سودان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 17.96
21.74 26.19 31.55 38.01 80.03
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.7 3.7 3.7 3.5 5.67
تولید ناخالص داخلی 95.58
100 99.57 99 116 119
تولید ناخالص داخلی سرانه 1923.40
1987 2095 1989 2136 2182
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4385.00
4531 4533 4535 4869 4974
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 13.30
13.3 13.35 13.4 13.4 13.6
جمعیت 39.58
40.02 40.27 40.52 40.75 44.33
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 54.00
31 49.5 27.2 43.3 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1125.13
1006 1247 1096 1235 1578
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1325.70
1651 1899 1686 1900 2428
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 14.70
13.5 13.5 13.5 13.25 11
عرضه پول M1 138376.00
131269 118023 101406 89259 97431
عرضه پول M2 271271.00
281024 261908 224598 184558 180380
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -929906.00
-390462 -507777 -434059 -507059 -449076
صادرات 373824.00
277118 331871 361837 300532 339845
واردات 1303730.00
667579 839648 763337 807590 788921
حساب جاری -1819.70
-1242 -1235 -1236 -1236 -1236
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30
-6 -6 -6 -7 -8.2
گردش سرمایه 1344.90
944 938 939 939 939
تولید نفت خام 95.00
103 105 107 109 124
شاخص تروریسم 6.45
5.91 5.82 5.74 5.64 6.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 381.50
300 300 300 300 300
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50
52 52 52 54 57
بودجه دولت -2.40
-2.68 -2.79 -2 -2.86 -2.4
مخارج نظامی 3721.10
2288 2338 2389 2389 2286
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2970.13
2597 2528 2629 2673 2618
آدرس های IP 497080.00
160873 87536 77146 47370 216138
شاخص فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
رتبه فساد مالی 175.00
175 175 175 175 175
آسانی کسب و کار 170.00
170 170 170 170 170
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 3.33
39.48 88.65 15.1 3.67 37.54
درجه حرارت 21.83
30 28.86 25.42 24.35 27.75