سوازیلند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.26 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.73 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3911 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7734 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2013-12
جمعیت 1.32 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.9 % 2017-06
تورم مواد غذایی 8.5 % 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3.5 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 2.94 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 10224753 SZL هزار 2017-03
ذخایر ارزی 6911335 SZL هزار 2017-06
عرضه پول M1 5637 SZL - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 16463 SZL - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 608 SZL - میلیون 2016-09
صادرات 6160 SZL - میلیون 2016-09
واردات 5551 SZL - میلیون 2016-09
حساب جاری 1738 SZL - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2016-12
بدهی خارجی 5216 SZL - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 861 SZL - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.68 % 2016-12
بودجه دولت -11.9 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 16893946 SZL هزار 2017-12
هزینه های مالی 21734354 SZL هزار 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -4840408 SZL هزار 2017-12
مخارج نظامی 72.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.4 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 128 2016-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 69 2014-12
آسانی کسب و کار 111 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 13.1 SZL Billion 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12