شاخص یاب

سوئیس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4
نرخ بیکاری 2.40 2.3 2.5 2.5 2.6 3.2
نرخ تورم 1.20 0.9 0.7 0.9 1 1.9
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
موازنه تجاری 1407.94 2130 1840 1790 2030 880
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 31.7 31.7 31.1 31.1 30.7
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.96
0.98 0.99 0.99 1 1.02
بازار سهام 8995.38
8961 8873 8787 8701 8365
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.01
0.01 0.02 0.03 0.04 0.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.6 0.7 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3.2 3 2.8 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 678.89
692 692 702 702 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175638.02
174041 177861 179265 180732 187047
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 43515.30
43237 44224 44683 44777 46508
تولید ناخالص داخلی سرانه 76667.44
76800 76800 77000 77000 77200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57410.17
57600 57600 57800 57800 58000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.3 2.5 2.5 2.6 3.2
افراد شاغل 5046.00
5057 5068 5078 5088 5180
افراد بیکار 107893.00
110966 117809 117637 115920 116120
بهره وری 104.72
105 106 106 106 105
پست های خالی شغلی 28496.00
33425 63893 79812 95654 1614
دستمزد 6260.00
6270 6270 6320 6320 6370
دستمزد در تولید 113.10
115 115 117 114 118
جمعیت 8.48
8.48 8.48 8.55 8.53 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پیشنهادات شغلی 70578.00
69379 70492 74111 74184 74685
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40
68.49 68.47 68.43 68.44 68.45
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90
1.84 1.66 1.84 1.66 1.67
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5048.00
4983 4991 4995 4999 5025
قسمت مدت زمان اشتغال 1649.50
1620 1654 1641 1637 1641
نرخ بیکاری جوانان 2.60
2.89 2.82 2.68 2.69 2.71
رشد دستمزد 0.80
1.02 0.99 1.16 1.24 1.48
تغییر اشتغال 0.30
0.2 0.21 0.15 0.19 0.18
نرخ اشتغال 79.40
79.6 79.83 79.5 79.65 79.63
استخدام تمام وقت 2798.30
2844 2832 2811 2822 2833
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.20
0.9 0.7 0.9 1 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.81
102 102 102 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.78
101 101 101 102 102
اندازه اصل تورم 0.50
0.48 0.49 0.49 0.49 0.49
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.40
98.64 98.87 99.1 99.28 100
قیمت تولید 103.34
103 104 105 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.40
2.7 2.3 2.5 2.4 2
قیمت صادرات 100.50
100 100 100 100 100
قیمت واردات 107.87
108 108 108 108 108
تورم مواد غذایی 1.10
1.2 1.18 1.17 1.17 1.17
CPI مسکن آب و برق 103.40
103 103 104 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.44
101 102 104 106 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.46
101 101 101 102 105
انتظارات تورم 0.70
0.71 0.72 0.72 0.72 0.72
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.75
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.73
-0.73 -0.73 -0.73 -0.73 0.27
عرضه پول M0 554256.00
557909 559017 558160 558638 558465
عرضه پول M1 655363.00
652801 654307 655546 655557 655983
عرضه پول M2 1000964.00
999277 1003227 1004901 1005616 1006167
عرضه پول M3 1050579.00
1049467 1056942 1063865 1070648 1134881
ذخایر ارزی 730908.00
727471 723294 723390 723539 723571
ترازنامه بانک 2020448.01
2027310 2043624 2060165 2076634 2236920
وام به بخش خصوصی 1426882.00
1434793 1444720 1454519 1464199 1554704
نرخ بهره سپرده -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.68
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239.26
235 238 238 238 232
ترازنامه بانک مرکزی 827935.27
825733 825185 825111 825092 825100
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 1407.94
2130 1840 1790 2030 880
صادرات 18294.60
19550 20890 21460 22150 24500
واردات 16886.66
17420 19050 19670 20120 23620
حساب جاری 22143.83
16200 25100 19900 20934 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.80
8.7 8.7 8.4 8.4 7.8
بدهی خارجی 1829754.10
1797097 1818681 1807135 1801232 1807621
رابطه مبادله 116.73
114 115 115 116 112
گردش سرمایه 11440.23
11127 11912 13488 13286 13292
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478.00
1017278 1055354 1076634 1097913 1328336
ورود توریست 1926.00
2000 1700 2000 1800 1900
ذخایر طلا 1040.00
1040 1040 1040 1040 1040
شاخص تروریسم 0.27
0.72 0.84 0.94 1.04 0.76
درآمد گردشگری 4067.59
4068 3337 4068 3337 3337
فروش اسلحه 186.00
295 319 307 296 247
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
31.7 31.7 31.1 31.1 30.7
بودجه دولت 1.20
1 1 1.2 1.2 1.5
ارزش بودجه دولت 1373.00
3289 1112 24 -1064 -868
هزینه های دولت 19857.94
20016 20415 20385 20434 21469
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00
32.98 33.04 33.04 33.04 33
درآمدهای دولت 223705.00
222598 222598 225222 226097 233975
بدهی های دولت 197684.00
227497 227497 197260 187181 166772
هزینه های مالی 221715.00
219309 219309 225198 227161 234842
مخارج نظامی 4603.60
4514 4508 4543 4578 4714
درخواست پناهندگی 1230.00
1703 1803 1806 1784 1768
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 100.30
102 108 108 108 105
شاخص PMI تولید 64.80
62.9 60.9 60.2 59.7 57.2
تولید صنعتی 8.30
4.91 6.3 6.13 5.56 6.14
تولید صنعتی 8.80
6.21 5.54 6.31 5.46 6.5
استفاده از ظرفیت 84.22
83.84 83.35 83.71 83.3 83.3
سفارشات کارخانه 11.40
5.35 3.86 3.45 4.58 6.02
تغییرات موجودی انبار -631.50
-1325 -1601 -1137 -634 -992
ورشکستگی 13257.00
13484 13816 13805 13794 13867
ثبت خودرو 32.20
28.09 29.58 29.85 29.88 29.85
سرعت اینترنت 21683.45
25586 25670 26030 27250 33087
آدرس های IP 3855605.00
3915080 3934668 3953168 3970973 4140199
استخراج معدن -2.70
-1.39 -3.01 -0.75 0.29 0.76
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -14.30
-10.2 5.1 15.5 25.4 12.2
شاخص رقابتی 5.86
5.81 5.81 5.86 5.88 5.86
رتبه رقابتی 1.00
1 1 1 1 1
آسانی کسب و کار 33.00
33 32 33 33 37
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
4 4 4 4 4
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00
-7 1 5 10 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00
0.9 0.5 -0.4 -0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.30
0.9 0.7 1 1.1 1.8
هزینه های مصرف کننده 92768.30
93470 94890 95082 95459 99791
پس انداز های شخصی 13.50
13.76 13.66 13.6 13.54 13.73
تسهیلات اعتباری خریدار 864191.00
869335 875745 882151 888526 950737
قیمت گازوئیل 1.76
1.79 1.69 1.6 1.51 1.19
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 127.80
128 129 129 129 129
بدهی خانوار به درآمد 181.53
180 180 180 180 176
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 166.98
168 168 169 169 174
میزان ساخت و ساز 4.30
3.08 2.7 3.32 2.35 2.88
نرخ مالکیت مسکن 42.50
43.47 43.59 43.85 44.11 43.47
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.77
17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی 12.46
12.46 12.46 12 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23
6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23
6.22 6.22 6.23 6.23 6.23
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.88
14.93 2.84 -0.28 11.11 7.17
بارش 18.41
149 115 98.16 128 128