سوئیس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 2.7 2018-04
نرخ تورم 0.8 2018-04
نرخ بهره -0.75 2018-04
موازنه تجاری 2315 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.99 2018-05
بازار سهام 8771 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 660 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170786 CHF - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42327 CHF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 75726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.7 % 2018-04
افراد شاغل 5012 هزار 2017-12
افراد بیکار 119781 2018-04
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 13538 2018-04
دستمزد 6235 CHF / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2016-12
جمعیت 8.42 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0 % 2017-12
نرخ اشتغال 80.2 % 2017-12
استخدام تمام وقت 2822 هزار 2017-12
پیشنهادات شغلی 62103 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.6 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4962 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1664 هزار 2017-12
رشد دستمزد 0.5 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 2.2 % 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.5 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-04
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-04
انتظارات تورم 0.62 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.73 % 2018-05
عرضه پول M0 547960 CHF - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 644968 CHF - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 989766 CHF - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1037185 CHF - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 1988378 CHF - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 757104 CHF - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 1405282 CHF - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده -0.32 % 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 821257 CHF - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2315 CHF - میلیون 2018-03
صادرات 19363 CHF - میلیون 2018-03
واردات 17048 CHF - میلیون 2018-03
حساب جاری 19679 CHF - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.8 % 2017-12
بدهی خارجی 1796783 CHF - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 114 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 578 CHF - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478 CHF - میلیون 2016-12
ورود توریست 1301 هزار 2018-02
ذخایر طلا 1040 تن 2018-03
شاخص تروریسم 0.27 2016-12
درآمد گردشگری 3678 CHF - میلیون 2017-12
فروش اسلحه 186 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1373 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های دولت 19903 CHF - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33 % 2017-12
درآمدهای دولت 223705 CHF - میلیون 2018-12
بدهی های دولت 197684 CHF - میلیون 2018-12
هزینه های مالی 221715 CHF - میلیون 2018-12
درخواست پناهندگی 1210 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4604 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 63.6 2018-04
تولید صنعتی 8.7 % 2017-12
تولید صنعتی 9.3 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 83.53 % 2018-06
سفارشات کارخانه 19.6 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -1099 CHF - میلیون 2017-12
ورشکستگی 13257 شرکت ها و افراد 2017-12
ثبت خودرو 24.69 هزار 2018-03
سرعت اینترنت 21683 KBps 2017-03
آدرس های IP 3855605 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.86 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 33 2017-12
استخراج معدن 1.2 % 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 7.2 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 92231 CHF - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 14.1 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 855185 CHF - میلیون 2018-02
قیمت گازوئیل 1.66 USD / لیتر 2018-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 182 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 167 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 7.1 % 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 42.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17.77 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.46 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.41 mm 2015-12
درجه حرارت 1.88 celsius 2015-12