.14 85.45 83.99 82.76 77.23
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.12
1.26 0.42 0.19 0.24 0.33
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.54
3.4 3.3 3.23 3.19 3.1
هزینه های مصرف کننده 2283089.00
2293263 2304691 2314444 2321518 2348768
درآمد قابل تصرف شخص 8400000.00
8335675 8429899 8524122 8618346 9178747
پس انداز های شخصی 1829500.00
1780783 1807957 1835130 1862304 1917660
تسهیلات اعتباری خریدار 7953112.00
8041755 8107427 8154047 8186431 8204341
نرخ وام بانکی 2.63
2.66 2.7 2.74 2.78 3.26
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 281.96
283 283 283 283 271
میزان ساخت و ساز 6.77
-1.08 0.54 0.94 1.16 1.41
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02
14 14 14 14 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87
10.95 10.95 10.95 10.95 13.37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15
3.13 3.13 3.13 3.13 3.11
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 27.97
16.88 23.68 26.69 20.69 22.47