سوئیس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.6 0.7 0.4
نرخ بیکاری 3.30 3.5 3 3.2 3.6 3.5
نرخ تورم 0.80 1.1 1 1.2 1.4 1.8
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 -0.25 0.5
موازنه تجاری 2633.00 2485 2410 2363 3200 2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60 31.7 31.7 31.7 31.7 30.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 0.96
0.98 1 1.01 1.03 1.11
بازار سهام 9430.24
9252 9045 8842 8644 7211
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.2 -0.05
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.6 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.5 1.9 2 2.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 659.83
660 658 657 692 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 169605.09
170839 171224 171499 171689 171788
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41938.10
42088 42112 42111 42097 41823
تولید ناخالص داخلی سرانه 75725.65
76210 76210 76210 76210 76850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625.14
56310 56369 56428 56487 55481
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.30
3.5 3 3.2 3.6 3.5
افراد شاغل 5025.00
5024 5025 5025 5025 5014
افراد بیکار 136975.58
128699 122789 117152 111851 84518
بهره وری 101.56
102 102 102 102 101
پست های خالی شغلی 13010.00
13026 13042 13057 13073 13189
دستمزد 6257.26
6221 6231 6241 6251 6184
دستمزد در تولید 113.20
113 113 114 114 115
جمعیت 8.42
8.49 8.49 8.49 8.52 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64.5 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
رشد دستمزد 0.30
0.42 0.46 0.49 0.53 0.77
پیشنهادات شغلی 60070.00
57370 56476 55804 55385 53541
نرخ مشارکت نیروی کار 68.30
68.11 68.07 68.02 67.98 67.82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.73 1.62 1.71 1.62 1.63
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4956.00
4926 4938 4946 4935 4916
قسمت مدت زمان اشتغال 1653.60
1651 1650 1649 1649 1645
تغییر اشتغال 0.20
0.45 0.38 0.45 0.39 0.41
نرخ اشتغال 79.80
79.45 79.68 79.41 79.53 79.25
استخدام تمام وقت 2797.70
2782 2795 2809 2799 2788
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.80
1.1 1 1.2 1.4 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.13 0.13 0.13 0.8 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.83
101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 100.38
100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 0.70
0.67 0.65 0.63 0.61 0.52
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.60
98.5 98.45 98.39 98.32 97.66
قیمت تولید 101.64
110 110 101 112 122
تغییر قیمت تولید کننده 1.80
1.5 1.9 2.2 2.6 2
قیمت صادرات 99.20
99.38 99.31 99.22 99.14 98.77
قیمت واردات 104.29
106 107 108 108 112
تورم مواد غذایی 0.60
0.67 0.73 0.77 0.8 0.92
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.02
101 101 101 101 100
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.45
100 100 100 100 99.99
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره -0.75
-0.75 -0.75 -0.5 -0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.74
-0.6 -0.52 -0.45 -0.37 0.09
عرضه پول M0 557708.00
559006 557996 556913 555830 547261
عرضه پول M1 638562.00
647313 649310 649736 649514 644474
عرضه پول M2 985580.00
995098 998268 999469 999536 990015
عرضه پول M3 1035569.00
1042938 1045456 1046472 1046763 1044255
ذخایر ارزی 743941.90
748899 748368 746322 743898 723918
ترازنامه بانک 1980420.32
1978542 1977960 1977326 1976688 1971597
وام به بخش خصوصی 1395045.00
1399696 1399920 1399689 1399329 1396071
نرخ بهره سپرده -0.21
0.06 0.08 0.1 0.11 1.13
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208.40
