شاخص یاب

سوازیلند

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 14.11 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.41 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3914 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7739 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.4 % 2017-12
جمعیت 1.36 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-08
تورم مواد غذایی -1.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3.8 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9779209 SZL هزار 2018-08
ذخایر ارزی 6473298 SZL هزار 2018-08
عرضه پول M1 5680 SZL - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 18689 SZL - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 782 SZL - میلیون 2018-03
صادرات 6201 SZL - میلیون 2018-03
واردات 5419 SZL - میلیون 2018-03
حساب جاری 2287 SZL - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 5342 SZL - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 743 SZL - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.95 % 2017-12
بودجه دولت -8.2 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 17265490 SZL هزار 2018-12
هزینه های مالی 21596138 SZL هزار 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -4330648 SZL هزار 2018-12
مخارج نظامی 72.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1420 KBps 2017-03
آدرس های IP 7320 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 122 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 117 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14.32 SZL - میلیارد 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 182500 SZL هزار 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.72 mm 2015-12
درجه حرارت 24.14 celsius 2015-12