اسپانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4
نرخ بیکاری 16.55 16.2 16 15.8 15.1 13.2
نرخ تورم 0.60 2 2.1 2 2.4 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1621000.00 -500000 -1000000 -2086943 -2100000 -1800000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.40 95.5 95.5 95.5 95.5 89.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 9832.10
10171 9842 9525 9217 7088
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.46
1.59 1.76 1.94 2.14 3.15
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.7 0.7 0.6 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.8 2.7 2.5 2.4 2
تولید ناخالص داخلی 1232.09
1340 1380 1216 1420 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292541.00
294000 295000 308351 298000 316000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 60079.00
62866 63866 64690 62700 67600
تولید ناخالص داخلی سرانه 31449.55
32200 32200 32200 32200 33400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261.08
34100 34300 33592 34800 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7673.00
7262 7276 7190 6560 6910
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15234.00
15844 16104 16421 14300 16900
تولید ناخالص داخلی از ساخت 37993.00
38439 38539 38573 34670 37500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48233.00
48217 48154 48148 50960 53400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 194554.00
197551 198722 199944 216780 228230
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62767.00
63632 64049 64246 68990 76600
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 16.55
16.2 16 15.8 15.1 13.2
افراد شاغل 18998.40
18720 18780 19189 18980 19480
افراد بیکار 3373.60
3480 3440 3255 3390 3250
تغییر نرخ بیکاری 63.75
-42.7 -100 3.36 -38.8 -21.1
قسمت مدت زمان اشتغال 2805.40
2820 2813 2797 2970 3410
استخدام تمام وقت 16193.00
16105 16356 16480 16200 17200
نرخ بیکاری بلند مدت 7.10
7.9 7.7 7.31 7 5.7
نرخ بیکاری جوانان 36.80
36 35 34.71 34 30
بهره وری 112.70
103 105 112 112 116
هزینه های کار 96.60
98.1 103 97.05 109 114
پست های خالی شغلی 50.88
53.49 58.51 62.88 52.47 115
دستمزد 1809.12
1837 1955 1811 2212 2699
حداقل دستمزد 858.55
859 859 859 859 920
جمعیت 46.53
46.56 46.56 46.56 46.56 47.21
سن بازنشستگی زنان 65.42
65 65 65 65.5 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.42
65 65 65 65.5 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.80
60.1 60.2 58.73 61 63
هزینه زندگی خانواده 1100.00
1094 1092 1089 1720 1840
هزینه زندگی انفرادی 810.00
768 764 760 1080 1200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980.00
1998 2000 2003 2220 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927.00
934 935 936 900 940
تغییر اشتغال 0.70
0.6 0.5 0.58 0.5 0.4
نرخ اشتغال 62.57
61.9 62 62.42 62 63.4
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.60
2 2.1 2 2.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -1.10
0.4 0.3 0.16 0.6 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.22
108 110 101 114 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.10
108 110 102 117 126
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60
109 111 100 116 127
اندازه اصل تورم 0.80
1.3 1.5 1.6 1.7 2.1
قیمت تولید 110.50
119 119 111 123 137
تغییر قیمت تولید کننده 1.80
3.8 3.6 3.2 3 2.4
قیمت صادرات 110.30
110 110 110 114 118
قیمت واردات 107.30
109 109 107 108 111
تورم مواد غذایی 1.30
2.2 2.3 2.5 2.9 2.6
CPI مسکن آب و برق 105.10
105 105 105 105 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.30
112 114 106 117 127
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38
0.02 0.12 -0.24 0.5 1.25
عرضه پول M1 908078.00
910471 909656 908307 994000 1221000
عرضه پول M2 1146793.00
1146736 1146193 1145303 1740000 2200000
عرضه پول M3 1214301.00
1216387 1216706 1216130 1820000 2270000
ترازنامه بانک 2734.60
3207 3388 3470 3630 4060
ذخایر ارزی 56579.26
55737 54962 54355 53794 48015
وام به بخش خصوصی 475840.00
438176 438176 438176 595000 635000
میزان رشد وام 1.30
1.6 1.7 1.8 1.9 2.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 207.94
191 190 201 186 179
ترازنامه بانک مرکزی 694801.00
700223 700510 698265 623000 774000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1621000.00
