سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-12
نرخ بیکاری 6.3 2018-02
نرخ تورم 1.6 2018-02
نرخ بهره -0.5 2018-02
موازنه تجاری -1800 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.21 2018-03
بازار سهام 1573 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 511 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143039 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 1241985 SEK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 284313 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12810 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 63901 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 157753 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4395 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 199923 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 530690 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41615 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28003 SEK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2018-02
افراد شاغل 5039 هزار 2018-02
افراد بیکار 337 هزار 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 14.4 % 2018-02
هزینه های کار 129 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 1489 صد 2018-02
دستمزد 170 SEK / ساعت 2017-12
دستمزد در تولید 181 SEK / ساعت 2017-12
جمعیت 10 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 67.7 % 2018-02
استخدام تمام وقت 3811 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.9 % 2018-02
قسمت مدت زمان اشتغال 1098 هزار 2017-09
بهره وری 107 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 325 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 212 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-02
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2018-01
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 399 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 432 نقاط شاخص 2018-02
انتظارات تورم 2.8 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی -0.44 % 2018-03
عرضه پول M0 53430 SEK - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 3278929 SEK - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 12834577 SEK - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 507660 SEK - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 1343259 SEK - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 875660 SEK - میلیون 2018-02
نرخ وام 0.25 % 2018-01
میزان رشد وام 7 % 2018-01
عرضه پول M1 2742824 SEK - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 3190477 SEK - میلیون 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1800 SEK - میلیون 2018-01
صادرات 115100 SEK - میلیون 2018-01
واردات 116900 SEK - میلیون 2018-01
حساب جاری 33.5 SEK - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.4 % 2016-12
بدهی خارجی 115226 SEK - میلیون 2018-02
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-01
گردش سرمایه 116 SEK - میلیارد 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13720 SEK - میلیون 2017-12
حواله 15.1 SEK - میلیارد 2017-09
ذخایر طلا 126 تن 2017-12
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 249 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 36 SEK - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 290394 SEK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50 % 2016-12
درآمدهای دولت 92371 SEK - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 1241586 SEK - میلیون 2018-02
هزینه های مالی 92335 SEK - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 1665 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5344 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-02
شاخص PMI تولید 59.9 2018-02
شاخص PMI خدمات 59 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 9.2 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 % 2018-01
تولید صنعتی 9.3 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 90.6 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 104 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات موجودی انبار -4122 SEK - میلیون 2017-12
ورشکستگی 490 بانک اطلاعات شرکتها 2018-02
ثبت خودرو 27815 2018-02
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -669 SEK - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 4 2016-12
آسانی کسب و کار 10 2017-12
تولید الکتریسیته 16084 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن 5.4 % 2018-01
تولید فولاد 444 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 503387 SEK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 635780 SEK - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 14.07 % 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 7 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.58 USD / لیتر 2018-02
مخارج خانوار -0.1 % 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 156 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.4 % 2017-12
شاخص مسکن 228 نقاط شاخص 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 15.24 هزار 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 65.16 mm 2015-12
درجه حرارت -3.07 celsius 2015-12