سورینام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7.41
7.48 7.53 7.59 7.64 7.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.40
0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
تولید ناخالص داخلی 3.62
4.5 4.2 3.9 3.6 3.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 7661.80
8322 8095 7867 7640 7581
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13113.90
14245 13850 13455 13059 12910
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 9.90
9.35 9.5 9.65 9.8 9.7
جمعیت 0.56
0.54 0.55 0.55 0.56 0.58
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 9.20
9 8.8 8.5 8 7
تورم مواد غذایی 145.40
119 105 92 45 21
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 25.00
10 10 10 10 8
نرخ بهره سپرده 9.00
8.9 8.88 8.86 8.83 8.68
نرخ وام 14.50
14.55 14.55 14.55 14.54 14.53
نرخ بهره بین بانکی 11.50
8.57 8.38 8.22 8.1 7.66
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 182.80
158 137 116 107 79.67
صادرات 522.20
521 521 511 509 471
واردات 339.40
346 357 358 361 368
حساب جاری 72.20
70.41 59.78 59.01 52.5 33.74
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
3 3 -0.63 3 1.66
حواله 15725.73
15761 15839 15918 15997 15434
ذخایر طلا 0.81
0.93 1.06 1.18 1.29 1.93
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19.90
3.95 -13.44 -13.31 -5.74 -5.78
تولید نفت خام 17.00
16.74 16.68 16.62 16.56 16.1
گردش سرمایه -64.60
-34.57 -22.37 -22.14 -13.53 6.54
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.87
45 41 47.85 41 35
بودجه دولت -5.70
-6.53 -5.86 -5.19 -4.52 -2.01
ارزش بودجه دولت -1855.80
-1784 -1800 -1817 -1833 -1660
بدهی های دولت 7145.90
6273 6232 6191 6150 8185
درآمدهای دولت 3404.60
3119 3111 3103 3095 2778
هزینه های مالی 5260.40
5068 5021 4974 4927 4247
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2103.19
1857 2216 2125 1870 1928
آدرس های IP 49087.00
45418 44363 43273 42207 34121
آسانی کسب و کار 165.00
159 160 160 161 154
شاخص فساد مالی 45.00
36 37 37 37 38
رتبه فساد مالی 64.00
74 72 69 67 76
شاخص رقابتی 3.71
3.69 3.69 3.69 3.69 3.7
رتبه رقابتی 110.00
111 111 111 111 110
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 142.17
207 323 161 103 203
درجه حرارت 26.67
25.57 26.01 26.65 26.68 26.81