شاخص یاب

سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 2.4 2018-10
نرخ تورم 1.1 2018-10
نرخ بهره -0.75 2018-10
موازنه تجاری 1447 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.01 2018-11
بازار سهام 8984 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 679 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175638 CHF - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43515 CHF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2018-10
افراد شاغل 5046 هزار 2018-06
افراد بیکار 107315 2018-10
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 31446 2018-10
دستمزد 6260 CHF / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 8.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 79.9 % 2018-06
استخدام تمام وقت 2776 هزار 2018-06
پیشنهادات شغلی 73674 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 % 2018-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5048 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1699 هزار 2018-06
رشد دستمزد 0.8 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 2.4 % 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.4 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.4 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2018-09
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 0.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.75 % 2018-11
عرضه پول M0 552562 CHF - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 654616 CHF - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 998688 CHF - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1046948 CHF - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 2023737 CHF - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 753258 CHF - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 1427438 CHF - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده -0.32 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 812778 CHF - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1447 CHF - میلیون 2018-09
صادرات 17827 CHF - میلیون 2018-09
واردات 16380 CHF - میلیون 2018-09
حساب جاری 22144 CHF - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 % 2017-12
بدهی خارجی 1838035 CHF - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 11301 CHF - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478 CHF - میلیون 2016-12
ورود توریست 1958 هزار 2018-09
ذخایر طلا 1040 تن 2018-09
شاخص تروریسم 0.27 2016-12
درآمد گردشگری 4121 CHF - میلیون 2018-06
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1373 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های دولت 19858 CHF - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 % 2017-12
درآمدهای دولت 223705 CHF - میلیون 2018-12
بدهی های دولت 197684 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های مالی 221715 CHF - میلیون 2018-12
درخواست پناهندگی 1230 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4604 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 100 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 57.4 2018-10
تولید صنعتی 8.3 % 2018-06
تولید صنعتی 8.8 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 84.7 % 2018-12
سفارشات کارخانه 11.4 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -632 CHF - میلیون 2018-06
ورشکستگی 13257 شرکت ها و افراد 2017-12
ثبت خودرو 22.57 هزار 2018-09
سرعت اینترنت 21683 KBps 2017-03
آدرس های IP 3855605 IP 2017-03
شاخص رقابتی 82.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 38 2018-12
استخراج معدن -2.7 % 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -39.1 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 نقاط شاخص 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 92768 CHF - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 13.5 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 864709 CHF - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.75 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 182 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 168 نقاط شاخص 2018-09
میزان ساخت و ساز 4.3 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 42.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.41 mm 2015-12
درجه حرارت 1.88 celsius 2015-12