سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-03
نرخ بیکاری 3 2017-07
نرخ تورم 0.3 2017-07
نرخ بهره -0.75 2017-07
موازنه تجاری 2813 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.97 2017-08
بازار سهام 8874 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.12 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 660 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 166166 CHF - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40570 CHF - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 75726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 % 2017-07
افراد شاغل 4982 هزار 2017-03
افراد بیکار 143674 2017-07
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 11701 2017-07
دستمزد 6257 CHF/Month 2016-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2016-12
جمعیت 8.42 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0 % 2016-12
نرخ اشتغال 79.3 % 2017-03
استخدام تمام وقت 2762 هزار 2017-03
پیشنهادات شغلی 51896 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 % 2016-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4884 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1659 هزار 2017-03
رشد دستمزد 0.7 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.34 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.7 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 99.7 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 % 2017-07
قیمت صادرات 98.2 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 0.3 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی -0.73 % 2017-08
عرضه پول M0 556990 CHF - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 614742 CHF - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 963768 CHF - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 1015391 CHF - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 1980578 CHF - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 714330 CHF - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 1377150 CHF - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده -0.21 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 774944 CHF - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2813 CHF - میلیون 2017-06
صادرات 18738 CHF - میلیون 2017-06
واردات 15926 CHF - میلیون 2017-06
حساب جاری 11118 CHF - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11 % 2016-12
بدهی خارجی 1705354 CHF - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 18171 CHF - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833193 CHF - میلیون 2015-12
ورود توریست 1507 هزار 2017-05
ذخایر طلا 1040 تن 2017-03
شاخص تروریسم 0.29 2015-12
درآمد گردشگری 3791 CHF - میلیون 2017-03
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1323 CHF - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 18430 CHF - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 219259 CHF - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 226607 CHF - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 217426 CHF - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1225 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4824 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2017-07
شاخص PMI تولید 60.9 2017-07
تولید صنعتی -1.3 % 2017-03
تولید صنعتی -0.5 % 2017-03
استفاده از ظرفیت 81.84 % 2017-09
سفارشات کارخانه -4.6 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار -3736 CHF - میلیون 2017-03
ورشکستگی 12927 companies and individuals 2016-12
ثبت خودرو 26.78 هزار 2017-06
شاخص رقابتی 5.81 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 1 2017-12
شاخص فساد مالی 86 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 5 2016-12
آسانی کسب و کار 31 2016-12
استخراج معدن -3.6 % 2017-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 34.7 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 91247 CHF - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 13.7 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 836712 CHF - میلیون 2017-05
قیمت گازوئیل 1.42 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 179 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 165 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز -1.4 % 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 43.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.41 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2017-12