شاخص یاب

سوئد

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ بیکاری 6.10 6 5.8 6.2 6.3 6.5
نرخ تورم 2.00 2 2.2 2.3 2.4 2
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.5 -0.25 -0.25 0.5
موازنه تجاری 0.00 1200 -3700 1600 6000 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 38 38 37 37 36
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8.79
9.23 9.3 9.37 9.44 9.73
بازار سهام 1662.32
1653 1635 1618 1600 1532
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.62
0.55 0.58 0.62 0.66 0.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.7 2.5 2.3 2.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 538.04
555 555 575 575 600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171816.00
1179676 1185482 1189668 1199940 1246712
تولید ناخالص ملی 1215567.00
1161924 1263464 1195419 1244741 1328722
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 294518.00
300410 296152 302846 301586 311448
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935.19
56970 56970 57210 57210 58000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949.28
47000 47000 48000 48000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12069.00
12483 12451 12341 12359 13094
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66546.00
67103 67189 67942 68143 70659
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160748.00
159756 162347 163846 164606 170732
تولید ناخالص داخلی از معادن 5087.00
5279 5299 5288 5209 5573
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 206581.00
212270 212490 210519 211539 223465
تولید ناخالص داخلی از خدمات 542879.00
542688 544897 548366 555908 573041
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43449.00
44163 44221 44356 44492 46505
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29349.00
30156 29819 30072 30053 31359
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
6 5.8 6.2 6.3 6.5
افراد شاغل 5165.00
5218 5170 5148 5139 5131
افراد بیکار 337.00
357 353 354 354 354
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.12 1.12 1.11 1.08 1.04
نرخ بیکاری جوانان 17.90
17.23 17.22 17.25 17.28 17.43
هزینه های کار 131.20
132 133 134 134 143
پست های خالی شغلی 847.00
959 1221 1097 1001 1077
دستمزد 173.60
172 173 171 173 180
دستمزد در تولید 185.80
180 182 180 184 190
جمعیت 10.12
10.12 10.12 10.21 10.21 10.32
سن بازنشستگی زنان 61.00
61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 73.70
72.22 70.66 71.1 71.39 71.3
قسمت مدت زمان اشتغال 1132.30
1109 1129 1127 1126 1126
بهره وری 105.80
117 108 105 109 110
تغییر اشتغال 0.30
0.44 0.41 0.32 0.33 0.31
نرخ اشتغال 69.20
69.72 68.88 68.49 68.32 68.18
استخدام تمام وقت 3686.80
3869 3762 3738 3823 3827
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.00
2 2.2 2.3 2.4 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.22 0.16 0.18 0.18 0.18
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.53
106 106 107 108 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 329.63
330 332 333 337 348
قیمت مصرف کننده اصلی 215.81
216 217 218 220 228
اندازه اصل تورم 2.20
2 2 2.2 2.3 2.6
قیمت تولید 128.20
124 125 127 130 136
تغییر قیمت تولید کننده 8.40
4.1 2.5 2.3 2.2 2.5
قیمت صادرات 125.10
126 127 127 127 128
قیمت واردات 125.10
125 125 125 125 125
تورم مواد غذایی 2.20
2.48 2.45 2.45 2.45 2.45
انتظارات تورم 3.40
3.6 3 3 2.8 2.2
CPI مسکن آب و برق 405.96
399 401 410 410 419
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 448.60
440 447 445 459 467
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.50
-0.5 -0.5 -0.25 -0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.38
-0.38 -0.38 -0.13 -0.13 0.62
عرضه پول M0 57762.00
57511 58157 57607 58179 58178
عرضه پول M3 3370331.00
3413503 3452243 3494874 3537552 3942148
ترازنامه بانک 13482514.00
13484591 13377102 13453256 13371211 13376433
ذخایر ارزی 551350.00
550616 547329 547642 547693 547677
وام به بخش خصوصی 1402260.00
1418951 1433543 1445874 1455873 1493449
نرخ بهره سپرده -1.25
