شاخص یاب

سورینام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 7.43
7.45 7.47 7.49 7.5 7.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10
0.5 0.5 1 -1.45 0.8
تولید ناخالص داخلی 3.32
3.6 3.6 4 4 4.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8043.46
8000 8000 8100 8100 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13767.12
13400 13400 13600 13600 13800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9224.00
9112 9154 9141 9129 9045
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
8.5 8.5 8 8 7.5
جمعیت 0.56
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.00
8.5 8 7.9 7.8 7
نرخ تورم (ماهانه) 1.30
0.59 0.85 0.73 0.77 0.76
تورم مواد غذایی 6.95
10 8.5 8 8 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.80
140 141 143 143 162
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 25.00
25 25 20 20 8
نرخ بهره سپرده 9.30
9.3 9.3 4.3 4.3 -7.7
نرخ وام 14.20
14.2 14.2 9.2 9.2 -2.8
نرخ بهره بین بانکی 18.00
18 18 13 13 1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 12.70
18.34 -14.17 -39.93 -23.66 1.12
صادرات 537.20
536 517 520 513 474
واردات 524.50
518 513 560 536 473
حساب جاری -103.00
-94.48 -75.54 -86.23 -101 -91.04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
3 3 4 4 -6
ذخایر طلا 0.81
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 79.80
50.7 53.08 63.46 51.54 53.87
تولید نفت خام 17.00
17 17 17 17 17
گردش سرمایه 28.40
32.23 37.79 31.96 37.46 35.66
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.48
41 41 38 38 35
بودجه دولت -5.70
-6.16 -5.31 -5.23 -5.16 -4.35
ارزش بودجه دولت -1855.80
-1959 -2206 -1996 -2001 -2618
بدهی های دولت 7145.90
6191 6150 6713 7276 9284
درآمدهای دولت 3404.60
3376 3360 3368 3377 3307
هزینه های مالی 5260.40
5335 5350 5364 5378 5925
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2103.19
2235 2021 2027 2152 2043
آدرس های IP 49087.00
48967 48900 48835 48772 48279
آسانی کسب و کار 165.00
166 168 168 168 168
شاخص فساد مالی 41.00
39 39 38 38 37
رتبه فساد مالی 77.00
75 77 77 77 77
شاخص رقابتی 3.71
3.7 3.7 3.7 3.7 3.69
رتبه رقابتی 110.00
111 111 111 111 111
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 142.17
161 103 208 196 203
درجه حرارت 26.67
26.65 26.68 25.62 26.72 26.81