شاخص یاب

سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 6 2018-09
نرخ تورم 2.3 2018-09
نرخ بهره -0.5 2018-10
موازنه تجاری 1400 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.05 2018-11
بازار سهام 1520 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 538 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171816 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1215567 SEK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 294518 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12069 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66546 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160748 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5087 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 206581 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 542879 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43449 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29349 SEK - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2018-09
افراد شاغل 5119 هزار 2018-09
افراد بیکار 330 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 17 % 2018-09
هزینه های کار 131 نقاط شاخص 2018-08
پست های خالی شغلی 818 صد 2018-09
دستمزد 168 SEK / ساعت 2018-08
دستمزد در تولید 179 SEK / ساعت 2018-08
جمعیت 10.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 69.2 % 2018-08
استخدام تمام وقت 3788 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 73.7 % 2018-08
قسمت مدت زمان اشتغال 1137 هزار 2018-06
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 331 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 217 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.5 % 2018-09
قیمت تولید 130 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 10.1 % 2018-09
قیمت صادرات 127 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 128 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.1 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 406 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 447 نقاط شاخص 2018-09
انتظارات تورم 3.2 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.47 % 2018-11
عرضه پول M0 57430 SEK - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 3401938 SEK - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 13141940 SEK - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 541475 SEK - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 1409842 SEK - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 936179 SEK - میلیون 2018-10
نرخ وام 0.25 % 2018-10
میزان رشد وام 5.9 % 2018-09
عرضه پول M1 2866274 SEK - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 3303322 SEK - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1400 SEK - میلیون 2018-09
صادرات 122300 SEK - میلیون 2018-09
واردات 120900 SEK - میلیون 2018-09
حساب جاری 10 SEK - میلیارد 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 8883 SEK - میلیارد 2018-06
رابطه مبادله 99.3 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه -9.5 SEK - میلیارد 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10303 SEK - میلیون 2018-06
حواله 18 SEK - میلیارد 2018-06
ذخایر طلا 126 تن 2018-09
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 83 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 6668 SEK - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 301742 SEK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 78451 SEK - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 1200033 SEK - میلیون 2018-10
هزینه های مالی 71783 SEK - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 1575 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 106 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 55 2018-10
شاخص PMI خدمات 56.3 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 1.7 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-09
تولید صنعتی 1.8 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 90.9 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 113 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 10173 SEK - میلیون 2018-06
ورشکستگی 547 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
ثبت خودرو 24128 2018-10
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 2934 SEK - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 81.66 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 9899 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 2.3 % 2018-09
تولید فولاد 260 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.5 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 521833 SEK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 690463 SEK - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 31.42 % 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 6 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2018-10
مخارج خانوار 0.1 % 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 163 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.6 % 2018-08
شاخص مسکن 231 نقاط شاخص 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 12.82 هزار واحد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 65.16 mm 2015-12
درجه حرارت -3.07 celsius 2015-12