سوریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 514.98 510 505 500 494 438
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.30 -5 -3 -3 -3 2.6
تولید ناخالص داخلی 73.67 45 80.02 81.35 82.67 75
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60 31854 32667 33481 34295 46154
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72 3600 4721 4730 4738 4680
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 14.30 28 25 25 25 22
جمعیت 18.43 18 17.8 17.8 17.8 19
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 50.40 23 21 25 16.7 8
تورم مواد غذایی 61.10 25.03 26.4 27.48 28 27.83
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 540.02 470 458 447 437 368
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
حساب جاری -418.30 -900 -600 -600 -600 -400
ذخایر طلا 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.81
تولید نفت خام 14.00 17.17 18.81 20.44 22.06 36.34
شاخص تروریسم 8.59 8.17 8.06 7.94 7.83 6.06
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بودجه دولت -11.40 -13.81 -14.19 -14.57 -14.95 -17.75
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص فساد مالی 13.00 16 16 17 17 21
رتبه فساد مالی 173.00 179 175 172 169 155
آسانی کسب و کار 173.00 170 170 169 169 164
شاخص رقابتی 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
رتبه رقابتی 98.00 94 93 93 92 89
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 21.76 21.71 21.65 21.6 21.21
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28