سوئد

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-12
نرخ بیکاری 6.8 2018-04
نرخ تورم 1.7 2018-04
نرخ بهره -0.5 2018-04
موازنه تجاری 2600 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.76 2018-05
بازار سهام 1587 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 511 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143039 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 1241985 SEK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 284313 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12810 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 63901 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 157753 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4395 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 199923 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 530690 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41615 SEK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28003 SEK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2018-04
افراد شاغل 5043 هزار 2018-04
افراد بیکار 366 هزار 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 16.7 % 2018-03
هزینه های کار 130 نقاط شاخص 2018-02
پست های خالی شغلی 1287 صد 2018-04
دستمزد 170 SEK / ساعت 2018-02
دستمزد در تولید 180 SEK / ساعت 2018-02
جمعیت 10 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 67.7 % 2018-04
استخدام تمام وقت 3702 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 72.6 % 2018-04
قسمت مدت زمان اشتغال 1129 هزار 2017-12
بهره وری 107 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 327 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 214 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-04
قیمت تولید 124 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 % 2018-04
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 399 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 440 نقاط شاخص 2018-04
انتظارات تورم 2.9 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.4 % 2018-05
عرضه پول M0 54744 SEK - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 3338186 SEK - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 12893824 SEK - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 522161 SEK - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 1365650 SEK - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 897370 SEK - میلیون 2018-04
نرخ وام 0.25 % 2018-04
میزان رشد وام 6.9 % 2018-03
عرضه پول M1 2772965 SEK - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 3220531 SEK - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2600 SEK - میلیون 2018-03
صادرات 122100 SEK - میلیون 2018-03
واردات 119500 SEK - میلیون 2018-03
حساب جاری 33.5 SEK - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 110839 SEK - میلیون 2018-04
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 116 SEK - میلیارد 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13720 SEK - میلیون 2017-12
حواله 16.2 SEK - میلیارد 2017-12
ذخایر طلا 126 تن 2018-03
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 83 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 6373 SEK - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 290394 SEK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 84670 SEK - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 1228655 SEK - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 78297 SEK - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 1785 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 54.5 2018-04
شاخص PMI خدمات 60.1 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 6.8 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-03
تولید صنعتی 7.1 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 90.6 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 120 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار -4122 SEK - میلیون 2017-12
ورشکستگی 725 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
ثبت خودرو 35601 2018-04
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 8184 SEK - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 5.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 10 2017-12
تولید الکتریسیته 15232 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن 1.8 % 2018-03
تولید فولاد 415 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 503387 SEK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 511851 SEK - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 9.6 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 6.7 % 2018-02
قیمت گازوئیل 1.73 USD / لیتر 2018-04
مخارج خانوار 0.5 % 2018-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 156 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.5 % 2018-03
شاخص مسکن 230 نقاط شاخص 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 12.67 هزار 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 65.16 mm 2015-12
درجه حرارت -3.07 celsius 2015-12