شاخص یاب

سورینام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 7.43
7.45 7.47 7.49 7.51 7.59
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10
0.5 1 1 1 0.8
تولید ناخالص داخلی 3.32
3.6 4 4 4 4.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8043.46
8000 8100 8100 8100 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13767.12
13400 13600 13600 13600 13800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9224.00
9154 9141 9129 9117 9045
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
8.5 8 8 8 7.5
جمعیت 0.56
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.50
8 7.9 7.8 6.4 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.82 0.66 0.72 0.7 0.7
تورم مواد غذایی 5.76
8.5 8 8 7.5 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.40
141 143 143 145 162
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 25.00
25 20 20 20 8
نرخ بهره سپرده 9.30
9.3 4.3 4.3 4.3 -7.7
نرخ وام 14.30
14.3 9.3 9.3 9.3 -2.7
نرخ بهره بین بانکی 17.40
17.4 12.4 12.4 12.4 0.4
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 12.70
-14.17 -39.93 -23.66 -27.49 1.12
صادرات 537.20
517 520 513 504 474
واردات 524.50
513 560 536 532 473
حساب جاری -103.00
-75.54 -86.23 -101 -76.67 -91.04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
-3 -1.7 -1.7 -1.7 -2
ذخایر طلا 1.13
1.14 1.12 1.13 1.13 1.13
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 79.80
53.08 63.46 51.54 51.66 53.87
تولید نفت خام 17.00
17 17 17 17 17
گردش سرمایه 28.40
37.79 31.96 37.46 32.64 35.66
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22
41 38 38 38 35
بودجه دولت -5.70
-5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
ارزش بودجه دولت -1852.10
-2189 -2133 -2189 -2245 -2751
بدهی های دولت 17915.40
24129 26420 28710 31001 44983
درآمدهای دولت 4427.20
4527 4552 4577 4602 4828
هزینه های مالی 6279.30
6604 6685 6767 6848 7579
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2103.19
2021 2027 2152 2073 2043
آدرس های IP 49087.00
48900 48835 48772 48713 48279
آسانی کسب و کار 165.00
164 164 164 164 164
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
شاخص رقابتی 3.71
4.21 4.21 4.21 4.21 6.71
رتبه رقابتی 110.00
110 110 110 110 110
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 142.17
103 208 196 196 203
درجه حرارت 26.67
26.68 25.62 26.72 26.72 26.81