اسپانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4
نرخ بیکاری 17.22 16.4 16.2 16 15.8 13.2
نرخ تورم 1.80 1.9 2 2.1 2 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -2099000.00 -2400000 -500000 -1000000 -1816935 -1800000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.40 97.2 95.5 95.5 95.5 89.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 10193.70 10100 9990 9890 9790 8670
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.64 1.75 1.76 1.78 1.8 1.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.9 2.8 2.7 2.5 2
تولید ناخالص داخلی 1232.09 1320 1340 1380 1173 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287262.00 291000 294000 295000 294003 316000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57923.00 60100 59417 59668 59832 67600
تولید ناخالص داخلی سرانه 31449.55 31600 32200 32200 32200 33400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33261.08 34000 34100 34300 34096 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6705.00 6460 6572 6537 6504 6910
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14769.00 14200 15272 15416 15581 16900
تولید ناخالص داخلی از ساخت 37071.00 34490 37248 37230 37197 37500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48152.00 49760 48056 48008 47948 53400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 192239.00 209330 195222 196040 196666 228230
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61181.00 66510 61812 61889 61926 76600
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 17.22 16.4 16.2 16 15.8 13.2
افراد شاغل 18813.30 18760 18720 18780 19205 19480
افراد بیکار 3410.18 3510 3480 3440 3213 3250
تغییر نرخ بیکاری 27.86 -41.9 -42.7 -100 5.58 -21.1
قسمت مدت زمان اشتغال 2870.10 2950 2844 2843 2839 3410
استخدام تمام وقت 15943.20 15820 15965 16183 16206 17200
نرخ بیکاری بلند مدت 8.60 8.2 7.9 7.7 7.31 5.7
نرخ بیکاری جوانان 38.70 37 36 35 38.72 30
بهره وری 105.70 110 103 105 111 116
هزینه های کار 101.70 105 98.1 103 96.61 114
پست های خالی شغلی 44.80 38.56 56.51 61.19 65.67 115
دستمزد 1942.01 2068 1833 1957 1800 2699
حداقل دستمزد 825.65 826 850 873 876 845
جمعیت 46.53 46.53 46.56 46.56 46.56 47.21
سن بازنشستگی زنان 65.42 65.42 65.44 65.45 65.47 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.42 65.42 65.44 65.45 65.47 65.83
تغییر اشتغال 0.90 0.6 0.6 0.5 0.69 0.4
نرخ اشتغال 62.04 61.8 61.9 62 61.85 63.4
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2110.00 2160 2058 2057 2056 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 876.00 889 860 860 860 940
نرخ مشارکت نیروی کار 58.84 60 60.1 60.2 58.71 63
هزینه زندگی خانواده 1048.90 1660 1006 1006 1006 1840
هزینه زندگی انفرادی 870.70 920 835 835 835 1200
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.80 1.9 2 2.1 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.4 0.3 0.36 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.83 106 108 110 102 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.74 106 108 110 102 126
قیمت مصرف کننده اصلی 101.03 107 109 111 101 127
اندازه اصل تورم 1.20 1.4 1.3 1.5 1.6 2.1
قیمت تولید 108.20 117 119 119 108 137
تغییر قیمت تولید کننده 3.20 3.4 3.8 3.6 3.2 2.4
قیمت صادرات 109.20 109 110 110 108 118
قیمت واردات 103.50 108 109 109 102 111
تورم مواد غذایی 1.20 1.4 2.2 2.3 2.5 2.6
CPI مسکن آب و برق 103.11 103 103 103 103 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.32 110 112 114 104 127
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.08 0.02 0.12 -0.09 1.25
عرضه پول M1 876075.00 871000 878774 877324 875843 1221000
عرضه پول M2 1141735.00 1420000 1151233 1151130 1150423 2200000
عرضه پول M3 1196090.00 1500000 1198599 1196856 1195193 2270000
ترازنامه بانک 2683.10 3080 3207 3388 3470 4060
ذخایر ارزی 56102.19 55698 55138 54557 53983 49342
وام به بخش خصوصی 474988.00 571000 437713 437713 437713 635000
ترازنامه بانک مرکزی 670109.00 584000 676031 673451 669668 774000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 207.94 192 191 190 194 179
میزان رشد وام 1.20 1.5 1.6 1.7 1.84 2.2
