سوازیلند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 14.04 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.73 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3911 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7734 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.28 % 2016-12
جمعیت 1.32 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.9 % 2017-06
تورم مواد غذایی 8.5 % 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3.5 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2017-10
نرخ بهره سپرده 2.94 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 10253958 SZL هزار 2017-08
ذخایر ارزی 6911335 SZL هزار 2017-06
عرضه پول M1 5600 SZL - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 17131 SZL - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1433 SZL - میلیون 2017-03
صادرات 5646 SZL - میلیون 2017-03
واردات 4213 SZL - میلیون 2017-03
حساب جاری 3396 SZL - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2016-12
بدهی خارجی 5378 SZL - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2590 SZL - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.68 % 2016-12
بودجه دولت -11.9 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 16893946 SZL هزار 2017-12
هزینه های مالی 21734354 SZL هزار 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -4840408 SZL هزار 2017-12
مخارج نظامی 72.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1420 KBps 2017-03
آدرس های IP 7320 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 122 2018-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 69 2014-12
آسانی کسب و کار 112 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 13.8 SZL - میلیارد 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24 mm 2015-12
درجه حرارت 24 celsius 2015-12