شاخص یاب

سوئیس

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1 2019-01
بازار سهام 9024 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.22 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
نرخ بیکاری 2.7 2018-12
نرخ تورم 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
نرخ بهره -0.75 2018-12
موازنه تجاری 3071 2018-11
حساب جاری 14596 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 96.3 2018-12
شاخص PMI تولید 57.8 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-11
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 679 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175106 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43116 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2018-12
افراد شاغل 5080 2018-09
افراد بیکار 119661 2018-12
بهره وری 104 2018-09
پست های خالی شغلی 33203 2018-12
دستمزد 6260 2017-12
دستمزد در تولید 113 2017-12
جمعیت 8.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-06
نرخ اشتغال 80.5 2018-09
استخدام تمام وقت 2776 2018-06
پیشنهادات شغلی 72133 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2018-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5070 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1699 2018-06
رشد دستمزد 0.8 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 2.4 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2018-12
اندازه اصل تورم 0.3 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 2018-09
قیمت تولید 102 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2018-12
قیمت صادرات 99.5 2018-12
قیمت واردات 106 2018-12
تورم مواد غذایی 1.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 104 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2018-12
انتظارات تورم 0.7 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.7 2019-01
عرضه پول M0 555345 2018-12
عرضه پول M1 668696 2018-11
عرضه پول M2 1013146 2018-11
عرضه پول M3 1062712 2018-11
ترازنامه بانک 1993486 2018-10
ذخایر ارزی 728962 2018-12
وام به بخش خصوصی 1443281 2018-10
نرخ بهره سپرده -0.32 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 826563 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3071 2018-11
حساب جاری 14596 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 2017-12
صادرات 19195 2018-11
واردات 16124 2018-11
بدهی خارجی 1841937 2018-09
رابطه مبادله 117 2018-11
گردش سرمایه 20070 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1088433 2017-12
ورود توریست 1958 2018-09
ذخایر طلا 1040 2018-12
شاخص تروریسم 0.27 2016-12
درآمد گردشگری 4963 2018-09
فروش اسلحه 186 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت 1.2 2017-12
ارزش بودجه دولت 2176 2019-12
هزینه های دولت 19865 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2017-12
درآمدهای دولت 227553 2019-12
بدهی های دولت 192446 2019-12
هزینه های مالی 224309 2019-12
درخواست پناهندگی 1230 2018-07
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4604 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.3 2018-12
شاخص PMI تولید 57.8 2018-12
تولید صنعتی 1.4 2018-09
تولید صنعتی 1.6 2018-09
استفاده از ظرفیت 84.7 2018-12
سفارشات کارخانه 11.4 2018-03
تغییرات موجودی انبار 2083 2018-09
ورشکستگی 13257 2017-12
ثبت خودرو 24.77 2018-11
سرعت اینترنت 21683 2017-03
آدرس های IP 3855605 2017-03
شاخص رقابتی 82.59 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 38 2018-12
استخراج معدن -4.7 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -22.2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 2018-11
هزینه های مصرف کننده 92700 2018-09
پس انداز های شخصی 13.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 867920 2018-10
قیمت گازوئیل 1.69 2018-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 129 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 182 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 168 2018-09
میزان ساخت و ساز -0.3 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 42.5 2016-12