شاخص یاب

سودان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 47.50
19.18 20.49 21.89 23.38 30.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.7 3.5 3.5 3.5 5.67
تولید ناخالص داخلی 117.49
119 135 135 135 143
تولید ناخالص داخلی سرانه 1959.15
2000 2136 2136 2033 2120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4466.51
4559 4869 4869 4634 4834
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.70
12.5 12 12 12 12
جمعیت 40.53
40.5 40.49 40.48 40.47 40.41
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 68.64
60 58 55 53 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1406.95
1378 1778 1950 2089 2358
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2231.72
2121 2095 2055 2028 3629
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 15.00
13.7 14.3 14.5 14.7 11
عرضه پول M1 186446.00
208214 229828 251288 272595 457674
عرضه پول M2 326108.00
350139 366307 377161 384430 398747
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -217566.00
-538186 -538628 -532797 -529860 -526947
صادرات 232370.00
361530 372964 378707 381606 384519
واردات 449935.00
909497 911592 911504 911466 911467
حساب جاری -1010.00
-1264 -1107 -1178 -1084 -1198
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40
-6 -7 -7 -7 -8.2
گردش سرمایه 627.50
673 736 752 747 739
تولید نفت خام 95.00
94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
شاخص تروریسم 6.45
6.45 6.45 6.45 6.45 6.45
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209.40
242 247 259 252 253
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50
52 54 54 54 57
بودجه دولت -2.40
-2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
مخارج نظامی 3721.10
3787 3793 3798 3803 3798
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2970.13
2629 2673 2614 2584 2618
آدرس های IP 497080.00
259958 238766 212769 193410 104281
شاخص فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
رتبه فساد مالی 175.00
175 175 175 175 175
آسانی کسب و کار 162.00
162 159 157 156 140
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 3.33
15.1 3.67 35.48 35.37 37.54
درجه حرارت 21.83
25.42 24.35 27.65 27.69 27.75