-1.25 -1.25 -1 -1 -0.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.47
266 267 267 266 268
عرضه پول M1 2826817.00
2881737 2924192 2971728 3020915 3507679
عرضه پول M2 3268769.00
3321911 3361896 3407038 3453955 3924195
نرخ وام 0.25
0.25 0.25 0.5 0.5 1.25
میزان رشد وام 6.20
5.98 5.74 5.53 5.34 4.23
ترازنامه بانک مرکزی 938223.00
932417 938335 937561 937972 937929
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 0.00
1200 -3700 1600 6000 -2000
صادرات 108200.00
116200 112500 127000 124000 122500
واردات 108200.00
115000 116200 125400 118000 124500
حساب جاری 10.00
32.6 19.83 10.56 10.94 11.24
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
4.1 4.1 3.7 3.7 3.4
بدهی خارجی 107699.00
107601 107571 107516 107523 107520
رابطه مبادله 100.00
101 102 102 102 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10303.00
32251 29110 31295 24769 33534
گردش سرمایه -9.50
-12.46 -3.7 9.91 5.24 5.54
حواله 18.00
15.75 16.52 16.47 17.21 16.61
ذخایر طلا 125.70
126 126 126 126 126
شاخص تروریسم 3.76
3.65 3.65 3.64 3.64 3.62
فروش اسلحه 83.00
229 225 211 196 208
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60
38 38 37 37 36
بودجه دولت 1.30
0.5 0.5 1.1 1.1 1.5
ارزش بودجه دولت 15727.00
-3907 5994 6766 7198 7361
هزینه های دولت 301742.00
307751 307746 307725 308984 323641
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
48.5 48.5 48 48 47.5
درآمدهای دولت 87607.00
77067 83093 84955 85515 85679
بدهی های دولت 1203309.00
1203247 1204385 1204345 1204368 1204370
هزینه های مالی 71880.00
80974 78472 78189 78317 78318
مخارج نظامی 5470.40
5495 5512 5517 5521 5556
درخواست پناهندگی 1575.00
4231 4087 3946 3930 3955
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 107.10
108 109 108 108 106
شاخص PMI تولید 52.50
55.5 54.8 54.6 54 54
شاخص PMI خدمات 57.10
58.1 56.5 56.2 56 55.5
تولید صنعتی 2.30
5.2 4.5 3.6 3.2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.20
2.5 0.8 0.6 0.5 0.7
تولید صنعتی 2.10
5.4 5.6 4.8 5.3 5.4
استفاده از ظرفیت 90.90
90.5 90.5 89.91 89.39 90.9
میزان سفارشات جدید 93.30
112 106 107 106 107
تغییرات موجودی انبار 10173.00
17417 -1785 22978 6323 4806
ورشکستگی 524.00
645 664 656 659 658
ثبت خودرو 25765.00
41737 44224 29961 34864 36125
سرعت اینترنت 22543.09
24619 25812 25658 25625 29625
آدرس های IP 5500163.00
5497979 5499902 5501915 5503606 5507452
استخراج معدن 1.90
2.22 2.95 3.25 3.41 3.61
تولید فولاد 339.31
385 387 387 387 387
شاخص رقابتی 5.52
5.53 5.53 5.51 5.51 5.51
رتبه رقابتی 7.00
6 6 8 8 8
موجودی انبارهای تجاری 2934.07
-236 1974 6760 2374 3386
شاخص فساد مالی 84.00
86 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 6.00
5 5 5 5 4
آسانی کسب و کار 10.00
7 6 6 6 6
تولید الکتریسیته 12839.00
11921 14252 14025 12335 13367
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.60
103 103 104 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00
0.5 -0.3 0.5 0.07 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20
2.1 2.6 2.5 0.63 2.2
هزینه های مصرف کننده 521833.00
524828 527758 529313 534357 555017
درآمد قابل تصرف شخص 690463.00
527969 528217 528166 528177 528175
پس انداز های شخصی 15.16
14.73 9.9 15.65 31.48 9.91
اعتبار بخش خصوصی 6.20
6.01 5.89 5.79 5.7 5.26
قیمت گازوئیل 1.74
1.77 1.67 1.58 1.49 1.18
مخارج خانوار -2.10
0.5 -0.2 1 -0.3 0.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.70
88.43 88.71 88.84 89.08 90.07
بدهی خانوار به درآمد 162.67
165 167 168 169 179
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 2.70
2.28 0.4 1.5 1.48 1.35
شاخص مسکن 231.84
227 227 227 227 227
خانه های مسکونی نوساز 12.82
12.63 13.37 12.48 13.32 13.31
نرخ مالکیت مسکن 65.20
64.76 64.56 64.44 64.33 63.35
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85
61.85 61.85 61.75 62 62
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42
38.42 38.42 38 38 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42
31.41 31.41 31.41 31.41 31.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -3.07
12.22 -2.4 -6.9 7.14 2.45
بارش 65.16
72.1 53.13 37.34 55.91 52.98