سورینام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 7.43
7.49 7.54 7.6 7.66 7.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.40
0.5 0.5 0.5 1 0.8
تولید ناخالص داخلی 3.62
3.55 3.07 2.6 -0.4 -0.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 7661.80
8092 7570 7630 7542 7516
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13113.90
13850 13455 13059 12910 12864
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.90
9.6 9.95 10.3 10.12 8.7
جمعیت 0.56
0.55 0.55 0.55 0.55 0.58
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 8.60
8.8 8.5 8 7.9 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.82 0.88 0.92 0.94 0.96
تورم مواد غذایی 13.90
12 10 8.5 8 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.80
137 140 141 143 162
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 25.00
25 25 25 20 8
نرخ بهره سپرده 9.00
9 9 9 4 -8
نرخ وام 14.50
14.5 14.5 14.5 9.5 -2.5
نرخ بهره بین بانکی 11.50
11.5 11.5 11.5 6.5 -5.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 182.80
184 184 184 184 184
صادرات 522.20
506 506 506 506 506
واردات 339.40
323 323 323 323 323
حساب جاری 72.20
82.3 82.3 82.3 82.3 82.3
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
3 3 3 4 -6
ذخایر طلا 0.81
0.76 0.7 0.75 0.72 0.73
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19.90
-46.25 -46.25 -46.25 -46.25 -46.25
تولید نفت خام 17.00
17 17 17 17 17
گردش سرمایه -64.60
-55.5 -55.5 -55.5 -55.5 -55.5
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.48
41 41 41 38 35
بودجه دولت -5.70
-7 -6.16 -5.31 -5.23 -4.35
ارزش بودجه دولت -1855.80
-1927 -1959 -2206 -1996 -2618
بدهی های دولت 7145.90
6232 6191 6150 6713 9284
درآمدهای دولت 3404.60
3392 3376 3360 3368 3307
هزینه های مالی 5260.40
5320 5335 5350 5364 5925
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2103.19
2120 2235 2021 2027 2043
آدرس های IP 49087.00
49033 48967 48900 48835 48279
آسانی کسب و کار 165.00
165 165 165 165 165
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
شاخص رقابتی 3.71
3.7 3.7 3.7 3.7 3.69
رتبه رقابتی 110.00
111 111 111 111 111
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 142.17
323 161 103 208 203
درجه حرارت 26.67
26.01 26.65 26.68 25.62 26.81