اسپانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.6 0.6 0.8 0.4
نرخ بیکاری 16.74 15.6 15.4 15.1 14.9 13.2
نرخ تورم 1.10 1.2 1.6 1.9 2.3 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -830631.00 -1400000 -2400000 -2100000 -1400000 -1800000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30 95.5 95.5 95.5 92.6 89.4
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 9826.50
9148 8839 8540 8251 7191
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.47
1.28 1.41 1.55 1.7 2.47
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.6 0.6 0.6 0.8 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.7 2.7 2.5 2.6 2.2
تولید ناخالص داخلی 1232.09
1420 1420 1420 1510 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 296207.00
293446 296114 303612 293177 317739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61277.00
59937 60988 62809 60107 65731
تولید ناخالص داخلی سرانه 31449.55
32200 32200 32200 32800 33400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261.08
34800 34800 34800 35400 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7925.00
7483 7609 8123 7540 8501
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15653.00
15205 15513 16044 15126 16791
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38938.00
38318 38543 39911 38219 41768
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48908.00
48549 49075 50131 49195 52463
تولید ناخالص داخلی از خدمات 196146.00
194923 197166 201050 195113 210404
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62881.00
63185 63432 64453 62648 67452
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 16.74
15.6 15.4 15.1 14.9 13.2
افراد شاغل 18874.20
19300 19410 19650 19700 20280
افراد بیکار 3304.20
3220 3000 2890 2750 2500
تغییر نرخ بیکاری -86.68
-100 29.5 -50.8 -38.6 -32.1
قسمت مدت زمان اشتغال 2814.30
2850 2860 2930 2890 2880
استخدام تمام وقت 16059.90
16450 16550 16720 16810 17400
نرخ بیکاری بلند مدت 7.10
6.2 6 5.9 5.5 4.7
نرخ بیکاری جوانان 35.00
34.8 34.3 33.8 33.4 27
بهره وری 110.40
106 113 112 105 116
هزینه های کار 105.10
103 97.5 106 99.8 112
پست های خالی شغلی 51.47
57.6 48.6 42.5 58.2 51
دستمزد 2020.14
1955 1820 2050 1845 2100
حداقل دستمزد 858.55
859 859 859 880 920
جمعیت 46.53
46.56 46.56 46.56 46.89 47.21
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.5 65.5 65.67 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.5 65.5 65.67 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.46
60.2 60.5 61 61.2 63
هزینه زندگی خانواده 1100.00
1150 1150 1150 1200 1270
هزینه زندگی انفرادی 810.00
950 950 950 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980.00
2220 2220 2220 2310 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927.00
900 900 900 950 990
تغییر اشتغال 0.40
0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ اشتغال 62.07
63.2 63.4 63.6 63.7 65
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.2 1.6 1.9 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.4 0.3 0.6 0.3 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.36
103 103 105 105 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.20
103 103 105 105 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.18
103 102 103 103 107
اندازه اصل تورم 0.80
1 1.2 1.4 1.6 1.9
قیمت تولید 102.30
102 103 104 104 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.90
1.2 1.6 1.7 1.9 2.4
قیمت صادرات 111.90
111 112 112 114 118
قیمت واردات 108.40
107 107 108 108 114
تورم مواد غذایی 1.60
1.4 1.5 1.7 1.9 2.2
CPI مسکن آب و برق 103.37
104 105 108 106 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.80
104 106 107 108 113
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38
-0.38 -0.38 -0.38 -0.13 0.37
عرضه پول M1 921060.00
917000 925000 932000 938000 1021000
عرضه پول M2 1142577.00
1250000 1330000 1410000 1470000 1980000
عرضه پول M3 1208857.00
1360000 1440000 1510000 1590000 2120000
ترازنامه بانک 2702.30
2820 2890 2940 3200 4060
ذخایر ارزی 57784.12
57713 56827 57459 57091 57224
وام به بخش خصوصی 460057.00
482000 489000 495000 501000 545000
میزان رشد وام 1.00
1.1 1.5 1.4 1.6 2.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199.00
