شاخص یاب

سوئد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ بیکاری 6.50 6 5.8 6.2 6.6 6.5
نرخ تورم 2.10 2 2.2 2.3 2.4 2
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.25 -0.25 -0.1 0.5
موازنه تجاری -2600.00 1200 -3700 1600 6000 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 38 38 37 37 36
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8.85
9.02 9.23 9.44 9.65 10.56
بازار سهام 1579.40
1480 1432 1385 1340 1173
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47
0.57 0.68 0.8 0.95 1.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
2.7 2.5 2.3 2.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 538.04
515 528 540 540 551
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171984.00
1186225 1192640 1198940 1175175 1254240
تولید ناخالص ملی 1171746.00
1173069 1273035 1198696 1194886 1338787
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299133.00
301411 298376 306013 290370 313788
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935.19
56970 56970 57210 57210 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949.28
47000 47000 48000 48000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12876.00
13040 13088 13172 12946 13764
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67091.00
66256 66754 68634 64826 70202
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160392.00
160983 163729 164081 159778 172186
تولید ناخالص داخلی از معادن 5424.00
5533 5577 5549 5538 5865
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205967.00
212315 212184 210704 211175 223144
تولید ناخالص داخلی از خدمات 542161.00
547121 549132 554631 540564 577495
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42979.00
43576 43738 43968 43289 45997
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29807.00
30702 30385 30493 30384 31954
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.50
6 5.8 6.2 6.6 6.5
افراد شاغل 5101.00
5057 5046 5041 5039 5037
افراد بیکار 352.00
354 353 353 353 353
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.12 1.12 1.11 1.08 1.04
نرخ بیکاری جوانان 14.90
15.11 14.83 14.65 14.52 14.09
هزینه های کار 130.70
132 133 134 135 143
پست های خالی شغلی 801.00
818 1211 1102 923 1033
دستمزد 172.00
172 173 171 171 180
دستمزد در تولید 183.60
180 182 180 182 190
جمعیت 10.12
10.12 10.12 10.21 10.21 10.32
سن بازنشستگی زنان 61.00
61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 73.20
71.05 71.08 71.3 71.29 71.26
قسمت مدت زمان اشتغال 1132.30
1109 1129 1127 1126 1126
بهره وری 103.70
117 108 105 109 110
تغییر اشتغال 0.60
0.44 0.41 0.32 0.33 0.31
نرخ اشتغال 68.50
67.75 67.54 67.44 67.4 67.37
استخدام تمام وقت 3686.80
3869 3762 3738 3823 3827
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
2 2.2 2.3 2.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.22 0.16 0.18 0.18 0.18
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.21
106 106 107 108 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 328.62
330 332 333 337 348
قیمت مصرف کننده اصلی 215.07
216 217 218 220 228
اندازه اصل تورم 2.20
2 2 2.2 2.3 2.6
قیمت تولید 126.00
123 125 126 128 131
تغییر قیمت تولید کننده 6.30
4.1 2.5 2.3 2.2 2.5
قیمت صادرات 123.60
126 127 127 127 127
قیمت واردات 123.20
124 123 124 123 123
تورم مواد غذایی 2.40
2.48 2.45 2.45 2.45 2.45
انتظارات تورم 3.40
2.6 2.5 2.5 3.42 2.2
CPI مسکن آب و برق 400.71
399 401 410 410 419
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 447.79
440 447 445 459 467
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.50
-0.5 -0.25 -0.25 -0.1 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.35
-0.35 -0.1 -0.1 0.05 0.65
عرضه پول M0 55982.00
55837 56365 55773 56347 56345
عرضه پول M3 3321033.00
3389449 3430304 3471488 3512361 3898516
ترازنامه بانک 13468896.00
13432103 13368658 13480897 13386283 13394099
ذخایر ارزی 550602.00
546067 543426 543754 543793 543779
وام به بخش خصوصی 1397315.00
1424822 1442873 1457623 1469612 1515047
نرخ بهره سپرده -1.25
