شاخص یاب

سوئد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6
نرخ بیکاری 5.50 5.8 6.2 5.6 5.6 6.5
نرخ تورم 2.30 2.2 2.3 2.4 2.4 2
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.25 -0.25 0 0.5
موازنه تجاری 1400.00 -3700 1600 6000 -600 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 38 37 37 37 36
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 9.00
9.07 9.14 9.21 9.28 9.57
بازار سهام 1499.44
1649 1632 1614 1597 1529
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.58
0.67 0.71 0.75 0.79 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.5 0.4 0.4 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.1 2.3 2.4 2.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 538.04
555 575 575 575 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171816.00
1180856 1189668 1199940 1203455 1241847
تولید ناخالص ملی 1215567.00
1258534 1195419 1244741 1248387 1323537
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 294518.00
294997 302846 301586 302470 310233
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935.19
56970 57210 57210 57210 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949.28
47000 48000 48000 48000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12069.00
12402 12341 12359 12395 13043
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66546.00
66927 67942 68143 68343 70383
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160748.00
161713 163846 164606 165088 170066
تولید ناخالص داخلی از معادن 5087.00
5279 5288 5209 5224 5551
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 206581.00
211660 210519 211539 212159 222593
تولید ناخالص داخلی از خدمات 542879.00
542771 548366 555908 557537 570805
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43449.00
44048 44356 44492 44622 46323
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29349.00
29703 30072 30053 30141 31237
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.50
5.8 6.2 5.6 5.6 6.5
افراد شاغل 5149.00
5128 5112 5105 5102 5100
افراد بیکار 302.00
326 338 339 338 338
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30
1.3 1.31 1.35 1.35 1.39
نرخ بیکاری جوانان 17.10
17.15 17.24 17.28 17.31 17.38
هزینه های کار 130.60
132 133 133 134 141
پست های خالی شغلی 879.00
1085 1106 969 989 1021
دستمزد 168.00
173 171 170 170 180
دستمزد در تولید 179.30
182 180 182 182 190
جمعیت 10.12
10.12 10.21 10.21 10.21 10.32
سن بازنشستگی زنان 61.00
61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 72.90
71.26 70.99 71.29 71.36 71.31
قسمت مدت زمان اشتغال 1136.60
1135 1133 1136 1123 1134
بهره وری 105.80
107 104 106 116 108
تغییر اشتغال 0.30
0.3 0.25 0.27 0.25 0.29
نرخ اشتغال 68.90
68.49 68.19 68.05 68 67.95
استخدام تمام وقت 3787.90
3769 3744 3834 3909 3840
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.30
2.2 2.3 2.4 2.4 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.31 0.11 0.17 0.19 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.89
106 107 108 109 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 330.72
332 333 337 339 346
قیمت مصرف کننده اصلی 216.58
217 218 220 222 228
اندازه اصل تورم 2.40
2 2.2 2.3 2.3 2.6
قیمت تولید 129.70
125 126 130 133 131
تغییر قیمت تولید کننده 10.10
2.5 2.3 2.2 2.4 2.5
قیمت صادرات 127.30
129 130 130 130 130
قیمت واردات 128.20
128 129 128 129 129
تورم مواد غذایی 2.30
2.7 2.4 2.2 1.9 2
انتظارات تورم 3.20
3 3 2.8 2.5 2.2
CPI مسکن آب و برق 406.30
401 410 410 416 417
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 448.42
447 445 459 458 465
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره -0.50
-0.5 -0.25 -0.25 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.46
-0.49 -0.24 -0.24 0.01 0.51
عرضه پول M0 57430.00
57967 57438 57988 57448 57990
عرضه پول M3 3401938.00
3434986 3474849 3515542 3556021 3903658
ترازنامه بانک 13141940.00
13116254 13190612 13144024 13196795 13152498
ذخایر ارزی 541475.00
540322 541302 541263 541235 541241
وام به بخش خصوصی 1409842.00
