شاخص یاب

سریلانکا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 182 2019-01
بازار سهام 5952 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
نرخ بیکاری 4.1 2018-09
نرخ تورم 2.8 2018-12
نرخ بهره 8 2018-12
موازنه تجاری -903 2018-10
حساب جاری -462 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 87.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2431627 2018-09
تولید ناخالص ملی 12928685 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502124 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164700 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 155694 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312734 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55796 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 107722 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1415107 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273333 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25637 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2018-09
افراد شاغل 8040704 2018-09
افراد بیکار 346998 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 2018-09
جمعیت 21.44 2017-12
نرخ اشتغال 95.4 2018-06
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2018-11
اندازه اصل تورم 3.4 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 2017-12
قیمت تولید 136 2018-11
قیمت صادرات 159 2018-10
قیمت واردات 138 2018-10
CPI مسکن آب و برق 112 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2018-12
تورم مواد غذایی -1 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 10.65 2019-01
عرضه پول M0 623580 2018-09
عرضه پول M1 788820 2018-11
عرضه پول M2 6355320 2018-11
ترازنامه بانک 8915070 2018-11
ذخایر ارزی 1378135 2018-10
نرخ بهره سپرده 7.1 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 6 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 1971914 2018-10
نرخ وام 9 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -903 2018-10
حساب جاری -462 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2017-12
صادرات 979 2018-10
واردات 1882 2018-10
بدهی خارجی 53177 2018-09
رابطه مبادله 116 2018-10
ورود توریست 253169 2018-12
ذخایر طلا 19.9 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 719 2018-06
حواله 534 2018-08
شاخص تروریسم 2.91 2016-12
درآمد گردشگری 372 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -733494 2017-12
هزینه های دولت 1130674 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2573056 2017-12
بدهی های دولت 10994448 2018-06
درآمدهای دولت 1839562 2017-12
مخارج نظامی 1842 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 2018-08
استفاده از ظرفیت 81 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1217426 2017-12
ثبت خودرو 6210 2018-09
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 78 2018-06
شاخص رقابتی 56 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 100 2018-12
شاخص PMI تولید 53.7 2018-12
تولید صنعتی 0.4 2018-08
شاخص PMI خدمات 54.7 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8262817 2017-12
پس انداز های شخصی 15.2 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 5435075 2018-10
نرخ وام بانکی 12.03 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 808 2018-09
جواز ساختمان 2824 2017-12