سوریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 514.98 520 525 530 536 592
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.30 -5 -5 -3 -3 -1.57
تولید ناخالص داخلی 73.67 45 45 80.02 81.35 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1469703.00 1515488 1527494 1541935 1556376 2046461
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60 30475 31854 32667 33481 46154
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39 980 980 1712 1715 1470
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72 3600 3600 4721 4730 4680
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 14.30 28 28 25 25 22
جمعیت 18.43 18 18 17.8 17.8 19
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 51.10 29 23 21 25 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 540.02 544 544 544 544 544
تورم مواد غذایی 64.20 31.78 32.23 33.13 33.81 34.04
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره سپرده 6.22 5.43 5.28 5.28 5.27 6.95
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 9394.50 20554 20554 20554 20554 20555
صادرات 84431.40 84461 84461 84461 84461 84461
واردات 75036.90 75782 75782 75782 75782 75782
حساب جاری -418.30 -900 -900 -600 -600 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62 -12 -12 -15 -15 -9
ذخایر طلا 25.82 25.82 25.81 25.81 25.81 25.81
تولید نفت خام 14.00 9.23 7.55 6.19 5.08 0.89
شاخص تروریسم 8.59 9.11 9.25 9.4 9.56 11.63
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01 65 65 68 68 77
بودجه دولت -11.40 -12.91 -13.81 -14.19 -14.57 -17.75
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص فساد مالی 13.00 16 16 16 17 21
رتبه فساد مالی 173.00 148 149 149 149 132
شاخص رقابتی 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
رتبه رقابتی 98.00 98 98 98 98 99
آسانی کسب و کار 173.00 170 170 170 169 164
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22