سوئیس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.6 0.7 0.4
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3 3.2 3.6 3.5
نرخ تورم 0.60 0.5 0.5 0.7 0.7 1.9
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
موازنه تجاری 3215.34 2235 2409 2538 3200 2800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60 31.7 31.7 31.7 31.7 30.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 0.95
0.98 1 1.01 1.03 1.11
بازار سهام 8783.70
9252 9045 8842 8644 7211
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.09
0.15 0.18 0.23 0.28 0.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.6 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
1.5 1.9 2 2.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 659.83
692 692 692 692 715
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170785.68
171528 172081 172482 172770 172899
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42327.20
42327 42350 42313 42281 41822
تولید ناخالص داخلی سرانه 75725.65
76210 76210 76210 76210 76850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56625.14
56487 56487 56487 56487 55481
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.20
3.5 3 3.2 3.6 3.5
افراد شاغل 5012.00
5010 5010 5010 5010 5010
افراد بیکار 134419.72
131208 126577 122051 117682 86964
بهره وری 101.56
102 102 102 102 101
پست های خالی شغلی 12843.00
12838 12144 11691 11764 12091
دستمزد 6257.26
6340 6340 6340 6340 6440
دستمزد در تولید 113.20
115 115 115 115 118
جمعیت 8.42
8.52 8.52 8.52 8.52 8.66
سن بازنشستگی زنان 64.00
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پیشنهادات شغلی 58638.00
58037 57108 56406 55891 53450
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60
68.32 68.31 68.26 68.18 67.88
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
1.68 1.61 1.67 1.62 1.63
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4962.00
4964 4975 4983 4991 5025
قسمت مدت زمان اشتغال 1620.50
1628 1629 1627 1626 1620
رشد دستمزد 0.50
0.54 0.58 0.61 0.64 0.99
تغییر اشتغال 0.00
0.29 0.16 0.22 0.19 0.2
نرخ اشتغال 79.90
80.01 80 79.87 79.91 79.56
استخدام تمام وقت 2839.10
2784 2798 2815 2805 2787
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.60
0.5 0.5 0.7 0.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.08 -0.07 0.03 0.8 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.07
101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30
101 100 101 100 100
اندازه اصل تورم 0.50
0.34 0.07 0.17 0.45 0.38
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.80
98.88 98.95 99.01 99.05 98.8
قیمت تولید 102.60
110 110 101 112 122
تغییر قیمت تولید کننده 2.30
2.5 1.9 1.7 2.3 2
قیمت صادرات 100.60
101 101 99.6 98.58 99.27
قیمت واردات 105.67
105 104 102 101 103
تورم مواد غذایی -0.40
0.68 0.06 0.08 0.27 0.22
CPI مسکن آب و برق 102.74
103 102 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70
101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.24
100 100 100 100 100
انتظارات تورم 0.62
0.53 0.47 0.44 0.42 0.39
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره -0.75
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.74
-0.74 -0.72 -0.73 -0.73 -0.73
عرضه پول M0 541287.00
545211 555532 549860 552775 551816
عرضه پول M1 639628.00
642761 645608 646237 646079 638496
عرضه پول M2 986032.00
990800 995840 997769 998206 983615
عرضه پول M3 1036941.00
1038896 1043627 1045444 1046050 1042277
ذخایر ارزی 732760.80
731192 727403 724684 722732 717861
ترازنامه بانک 1977058.45
1977385 1976831 1976203 1975570 1968003
وام به بخش خصوصی 1402820.00
1406442 1407237 1407184 1406878 1402027
نرخ بهره سپرده -0.21
0.11 0.11 0.11 0.11 1.13
