سورینام

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 7.37 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7662 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13114 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2015-12
جمعیت 0.54 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 19.7 % 2017-06
تورم مواد غذایی 136 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 25 % 2016-12
نرخ بهره سپرده 8.3 % 2016-08
نرخ بهره بین بانکی 11.5 % 2016-06
نرخ وام 13.9 % 2016-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 184 USD - میلیون 2017-06
صادرات 456 USD - میلیون 2017-03
واردات 299 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری 91.9 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 % 2016-12
حواله 15726 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 0.73 تن 2017-03
گردش سرمایه 44.1 USD - میلیون 2016-12
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 61.3 2016-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.87 % 2015-12
بودجه دولت -9.8 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 38.75
هزینه های مالی 5006 SRD Million 2015-12
ارزش بودجه دولت -1743 SRD Million 2015-12
بدهی های دولت 7127 SRD Million 2015-12
درآمدهای دولت 3399 SRD Million 2015-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 110 2015-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 158 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12