سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-09
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 0.8 2017-12
نرخ بهره -0.75 2017-12
موازنه تجاری 2633 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.96 2018-01
بازار سهام 9430 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 660 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 169605 CHF - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41938 CHF - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 75726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-12
افراد شاغل 5025 هزار 2017-09
افراد بیکار 136976 2017-11
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 13010 2017-12
دستمزد 6257 CHF / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2016-12
جمعیت 8.42 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-09
نرخ اشتغال 79.8 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2798 هزار 2017-06
پیشنهادات شغلی 60070 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2017-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4956 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1654 هزار 2017-06
رشد دستمزد 0.3 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.7 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.6 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 % 2017-11
قیمت صادرات 99.2 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 0.6 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.74 % 2018-01
عرضه پول M0 557708 CHF - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 638562 CHF - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 985580 CHF - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1035569 CHF - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 1980420 CHF - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 743942 CHF - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 1395045 CHF - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده -0.21 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 836669 CHF - میلیون 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2633 CHF - میلیون 2017-11
صادرات 20463 CHF - میلیون 2017-11
واردات 17830 CHF - میلیون 2017-11
حساب جاری 13030 CHF - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11 % 2016-12
بدهی خارجی 1755869 CHF - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 109 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه 5131 CHF - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478 CHF - میلیون 2016-12
ورود توریست 1876 هزار 2017-09
ذخایر طلا 1040 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0.27 2016-12
درآمد گردشگری 4943 CHF - میلیون 2017-09
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1373 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های دولت 19935 CHF - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 223705 CHF - میلیون 2018-12
بدهی های دولت 197684 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های مالی 221715 CHF - میلیون 2018-12
درخواست پناهندگی 1385 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4824 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 111 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 65.2 2017-12
تولید صنعتی 8.6 % 2017-09
تولید صنعتی 9.1 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 82.96 % 2017-12
سفارشات کارخانه 5.5 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -2069 CHF - میلیون 2017-09
ورشکستگی 12927 شرکت ها و افراد 2016-12
ثبت خودرو 27.54 هزار 2017-11
سرعت اینترنت 21683 KBps 2017-03
آدرس های IP 3855605 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.86 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 86 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 5 2016-12
آسانی کسب و کار 33 2017-12
استخراج معدن 3.5 % 2017-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 52 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 92041 CHF - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 13.7 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 846030 CHF - میلیون 2017-10
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 179 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 166 نقاط شاخص 2017-09
میزان ساخت و ساز 0.5 % 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 42.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.41 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.41 mm 2015-12
درجه حرارت 1.88 celsius 2015-12