شاخص یاب

سوریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 515.00 515 515 515 515 515