شاخص یاب

سودان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 17.96
19.18 20.49 21.89 23.38 30.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.7 3.7 3.5 3.5 5.67
تولید ناخالص داخلی 117.49
119 119 135 135 143
تولید ناخالص داخلی سرانه 1959.15
2095 2000 2136 2136 2120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4466.51
4549 4559 4869 4869 4834
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.70
12.5 12.5 12 12 12
جمعیت 40.53
40.26 40.5 40.49 40.48 40.41
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 63.90
66 60 58 55 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1258.30
1385 1378 1778 1950 2358
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1325.70
2109 2121 2095 2055 3629
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 13.40
13.5 13.7 14.3 14.5 11
عرضه پول M1 160741.00
177192 189982 202774 214739 305706
عرضه پول M2 296659.00
302188 305991 308309 309741 312112
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -217566.00
-586107 -538186 -538628 -532797 -526947
صادرات 232370.00
337197 361530 372964 378707 384519
واردات 449935.00
923304 909497 911592 911504 911467
حساب جاری -1010.00
-1210 -1328 -1235 -1193 -1227
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40
-6 -6 -7 -7 -8.2
گردش سرمایه 627.50
603 628 709 756 746
تولید نفت خام 95.00
94.89 94.9 94.9 94.9 94.9
شاخص تروریسم 6.45
5.82 5.74 5.64 5.55 6.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209.40
311 285 297 300 297
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50
52 52 54 54 57
بودجه دولت -2.40
-2.55 -2 -2.33 -2.2 -2.4
مخارج نظامی 3721.10
3518 3787 3793 3798 3798
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2970.13
2528 2629 2673 2614 2618
آدرس های IP 497080.00
287427 259958 238766 212769 104281
شاخص فساد مالی 16.00
17 17 17 17 17
رتبه فساد مالی 175.00
178 182 182 183 185
آسانی کسب و کار 170.00
164 163 162 160 143
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 17.00
18 18 16.5 16 17
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 3.33
88.65 15.1 3.67 35.48 37.54
درجه حرارت 21.83
28.86 25.42 24.35 27.65 27.75