191 191 191 185 179
ترازنامه بانک مرکزی 711739.00
712000 718000 725000 729000 745000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -830631.00
-1400000 -2400000 -2100000 -1400000 -1800000
صادرات 25605526.83
24500000 23800000 22500000 27900000 23700000
واردات 26436200.00
25900000 26200000 24600000 29300000 25500000
حساب جاری -450.00
2300 2500 2800 1150 3640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90
1.1 1.1 1.1 1 0.8
رابطه مبادله 103.20
104 105 104 106 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1705.00
3200 -1600 2450 2200 2320
گردش سرمایه -588.00
1980 2200 7500 -1900 4400
حواله 3083.00
3120 2420 3620 2750 3890
ورود توریست 5383.69
8720 8950 4120 5420 6150
ذخایر طلا 281.60
282 282 282 282 282
درآمد گردشگری 3209.00
6450 6980 3220 3820 4050
شاخص تروریسم 1.70
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
فروش اسلحه 814.00
820 777 733 708 628
بدهی خارجی 1918114000.00
1954132000 1961960000 1975330000 1986403000 2031138000
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30
95.5 95.5 95.5 92.6 89.4
بودجه دولت -3.10
-2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.1
ارزش بودجه دولت -4459.00
-20800 -18200 -28200 -7900 -26400
هزینه های دولت 54127.00
54223 54652 55480 54668 58062
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00
41.2 41.2 41.2 40.9 41
بدهی های دولت 1144298328.00
1161000000 1167000000 1174000000 1183000000 1231000000
مخارج نظامی 15686.00
15407 15532 15657 15508 15242
درخواست پناهندگی 2830.00
2250 2120 1620 1400 1090
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 5.50
4.5 2.5 2.9 2 -4
شاخص PMI خدمات 55.60
57 55.2 54.8 54.4 53.4
شاخص PMI تولید 54.40
54.5 55 55.2 54.6 53.2
تولید صنعتی 5.10
2.8 2.9 2.5 3.2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
-0.3 -0.2 0.4 0.6 0.2
تولید صنعتی 2.90
2.7 2.8 2.7 2.4 2.4
استفاده از ظرفیت 80.20
80.4 80.5 80.5 80.6 81.2
تغییرات موجودی انبار 1880.00
1191 1100 1045 952 727
ورشکستگی 1457.00
1420 890 1210 1120 850
مجموع فروش خودرو 113816.00
134200 85900 105600 129800 119500
تولید خودرو 2138.00
2100 2250 1500 2700 1900
ثبت خودرو 121182.00
109400 118500 121400 107200 149800
سرعت اینترنت 15487.07
16476 16378 16302 16216 13158
آدرس های IP 14575619.00
14476804 14347767 14569036 14779791 15004114
استخراج معدن 14.00
7.5 5.1 3.2 2.2 1.5
تولید فولاد 1316.00
1290 1320 1020 1450 1260
شاخص رقابتی 4.70
4.7 4.7 4.7 4.76 4.82
رتبه رقابتی 34.00
34 34 34 33 32
سفارشات کارخانه 3.90
4.5 4.2 4 3.8 3.2
آسانی کسب و کار 28.00
27 27 27 26 25
تولید الکتریسیته 25880.00
23700 21900 25400 22800 25600
شاخص فساد مالی 57.00
58 58 58 59 60
رتبه فساد مالی 42.00
41 41 41 40 39
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.90
103 106 104 105 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
0.5 0.6 0.3 -0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90
2.2 2.9 2.7 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 167438.00
166398 167225 171624 166885 179609
درآمد قابل تصرف شخص 225629.00
236000 196000 227000 197000 241000
پس انداز های شخصی 10.28
16 -1 15 -1.7 12
تسهیلات اعتباری خریدار 646733656.00
658000000 661000000 665000000 671000000 727000000
اعتبار بخش خصوصی 1194731.00
1260000 1290000 1330000 1360000 1650000
نرخ وام بانکی 1.28
1.28 1.28 1.28 1.53 2.03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.80
61.5 61.5 61.5 60.8 60
بدهی خانوار به درآمد 102.65
95.1 95.1 95.1 91.5 85
قیمت گازوئیل 1.57
1.53 1.44 1.36 1.28 0.89
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 17.10
9.5 4.4 2.5 1.9 2.1
شاخص مسکن 1566.60
1585 1605 1645 1678 1832
میزان قبول وام های رهنی 27945.00
29980 30200 21500 29100 25100
فروش خانه جدید 7.04
8.25 7.51 6.12 8.15 11.51
فروش خانه موجود 32.54
37.25 32.56 28.15 36.22 34.65
خانه های مسکونی نوساز 0.27
0.66 0.51 0.75 0.99 1.64
نرخ مالکیت مسکن 77.80
77.2 77.2 77.2 76.9 76.4
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25
36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90
29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35
6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 8.43
15.59 21.5 9.99 7.54 13.95
بارش 17.30
50.1 28.18 67.31 56.73 51.68