شاخص یاب

سوئیس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.6 2.7 3.2
نرخ تورم 1.10 1 0.9 1 1.2 1.9
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 0.25
موازنه تجاری 1447.00 3200 1790 2030 1900 2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.7 31.1 31.1 31.1 30.7
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.00
0.99 0.99 1 1.01 1.03
بازار سهام 8907.39
9038 8949 8861 8775 8436
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.03
0.04 0.05 0.05 0.06 0.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
2.8 2.6 2.5 2.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 678.89
692 702 702 702 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175638.02
177515 178916 180029 179678 185773
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43515.30
44138 44596 44603 44516 46192
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667.44
76800 77000 77000 77000 77200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410.17
57600 57800 57800 57800 58000
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.5 2.5 2.6 2.7 3.2
افراد شاغل 5046.00
5068 5078 5088 5098 5180
افراد بیکار 107315.00
110013 111372 110749 110333 110501
بهره وری 104.72
106 106 106 106 105
پست های خالی شغلی 31446.00
29333 28444 28264 28227 28218
دستمزد 6260.00
6270 6320 6320 6291 6370
دستمزد در تولید 113.10
115 117 114 115 118
جمعیت 8.48
8.48 8.55 8.53 8.55 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پیشنهادات شغلی 73674.00
73233 76745 77907 76949 78859
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40
68.46 68.42 68.43 68.44 68.43
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80
1.76 1.92 1.76 1.92 1.77
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5048.00
4991 4995 4999 5204 5025
قسمت مدت زمان اشتغال 1699.40
1707 1690 1727 1703 1746
نرخ بیکاری جوانان 2.40
2.43 2.39 2.39 2.39 2.39
رشد دستمزد 0.80
0.85 1.02 1.04 1.08 1.24
تغییر اشتغال 0.30
0.32 0.29 0.3 0.31 0.3
نرخ اشتغال 79.90
80 79.64 79.89 79.76 79.85
استخدام تمام وقت 2776.40
2809 2789 2777 2794 2795
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.10
1 0.9 1 1.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.2 0.3 0.4 0.03 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.05
102 102 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.85
101 101 101 101 102
اندازه اصل تورم 0.40
0.4 0.38 0.39 0.39 0.39
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.40
98.87 99.1 99.28 99.47 100
قیمت تولید 103.40
104 105 106 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.30
2.3 2.5 2.4 2.3 2
قیمت صادرات 100.30
100 100 100 100 100
قیمت واردات 107.88
108 108 108 108 108
تورم مواد غذایی 1.70
1.67 1.51 1.62 1.55 1.58
CPI مسکن آب و برق 103.90
103 104 104 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.87
102 104 106 104 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.65
101 101 102 103 105
انتظارات تورم 0.70
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره -0.75
-0.75 -0.75 -0.75 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.75
-0.75 -0.75 -0.75 -0.5 0.25
عرضه پول M0 548437.00
544834 543848 544608 544172 544334
عرضه پول M1 654616.00
656540 657687 657830 658193 658244
عرضه پول M2 998688.00
1001177 1002116 1002494 1002652 1002771
عرضه پول M3 1046948.00
1053809 1060319 1066723 1073063 1127317
ذخایر ارزی 753258.00
755458 757883 757983 757978 757987
ترازنامه بانک 2023736.83
2045958 2062647 2079269 2095812 2241175
وام به بخش خصوصی 1427438.00
1440466 1449786 1458978 1468050 1544602
نرخ بهره سپرده -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.68
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239.26
238 238 238 238 232
ترازنامه بانک مرکزی 812778.00
814384 813576 813337 813331 813340
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 1447.00
3200 1790 2030 1900 2800
صادرات 17827.00
20890 21460 22150 22750 24500
واردات 16380.00
19050 19670 20120 20850 23620
حساب جاری 22143.83
25100 19900 17015 21800 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80
9.5 9.8 9.8 9.8 8.8
بدهی خارجی 1838035.30
1828224 1836834 1828899 1828626 1831253
رابطه مبادله 115.12
115 115 116 116 112
گردش سرمایه 11300.52
12284 13238 12870 12871 13215
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478.00
1055354 1076634 1097913 1119193 1328336
ورود توریست 1958.00
1700 2000 1800 1800 1800
ذخایر طلا 1040.00
1040 1040 1040 1040 1040
شاخص تروریسم 0.27
0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
درآمد گردشگری 4121.43
3683 4070 4117 4956 3700
فروش اسلحه 186.00
319 307 296 284 247
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
31.7 31.1 31.1 31.1 30.7
بودجه دولت 1.20
1 1.2 1.2 1.2 1.5
ارزش بودجه دولت 1373.00
568 1112 24.21 -1064 -868
هزینه های دولت 19857.94
20375 20346 20354 20315 21323
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00
33 33 33 33 33
درآمدهای دولت 223705.00
222598 224348 225222 226097 233975
بدهی های دولت 197684.00
227497 207339 197260 187181 166772
هزینه های مالی 221715.00
219309 223235 225198 227161 234842
مخارج نظامی 4603.60
4508 4543 4578 4614 4714
درخواست پناهندگی 1230.00
1664 1730 1722 1700 1689
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 100.10
108 108 108 107 105
شاخص PMI تولید 57.40
60.9 60.2 59.7 54.85 57.2
تولید صنعتی 8.30
6.3 6.13 5.56 7.21 6.14
تولید صنعتی 8.80
5.54 6.31 5.46 6.52 6.5
استفاده از ظرفیت 84.70
83.85 85.45 85.24 85.69 85.28
سفارشات کارخانه 11.40
3.86 3.45 4.58 5.81 6.02
تغییرات موجودی انبار -631.50
-1601 -1137 -634 -830 -992
ورشکستگی 13257.00
13816 13805 13794 13783 13867
ثبت خودرو 22.57
27.32 28.83 29.44 29.56 29.49
سرعت اینترنت 21683.45
25670 26030 27250 27789 33087
آدرس های IP 3855605.00
3934668 3953168 3970973 3988802 4140199
استخراج معدن -2.70
-3.01 -0.75 0.29 1.12 0.76
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -39.10
-8.6 -14.4 -4.6 5.1 12.2
شاخص رقابتی 82.59
83.09 83.09 83.09 83.09 85.59
رتبه رقابتی 4.00
4 4 4 4 4
آسانی کسب و کار 38.00
34 37 38 39 41
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00
1 5 10 9 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60
0.5 -0.4 -0.3 -0.02 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.70
0.7 1 1.1 -0.09 1.8
هزینه های مصرف کننده 92768.30
94706 94897 95088 94902 99112
پس انداز های شخصی 13.50
13.66 13.6 13.54 13.48 13.73
تسهیلات اعتباری خریدار 864709.00
873353 879592 885800 891980 946317
قیمت گازوئیل 1.75
1.72 1.69 1.66 1.63 1.51
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 128.30
129 129 129 130 130
بدهی خانوار به درآمد 181.53
180 180 180 179 176
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 168.38
169 170 170 171 176
میزان ساخت و ساز 4.30
2.7 3.32 2.35 3.02 2.88
نرخ مالکیت مسکن 42.50
43.59 43.85 44.11 44.38 43.47
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.77
17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
نرخ تامین اجتماعی 12.46
12.46 12.46 12.46 12.46 12.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23
6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23
6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 1.88
2.84 -0.28 11.11 8.1 7.17
بارش 18.41
115 98.16 128 128 128