سوئد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.5 0.8 0.9
نرخ بیکاری 7.00 7.1 7 5.9 6.3 5.8
نرخ تورم 1.70 2.5 2.3 2.2 2.5 2.6
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.35 -0.35 -0.25 0.5
موازنه تجاری -1700.00 -139 405 770 1071 3570
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60 40.5 40.5 40.5 40.5 39.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7.96
8.18 8.34 8.51 8.68 9.4
بازار سهام 1556.93
1583 1543 1504 1466 1196
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97
1.13 1.35 1.62 1.93 3.96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.7 0.6 0.5 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.8 2.7 2.5 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 511.00
494 504 514 525 551
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1133653.00
1145514 1149905 1153328 1156146 1161975
تولید ناخالص ملی 1150415.00
1154544 1179541 1152906 1177222 1171088
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 290343.00
297672 302042 303779 305596 307876
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319.05
56970 56970 56970 56970 57420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441.21
46029 46240 46450 46661 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12530.00
12431 12376 12321 12272 11912
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64107.00
65703 66035 66187 66218 63780
تولید ناخالص داخلی از ساخت 152958.00
153131 152938 152673 152352 149384
تولید ناخالص داخلی از معادن 4295.00
4396 4442 4478 4513 4689
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 199468.00
200347 200487 200540 200544 200196
تولید ناخالص داخلی از خدمات 528163.00
533156 535185 536711 538040 540937
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41200.00
41105 41037 40974 40918 40418
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28055.00
27890 27832 27784 27732 27344
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.00
7.1 7 5.9 6.3 5.8
افراد شاغل 4969.00
4947 4903 4868 4837 4645
افراد بیکار 376.00
355 356 355 354 352
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.2 1.21 1.22 1.22 1.29
نرخ بیکاری جوانان 16.80
17.32 17.21 17.15 17.1 16.61
هزینه های کار 128.70
129 129 129 129 128
پست های خالی شغلی 1468.00
1455 1091 868 714 380
دستمزد 169.20
168 168 168 168 167
دستمزد در تولید 178.40
178 178 178 177 176
جمعیت 10.00
10.32 10.32 10.32 10.32 10.58
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 71.80
71.21 71.1 71.22 71.25 71.22
قسمت مدت زمان اشتغال 1098.20
1109 1115 1110 1108 1102
بهره وری 115.90
102 106 115 108 109
تغییر اشتغال 0.40
0.07 0.06 0.01 0.02 0.2
نرخ اشتغال 66.80
66.25 65.89 65.92 66 66.02
استخدام تمام وقت 3810.90
3639 3696 3759 3719 3702
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.70
2.5 2.3 2.2 2.5 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.01 0.08 0.07 0.07 0.07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.05
104 104 104 104 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 325.23
326 326 326 326 326
قیمت مصرف کننده اصلی 212.72
213 213 213 213 213
اندازه اصل تورم 1.90
1.98 2.03 2.08 2.12 2.37
قیمت تولید 121.80
129 129 123 134 149
تغییر قیمت تولید کننده 2.30
4.2 4.2 4 3.6 2.5
قیمت صادرات 116.80
118 118 118 117 115
قیمت واردات 116.30
116 116 116 116 115
تورم مواد غذایی 2.90
2.97 3.05 3.12 3.18 3.59
انتظارات تورم 2.60
2.64 2.63 2.64 2.65 2.75
CPI مسکن آب و برق 392.30
393 393 393 393 391
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 437.00
437 437 437 437 436
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره -0.50
-0.5 -0.35 -0.35 -0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.47
-0.46 -0.37 -0.27 -0.17 0.99
عرضه پول M0 56248.00
55981 56106 56238 56370 57900
عرضه پول M3 3236459.00
3232786 3229634 3226466 3223405 3188664
ترازنامه بانک 11952975.00
12075096 12105264 12092961 12069894 11763750
ذخایر ارزی 511255.00
510492 509201 508018 506836 493012
وام به بخش خصوصی 1330583.00
1331387 1330615 1329268 1327732 1308641
نرخ بهره سپرده -1.25
