شاخص یاب

تایوان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7
نرخ بیکاری 3.69 3.7 3.7 3.8 3.8 4.1
نرخ تورم 1.31 1 1.3 1.4 1.6 2.1
نرخ بهره 1.38 1.38 1.38 1.38 1.5 2
موازنه تجاری 5207.18 3632 3952 3981 3919 3928
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 33 33 34
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 30.57
30.81 31.1 31.39 31.68 32.87
بازار سهام 10864.54
10403 10095 9794 9504 8424
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87
0.98 1.03 1.08 1.13 1.37
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.6 0.7 0.8 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.02
2.4 2.3 2.4 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 529.58
539 539 574 574 585
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657.00
4151361 4241288 4246427 4254306 4421289
تولید ناخالص ملی 4375681.00
4568606 4780812 4480697 4417111 4983710
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804.00
946110 960815 911450 937890 1001592
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 49459.00
45727 64394 50646 58474 67127
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 98999.00
100849 82958 101375 98403 86479
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1192870.00
1362879 1334839 1221499 1243079 1391490
تولید ناخالص داخلی از معادن 3258.00
3306 3992 3336 3429 4161
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 268752.00
275850 260216 275202 274045 271260
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2635779.00
2633175 2823602 2699038 2610550 2943435
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 125304.00
120175 126458 128311 117577 131825
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29922.00
34128 42780 30640 29202 44595
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.69
3.7 3.7 3.8 3.8 4.1
افراد شاغل 11411.00
11448 11476 11505 11533 11816
افراد بیکار 430.00
424 421 419 417 413
نرخ مشارکت نیروی کار 58.86
58.88 58.88 58.88 58.88 58.88
بهره وری 107.05
113 113 113 113 113
هزینه های کار 89.84
109 109 109 109 109
حداقل دستمزد 22000.00
22000 22000 23200 23200 24500
دستمزد در تولید 46502.00
45200 47300 43000 45100 49400
جمعیت 23.57
23.6 23.6 23.61 23.62 23.71
نرخ بیکاری جوانان 11.75
12.03 12 12 12 12
دستمزد 47958.00
45620 49100 45400 48500 50900
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.31
1 1.3 1.4 1.6 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.02
102 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.26
102 103 103 103 105
اندازه اصل تورم 1.30
1.03 1.02 1.01 1 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.97
106 106 110 105 106
قیمت تولید 105.44
107 103 108 112 105
قیمت صادرات 100.97
101 101 101 101 101
قیمت واردات 108.16
108 108 108 108 108
تورم مواد غذایی 1.79
1.5 1.8 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.43
0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
CPI مسکن آب و برق 102.59
103 102 102 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.48
103 104 105 105 109
تغییر قیمت تولید کننده 6.65
6.35 0.8 6.2 6.24 0.9
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.38
1.38 1.38 1.38 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 0.66
0.67 0.67 0.67 0.79 1.29
عرضه پول M0 1866369.00
1855897 1857033 1856847 1856851 1856854
عرضه پول M1 6670100.00
6786940 6864046 6941361 7018470 7770656
عرضه پول M2 43616900.00
44164530 44560305 44956685 45352801 49303864
ترازنامه بانک 43479365.00
43851745 44177227 44502558 44827881 48081103
ذخایر ارزی 4571.20
4573 4573 4574 4573 4574
وام به بخش خصوصی 10921290.00
11101192 11163303 11190892 11202937 11211672
ترازنامه بانک مرکزی 16583557.00
16681007 16766380 16844807 16916758 17377929
میزان رشد وام 5.55
6.09 6.32 6.44 6.5 6.56
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 5207.18
3632 3952 3981 3919 3928
صادرات 28245.24
27819 28207 28243 28185 28190
واردات 23038.06
23920 23265 24005 23293 23310
حساب جاری 20079.00
22805 23276 21489 21627 22383
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 13.40
12 12 11.7 11.7 11.5
بدهی خارجی 192281.00
196218 195685 198575 196855 197668
رابطه مبادله 93.40
93.15 93 92.99 92.98 92.97
گردش سرمایه 21180.00
22609 23547 21920 21453 22400
ورود توریست 842.24
800 900 800 900 900
ذخایر طلا 423.60
424 424 424 424 424
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 319.17
605 622 623 623 623
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
شاخص تروریسم 0.50
0.2 0.2 0.17 0.14 0.06
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20
32 32 33 33 34
بودجه دولت -1.40
-1.93 -1.8 -1.97 -2.15 -1.92
ارزش بودجه دولت -244.20
-188 -216 -229 -243 -249
هزینه های دولت 588658.00
598481 595580 599164 602197 620857
درآمدهای دولت 2731.20
2609 2609 2672 2693 2680
هزینه های مالی 2958.10
2797 2797 2901 2936 2930
مخارج نظامی 9874.90
9989 10002 10000 9997 10013
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 54.50
54 54.3 54 53 53.5
تولید صنعتی 7.05
8.7 2.7 8.69 8.69 -1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30
0.07 0.36 0.41 0.4 0.39
تولید صنعتی 7.24
8.74 8.73 8.73 8.73 8.73
میزان سفارشات جدید 41112.00
42481 41852 41973 41999 41977
تغییرات موجودی انبار 10753.00
-180 928 3222 4230 3565
ورشکستگی 2594.00
2131 2148 2146 2146 2146
تولید خودرو 23141.00
30702 27539 30998 27630 27770
ثبت خودرو 21769.38
21815 21847 21878 21908 22155
شاخص اقتصادی مقدم 109.70
105 106 106 106 106
سرعت اینترنت 16869.04
18668 18718 18805 18989 19374
آدرس های IP 7115844.00
7446665 7458432 7462220 7461571 7441608
تولید سیمان 947.46
901 899 902 899 900
شاخص همزمان 109.70
105 104 105 106 106
شاخص رقابتی 5.33
5.28 5.28 5.33 5.35 5.36
رتبه رقابتی 15.00
14 14 15 16 15
آسانی کسب و کار 15.00
11.84 11.87 11.84 11.82 11.77
شاخص فساد مالی 63.00
62 62 62 63 62
رتبه فساد مالی 29.00
31 31 30 30 28
استخراج معدن -5.50
-9.16 -4.12 -7.66 -5.66 -6.33
تولید فولاد 1715.00
1711 1741 1745 1738 1739
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.82
83.21 83.02 82.99 82.98 82.98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.07
-0.68 0.07 0.4 0.36 0.31
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70
4.93 4.88 4.86 4.86 4.86
هزینه های مصرف کننده 2306965.00
2294427 2335600 2350298 2360025 2434723
درآمد قابل تصرف شخص 8400000.00
8559643 8656791 8723345 8789899 9614011
پس انداز های شخصی 1829500.00
1847342 1867527 1881944 1896360 2063658
تسهیلات اعتباری خریدار 8056194.00
8147869 8215133 8275442 8332629 8737292
نرخ وام بانکی 2.63
2.64 2.64 2.64 2.76 3.26
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 283.34
285 286 287 287 290
میزان ساخت و ساز -15.27
7.3 7.36 7.36 7.36 7.36
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.02
14.02 14.02 13 13 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87
10.93 10.93 10.49 10.35 12.59
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15
3.12 3.12 2.73 2.6 3.13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 27.97
26.69 20.69 16.91 24.48 22.47