سورینام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 7.38 7.3 7.22 7.15 7.08 6.26
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.40 0.2 0.5 0.5 0.5 0.8
تولید ناخالص داخلی 3.62 4.9 3.57 3.55 3.52 3.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 7661.80 7640 7635 7629 7624 7581
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13113.90 13059 13046 13033 13020 12910
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 9.90 9.1 9.15 9.2 9.25 9.5
جمعیت 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 19.70 23 20 22 26.3 15
تورم مواد غذایی 135.70 129 119 105 92 21
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 25.00 15 15 15 38 8
نرخ بهره سپرده 8.30 8.45 8.43 8.42 8.4 8.26
نرخ وام 13.90 14.25 14.25 14.25 14.25 14.26
نرخ بهره بین بانکی 11.50 8.8 8.57 8.38 8.22 7.66
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 184.40 180 174 161 129 77.15
صادرات 455.60 479 481 485 478 460
واردات 299.00 309 314 320 325 352
حساب جاری 91.90 57.69 60.25 69.15 75.66 82.12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 2 3 3 1.05 1.66
حواله 15725.73 15997 16019 16041 16063 15434
ذخایر طلا 0.73 1.13 1.25 1.36 1.47 2.12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 61.30 47.16 44.53 41.62 39.35 24.94
تولید نفت خام 17.00 16.8 16.74 16.68 16.62 16.1
گردش سرمایه 44.10 51.17 38.49 45.53 37.93 32.45
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.87 45 45 41 54.92 35
بودجه دولت -9.80 -9.1 -8.63 -8.16 -7.69 -3.68
ارزش بودجه دولت -1742.70 -1665 -1694 -1723 -1752 -1336
بدهی های دولت 7127.00 6173 6723 7272 7822 8244
درآمدهای دولت 3398.70 3008 2924 2840 2756 2361
هزینه های مالی 5005.70 4910 4793 4677 4561 3291
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 158.00 152 151 150 149 155
شاخص فساد مالی 45.00 37 36 35 33 38
رتبه فساد مالی 64.00 67 71 75 79 76
شاخص رقابتی 3.71 3.69 3.69 3.7 3.7 3.7
رتبه رقابتی 110.00 111 111 110 110 110
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10