سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-06
نرخ بیکاری 3 2017-08
نرخ تورم 0.5 2017-08
نرخ بهره -0.75 2017-09
موازنه تجاری 2173 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.97 2017-09
بازار سهام 9137 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.04 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 660 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 168178 CHF - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41646 CHF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 75726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3 % 2017-08
افراد شاغل 5018 هزار 2017-06
افراد بیکار 143674 2017-07
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 12018 2017-08
دستمزد 6257 CHF/Month 2016-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2016-12
جمعیت 8.42 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 79.3 % 2017-03
استخدام تمام وقت 2762 هزار 2017-03
پیشنهادات شغلی 51896 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2017-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4915 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1659 هزار 2017-03
رشد دستمزد 0.7 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 0.36 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.6 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 % 2017-08
قیمت صادرات 97.8 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی -0.4 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.73 % 2017-09
عرضه پول M0 548754 CHF - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 623516 CHF - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 974380 CHF - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 1024514 CHF - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 1982862 CHF - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 716667 CHF - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 1381993 CHF - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده -0.21 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 796925 CHF - میلیون 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2173 CHF - میلیون 2017-08
صادرات 16667 CHF - میلیون 2017-08
واردات 14494 CHF - میلیون 2017-08
حساب جاری 11118 CHF - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11 % 2016-12
بدهی خارجی 1705354 CHF - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 18171 CHF - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833193 CHF - میلیون 2015-12
ورود توریست 1507 هزار 2017-05
ذخایر طلا 1040 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0.29 2015-12
درآمد گردشگری 3791 CHF - میلیون 2017-03
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1323 CHF - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 19847 CHF - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 219259 CHF - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 226607 CHF - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 217426 CHF - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1535 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4824 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2017-08
شاخص PMI تولید 61.2 2017-08
تولید صنعتی 2.9 % 2017-06
تولید صنعتی 4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 81.84 % 2017-09
سفارشات کارخانه 2.8 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -1390 CHF - میلیون 2017-06
ورشکستگی 12927 companies and individuals 2016-12
ثبت خودرو 24.18 هزار 2017-07
شاخص رقابتی 5.81 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 1 2017-12
شاخص فساد مالی 86 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 5 2016-12
آسانی کسب و کار 31 2016-12
استخراج معدن -1.4 % 2017-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 25 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.7 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 91795 CHF - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 13.7 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 840114 CHF - میلیون 2017-07
قیمت گازوئیل 1.48 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 179 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 165 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز 6.1 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 43.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.41 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2017-12