شاخص یاب

سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 2.4 2018-08
نرخ تورم 1.2 2018-08
نرخ بهره -0.75 2018-09
موازنه تجاری 1408 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.96 2018-09
بازار سهام 8995 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.01 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 679 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175638 CHF - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43515 CHF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2018-08
افراد شاغل 5046 هزار 2018-06
افراد بیکار 107893 2018-08
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 28496 2018-08
دستمزد 6260 CHF / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 8.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 79.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2798 هزار 2018-03
پیشنهادات شغلی 70578 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2018-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5048 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1650 هزار 2018-03
رشد دستمزد 0.8 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 2.6 % 2018-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.5 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.4 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-08
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 0.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.73 % 2018-09
عرضه پول M0 554256 CHF - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 655363 CHF - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1000964 CHF - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1050579 CHF - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 2020448 CHF - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 730908 CHF - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1426882 CHF - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده -0.32 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 827935 CHF - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1408 CHF - میلیون 2018-08
صادرات 18295 CHF - میلیون 2018-08
واردات 16887 CHF - میلیون 2018-08
حساب جاری 22144 CHF - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 % 2017-12
بدهی خارجی 1829754 CHF - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 117 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 11440 CHF - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478 CHF - میلیون 2016-12
ورود توریست 1926 هزار 2018-06
ذخایر طلا 1040 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0.27 2016-12
درآمد گردشگری 4068 CHF - میلیون 2018-03
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1373 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های دولت 19858 CHF - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 % 2017-12
درآمدهای دولت 223705 CHF - میلیون 2018-12
بدهی های دولت 197684 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های مالی 221715 CHF - میلیون 2018-12
درخواست پناهندگی 1230 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4604 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 100 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 64.8 2018-08
تولید صنعتی 8.3 % 2018-06
تولید صنعتی 8.8 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 84.22 % 2018-09
سفارشات کارخانه 11.4 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -632 CHF - میلیون 2018-06
ورشکستگی 13257 شرکت ها و افراد 2017-12
ثبت خودرو 32.2 هزار 2018-07
سرعت اینترنت 21683 KBps 2017-03
آدرس های IP 3855605 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.86 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 33 2017-12
استخراج معدن -2.7 % 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -14.3 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 92768 CHF - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 13.5 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 864191 CHF - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.76 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 182 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 167 نقاط شاخص 2018-06
میزان ساخت و ساز 4.3 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 42.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.41 mm 2015-12
درجه حرارت 1.88 celsius 2015-12