-1.25 -1 -1 -0.85 -0.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.47
266 267 267 266 268
عرضه پول M1 2776227.00
2856190 2904678 2953337 3001825 3470702
عرضه پول M2 3221827.00
3300477 3347130 3394092 3441082 3902633
نرخ وام 0.25
0.25 0.5 0.5 0.65 1.25
میزان رشد وام 6.60
6.32 6.17 6.04 5.92 5.23
ترازنامه بانک مرکزی 934499.00
943950 949914 949605 950041 950023
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2600.00
1200 -3700 1600 6000 -2000
صادرات 124900.00
116200 112500 127000 124000 122500
واردات 127500.00
115000 116200 125400 118000 124500
حساب جاری 21.90
35.46 29.51 25.06 31.48 28.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
4.1 4.1 3.7 3.7 3.4
بدهی خارجی 107643.00
106913 106602 106595 106575 106577
رابطه مبادله 100.32
102 103 103 103 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22807.00
38831 40199 31810 34907 35651
گردش سرمایه 116.30
18.19 8.46 18.15 10.59 14.82
حواله 16.20
15.71 16.49 16.34 17.19 16.55
ذخایر طلا 125.70
126 126 126 126 126
شاخص تروریسم 3.76
3.65 3.65 3.64 3.64 3.62
فروش اسلحه 83.00
229 225 211 196 208
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60
38 38 37 37 36
بودجه دولت 1.30
0.5 0.5 1.1 1.1 1.5
ارزش بودجه دولت 50631.00
2426 7777 7988 8409 8555
هزینه های دولت 300812.00
308204 308077 307731 306047 323989
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
48.5 48.5 48 48 47.5
درآمدهای دولت 118594.00
83170 85853 86864 87176 87310
بدهی های دولت 1231095.00
1231547 1231534 1231539 1231538 1231538
هزینه های مالی 67964.00
80744 78847 78876 78767 78755
مخارج نظامی 5470.40
5495 5512 5517 5521 5556
درخواست پناهندگی 1290.00
4231 4087 3946 3930 3955
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 108.50
109 109 108 110 106
شاخص PMI تولید 54.20
55.5 54.8 54.6 54 54
شاخص PMI خدمات 59.80
58.1 56.5 56.2 56 55.5
تولید صنعتی 3.70
5.2 4.5 3.6 3.2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80
2.5 0.8 0.6 0.5 0.7
تولید صنعتی 3.80
2.85 2.68 2.65 2.65 2.64
استفاده از ظرفیت 90.60
90.5 90.5 88.29 87.96 90.9
میزان سفارشات جدید 109.00
112 109 109 109 109
تغییرات موجودی انبار 25702.00
16140 -3395 22360 1619 2117
ورشکستگی 715.00
656 673 666 669 668
ثبت خودرو 67553.00
40547 52825 40549 46050 43093
سرعت اینترنت 22543.09
24619 25812 25658 25625 29625
آدرس های IP 5500163.00
5497979 5499902 5501915 5503606 5507452
استخراج معدن 1.60
2.67 3.07 3.34 3.49 3.66
تولید فولاد 430.26
392 392 392 392 392
شاخص رقابتی 5.52
5.53 5.53 5.51 5.51 5.51
رتبه رقابتی 7.00
6 6 8 8 8
موجودی انبارهای تجاری 8183.79
-1445 1127 5443 -1099 1816
شاخص فساد مالی 84.00
86 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 6.00
5 5 5 5 4
آسانی کسب و کار 10.00
7 6 6 6 6
تولید الکتریسیته 12839.00
11921 14252 14025 12335 13367
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.80
105 103 104 94.85 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.5 -0.3 0.5 0.24 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10
2.1 2.6 2.5 2.67 2.2
هزینه های مصرف کننده 515236.00
521207 523756 527086 517579 550807
درآمد قابل تصرف شخص 523433.00
527969 528217 528166 528177 528175
پس انداز های شخصی 15.16
14.44 9.84 15.65 31.47 9.85
اعتبار بخش خصوصی 6.40
6.11 6 5.92 5.84 5.46
قیمت گازوئیل 1.70
1.61 1.52 1.44 1.36 0.76
مخارج خانوار 0.00
0.5 -0.2 1 -0.3 0.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.70
88.43 88.71 88.84 89.08 90.07
بدهی خانوار به درآمد 155.94
157 157 157 157 155
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 3.30
2.53 1.69 2.51 2.42 2.35
شاخص مسکن 228.77
228 228 228 228 228
خانه های مسکونی نوساز 12.67
13.11 14.15 13.11 14.13 14.11
نرخ مالکیت مسکن 65.20
64.76 64.56 64.44 64.33 63.35
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85
61.85 61.85 61.75 62 62
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42
38.42 38.42 38 38 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42
31.41 31.41 31.41 31.41 31.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -3.07
12.22 -2.4 -6.9 7.14 2.45
بارش 65.16
72.1 53.13 37.34 55.91 52.98