شاخص یاب

سوریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 515.00
515 515 515 515 515
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40
-3 -3 -9.67 -8.85 -6.1
تولید ناخالص داخلی 73.67
58 58 65 65 75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1469703.00
1425612 1425612 1327583 1339634 1374793
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60
29133 29133 27129 27376 28094
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39
1100 1100 1350 1350 1470
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72
4700 4700 4750 4750 4800
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 15.20
25 25 14.72 14.65 22
جمعیت 18.27
17.8 17.8 18.16 18.14 19
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 43.20
34.8 18 18 18 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 790.50
1055 924 946 933 1117
تورم مواد غذایی 46.60
37.92 39.32 40.35 40.82 40.67
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 6.22
4.88 4.63 4.48 4.33 5.77
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 9394.50
7976 7976 7976 7976 7976
صادرات 84431.40
83513 83513 83513 83513 83513
واردات 75036.90
75537 75537 75537 75537 75537
حساب جاری -418.30
-600 -700 -211 -260 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62
-15 -12 -10 -10 -9
ذخایر طلا 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
تولید نفت خام 25.00
19 19 29.54 30.24 32.82
شاخص تروریسم 8.62
8.24 8.23 8.13 8.03 6.34
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01
68 68 70 70 77
بودجه دولت -11.40
-12.91 -13.81 -14.19 -14.57 -17.81
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1814.14
1610 1593 1584 1593 1592
آدرس های IP 554074.00
507387 509609 511926 509022 504244
شاخص فساد مالی 14.00
15 15 15 16 20
رتبه فساد مالی 178.00
172 170 171 171 171
شاخص رقابتی 3.85
3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
رتبه رقابتی 98.00
99 99 99 99 102
آسانی کسب و کار 174.00
172 172 171 171 167
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 22
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 22.47
0.74 33.62 48.37 22.41 25.27
درجه حرارت 7.28
27.77 13.64 8.72 27.58 18.36