سوئد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.7 0.6 0.5 0.9
نرخ بیکاری 6.20 6.6 7.1 7 5.9 5.8
نرخ تورم 2.10 2.4 2.5 2.3 2.2 2.6
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.5
موازنه تجاری -5400.00 -545 -160 431 858 3065
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60 41.1 40.5 40.5 40.5 39.6
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 8.14 8.08 8 7.92 7.83 6.94
بازار سهام 1646.96 1630 1610 1600 1580 1400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 0.7 0.7 0.71 0.72 0.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.7 0.6 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.8 2.8 2.7 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 511.00 506 516 507 499 551
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1128709.00 1140679 1146311 1150069 1153252 1160447
تولید ناخالص ملی 1174500.00 1165115 1121210 1166931 1124163 1154270
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 285087.00 292161 294807 296129 298097 298194
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319.05 56740 56970 56970 56970 57420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441.21 46661 46688 46715 46742 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12594.00 12487 12447 12393 12345 11968
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64286.00 65942 66644 66824 66994 64295
تولید ناخالص داخلی از ساخت 153015.00 153660 153656 153481 153220 149828
تولید ناخالص داخلی از معادن 4344.00 4442 4477 4514 4546 4723
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 197651.00 198250 198394 198450 198465 198062
تولید ناخالص داخلی از خدمات 524830.00 529614 531784 533270 534549 537152
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41242.00 41057 41033 40946 40893 40327
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27901.00 27639 27537 27509 27448 27022
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.6 7.1 7 5.9 5.8
افراد شاغل 5034.70 5032 5030 5028 5026 5015
افراد بیکار 332.00 336 340 343 346 351
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.43 1.44 1.43 1.43 1.4
نرخ بیکاری جوانان 17.70 18.06 18.02 17.95 17.88 17.4
هزینه های کار 126.80 127 127 127 127 126
پست های خالی شغلی 811.00 657 537 464 420 351
دستمزد 166.20 167 167 167 167 166
دستمزد در تولید 178.00 178 178 178 177 177
جمعیت 10.00 10 10.32 10.32 10.32 10.58
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.60 0.54 0.39 0.37 0.11 0.2
نرخ اشتغال 69.30 65.81 65.7 65.88 65.98 65.96
استخدام تمام وقت 3597.40 3620 3609 3639 3646 3616
بهره وری 106.40 107 102 106 112 108
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20600.00 21533 21533 21533 21533 21533
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33900.00 33512 34386 35501 33732 35285
قسمت مدت زمان اشتغال 1143.60 1133 1133 1134 1133 1125
نرخ مشارکت نیروی کار 74.70 70.34 71.15 71.36 71.19 71.19
هزینه زندگی خانواده 12691.40 13155 13155 13155 13155 13155
هزینه زندگی انفرادی 11046.10 11386 11394 11392 11393 11392
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.10 2.4 2.5 2.3 2.2 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.21 0.27 0.27 0.28 0.28
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.51 103 103 103 103 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 323.62 324 324 324 324 323
قیمت مصرف کننده اصلی 211.55 212 212 212 212 211
اندازه اصل تورم 2.30 2.29 2.33 2.35 2.38 2.54
قیمت تولید 117.30 127 129 129 117 149
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 3.6 4.2 4.2 4 2.5
قیمت صادرات 111.80 111 111 110 110 109
قیمت واردات 110.90 111 111 110 110 109
تورم مواد غذایی 1.70 1.8 1.93 2.06 2.18 2.99
CPI مسکن آب و برق 391.01 393 393 393 393 392
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 431.27 430 430 430 430 428
انتظارات تورم 2.50 2.46 2.47 2.49 2.51 2.63
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.53 -0.51 -0.5 -0.43 -0.34 0.56
عرضه پول M0 54447.00 54847 54976 55103 55228 56337
عرضه پول M3 3211918.00 3227066 3225978 3223708 3220985 3194850
