شاخص یاب

تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.7 0.9 1.1 0.6
نرخ بیکاری 3.69 3.7 3.7 3.7 3.8 4.1
نرخ تورم 1.53 1.5 1.5 1.4 1.6 2.1
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.5 2
موازنه تجاری 4524.71 3100 3800 3400 2500 3400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 33 33 34
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 30.65
30.82 30.93 31.03 31.13 31.55
بازار سهام 10965.95
10987 10876 10767 10658 10234
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.92
0.86 0.88 0.89 0.91 0.97
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.6 0.7 0.9 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
3 2.8 2.5 2.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 579.30
585 585 605 605 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657.00
4163667 4262018 4250574 4258465 4464677
تولید ناخالص ملی 4373254.00
4582149 4804179 4485073 4478212 5032618
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804.00
948914 965511 912340 938807 1011421
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58251.00
45863 64708 50695 59649 67785
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99398.00
101148 83364 101474 101784 87328
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1276214.00
1366919 1341363 1222692 1306843 1405145
تولید ناخالص داخلی از معادن 3427.00
3316 4011 3339 3509 4202
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 270560.00
276668 261488 275471 277053 273922
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2626320.00
2640981 2837402 2701673 2689352 2972321
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121171.00
120531 127076 128437 124079 133119
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29075.00
34229 42989 30670 29773 45033
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.69
3.7 3.7 3.7 3.8 4.1
افراد شاغل 11443.00
11450 11460 11470 11480 11630
افراد بیکار 453.00
460 463 465 467 444
نرخ مشارکت نیروی کار 59.09
59.1 59.2 59.2 59.2 59.8
بهره وری 110.63
107 114 114 103 120
هزینه های کار 94.81
95.3 96.8 128 109 109
حداقل دستمزد 22000.00
22000 22000 23200 23200 24500
دستمزد در تولید 58061.00
45200 47300 43200 45100 49400
جمعیت 23.57
23.62 23.62 23.67 23.67 23.74
نرخ بیکاری جوانان 12.42
12.5 12.7 11.4 11.2 13.2
دستمزد 51669.00
46020 49100 47400 48500 50900
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.53
1.5 1.5 1.4 1.6 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.39
102 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.31
102 103 104 105 106
اندازه اصل تورم 1.36
1.3 1.7 1.9 2.1 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.97
106 107 110 106 106
قیمت تولید 106.92
109 110 110 114 127
قیمت صادرات 101.99
102 102 102 102 101
قیمت واردات 110.05
110 110 111 111 112
تورم مواد غذایی 0.74
0.5 0.8 1.1 1.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.04
-0.4 0.5 0.1 -0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 102.73
104 102 102 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.30
103 105 105 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 6.83
7.6 7.8 7.9 8.1 6.9
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.38
1.38 1.38 1.38 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 0.66
0.67 0.67 0.67 0.79 1.29
عرضه پول M0 1875387.00
1885000 1890000 1985000 1930000 1950000
عرضه پول M1 6789400.00
6830000 6890000 6910000 6940000 7250000
عرضه پول M2 43843785.00
43980000 44070000 44100000 44350000 47100000
ترازنامه بانک 43273545.00
43500000 43800000 44000000 44200000 45550000
ذخایر ارزی 4598.80
4573 4590 4630 4650 4680
وام به بخش خصوصی 10971714.00
11000000 11500000 11750000 12200000 13500000
ترازنامه بانک مرکزی 16570848.00
17000000 17500000 17700000 17900000 19100000
میزان رشد وام 4.97
4.4 4.7 5.3 5.1 5.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 4524.71
3100 3800 3400 2500 3400
صادرات 28295.50
28000 28300 27000 26800 22900
واردات 23770.79
24900 24500 23600 24300 19500
حساب جاری 17820.00
21600 22500 21300 20800 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.70
14.3 14.3 13.9 13.9 13.7
بدهی خارجی 199051.00
204000 208000 211000 218000 239000
رابطه مبادله 92.70
92.65 92.13 91.86 91.52 90.13
گردش سرمایه 14793.00
14500 15300 15800 16100 17400
ورود توریست 853.35
860 880 900 920 890
ذخایر طلا 423.60
424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 551.50
1000 870 890 920 910
تولید نفت خام 0.20
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
شاخص تروریسم 0.50
0.2 0.2 0.17 0.17 0.06
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20
32 32 33 33 34
بودجه دولت -1.40
-1.8 -1.8 -2.1 -2.1 -1.2
ارزش بودجه دولت -244.20
-227 -227 -300 -300 -355
هزینه های دولت 588658.00
600255 598491 599749 602786 626950
درآمدهای دولت 2731.20
2731 2731 2800 2800 2875
هزینه های مالی 2958.10
2958 2958 3100 3100 3230
مخارج نظامی 9874.90
9800 9800 9990 9990 10000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 53.00
54 54.3 54 53 53.5
تولید صنعتی 1.33
4.2 2.7 8.6 5.8 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.76
0.1 0.5 0.4 0.3 0.8
تولید صنعتی 1.85
3.3 4.1 3.9 3.7 3.8
میزان سفارشات جدید 43676.00
41600 41300 41500 41900 44000
تغییرات موجودی انبار 10753.00
5200 -14000 3220 11230 16100
ورشکستگی 2878.00
2250 2900 3320 3500 2300
تولید خودرو 15297.00
25800 22100 23600 23900 23800
ثبت خودرو 21808.99
21820 21840 21875 21915 22190
شاخص اقتصادی مقدم 111.30
111 110 112 112 114
سرعت اینترنت 16869.04
17500 17800 17940 18000 18770
آدرس های IP 7115844.00
7113000 7109000 7085000 7061000 6900000
تولید سیمان 869.68
860 850 843 839 810
شاخص همزمان 108.88
108 107 105 109 116
شاخص رقابتی 5.33
5.33 5.33 5.35 5.35 5.37
رتبه رقابتی 15.00
15 15 16 16 17
آسانی کسب و کار 15.00
14 14 12 12 11
شاخص فساد مالی 63.00
61 61 62 62 59
رتبه فساد مالی 29.00
30 30 28 28 31
استخراج معدن -5.70
-6.5 -7.8 -9.2 -13.4 6.1
تولید فولاد 2040.00
1900 1990 2010 1950 1800
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.56
83.2 83.1 82.8 82.9 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.90
2.6 0.3 -0.6 -1.5 1.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.59
4.9 3.9 3.6 4.9 4.9
هزینه های مصرف کننده 2306965.00
2301228 2347015 2352593 2362332 2458616
درآمد قابل تصرف شخص 8721300.00
8850000 8850000 9080000 9080000 9250000
پس انداز های شخصی 1774100.00
1820000 1820000 1895000 1895000 1936000
تسهیلات اعتباری خریدار 8121855.00
8145000 8166000 8183000 8196000 8990000
نرخ وام بانکی 2.64
2.64 2.64 2.64 2.76 3.26
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 285.55
288 290 293 295 315
میزان ساخت و ساز -15.27
7.3 9.4 5.7 3.5 7.3
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02
14.02 14.02 13 13 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87
11.2 11.2 11.2 11.2 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15
3.2 3.2 3.2 3.2 3.05
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 27.97
26.69 20.69 16.91 24.48 22.47