202 200 198 197 193
ترازنامه بانک مرکزی 836668.84
838396 836970 835298 833604 820202
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 2633.00
2485 2410 2363 3200 2800
صادرات 20463.00
19636 19195 18936 18959 18763
واردات 17830.00
16846 16735 16555 16485 16159
حساب جاری 13029.77
13643 14217 13394 13408 11665
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.00
8.7 8.7 8.7 8.7 7.8
بدهی خارجی 1755869.00
1638358 1650272 1613525 1577669 1446600
رابطه مبادله 109.46
109 109 109 109 108
گردش سرمایه 5130.76
16071 13444 12126 13461 13453
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478.00
942546 980747 1018948 1057149 1290594
ورود توریست 1876.00
0 0 0 0 0
ذخایر طلا 1040.00
1042 1045 1049 1055 1129
شاخص تروریسم 0.27
0.43 0.55 0.67 0.79 0.92
درآمد گردشگری 4942.59
3931 4144 4922 3583 3658
فروش اسلحه 186.00
322 292 262 233 277
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60
31.7 31.7 31.7 31.7 30.7
بودجه دولت 0.20
1 1 1 1 1.5
ارزش بودجه دولت 1373.00
1063 745 427 109 -902
هزینه های دولت 19934.98
20016 20054 20079 20099 20138
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.60
33.37 33.25 33.13 33 31.54
درآمدهای دولت 223705.00
220970 221442 221914 222386 224637
بدهی های دولت 197684.00
225227 225715 226202 226690 225496
هزینه های مالی 221715.00
219184 218982 218781 218579 220270
مخارج نظامی 4824.40
4662 4716 4771 4825 5044
درخواست پناهندگی 1385.00
1648 1740 1768 1768 1756
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 111.30
109 106 104 104 101
شاخص PMI تولید 65.20
63.75 61.42 59.46 58 54.65
تولید صنعتی 8.60
8.79 7.34 5.4 4.5 1.72
تولید صنعتی 9.10
10.3 9.16 7.51 6.15 1.02
استفاده از ظرفیت 82.96
83.44 83.93 84.08 84.19 83.53
سفارشات کارخانه 5.50
7.31 6.04 4.17 2.22 2.3
تغییرات موجودی انبار -2069.10
-1780 -1146 -988 -934 -214
ورشکستگی 12927.00
13274 12987 12701 12414 12127
ثبت خودرو 27.54
26.97 26.53 26.13 25.8 24.68
سرعت اینترنت 21683.45
22119 23314 24057 22906 22756
آدرس های IP 3855605.00
3981543 4003463 4011598 4013584 3939944
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 52.00
37.04 26.88 19.33 14.6 10.1
استخراج معدن 3.50
4.49 2.18 2.21 1.28 1.29
شاخص رقابتی 5.86
5.81 5.81 5.81 5.81 5.87
رتبه رقابتی 1.00
1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 33.00
33 33 33 33 30
شاخص فساد مالی 86.00
87 87 87 87 88
رتبه فساد مالی 5.00
7 6 6 6 7
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00
-3.58 -4.18 -5.21 -7 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30
0.24 0.13 0.12 0.11 0.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.20
-0.13 0.15 0.4 0.59 1.16
هزینه های مصرف کننده 92041.00
92346 92533 92660 92793 93411
پس انداز های شخصی 13.70
14.16 13.75 13.34 12.93 12.72
تسهیلات اعتباری خریدار 846030.00
847681 847600 847397 847165 845243
قیمت گازوئیل 1.52
1.52 1.51 1.51 1.5 1.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 127.50
126 125 124 124 120
بدهی خانوار به درآمد 178.57
174 176 178 180 176
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 165.59
32.23 38.26 23.53 12.05 166
میزان ساخت و ساز 0.50
2.04 0.33 1.2 1 1.08
نرخ مالکیت مسکن 42.50
43.23 43.35 43.47 43.59 43.3
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.41
21 23 24 26 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70
8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 12.46
13 13 13 13 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23
6.58 6.58 6.58 6.58 7.22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23
6.21 6.21 6.21 6.22 6.19
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 18.41
97.96 140 149 115 128
درجه حرارت 1.88
-0.28 10.59 14.93 2.84 7.17