شاخص یاب

اسپانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 9069.10 8357 8262 8168 8075 7891
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.36 1.44 1.48 1.53 1.57 1.67