سوئد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ بیکاری 6.80 6.7 6 5.8 6.2 6.5
نرخ تورم 1.70 1.4 1.6 1.7 1.9 2
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.5 -0.25 -0.25 0.5
موازنه تجاری 2600.00 5100 1200 -3700 1600 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 38 38 38 37 36
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 8.76
8.57 8.75 8.94 9.12 9.91
بازار سهام 1586.98
1442 1398 1356 1315 1163
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53
0.81 0.96 1.14 1.35 2.67
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.6 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
3.2 2.7 2.5 2.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 511.00
505 515 525 540 551
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143039.00
1142125 1163872 1171615 1136848 1232129
تولید ناخالص ملی 1241985.00
1185551 1173069 1273035 1145369 1338787
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 284313.00
281892 295910 291421 280141 306473
تولید ناخالص داخلی سرانه 56319.05
56970 56970 56970 57210 57420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46441.21
46240 46450 46661 46600 46282
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12810.00
12895 13070 13130 12871 13808
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 63901.00
63287 65158 65499 61170 68882
تولید ناخالص داخلی از ساخت 157753.00
156085 158866 161697 154730 170048
تولید ناخالص داخلی از معادن 4395.00
4441 4464 4505 4273 4738
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 199923.00
200590 204127 204921 200304 215505
تولید ناخالص داخلی از خدمات 530690.00
530847 541651 543957 530467 572053
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41615.00
41951 42585 42655 41879 44859
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28003.00
28392 28923 28703 27853 30186
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.80
6.7 6 5.8 6.2 6.5
افراد شاغل 5043.00
5029 5019 5015 5013 5012
افراد بیکار 366.00
357 354 353 353 353
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
نرخ بیکاری جوانان 16.70
16.56 17.24 16.95 17.16 17.13
هزینه های کار 129.90
127 128 128 128 128
پست های خالی شغلی 1287.00
897 916 1196 1114 1070
دستمزد 170.10
171 172 173 171 180
دستمزد در تولید 180.40
183 180 182 180 190
جمعیت 10.00
10.32 10.32 10.32 10.17 10.58
سن بازنشستگی زنان 61.00
61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 72.60
71.66 70.98 71.18 71.3 71.25
قسمت مدت زمان اشتغال 1129.40
1129 1101 1129 1102 1127
بهره وری 106.70
107 116 107 116 107
تغییر اشتغال 0.40
0.16 0.1 0.06 0.1 0.18
نرخ اشتغال 67.70
67.46 67.27 67.19 67.15 67.12
استخدام تمام وقت 3701.70
3692 3756 3703 3650 3684
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.70
1.4 1.6 1.7 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
-0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.66
104 105 106 106 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 327.10
326 329 331 332 344
قیمت مصرف کننده اصلی 213.98
214 215 217 217 228
اندازه اصل تورم 1.90
1.6 1.7 2 2.2 2.6
قیمت تولید 124.30
121 120 124 126 130
تغییر قیمت تولید کننده 4.90
2.9 1.7 1.9 2 2.5
قیمت صادرات 120.40
121 122 122 122 123
قیمت واردات 119.50
120 120 120 120 120
تورم مواد غذایی 2.50
2.07 2.51 2.42 2.1 2.18
انتظارات تورم 2.90
2.7 2.6 2.5 2.5 2.2
CPI مسکن آب و برق 399.04
391 397 399 401 415
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 440.12
442 438 444 443 462
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره -0.50
-0.5 -0.5 -0.25 -0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.40
-0.47 -0.47 -0.22 -0.22 0.53
عرضه پول M0 54744.00
54042 54168 54293 54417 55747
عرضه پول M3 3338186.00
3322006 3361545 3400743 3439606 3843962
ترازنامه بانک 12893824.00
12772018 12937116 12816086 12945703 12825970
ذخایر ارزی 522161.00
505850 504408 502951 501504 486100
وام به بخش خصوصی 1365650.00
1365963 1373866 1380433 1385783 1406713
نرخ بهره سپرده -1.25
-1.25 -1.25 -1 -1 -0.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.47
