شاخص یاب

سورینام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.43 7.45 7.47 7.48 7.5 7.54