-1.2 -1.1 -0.97 -0.83 0.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.47
262 261 259 257 244
عرضه پول M1 2690366.00
2696157 2697408 2696595 2694843 2665392
عرضه پول M2 3130303.00
3134388 3135019 3133993 3132178 3102947
نرخ وام 0.25
0.29 0.41 0.55 0.71 2.16
میزان رشد وام 7.00
6.9 6.88 6.93 7.01 8.1
ترازنامه بانک مرکزی 874609.00
871078 862195 855059 847885 768379
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1700.00
-139 405 770 1071 3570
صادرات 109200.00
113655 112856 112065 111575 106299
واردات 110900.00
114144 112887 112410 112021 107135
حساب جاری 50.70
43.29 41.22 46.54 45.25 43.42
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70
4.1 4.1 4.1 4.1 3.4
بدهی خارجی 123675.00
124381 126383 128706 131011 154264
رابطه مبادله 100.43
100 101 101 101 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52955.00
33455 25982 38551 26621 28655
گردش سرمایه -59.10
7.91 7.7 16.99 7.7 10.92
حواله 15.10
16.26 17.3 15.93 16.11 15.95
ذخایر طلا 125.72
126 126 126 127 130
شاخص تروریسم 3.76
3.33 3.19 3.04 2.89 2.99
فروش اسلحه 249.00
258 246 235 223 294
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60
40.5 40.5 40.5 40.5 39.6
بودجه دولت 0.90
1.5 1.5 1.5 1.5 2.1
ارزش بودجه دولت -69579.00
-8700 -12200 9700 -56000 -44000
هزینه های دولت 289767.00
290182 290406 290403 290446 289890
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.00
50.29 50.2 50.11 50.02 50.33
درآمدهای دولت 67701.00
69820 67436 64708 62387 54106
بدهی های دولت 1250094.00
1249419 1247039 1246218 1245432 1236188
هزینه های مالی 137279.00
91330 76731 69466 64920 55428
مخارج نظامی 5344.30
5430 5429 5428 5427 5538
درخواست پناهندگی 1925.00
3876 4200 4123 4053 4048
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 107.80
106 104 102 101 99.64
شاخص PMI تولید 57.00
55.8 54.48 54.28 54.44 55.08
شاخص PMI خدمات 61.30
61.04 60.09 59.32 53.2 52.2
تولید صنعتی 8.10
6.5 5.33 4.44 2.2 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80
0.21 0.15 0.12 0.5 0.4
تولید صنعتی 8.40
6.82 5.86 5.14 4.55 2.26
استفاده از ظرفیت 90.60
90.4 90.4 90.5 90.5 90.9
میزان سفارشات جدید 106.50
104 102 102 101 101
تغییرات موجودی انبار 14211.00
15748 -1922 11992 -7000 -3573
ورشکستگی 548.00
567 572 581 590 655
ثبت خودرو 23815.00
27509 25481 25187 24650 22964
سرعت اینترنت 22543.09
22085 22731 23042 22128 20547
آدرس های IP 5500163.00
5441480 5441192 5420798 5403067 5309256
استخراج معدن 1.50
3.81 3.88 3.83 3.82 3.81
تولید فولاد 397.28
401 399 399 399 399
شاخص رقابتی 5.52
5.54 5.54 5.54 5.54 5.5
رتبه رقابتی 7.00
6 6 6 6 4
موجودی انبارهای تجاری -669.05
3940 -1333 -2379 -741 -743
شاخص فساد مالی 88.00
90 90 90 90 91
رتبه فساد مالی 4.00
4 4 4 4 4
آسانی کسب و کار 10.00
12 11 11 11 11
تولید الکتریسیته 14653.00
13477 10731 11583 13564 12507
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.20
107 106 105 104 97.63
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40
0.02 0.19 0.23 0.24 0.24
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30
3.34 3.26 3.18 3.11 2.67
هزینه های مصرف کننده 500530.00
505178 506557 507999 509099 512098
درآمد قابل تصرف شخص 635780.00
495857 626206 514678 499013 506614
پس انداز های شخصی 14.07
17.35 29.52 14.58 9.93 9.54
اعتبار بخش خصوصی 7.00
7.03 7.05 7.07 7.1 7.35
قیمت گازوئیل 1.68
1.67 1.67 1.66 1.66 1.61
مخارج خانوار -0.50
0.09 0.17 0.17 0.17 0.17
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 85.90
85.5 85.31 85.13 84.93 83.27
بدهی خانوار به درآمد 156.87
156 157 159 160 162
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 4.30
3.22 3.04 2.95 2.91 2.88
شاخص مسکن 228.71
233 232 232 231 227
خانه های مسکونی نوساز 12.27
13.27 13.39 12.76 12.85 11.88
نرخ مالکیت مسکن 65.20
65.45 65.25 65.04 64.83 66.96
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
23 23 23 23 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42
38 38 38 38 39
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42
31.47 31.47 31.47 31.47 31.59
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت -3.07
-6.89 6.69 12.22 -2.4 2.45
بارش 65.16
37.26 44.81 72.1 53.13 52.98