264 266 267 267 268
عرضه پول M1 2772965.00
2786167 2835248 2882858 2929673 3420678
عرضه پول M2 3220531.00
3236231 3284643 3331607 3377940 3873487
نرخ وام 0.25
0.25 0.25 0.5 0.5 1.25
میزان رشد وام 6.90
6.29 6.29 6.29 6.29 6.29
ترازنامه بانک مرکزی 897370.00
853405 869528 851947 869449 859495
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 2600.00
5100 1200 -3700 1600 -2000
صادرات 122100.00
119100 116200 112500 127000 122500
واردات 119500.00
114000 115000 116200 125400 124500
حساب جاری 33.50
33.67 45.29 33.85 45.12 34.79
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
4.1 4.1 4.1 3.7 3.4
بدهی خارجی 110839.00
120072 125884 131713 137316 184482
رابطه مبادله 100.75
101 102 102 102 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13720.00
30330 41498 27389 35954 34809
گردش سرمایه 116.30
116 -60.69 116 -60.37 114
حواله 16.20
17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
ذخایر طلا 125.70
126 126 126 126 126
شاخص تروریسم 3.76
3.65 3.65 3.65 3.64 3.62
فروش اسلحه 83.00
242 248 253 244 314
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60
38 38 38 37 36
بودجه دولت 1.30
1.5 1.5 1.5 1.9 2.1
ارزش بودجه دولت 6373.00
-78 4112 6453 6347 6479
هزینه های دولت 290394.00
293030 297602 297654 294258 313028
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
48.5 48.5 48.5 48 47.5
درآمدهای دولت 84670.00
79465 83288 84620 84950 85072
بدهی های دولت 1228655.00
1299872 1271615 1281099 1269384 1283181
هزینه های مالی 78297.00
79542 79176 78192 78603 78592
مخارج نظامی 5470.40
5360 5363 5366 5378 5427
درخواست پناهندگی 1785.00
4406 4431 4241 4195 4222
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 106.60
108 109 109 108 106
شاخص PMI تولید 54.50
55.6 55.63 55.61 55.59 55.58
شاخص PMI خدمات 60.10
58.74 58.21 53.2 57.46 52.2
تولید صنعتی 6.80
6.92 5.21 2.2 5.16 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
0.6 2.5 0.8 0.6 0.7
تولید صنعتی 7.10
7.7 4.56 5.76 4.74 5.28
استفاده از ظرفیت 90.60
90.4 90.5 90.5 88.29 90.9
میزان سفارشات جدید 119.90
111 102 109 105 106
تغییرات موجودی انبار -4122.00
-3122 15718 -2216 14855 1689
ورشکستگی 725.00
623 620 620 619 620
ثبت خودرو 35601.00
27046 26334 25737 25220 23502
سرعت اینترنت 22543.09
23454 24619 25812 25658 29625
آدرس های IP 5500163.00
5492629 5497979 5499902 5501915 5507452
استخراج معدن 1.80
3.6 5.16 3.17 3.84 3.51
تولید فولاد 432.33
391 390 390 390 390
شاخص رقابتی 5.52
5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
رتبه رقابتی 7.00
6 6 6 5 4
موجودی انبارهای تجاری 8183.79
-1262 -1445 1127 5443 1816
شاخص فساد مالی 84.00
84 84 84 84 84
رتبه فساد مالی 6.00
6 6 6 6 6
آسانی کسب و کار 10.00
10 10 10 10 10
تولید الکتریسیته 15751.00
12040 11712 14172 14315 13366
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.30
104 105 103 104 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20
-0.2 0.5 -0.3 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90
2.6 2.1 2.6 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 503387.00
505948 513827 515972 505942 542622
درآمد قابل تصرف شخص 511851.00
635780 635780 635780 635780 635780
پس انداز های شخصی 9.60
22.18 22.18 22.18 22.18 22.18
اعتبار بخش خصوصی 6.70
6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
قیمت گازوئیل 1.73
1.7 1.61 1.51 1.43 0.99
مخارج خانوار 0.50
0.15 0.12 0.11 0.11 0.11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.00
86.55 86.55 86.55 86.55 86.55
بدهی خانوار به درآمد 155.94
157 157 157 157 155
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -1.50
2.79 2.83 2.85 2.86 2.87
شاخص مسکن 229.88
230 230 230 230 230
خانه های مسکونی نوساز 12.67
14.19 13.11 14.15 13.11 14.11
نرخ مالکیت مسکن 65.20
64.97 64.76 64.56 64.44 63.35
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85
61.85 61.85 61.85 62 62
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42
38.42 38.42 38.42 38 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42
31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت -3.07
6.69 12.22 -2.4 -6.9 2.45
بارش 65.16
44.81 72.1 53.13 37.34 52.98