شاخص یاب

سوئد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9.02 9.02 9.09 9.16 9.24 9.38
بازار سهام 1499.79 1383 1366 1349 1331 1298
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 0.43 0.45 0.47 0.49 0.54