سوئیس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4
نرخ بیکاری 2.70 2.6 2.5 2.8 2.5 3.2
نرخ تورم 0.80 0.5 0.7 0.7 0.9 1.9
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
موازنه تجاری 2315.30 3000 2130 1840 1790 880
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.7 31.7 31.7 31.1 30.7
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 0.99
0.98 0.99 1.01 1.03 1.11
بازار سهام 8794.94
8360 8127 7900 7680 6858
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05
0.02 0.03 0.04 0.04 0.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.5 0.6 0.7 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
1.9 2 2.2 2 2.6
تولید ناخالص داخلی 659.83
668 656 692 702 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170785.68
170180 171469 174543 171163 183558
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42327.20
42503 42904 43258 42590 45493
تولید ناخالص داخلی سرانه 75725.65
76210 76210 76210 76630 76850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625.14
56600 56526 56452 56648 56468
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.70
2.6 2.5 2.8 2.5 3.2
افراد شاغل 5012.00
5014 5025 5016 5023 5019
افراد بیکار 119781.00
125279 121130 117820 115198 106054
بهره وری 101.66
101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 13538.00
11933 11609 11589 11717 13041
دستمزد 6235.00
6270 6270 6270 6320 6370
دستمزد در تولید 113.20
115 115 115 117 118
جمعیت 8.42
8.49 8.49 8.51 8.53 8.77
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پیشنهادات شغلی 62103.00
57108 56406 55891 55389 53450
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60
68.39 68.35 68.28 68.23 67.93
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4962.00
4975 4983 4991 4995 5025
قسمت مدت زمان اشتغال 1663.80
1662 1618 1661 1620 1654
رشد دستمزد 0.50
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تغییر اشتغال 0.00
0.21 0.22 0.22 0.22 0.22
نرخ اشتغال 80.20
79.85 79.85 79.85 79.85 79.85
استخدام تمام وقت 2822.30
2823 2824 2823 2824 2824
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.80
0.5 0.7 0.7 0.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
-0.06 0.03 0.8 0 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.67
101 102 102 102 104
قیمت مصرف کننده اصلی 101.04
101 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 0.50
0.1 0.3 0.55 0.5 0.29
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.80
98.7 98.7 98.7 98.7 98.7
قیمت تولید 102.80
102 102 104 105 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
1.9 1.7 2.3 2.5 2
قیمت صادرات 100.80
101 101 101 101 101
قیمت واردات 106.34
107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.40
0.07 0.09 0.27 0.28 0.22
CPI مسکن آب و برق 102.95
102 103 103 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.05
101 101 102 104 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.76
101 101 101 101 104
انتظارات تورم 0.62
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره -0.75
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.73
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
عرضه پول M0 547960.00
547914 546967 547445 547173 547273
عرضه پول M1 644968.00
640473 637689 631937 625720 626348
عرضه پول M2 989766.00
991597 992489 992208 991305 973773
عرضه پول M3 1037185.00
1037346 1036579 1032294 1026779 1025265
ذخایر ارزی 757104.00
698919 706424 729030 733534 712581
ترازنامه بانک 1988377.80
1968833 1976800 1977649 1975885 1980833
وام به بخش خصوصی 1405282.00
1395069 1386084 1380136 1379716 1390403
نرخ بهره سپرده -0.32
-0.3 -0.3 -0.28 -0.25 0.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239.26
233 235 238 238 232
ترازنامه بانک مرکزی 821257.15
821886 821811 821972 822031 822036
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 2315.30
3000 2130 1840 1790 880
صادرات 19363.24
19750 20550 20890 21460 24500
واردات 17047.94
16750 18420 19050 19670 23620
حساب جاری 19679.42
20300 16200 25100 19900 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80
8.7 8.7 8.7 8.4 7.8
بدهی خارجی 1796783.40
1755129 1781091 1768393 1760331 1768691
رابطه مبادله 113.52
114 114 115 115 112
گردش سرمایه 578.27
8316 9736 9244 9415 9371
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478.00
979202 1017278 1055354 1076634 1328336
ورود توریست 1301.00
1300 1200 1200 1200 1200
ذخایر طلا 1040.00
1040 1040 1040 1040 1041
شاخص تروریسم 0.27
0.6 0.72 0.84 0.94 0.76
درآمد گردشگری 3677.75
3815 4995 3927 4893 4282
فروش اسلحه 186.00
186 186 186 186 186
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
31.7 31.7 31.7 31.1 30.7
بودجه دولت 1.20
1 1 1 1.2 1.5
ارزش بودجه دولت 1373.00
1912 1912 1912 1912 1912
هزینه های دولت 19903.11
19911 19998 20341 20094 21392
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00
33.43 33.32 33.2 33.06 32.13
درآمدهای دولت 223705.00
221482 221482 221482 221482 221482
بدهی های دولت 197684.00
212146 212146 212146 212146 212146
هزینه های مالی 221715.00
219570 219570 219570 219570 219570
مخارج نظامی 4603.60
4652 4669 4685 4682 4858
درخواست پناهندگی 1210.00
1792 1898 1895 1867 1850
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 105.30
108 107 109 108 105
شاخص PMI تولید 63.60
60.21 59.16 58.83 58.67 58.54
تولید صنعتی 8.70
7.6 7.18 7.37 7.29 7.31
تولید صنعتی 9.30
8.29 7.93 8.09 8.02 8.04
استفاده از ظرفیت 83.53
83.46 83.12 82.9 82.77 82.56
سفارشات کارخانه 19.60
16.69 10.55 4.61 -0.57 2.89
تغییرات موجودی انبار -1098.80
-1099 -3482 -1099 -3481 -1099
ورشکستگی 13257.00
12848 12504 12161 12231 11800
ثبت خودرو 24.69
27.28 27.22 27.14 27.11 27.11
سرعت اینترنت 21683.45
24073 25586 25670 26030 33087
آدرس های IP 3855605.00
3897106 3915080 3934668 3953168 4140199
استخراج معدن 1.20
1.55 4.22 1.84 3.96 2.67
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 7.20
15.4 12.5 18.5 20.6 12.2
شاخص رقابتی 5.86
5.83 5.83 5.83 5.83 5.83
رتبه رقابتی 1.00
1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 33.00
33 33 33 33 33
شاخص فساد مالی 85.00
86 86 86 86 88
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00
9 7 11 15 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
-0.4 0.9 0.5 -0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.80
0.5 0.9 0.7 1 1.8
هزینه های مصرف کننده 92230.80
92572 92959 94260 93387 99128
پس انداز های شخصی 14.10
13.48 13.69 13.9 13.98 14.03
تسهیلات اعتباری خریدار 855185.00
856380 852684 846530 839869 841305
قیمت گازوئیل 1.66
1.58 1.49 1.4 1.32 0.92
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 127.50
127 127 127 127 127
بدهی خانوار به درآمد 181.53
181 180 180 180 176
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 167.29
166 166 166 166 166
میزان ساخت و ساز 7.10
6.87 0.87 6.67 1.07 5.69
نرخ مالکیت مسکن 42.50
43.35 43.47 43.59 43.85 43.47
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.77
17.77 17.77 17.77 18 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 7.7 8 8
نرخ تامین اجتماعی 12.46
12.46 12.46 12.46 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23
6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23
6.22 6.22 6.22 6.21 6.2
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 1.88
10.59 14.93 2.84 -0.28 7.17
بارش 18.41
140 149 115 98.16 128