شاخص یاب

سوریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 515.00
515 515 515 515 515
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40
-3 -3 -9.67 -8.85 -6.1
تولید ناخالص داخلی 73.67
58 58 65 65 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 641640.00
622391 622391 579593 584855 600204
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60
29133 29133 27129 27376 28094
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39
1100 1100 870 870 870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72
1100 1100 900 900 900
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 15.20
25 25 14.72 14.65 22
جمعیت 18.27
17.8 17.8 18.16 18.14 19
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 27.10
26.3 23.1 20.3 19.2 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 790.50
998 973 951 942 1275
تورم مواد غذایی 25.90
27 26.5 26.4 26.3 26.3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 6.22
4.8 4.8 5.3 5.3 5.7
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1909953.00
-1702656 -1879657 -1869655 -1887056 -1887669
صادرات 328519.00
264758 261233 256379 251526 260697
واردات 2238472.00
1967414 2113488 2126035 2138581 2148365
حساب جاری -418.30
-600 -700 -211 -260 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62
-15 -12 -10 -10 -9
ذخایر طلا 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
تولید نفت خام 25.00
19 19 28.41 29.03 31.35
شاخص تروریسم 8.62
8.24 8.23 8.13 8.03 6.34
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01
68 68 70 70 77
بودجه دولت -11.40
-12.91 -13.81 -14.19 -14.57 -17.81
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1814.14
1610 1593 1584 1593 1592
آدرس های IP 554074.00
507387 509609 511926 509022 504244
شاخص فساد مالی 14.00
15 15 15 16 20
رتبه فساد مالی 178.00
172 170 171 171 171
شاخص رقابتی 3.85
3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
رتبه رقابتی 98.00
99 99 99 99 102
آسانی کسب و کار 174.00
172 172 171 171 167
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 22
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 22.47
0.74 33.62 48.37 22.41 25.27
درجه حرارت 7.28
27.77 13.64 8.72 27.58 18.36