سوازیلند

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 11.87 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.73 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3911 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7734 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.28 % 2016-12
جمعیت 1.13 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.7 % 2017-12
تورم مواد غذایی 2.6 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 2.94 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 11429745 SZL هزار 2017-12
ذخایر ارزی 6958838 SZL هزار 2017-12
عرضه پول M1 5674 SZL - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 17343 SZL - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1468 SZL - میلیون 2017-09
صادرات 6322 SZL - میلیون 2017-09
واردات 4854 SZL - میلیون 2017-09
حساب جاری 1717 SZL - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2016-12
بدهی خارجی 5454 SZL - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -854 SZL - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.36 % 2016-12
بودجه دولت -12.3 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 16893946 SZL هزار 2017-12
هزینه های مالی 21734354 SZL هزار 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -4840408 SZL هزار 2017-12
مخارج نظامی 72.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1420 KBps 2017-03
آدرس های IP 7320 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 122 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 112 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14.2 SZL - میلیارد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.72 mm 2015-12
درجه حرارت 24.14 celsius 2015-12