سوریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 515.00
515 515 515 515 515
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.30
-3 -3 -3 -3 2.6
تولید ناخالص داخلی 73.67
72.6 74.7 76.8 58 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1469703.00
1474002 1486538 1499074 1511610 1253653
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60
27618 29225 30833 32440 37036
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39
1679 1684 1688 1100 1470
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72
4606 4627 4648 3990 4680
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 14.30
25 25 25 25 22
جمعیت 18.43
17.8 17.8 17.8 17.8 19
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 43.20
21 25 26.2 18 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 773.40
772 760 748 736 621
تورم مواد غذایی 46.60
35.6 29.82 28.17 28.55 30.51
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 6.22
5.33 5.07 4.81 4.55 4.44
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 9394.50
-11532 -11878 -12209 -12526 -14601
صادرات 84431.40
121526 121813 122078 122322 123699
واردات 75036.90
131769 132492 133175 133818 137817
حساب جاری -418.30
-600 -600 -600 -700 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62
-15 -15 -15 -12 -9
ذخایر طلا 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.81
تولید نفت خام 14.00
19 19 19 19 35.34
شاخص تروریسم 8.62
8.26 8.25 8.24 8.23 6.83
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01
68 68 68 68 77
بودجه دولت -11.40
-10.51 -10.96 -11.42 -11.88 -4.64
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1814.14
1411 1395 1419 1394 1369
آدرس های IP 554074.00
519281 510409 505055 499231 455976
شاخص فساد مالی 13.00
17 16 16 16 21
رتبه فساد مالی 173.00
165 170 174 179 155
شاخص رقابتی 3.85
3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
رتبه رقابتی 98.00
94 94 94 94 89
آسانی کسب و کار 174.00
171 171 172 172 168
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 22
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 22.47
48.27 16.26 0.74 33.62 25.27
درجه حرارت 7.28
8.7 21.75 27.77 13.64 18.36