شاخص یاب

سوئد

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 9.03 2019-01
بازار سهام 1500 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 5.5 2018-11
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2018-12
نرخ بهره -0.25 2018-12
موازنه تجاری 4900 2018-11
حساب جاری 38.6 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12
بودجه دولت 1.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
شاخص PMI تولید 52 2018-12
شاخص PMI خدمات 56.4 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.4 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-11
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 538 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1169836 2018-09
تولید ناخالص ملی 1184338 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299809 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11669 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65872 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 159412 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5136 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205775 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 544867 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43175 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27846 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2018-11
افراد شاغل 5154 2018-11
افراد بیکار 299 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 17 2018-11
هزینه های کار 132 2018-10
پست های خالی شغلی 1072 2018-12
دستمزد 173 2018-10
دستمزد در تولید 183 2018-10
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-06
نرخ اشتغال 68.9 2018-11
استخدام تمام وقت 3788 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72.9 2018-11
قسمت مدت زمان اشتغال 1137 2018-06
بهره وری 114 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 217 2018-12
اندازه اصل تورم 2.2 2018-12
قیمت تولید 129 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 7.9 2018-11
قیمت صادرات 125 2018-11
قیمت واردات 124 2018-11
تورم مواد غذایی 1.9 2018-12
CPI مسکن آب و برق 410 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 448 2018-12
انتظارات تورم 3.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.08 2019-01
عرضه پول M0 57897 2018-11
عرضه پول M3 3435738 2018-11
ترازنامه بانک 10010905 2018-11
ذخایر ارزی 534355 2018-12
وام به بخش خصوصی 1416257 2018-11
نرخ بهره سپرده -1 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 934436 2018-12
نرخ وام 0.5 2018-12
میزان رشد وام 5.7 2018-11
عرضه پول M1 2904088 2018-11
عرضه پول M2 3348953 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4900 2018-11
حساب جاری 38.6 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
صادرات 139000 2018-11
واردات 134100 2018-11
بدهی خارجی 8815 2018-09
رابطه مبادله 101 2018-11
گردش سرمایه -88.4 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 54.6 2018-09
حواله 16.7 2018-09
ذخایر طلا 126 2018-12
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 83 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12
بودجه دولت 1.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 15621 2018-11
هزینه های دولت 301711 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 2017-12
درآمدهای دولت 97546 2018-11
بدهی های دولت 1262091 2018-12
هزینه های مالی 81925 2018-11
درخواست پناهندگی 1575 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
شاخص PMI تولید 52 2018-12
شاخص PMI خدمات 56.4 2018-12
تولید صنعتی 3.4 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2018-11
تولید صنعتی 3.6 2018-11
استفاده از ظرفیت 91 2018-09
میزان سفارشات جدید 112 2018-11
تغییرات موجودی انبار 15748 2018-09
ورشکستگی 567 2018-12
ثبت خودرو 23414 2018-12
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -4897 2018-09
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 12930 2018-10
استخراج معدن -0.9 2018-11
تولید فولاد 314 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.4 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 514511 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 530518 2018-09
پس انداز های شخصی 14.61 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 5.7 2018-09
قیمت گازوئیل 1.49 2018-12
مخارج خانوار -0.5 2018-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.4 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -3.3 2018-10
شاخص مسکن 226 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 9.72 2018-09