-500000 -1000000 -2086943 -2100000 -1800000
صادرات 25355000.00
22800000 23000000 23389356 21200000 21800000
واردات 26976000.00
23300000 24000000 25879060 23300000 23600000
حساب جاری 3040.00
2192 1923 1707 2870 3640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20
0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
رابطه مبادله 102.80
105 106 102 108 114
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1895.00
1980 2030 2036 2450 2320
گردش سرمایه 2540.00
2067 1705 1139 713 -1003
حواله 2531.00
2709 3147 2653 3752 3899
ورود توریست 3981.75
2500 4500 5800 4250 5150
ذخایر طلا 281.58
283 284 286 282 282
درآمد گردشگری 5688.00
2659 2974 3179 3149 3113
شاخص تروریسم 1.70
1.2 1.2 1.42 1.2 1.2
فروش اسلحه 483.00
863 879 896 912 734
بدهی خارجی 1912296000.00
1949936000 1954130000 1921960018 1975330000 2031138000
تولید نفت خام 2.00
3 3 2.89 3 3
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.40
95.5 95.5 95.5 95.5 89.4
بودجه دولت -4.50
-2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.1
ارزش بودجه دولت -18317.00
-8500 -20800 -19396 -28200 -26400
هزینه های دولت 53571.00
53971 54135 54231 55100 56600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40
41.6 41.2 41.35 41.2 40.6
بدهی های دولت 1136170629.00
1158000000 1161000000 1144867973 1174000000 1231000000
مخارج نظامی 14993.60
15435 15379 15324 15268 15520
درخواست پناهندگی 2830.00
950 1250 2710 1370 1090
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 3.70
-0.6 -0.3 0.99 -1 -4
شاخص PMI خدمات 56.90
55.2 55.4 55.17 53.6 52.4
شاخص PMI تولید 55.20
54 54.5 54.11 55.2 53.2
تولید صنعتی 6.10
2.8 2.8 3.72 2.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90
0.5 -0.3 -0.2 0.4 0.2
تولید صنعتی 5.20
2.9 2.7 3.09 2.7 2.4
استفاده از ظرفیت 80.03
79.82 79.87 79.77 78.7 79.6
تغییرات موجودی انبار 1361.00
901 854 815 764 680
ورشکستگی 1380.00
1346 1346 1237 985 647
مجموع فروش خودرو 101661.00
100421 98804 97670 99600 115500
تولید خودرو 1391.00
2014 1698 1666 1810 1930
ثبت خودرو 119523.00
118477 117803 117148 102500 109800
سرعت اینترنت 15487.07
16306 16476 16378 16302 14463
آدرس های IP 14575619.00
14928034 14894526 14899944 14894965 14545293
استخراج معدن 19.00
-0.2 0.3 4.09 0.6 1.5
تولید فولاد 1052.00
1220 1173 1190 1020 1260
شاخص رقابتی 4.70
4.76 4.76 4.68 4.76 4.82
رتبه رقابتی 34.00
31 31 33 31 29
سفارشات کارخانه 8.80
4.92 4.09 3.51 3.09 2.19
آسانی کسب و کار 28.00
30 30 34 30 28
تولید الکتریسیته 24104.00
23490 23771 23702 23100 23700
شاخص فساد مالی 58.00
60 60 57 60 62
رتبه فساد مالی 41.00
39 39 37 39 37
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.30
106 104 98.68 106 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60
0.6 -0.4 0.03 -0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20
2.2 2.1 1.16 2.5 1.9
هزینه های مصرف کننده 164920.00
166005 166339 166573 180000 190000
درآمد قابل تصرف شخص 193623.00
193441 226987 193357 207000 217000
پس انداز های شخصی -0.71
-1 15 -0.09 15 12
تسهیلات اعتباری خریدار 646568769.00
636000000 638000000 636339762 663000000 727000000
اعتبار بخش خصوصی 1222598.00
1190000 1210000 718666 1330000 1650000
نرخ وام بانکی 1.30
2 2.1 1.96 2.21 3.36
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.20
47.82 47.82 47.82 47.82 47.82
بدهی خانوار به درآمد 102.63
102 101 99.07 98 95
قیمت گازوئیل 1.56
1.28 1.29 1.56 1.32 1.38
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 0.40
0.9 1 -0.4 1.5 2.1
شاخص مسکن 1540.00
1571 1585 1563 1645 1832
میزان قبول وام های رهنی 24882.00
26104 26604 27159 27300 32900
فروش خانه جدید 5.74
6.94 7.02 7.08 8.1 12.5
فروش خانه موجود 26.47
35.32 36.92 32.31 38.78 45.76
خانه های مسکونی نوساز 0.39
1.12 1.25 2.55 1.45 2.11
نرخ مالکیت مسکن 77.80
77.8 77.8 78.53 77.5 76.4
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 26 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
46 45 46 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 36.25
36.25 36.25 36 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90
29.92 29.92 29.92 29.92 30.03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35
6.35 6.35 6.34 6.35 6.35
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 8.43
7.52 15.59 21.5 9.99 13.95
بارش 17.30
56.62 50.1 28.18 67.31 51.68