شاخص یاب

سوئیس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4
نرخ بیکاری 2.40 2.3 2.5 2.5 2.6 3.2
نرخ تورم 1.10 0.7 0.7 0.9 1 1.9
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
موازنه تجاری 1309.00 2130 1840 1790 2030 880
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.7 31.7 31.1 31.1 30.7
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.99
1.01 1.03 1.05 1.06 1.14
بازار سهام 8991.21
8397 8147 7905 7671 6799
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07
0.03 0.06 0.1 0.14 0.35
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.7 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
2 2.2 1.5 1.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 678.89
692 692 702 702 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171856.45
171469 174543 174434 170939 183558
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43177.60
42904 43258 43825 42692 45493
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667.44
76800 76800 77000 77000 77200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410.17
57600 57600 57800 57800 58000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.3 2.5 2.5 2.6 3.2
افراد شاغل 5025.00
5016 5010 5010 5011 5009
افراد بیکار 106579.00
115067 121992 120889 119014 119453
بهره وری 102.90
103 103 103 103 103
پست های خالی شغلی 15195.00
17241 18719 19306 19958 20647
دستمزد 6260.00
6270 6270 6320 6320 6370
دستمزد در تولید 113.10
115 115 117 114 118
جمعیت 8.48
8.48 8.48 8.55 8.53 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پیشنهادات شغلی 70578.00
69379 70492 74111 74184 74685
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40
68.49 68.47 68.43 68.44 68.45
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90
1.74 1.58 1.74 1.58 1.59
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4961.00
4983 4991 4995 4999 5025
قسمت مدت زمان اشتغال 1649.50
1620 1654 1641 1637 1641
نرخ بیکاری جوانان 1.90
2.06 2.14 2.12 2.11 2.12
رشد دستمزد 0.40
0.29 0.24 0.09 0.13 0.11
تغییر اشتغال 0.30
0.2 0.21 0.15 0.19 0.18
نرخ اشتغال 79.40
79.6 79.83 79.5 79.65 79.63
استخدام تمام وقت 2798.30
2844 2832 2811 2822 2833
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
0.7 0.7 0.9 1 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.06
102 102 102 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 101.02
101 101 101 102 102
اندازه اصل تورم 0.50
0.48 0.49 0.49 0.49 0.49
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.00
99.34 99.51 99.65 99.78 101
قیمت تولید 103.20
103 104 105 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.50
2.7 2.3 2.5 2.4 2
قیمت صادرات 99.90
99.85 99.81 99.83 99.81 99.82
قیمت واردات 107.67
109 110 110 110 110
تورم مواد غذایی 2.10
2.05 2.04 2.04 2.04 2.04
CPI مسکن آب و برق 103.18
103 103 104 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.90
101 102 104 106 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.11
101 101 101 102 104
انتظارات تورم 0.74
0.71 0.73 0.73 0.73 0.73
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.75
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.73
-0.73 -0.73 -0.73 -0.73 0.27
عرضه پول M0 544623.00
539742 540818 540336 540612 540511
عرضه پول M1 650040.00
654969 656149 657023 657162 657482
عرضه پول M2 995509.00
1003003 1005226 1006230 1006680 1007045
عرضه پول M3 1045088.00
1054797 1062179 1069491 1076745 1145912
ذخایر ارزی 748517.00
753357 754035 754095 754104 754109
ترازنامه بانک 2012790.13
2038182 2055456 2072740 2089945 2257725
وام به بخش خصوصی 1419110.00
1435401 1445414 1455301 1465067 1556426
نرخ بهره سپرده -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.68
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239.26
235 238 238 238 232
ترازنامه بانک مرکزی 827932.67
823959 824142 824025 823999 823999
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 1309.00
2130 1840 1790 2030 880
صادرات 18794.15
20550 20890 21460 22150 24500
واردات 17485.00
18420 19050 19670 20120 23620
حساب جاری 18134.28
16200 25100 19900 20934 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80
8.7 8.7 8.4 8.4 7.8
بدهی خارجی 1829754.10
1797097 1818681 1807135 1801232 1807621
رابطه مبادله 118.78
114 115 115 116 112
گردش سرمایه 11440.23
11127 11912 13488 13286 13292
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478.00
1017278 1055354 1076634 1097913 1328336
ورود توریست 1513.00
1300 1400 1400 1400 1400
ذخایر طلا 1040.00
1040 1040 1040 1040 1040
شاخص تروریسم 0.27
0.72 0.84 0.94 1.04 0.76
درآمد گردشگری 4067.59
4068 3337 4068 3337 3337
فروش اسلحه 186.00
295 319 307 296 247
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
31.7 31.7 31.1 31.1 30.7
بودجه دولت 1.20
1 1 1.2 1.2 1.5
ارزش بودجه دولت 1373.00
3289 1112 24 -1064 -868
هزینه های دولت 19842.88
19998 20341 20141 20000 21392
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00
32.98 33.04 33.04 33.04 33
درآمدهای دولت 223705.00
222598 222598 225222 226097 233975
بدهی های دولت 197684.00
227497 227497 197260 187181 166772
هزینه های مالی 221715.00
219309 219309 225198 227161 234842
مخارج نظامی 4603.60
4514 4508 4543 4578 4714
درخواست پناهندگی 1140.00
1703 1803 1806 1784 1768
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 101.70
107 109 108 108 105
شاخص PMI تولید 61.60
61.9 60.9 60.2 59.7 57.2
تولید صنعتی 9.00
6.56 6.9 6.64 6.96 7.12
تولید صنعتی 8.60
6.16 6.06 6.17 6.12 6.46
استفاده از ظرفیت 83.53
83.84 83.35 83.71 83.3 83.3
سفارشات کارخانه 11.40
5.35 3.86 3.45 4.58 6.02
تغییرات موجودی انبار 146.20
-2050 -1914 -1470 -1165 -1524
ورشکستگی 13257.00
13484 13816 13805 13794 13867
ثبت خودرو 37.20
27.65 28.38 28.68 28.77 28.78
سرعت اینترنت 21683.45
25586 25670 26030 27250 33087
آدرس های IP 3855605.00
3915080 3934668 3953168 3970973 4140199
استخراج معدن -4.20
-3.58 -1.97 -0.82 -0.93 -0.04
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 8.00
12.5 18.5 20.6 25.4 12.2
شاخص رقابتی 5.86
5.81 5.81 5.86 5.88 5.86
رتبه رقابتی 1.00
1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 33.00
33 32 33 33 37
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
4 4 4 4 4
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00
7 11 15 10 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30
0.9 0.5 -0.4 -0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.10
0.9 0.7 1 1.1 1.8
هزینه های مصرف کننده 92520.50
92959 94260 93908 92984 99128
پس انداز های شخصی 14.10
13.69 13.9 13.98 14.07 14.03
تسهیلات اعتباری خریدار 861013.00
872085 878713 885313 891885 956090
قیمت گازوئیل 1.72
1.63 1.54 1.45 1.37 0.77
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 127.80
128 129 129 129 129
بدهی خانوار به درآمد 181.53
180 180 180 180 176
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 167.29
169 169 170 171 177
میزان ساخت و ساز 2.90
1.91 0.31 0.88 0.87 1.2
نرخ مالکیت مسکن 42.50
43.47 43.59 43.85 44.11 43.47
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.77
17.77 17.77 18 18 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 12.46
12.46 12.46 12 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23
6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23
6.22 6.22 6.23 6.23 6.23
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.88
14.93 2.84 -0.28 11.11 7.17
بارش 18.41
149 115 98.16 128 128