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239.26
237 237 237 237 232
ترازنامه بانک مرکزی 811770.33
790001 774419 808201 825449 805679
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 3215.34
2235 2409 2538 3200 2800
صادرات 19332.37
19440 18941 18696 18620 18614
واردات 16117.04
16866 16136 16004 15928 15867
حساب جاری 13029.77
13643 14217 13394 13408 11665
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.00
8.7 8.7 8.7 8.7 7.8
بدهی خارجی 1755869.00
1638358 1650272 1613525 1577669 1446600
رابطه مبادله 119.45
116 117 116 116 114
گردش سرمایه 5130.76
16071 13444 12126 13461 13453
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 965478.00
1057149 1057149 1057149 1057149 1290594
ورود توریست 1076.00
1200 1300 1200 1200 1200
ذخایر طلا 1040.00
1042 1045 1049 1055 1129
شاخص تروریسم 0.27
0.79 0.79 0.79 0.79 0.92
درآمد گردشگری 4942.59
3931 4144 4922 3583 3658
فروش اسلحه 186.00
186 186 186 186 186
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60
31.7 31.7 31.7 31.7 30.7
بودجه دولت 0.20
1 1 1 1 1.5
ارزش بودجه دولت 1373.00
109 109 109 109 -902
هزینه های دولت 19903.11
19949 19996 20040 20069 20134
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.60
33 33 33 33 31.54
درآمدهای دولت 223705.00
222386 222386 222386 222386 224637
بدهی های دولت 197684.00
226690 226690 226690 226690 225496
هزینه های مالی 221715.00
218579 218579 218579 218579 220270
مخارج نظامی 4824.40
4825 4825 4825 4825 5044
درخواست پناهندگی 1075.00
1422 1323 1365 1398 1392
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 108.00
107 105 103 104 101
شاخص PMI تولید 65.50
64.71 62.37 60.22 58.58 54.55
تولید صنعتی 8.70
10.14 9 6.68 5.14 3.25
تولید صنعتی 9.30
11.16 10.11 8.25 6.68 3.84
استفاده از ظرفیت 84.01
83.45 84.56 84.86 84.88 83.44
سفارشات کارخانه 19.60
19.07 16.69 10.55 4.61 2.89
تغییرات موجودی انبار -1098.80
-1247 -953 -1157 -790 -70.08
ورشکستگی 12927.00
12414 12414 12414 12414 12127
ثبت خودرو 28.44
26.11 26.59 26.76 26.83 26.87
سرعت اینترنت 21683.45
22119 23314 24057 22906 22756
آدرس های IP 3855605.00
3981543 4003463 4011598 4013584 3939944
استخراج معدن 1.20
4.5 1.42 1.78 1.28 1.13
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 25.80
20.93 15.42 10.1 14.6 10.1
شاخص رقابتی 5.86
5.88 5.88 5.88 5.88 5.86
رتبه رقابتی 1.00
1 1 1 1 2
آسانی کسب و کار 33.00
33 33 33 33 30
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00
-3.49 3.21 1.19 -7 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70
0 0.17 0.12 0.12 0.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.40
0.11 0.34 0.52 0.68 1.23
هزینه های مصرف کننده 92230.80
92412 92618 92772 92920 93785
پس انداز های شخصی 14.10
13.88 13.88 13.88 13.88 13.57
تسهیلات اعتباری خریدار 852430.00
854761 855205 855132 854932 852071
قیمت گازوئیل 1.56
1.56 1.5 1.48 1.47 1.47
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 127.60
128 128 128 128 128
بدهی خانوار به درآمد 181.53
178 178 178 178 176
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 167.12
62.31 73.73 84.3 58.15 230
میزان ساخت و ساز 7.10
3.14 1.62 1.78 0.27 1.17
نرخ مالکیت مسکن 42.50
43.59 43.59 43.59 43.59 43.3
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.77
17.77 17.77 17.77 17.77 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 7.70
7.7 7.7 7.7 7.7 8
نرخ تامین اجتماعی 12.46
12.46 12.46 12.46 12.46 13
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.23
6.54 6.54 6.54 6.54 7.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.23
6.21 6.21 6.21 6.21 6.2
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 1.88
-0.28 10.59 14.93 2.84 7.17
بارش 18.41
97.96 140 149 115 128