شاخص یاب

سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 6.1 2018-08
نرخ تورم 2 2018-08
نرخ بهره -0.5 2018-09
موازنه تجاری 0 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.79 2018-09
بازار سهام 1659 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 538 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171816 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1215567 SEK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 294518 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12069 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66546 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160748 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5087 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 206581 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 542879 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43449 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29349 SEK - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2018-08
افراد شاغل 5165 هزار 2018-08
افراد بیکار 337 هزار 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 17.5 % 2018-07
هزینه های کار 131 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 847 صد 2018-08
دستمزد 174 SEK / ساعت 2018-06
دستمزد در تولید 186 SEK / ساعت 2018-06
جمعیت 10.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 69.2 % 2018-08
استخدام تمام وقت 3687 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 73.7 % 2018-08
قسمت مدت زمان اشتغال 1132 هزار 2018-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 330 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 216 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-08
قیمت تولید 128 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 8.4 % 2018-07
قیمت صادرات 125 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 125 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 406 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 449 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 3.4 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2018-09
عرضه پول M0 57762 SEK - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 3370331 SEK - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 13482514 SEK - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 551350 SEK - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1402260 SEK - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 938223 SEK - میلیون 2018-08
نرخ وام 0.25 % 2018-09
میزان رشد وام 6.2 % 2018-07
عرضه پول M1 2826817 SEK - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 3268769 SEK - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 0 SEK - میلیون 2018-07
صادرات 108200 SEK - میلیون 2018-07
واردات 108200 SEK - میلیون 2018-07
حساب جاری 10 SEK - میلیارد 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 107699 SEK - میلیون 2018-08
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه -9.5 SEK - میلیارد 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10303 SEK - میلیون 2018-06
حواله 18 SEK - میلیارد 2018-06
ذخایر طلا 126 تن 2018-06
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 83 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 15727 SEK - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 301742 SEK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 87607 SEK - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 1203309 SEK - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 71880 SEK - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 1575 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 52.5 2018-08
شاخص PMI خدمات 57.1 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 2.3 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 % 2018-07
تولید صنعتی 2.1 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 90.9 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 93.3 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار 10173 SEK - میلیون 2018-06
ورشکستگی 635 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 25765 2018-08
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 2934 SEK - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 5.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 10 2017-12
تولید الکتریسیته 12839 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 1.9 % 2018-07
تولید فولاد 339 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 521833 SEK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 690463 SEK - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 15.16 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 6.2 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.74 USD / لیتر 2018-08
مخارج خانوار -2.1 % 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 163 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.7 % 2018-07
شاخص مسکن 228 نقاط شاخص 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 12.82 هزار واحد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 65.16 mm 2015-12
درجه حرارت -3.07 celsius 2015-12