ترازنامه بانک 13169734.00 13090949 13067542 13044363 13021294 12816974
ذخایر ارزی 501674.00 499703 498487 497250 496019 485174
وام به بخش خصوصی 1350726.00 1353454 1353100 1351833 1350275 1335239
نرخ بهره سپرده -1.25 -1.13 -1 -0.86 -0.72 0.36
ترازنامه بانک مرکزی 843937.00 828296 822199 813768 805894 739475
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.47 257 256 255 253 244
عرضه پول M1 2650991.00 2687689 2690554 2690342 2688783 2666308
عرضه پول M2 3083488.00 3116472 3118380 3117678 3115893 3093591
میزان رشد وام 7.10 7.09 7.07 7.05 7.03 6.86
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -5400.00 -545 -160 431 858 3065
صادرات 99900.00 102172 101458 101209 100809 96948
واردات 105300.00 103924 103524 103197 102755 99030
حساب جاری 39.50 49.44 44.68 44.29 47.74 45.14
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.6 4.1 4.1 4.1 3.4
بدهی خارجی 129337.00 130483 132613 134837 137020 154156
رابطه مبادله 100.81 101 101 101 101 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37914.00 24126 35076 28083 37757 29196
گردش سرمایه -111.80 -2.86 -0.34 3.09 5.52 9.68
حواله 15.40 14.54 14.68 14.56 14.29 14.09
ذخایر طلا 125.72 126 126 127 127 130
تولید نفت خام 0.00 0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 3.98 3.33 3.14 2.95 2.76 2.81
فروش اسلحه 249.00 223 232 241 250 294
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60 41.1 40.5 40.5 40.5 39.6
بودجه دولت 0.90 1.2 1.5 1.5 1.5 2.1
ارزش بودجه دولت 39068.00 -62000 -8700 -12200 9700 -44000
هزینه های دولت 287675.00 287496 287573 287468 287387 286498
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.00 50.02 49.96 49.9 49.85 50.33
درآمدهای دولت 84836.00 68945 66266 63612 61417 54248
بدهی های دولت 1240186.00 1236669 1235768 1234968 1234173 1227136
هزینه های مالی 45768.00 59489 58283 57321 56593 55044
درخواست پناهندگی 1980.00 4167 4296 4153 4100 4109
مخارج نظامی 5344.30 5427 5439 5450 5462 5538
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 110.30 108 106 104 102 99.73
شاخص PMI خدمات 63.80 53.6 59.58 58.89 58.34 52.2
شاخص PMI تولید 63.70 61.47 59.28 57.57 56.4 55.19
تولید صنعتی 7.30 2.5 4.2 3.52 2.98 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.70 0.4 0.06 0.03 0.09 0.4
تولید صنعتی 7.40 5.64 4.94 4.37 3.91 2.24
استفاده از ظرفیت 90.70 90.2 90.4 90.4 90.5 90.9
میزان سفارشات جدید 91.70 99.27 99.48 99.79 100 100
تغییرات موجودی انبار -160.00 -9261 16459 -2345 11934 -3874
ورشکستگی 363.00 471 499 510 524 611
ثبت خودرو 32543.00 28871 27637 26559 25663 23077
شاخص رقابتی 5.52 5.54 5.54 5.54 5.54 5.53
رتبه رقابتی 7.00 6 6 6 6 2
آسانی کسب و کار 9.00 13 13 13 12 11
تولید الکتریسیته 10915.00 13191 13214 12044 11909 12451
شاخص فساد مالی 88.00 90 90 90 90 91
رتبه فساد مالی 4.00 4 4 4 4 4
تولید فولاد 283.48 389 397 398 399 399
استخراج معدن 8.40 5.39 4.56 4.2 4.02 3.83
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.80 101 101 99.93 99.38 95.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 2.84 2.83 2.79 2.76 2.58
هزینه های مصرف کننده 497960.00 503005 504948 506527 507947 512194
درآمد قابل تصرف شخص 635780.00 495587 495857 626206 514678 506614
پس انداز های شخصی 30.29 10.26 17.24 29.56 16.56 9.91
اعتبار بخش خصوصی 6.80 6.85 6.88 6.9 6.92 7.13
قیمت گازوئیل 1.62 1.61 1.61 1.6 1.6 1.57
مخارج خانوار 0.30 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.00 86.5 86.56 86.57 86.55 85.44
بدهی خانوار به درآمد 156.87 160 160 160 161 162
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 14.70 8.57 6.02 4.67 3.96 3.17
شاخص مسکن 239.70 238 237 237 237 234
نرخ مالکیت مسکن 65.20 64.83 64.89 64.94 64.99 66.96
خانه های مسکونی نوساز 14.73 14.18 14.63 14.08 14.14 12.77
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22.74 22.74 22.74 22.74 24.49
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.10 56.72 56.65 56.58 56.51 55.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.49 38.51 38.52 38.54 38.7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.49 31.51 31.52 31.54 31.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7