شاخص یاب

تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 0.7 0.9 1.1 0.8 0.6
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم 1.17 1.5 1.4 1.6 1.8 1.8
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.5 1.5 2
موازنه تجاری 3356.10 3800 3400 2500 2800 3400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 33 33 33 34
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 30.94
30.75 30.86 30.96 31.06 31.47
بازار سهام 9791.88
10938 10825 10714 10603 10173
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.92
0.91 0.92 0.94 0.95 1.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48
0.7 0.9 1.1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28
2.9 2.1 2.5 2.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 579.30
585 605 605 605 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657.00
4266164 4233986 4262623 4254306 4438500
تولید ناخالص ملی 4373254.00
4808852 4467570 4482585 4473839 5003111
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804.00
966450 908780 939724 937890 1005491
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58251.00
64771 50498 59707 59591 67388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99398.00
83445 101078 101883 101684 86816
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1276214.00
1342668 1217920 1308119 1305567 1396906
تولید ناخالص داخلی از معادن 3427.00
4015 3326 3513 3506 4177
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 270560.00
261743 274396 277324 276783 272316
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2626320.00
2840162 2691130 2691978 2686725 2954894
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121171.00
127200 127935 124200 123958 132338
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29075.00
43031 30550 29802 29744 44769
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.70
3.7 3.7 3.8 3.8 3.8
افراد شاغل 11454.00
11460 11470 11480 11490 11630
افراد بیکار 440.00
463 465 467 462 444
نرخ مشارکت نیروی کار 59.03
59.2 59.2 59.2 59.3 59.8
بهره وری 109.89
114 114 103 108 120
هزینه های کار 119.42
96.8 128 109 103 109
حداقل دستمزد 22000.00
22000 23200 23200 23200 24500
دستمزد در تولید 49671.00
47300 43200 45100 45900 49400
جمعیت 23.57
23.62 23.67 23.67 23.67 23.74
نرخ بیکاری جوانان 12.78
12.7 11.4 11.2 11.8 13.2
دستمزد 49816.00
49100 47400 48500 46500 50900
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.17
1.5 1.4 1.6 1.8 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.65
103 103 104 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.43
103 104 105 104 106
اندازه اصل تورم 0.72
1.3 1.9 2.1 1.8 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.97
107 110 106 105 106
قیمت تولید 107.59
108 108 112 114 123
قیمت صادرات 102.09
102 102 102 101 101
قیمت واردات 111.90
110 111 111 111 112
تورم مواد غذایی 1.49
0.8 1.1 1.2 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.16
0.5 0.1 -0.3 -0.1 0.3
CPI مسکن آب و برق 101.78
102 102 104 105 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.83
105 105 106 106 108
تغییر قیمت تولید کننده 5.95
5.6 6.5 6.4 6.6 6.9
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.38
1.38 1.38 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 0.66
0.67 0.67 0.79 0.79 1.29
عرضه پول M0 1893581.00
1890000 1985000 1930000 1920000 1950000
عرضه پول M1 6672200.00
6890000 6910000 6940000 6970000 7250000
عرضه پول M2 43837395.00
44070000 44100000 44350000 44470000 47100000
ترازنامه بانک 43363589.00
43800000 44000000 44200000 44350000 45550000
ذخایر ارزی 4601.80
4590 4630 4650 4670 4680
وام به بخش خصوصی 11278139.00
11500000 11750000 12200000 12700000 13500000
ترازنامه بانک مرکزی 16819116.00
17500000 17700000 17900000 18100000 19100000
میزان رشد وام 5.27
4.7 5.3 5.1 4.5 5.8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 3356.10
3800 3400 2500 2800 3400
صادرات 29565.88
28300 27000 26800 26100 22900
واردات 26209.73
24500 23600 24300 23300 19500
حساب جاری 17820.00
22500 21300 20800 19980 21140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.70
13.9 13.5 13.5 13.5 13.2
بدهی خارجی 199051.00
208000 211000 218000 222000 239000
رابطه مبادله 91.20
92.13 91.86 91.52 91.08 90.13
گردش سرمایه 14793.00
15300 15800 16100 16300 17400
ورود توریست 836.59
880 900 920 950 890
ذخایر طلا 423.60
424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 645.72
870 890 920 940 910
تولید نفت خام 0.20
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
شاخص تروریسم 0.50
0.2 0.5 0.17 0.17 0.5
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20
32 33 33 33 34
بودجه دولت -1.40
-1.8 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2
ارزش بودجه دولت -244.20
-227 -300 -300 -300 -355
هزینه های دولت 588658.00
599074 597409 603374 602197 623274
درآمدهای دولت 2731.20
2731 2800 2800 2800 2875
هزینه های مالی 2958.10
2958 3100 3100 3100 3230
مخارج نظامی 9874.90
9800 9990 9990 9990 10000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص PMI تولید 48.70
51.3 52 53 51.9 51
تولید صنعتی 1.54
2.7 8.6 5.8 4.9 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.25
0.5 0.4 0.3 0.1 0.8
تولید صنعتی 2.00
4.1 3.9 3.7 2.9 3.8
میزان سفارشات جدید 47858.00
41300 41500 41900 42050 44000
تغییرات موجودی انبار 10753.00
-14000 3220 11230 23300 16100
ورشکستگی 2599.00
2900 3320 3500 2850 2300
تولید خودرو 19373.00
22100 23600 23900 24500 23800
ثبت خودرو 21836.18
21840 21875 21915 21950 22190
شاخص اقتصادی مقدم 111.40
110 112 112 112 114
سرعت اینترنت 16869.04
17800 17940 18000 18140 18770
آدرس های IP 7115844.00
7109000 7085000 7061000 7047000 6900000
تولید سیمان 850.36
850 843 839 831 810
شاخص همزمان 110.94
107 105 109 110 116
شاخص رقابتی 79.25
79.75 79.75 79.75 79.75 82.25
رتبه رقابتی 13.00
13 13 13 13 13
آسانی کسب و کار 13.00
14 12 12 12 11
شاخص فساد مالی 63.00
63 63 63 63 63
رتبه فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
استخراج معدن -10.00
-7.8 -9.2 -13.4 -6.5 6.1
تولید فولاد 1925.00
1990 2010 1950 1915 1800
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.95
83.1 82.8 82.9 83.2 82.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.90
0.3 -0.6 -1.5 -3.1 1.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.77
3.9 3.6 4.9 4.4 4.9
هزینه های مصرف کننده 2306965.00
2349299 2343412 2364639 2360025 2444201
درآمد قابل تصرف شخص 8721300.00
8850000 9080000 9080000 9080000 9250000
پس انداز های شخصی 1774100.00
1820000 1895000 1895000 1895000 1936000
تسهیلات اعتباری خریدار 8175513.00
8166000 8183000 8196000 8210000 8990000
نرخ وام بانکی 2.64
2.64 2.64 2.76 2.76 3.26
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 283.98
290 293 295 298 315
میزان ساخت و ساز -15.27
9.4 5.7 3.5 2.1 7.3
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02
14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87
11.2 11.2 11.2 11.2 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15
3.2 3.2 3.2 3.2 3.05
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 27.97
20.69 16.91 24.48 22.91 22.47