شاخص یاب

سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-03
نرخ بیکاری 2.4 2018-06
نرخ تورم 1.1 2018-06
نرخ بهره -0.75 2018-06
موازنه تجاری 1309 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.99 2018-07
بازار سهام 8991 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 679 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171856 CHF - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43178 CHF - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2018-06
افراد شاغل 5025 هزار 2018-03
افراد بیکار 106579 2018-06
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 15195 2018-06
دستمزد 6260 CHF / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 8.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-03
نرخ اشتغال 79.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2798 هزار 2018-03
پیشنهادات شغلی 70578 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2018-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4961 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1650 هزار 2018-03
رشد دستمزد 0.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 1.9 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.5 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2018-06
قیمت صادرات 99.9 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 0.74 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.73 % 2018-07
عرضه پول M0 544623 CHF - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 650040 CHF - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 995509 CHF - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1045088 CHF - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 2012790 CHF - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 748517 CHF - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 1419110 CHF - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده -0.32 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 827933 CHF - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1309 CHF - میلیون 2018-06
صادرات 18794 CHF - میلیون 2018-06
واردات 17485 CHF - میلیون 2018-06
حساب جاری 18134 CHF - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 % 2017-12
بدهی خارجی 1829754 CHF - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 119 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 11440 CHF - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478 CHF - میلیون 2016-12
ورود توریست 1513 هزار 2018-03
ذخایر طلا 1040 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0.27 2016-12
درآمد گردشگری 4068 CHF - میلیون 2018-03
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1373 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های دولت 19843 CHF - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 % 2017-12
درآمدهای دولت 223705 CHF - میلیون 2018-12
بدهی های دولت 197684 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های مالی 221715 CHF - میلیون 2018-12
درخواست پناهندگی 1140 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4604 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 61.6 2018-06
تولید صنعتی 9 % 2018-03
تولید صنعتی 8.6 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 83.53 % 2018-06
سفارشات کارخانه 11.4 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 146 CHF - میلیون 2018-03
ورشکستگی 13257 شرکت ها و افراد 2017-12
ثبت خودرو 37.2 هزار 2018-05
سرعت اینترنت 21683 KBps 2017-03
آدرس های IP 3855605 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.86 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 33 2017-12
استخراج معدن -4.2 % 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 8 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 92520 CHF - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 14.1 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 861013 CHF - میلیون 2018-04
قیمت گازوئیل 1.72 USD / لیتر 2018-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 182 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 167 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 2.9 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 42.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.41 mm 2015-12
درجه حرارت 1.88 celsius 2015-12