سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 5.8 2017-11
نرخ تورم 1.7 2017-12
نرخ بهره -0.5 2017-12
موازنه تجاری -3000 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.04 2018-01
بازار سهام 1624 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 511 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1133653 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 1150415 SEK - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 290343 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12530 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64107 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 152958 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 4295 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 199468 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 528163 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41200 SEK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28055 SEK - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-11
افراد شاغل 5047 هزار 2017-11
افراد بیکار 308 هزار 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 17.2 % 2017-11
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2017-10
پست های خالی شغلی 1040 صد 2017-12
دستمزد 169 SEK / ساعت 2017-10
دستمزد در تولید 179 SEK / ساعت 2017-10
جمعیت 10 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-09
نرخ اشتغال 68.1 % 2017-09
استخدام تمام وقت 3811 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.6 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1098 هزار 2017-09
بهره وری 116 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 325 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 213 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.9 % 2017-12
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2017-11
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 2.9 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 392 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 437 نقاط شاخص 2017-12
انتظارات تورم 2.8 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.42 % 2018-01
عرضه پول M0 55253 SEK - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 3277472 SEK - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 13066852 SEK - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 507936 SEK - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 1331979 SEK - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 869427 SEK - میلیون 2017-12
نرخ وام 0.25 % 2017-10
میزان رشد وام 7.1 % 2017-11
عرضه پول M1 2695871 SEK - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 3141177 SEK - میلیون 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3000 SEK - میلیون 2017-11
صادرات 118000 SEK - میلیون 2017-11
واردات 121000 SEK - میلیون 2017-11
حساب جاری 50.7 SEK - میلیارد 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 125527 SEK - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه -59.1 SEK - میلیارد 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52955 SEK - میلیون 2017-09
حواله 15.1 SEK - میلیارد 2017-09
ذخایر طلا 126 تن 2017-12
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 249 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 16993 SEK - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 289767 SEK - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50 % 2016-12
درآمدهای دولت 92879 SEK - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 1327927 SEK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 75886 SEK - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 2225 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5344 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 60.4 2017-12
شاخص PMI خدمات 64.6 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 6.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 % 2017-11
تولید صنعتی 6.3 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 90.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 110 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات موجودی انبار 14211 SEK - میلیون 2017-09
ورشکستگی 557 بانک اطلاعات شرکتها 2017-11
ثبت خودرو 35357 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 4 2016-12
آسانی کسب و کار 10 2017-12
تولید الکتریسیته 12735 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن 5.1 % 2017-11
تولید فولاد 417 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 500530 SEK - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 635780 SEK - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 14.07 % 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 7.6 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.75 USD / لیتر 2017-12
مخارج خانوار 0.5 % 2017-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 85.9 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 157 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.3 % 2017-10
شاخص مسکن 221 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 12.27 هزار 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.1 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 65 mm 2015-12
درجه حرارت -3 celsius 2015-12