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -2099000.00 -2400000 -500000 -1000000 -1816935 -1800000
صادرات 22189000.00 20800000 22800000 23000000 22982459 21800000
واردات 24287800.00 23200000 23300000 24000000 24607171 23600000
حساب جاری 2977.00 3250 1911 1692 1487 3640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8
رابطه مبادله 105.40 104 105 106 104 114
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1197.00 2390 2086 2080 2079 2320
گردش سرمایه 7921.00 1195 1249 786 371 -991
حواله 3195.00 3698 2827 3154 2831 3899
ورود توریست 10426.03 3940 1400 4900 6500 5150
ذخایر طلا 281.58 282 286 289 291 282
بدهی خارجی 1924551000.00 1935851000 1949936000 1954130000 1943633235 2031138000
تولید نفت خام 3.00 3 3 3 3.63 3
درآمد گردشگری 7807.00 3906 2547 2863 3148 3076
شاخص تروریسم 1.20 1.2 1.2 1.2 1.22 1.2
فروش اسلحه 483.00 912 871 830 790 734
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 99.40 97.2 95.5 95.5 95.5 89.4
بودجه دولت -4.50 -3.2 -2.5 -2.5 -2.5 -1.1
ارزش بودجه دولت -21502.00 -28600 -8500 -20800 -19787 -26400
هزینه های دولت 53081.00 54400 53300 53342 53352 56600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 41.8 41.6 41.2 40.55 40.6
بدهی های دولت 1137852716.00 1145000000 1158000000 1161000000 1159747181 1231000000
درخواست پناهندگی 2350.00 1420 950 1250 2259 1090
مخارج نظامی 14993.60 15268 15287 15306 15325 15520
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.10 -1.2 -0.6 -0.3 -1.9 -4
شاخص PMI خدمات 56.70 54.4 55.2 55.4 54.92 52.4
شاخص PMI تولید 54.30 53.4 54 54.5 52.97 53.2
تولید صنعتی 1.80 2.7 2.8 2.8 1.21 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 -0.2 0.5 -0.3 0.07 0.2
تولید صنعتی 2.30 3 2.9 2.7 1.36 2.4
استفاده از ظرفیت 79.07 78.3 78.83 78.78 78.66 79.6
میزان سفارشات جدید 3.00 -4 -2 -1 -4.02 4
تغییرات موجودی انبار 1483.00 900 828 809 752 670
ورشکستگی 1457.00 890 1306 1328 1314 647
مجموع فروش خودرو 83291.00 94200 90796 90973 90709 115500
تولید خودرو 558.00 1750 1620 1548 1494 1930
ثبت خودرو 111843.00 99800 108588 108103 107614 109800
تولید سیمان 1380.98 1120 1519 1561 1601 1660
شاخص رقابتی 4.70 4.68 4.76 4.76 4.68 4.82
رتبه رقابتی 34.00 32 31 31 33 29
سفارشات کارخانه 4.60 2.97 2.53 2.3 2.16 1.9
آسانی کسب و کار 32.00 31 30 30 44 28
تولید الکتریسیته 23038.00 22900 23677 23744 23736 23700
شاخص فساد مالی 58.00 59 60 60 57 62
رتبه فساد مالی 41.00 40 39 39 37 37
تولید فولاد 1092.00 980 1177 1182 1188 1260
استخراج معدن 8.60 -2.2 -0.2 0.3 -1.7 1.5
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.20 105 106 104 97.66 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 -0.7 0.6 -0.4 0.04 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 2.3 2.2 2.1 1.21 1.9
هزینه های مصرف کننده 164600.00 174000 168262 169083 169749 190000
درآمد قابل تصرف شخص 227733.00 201000 197024 228943 196951 217000
پس انداز های شخصی 14.75 14 -1 15 2.42 12
تسهیلات اعتباری خریدار 648282649.00 634000000 636000000 638000000 623753642 727000000
اعتبار بخش خصوصی 1218541.00 1180000 1190000 1210000 714171 1650000
نرخ وام بانکی 1.28 2 2 2.1 2.17 3.36
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.40 47.71 47.71 47.71 47.71 47.71
بدهی خانوار به درآمد 107.16 103 102 101 97.38 95
قیمت گازوئیل 1.42 1.26 1.28 1.29 1.39 1.38
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز -0.40 0.6 0.9 1 -0.18 2.1
شاخص مسکن 1530.00 1562 1571 1585 1549 1832
فروش خانه موجود 33.89 34.22 35.32 36.92 33.94 45.76
خانه های مسکونی نوساز 0.49 1.02 1.12 1.25 3.07 2.11
نرخ مالکیت مسکن 77.80 78 77.8 77.8 78.73 76.4
میزان قبول وام های رهنی 24863.00 24300 27096 27645 27820 32900
فروش خانه جدید 7.40 6.85 6.94 7.02 8.26 12.5
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25.96 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45.06 45 45.79 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 20.56 20.56 20.56 20.56 19.63
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.28 36.25 36.25 36.32 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.93 29.94 29.95 29.96 30.12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.34 6.35