1423166 1432074 1439303 1445152 1466135
نرخ بهره سپرده -1.25
-1.25 -1 -1 -0.75 -0.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 271.50
271 272 272 272 273
عرضه پول M1 2866274.00
2905873 2950907 2997545 3044579 3458078
عرضه پول M2 3303322.00
3341420 3384876 3429834 3475238 3879289
نرخ وام 0.25
0.25 0.5 0.5 0.75 1.25
میزان رشد وام 5.90
5.59 5.33 5.1 4.9 3.77
ترازنامه بانک مرکزی 936179.00
938056 937108 937567 937488 937516
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 1400.00
-3700 1600 6000 -600 -2000
صادرات 122300.00
112500 127000 124000 117500 122500
واردات 120900.00
116200 125400 118000 118100 124500
حساب جاری 10.00
19.83 10.56 10.94 18.96 11.24
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
3 2.7 2.7 2.7 3.4
بدهی خارجی 8882.60
9049 9277 9259 9361 9437
رابطه مبادله 99.30
101 101 101 101 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10303.00
29110 31295 24769 32451 33534
گردش سرمایه -9.50
-3.7 9.91 5.24 8.84 5.54
حواله 18.00
16.52 16.47 17.21 16.13 16.61
ذخایر طلا 125.70
126 126 126 126 126
شاخص تروریسم 3.76
3.76 3.76 3.76 3.76 3.76
فروش اسلحه 83.00
225 211 196 181 208
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60
38 37 37 37 36
بودجه دولت 1.30
0.5 1.1 1.1 1.1 1.5
ارزش بودجه دولت 6668.00
6459 8105 8221 8387 8431
هزینه های دولت 301742.00
306545 307725 308984 309889 322378
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
48.5 48 48 49.1 47.5
درآمدهای دولت 78451.00
83480 85135 85650 85776 85795
بدهی های دولت 1200033.00
1201179 1201267 1201283 1201286 1201287
هزینه های مالی 71783.00
79003 77031 77428 77389 77364
مخارج نظامی 5470.40
5512 5517 5521 5526 5556
درخواست پناهندگی 1575.00
3328 3235 3095 3084 3109
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 106.30
109 108 105 105 106
شاخص PMI تولید 55.00
54.8 54.6 54 54.89 54
شاخص PMI خدمات 56.30
56.5 56.2 56 56.61 55.5
تولید صنعتی 1.70
4.5 3.6 3.2 1.04 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.8 0.6 0.5 0.08 0.7
تولید صنعتی 1.80
5.6 4.8 5.3 5.7 5.4
استفاده از ظرفیت 91.00
90.5 90.55 90.01 89.42 90.9
میزان سفارشات جدید 113.20
107 107 105 105 105
تغییرات موجودی انبار 10173.00
-2815 18120 8323 16385 4634
ورشکستگی 672.00
657 625 637 632 634
ثبت خودرو 24128.00
39544 20111 36998 27453 32754
سرعت اینترنت 22543.09
25812 25658 25625 26531 29625
آدرس های IP 5500163.00
5499902 5501915 5503606 5504634 5507452
استخراج معدن 2.30
2.83 3.23 3.42 3.51 3.62
تولید فولاد 260.28
381 374 375 375 375
شاخص رقابتی 81.66
82.16 82.16 82.16 82.16 84.66
رتبه رقابتی 9.00
9 9 9 9 9
موجودی انبارهای تجاری -4897.26
547 5668 1200 -2890 1829
شاخص فساد مالی 84.00
84 84 84 84 84
رتبه فساد مالی 6.00
6 6 6 6 6
آسانی کسب و کار 12.00
8 9 9 10 9
تولید الکتریسیته 9899.00
14221 14867 11979 11478 13158
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.50
103 104 99.69 99.65 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
-0.3 0.5 0.14 0.14 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10
2.6 2.5 1.61 1.62 2.2
هزینه های مصرف کننده 521833.00
525699 529313 534357 535922 552851
درآمد قابل تصرف شخص 690463.00
574611 567700 569195 568872 568929
پس انداز های شخصی 31.42
9.8 15.58 31.11 14.82 9.78
اعتبار بخش خصوصی 6.00
5.76 5.64 5.53 5.44 5
قیمت گازوئیل 1.65
1.62 1.59 1.56 1.54 1.42
مخارج خانوار 0.10
-0.2 1 -0.3 0.4 0.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.70
87.74 87.67 87.74 87.67 87.74
بدهی خانوار به درآمد 162.67
167 168 169 170 179
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز -1.60
-2.87 -2.32 -2.54 -2.54 -2.51
شاخص مسکن 229.03
228 228 228 228 228
خانه های مسکونی نوساز 12.82
13.37 12.48 13.32 12.51 13.31
نرخ مالکیت مسکن 65.20
64.56 64.44 64.33 64.21 63.35
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85
61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42
38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42
31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت -3.07
-2.4 -6.9 7.14 4.29 2.45
بارش 65.16
53.13 37.34 55.91 55.91 52.98