شاخص یاب

اسپانیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4
نرخ بیکاری 15.30 15.1 15.1 14.9 14.7 13.2
نرخ تورم 2.20 2.3 2 2.3 2.4 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -3247700.00 -2400000 -2100000 -1400000 -1500000 -1800000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30 95.5 95.5 92.6 92.6 89.4
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 9590.40
9428 9323 9220 9117 8719
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.51
1.45 1.5 1.55 1.6 1.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.6 0.6 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
2.7 2.5 2.6 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 1311.32
1420 1420 1510 1510 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 299267.00
296114 303612 305772 306150 317739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63383.00
60988 62809 63284 64841 65731
تولید ناخالص داخلی سرانه 32405.75
32900 32900 33600 33600 34100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272.36
34800 34800 35400 35400 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8049.00
7609 8123 8298 8234 8501
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16276.00
15513 16044 16462 16650 16791
تولید ناخالص داخلی از ساخت 39353.00
38543 39911 39775 40258 41768
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49137.00
49075 50131 50380 50267 52463
تولید ناخالص داخلی از خدمات 197230.00
197166 201050 202585 201766 210404
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 63834.00
63432 64453 64811 65302 67452
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 15.30
15.1 15.1 14.9 14.7 13.2
افراد شاغل 19344.10
19410 19650 19700 19810 20280
افراد بیکار 3270.09
3000 2890 2750 2670 2500
تغییر نرخ بیکاری 47.05
29.5 -50.8 -38.6 -88.6 -32.1
قسمت مدت زمان اشتغال 2899.70
2860 2930 2890 2860 2880
استخدام تمام وقت 16444.30
16550 16720 16810 16950 17400
نرخ بیکاری بلند مدت 7.00
6 5.9 5.5 5.2 4.7
نرخ بیکاری جوانان 33.40
34.3 33.8 33.4 32.9 27
بهره وری 104.50
113 112 105 108 116
هزینه های کار 98.30
97.5 106 99.8 104 112
پست های خالی شغلی 35.43
48.6 42.5 58.2 60.1 51
دستمزد 1951.81
1820 2050 1845 1995 2100
حداقل دستمزد 858.55
859 859 880 880 920
جمعیت 46.66
46.66 46.66 46.89 46.89 47.21
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.5 65.67 65.67 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.5 65.67 65.67 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.80
60.5 61 61.2 61.5 63
هزینه زندگی خانواده 1100.00
1150 1150 1200 1200 1270
هزینه زندگی انفرادی 810.00
950 950 1080 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980.00
2220 2220 2310 2310 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927.00
900 900 950 950 990
تغییر اشتغال 0.70
0.6 0.5 0.5 0.6 0.4
نرخ اشتغال 63.53
63.4 63.6 63.7 63.8 65
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.3 2 2.3 2.4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.6 0.3 0.3 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.38
106 108 110 107 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.78
104 105 105 107 110
قیمت مصرف کننده اصلی 101.84
102 103 103 104 107
اندازه اصل تورم 0.80
1.2 1.4 1.6 1.5 1.9
قیمت تولید 104.90
104 105 104 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 4.60
2.6 2.2 2.1 2 2.4
قیمت صادرات 112.80
112 112 114 115 118
قیمت واردات 112.20
107 108 108 109 114
تورم مواد غذایی 2.00
2.3 2.2 1.9 1.7 2.2
CPI مسکن آب و برق 107.41
105 108 106 108 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.11
107 108 108 112 113
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 0.37
عرضه پول M1 960686.00
925000 932000 938000 948000 1021000
عرضه پول M2 1168097.00
1330000 1410000 1470000 1540000 1980000
عرضه پول M3 1212839.00
1440000 1510000 1590000 1650000 2120000
ترازنامه بانک 2701.60
2890 2940 3200 3280 4060
ذخایر ارزی 58572.87
58619 58841 58890 58932 58994
وام به بخش خصوصی 454577.00
489000 495000 501000 507000 545000
میزان رشد وام 1.00
1.5 1.4 1.6 1.7 2.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200.10
191 191 185 185 179
ترازنامه بانک مرکزی 730825.00
718000 725000 729000 732000 745000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3247700.00
-2400000 -2100000 -1400000 -1500000 -1800000
صادرات 24354883.87
23800000 22500000 27900000 25100000 23700000
واردات 27602500.00
26200000 24600000 29300000 26600000 25500000
حساب جاری 490.00
2500 2800 1150 2500 3640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90
1.1 1.1 1 1 0.8
رابطه مبادله 100.50
105 104 106 106 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17079.00
-1600 2450 2200 2900 2320
گردش سرمایه 5767.00
2200 7500 -1900 2100 4400
حواله 3308.00
2420 3620 2750 3240 3890
ورود توریست 9979.78
8950 4120 5420 9150 6150
ذخایر طلا 281.60
282 282 282 282 282
درآمد گردشگری 5328.00
6980 3220 3820 6720 4050
شاخص تروریسم 1.70
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
فروش اسلحه 814.00
909 868 826 785 794
بدهی خارجی 1957442000.00
1961960000 1975330000 1986403000 1991502000 2031138000
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.30
95.5 95.5 92.6 92.6 89.4
بودجه دولت -3.10
-2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.1
ارزش بودجه دولت -18080.00
-18200 -28200 -7900 -18400 -26400
هزینه های دولت 54951.00
54652 55480 55853 56215 58062
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.00
41.2 41.2 40.9 40.9 41
بدهی های دولت 1160613351.00
1167000000 1174000000 1183000000 1189000000 1231000000
مخارج نظامی 15686.00
14821 14689 14856 15022 14774
درخواست پناهندگی 3800.00
2120 1620 1400 2050 1090
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -4.30
-2.6 0.5 1 0.8 -4
شاخص PMI خدمات 52.70
55.2 54.8 54.4 54 53.4
شاخص PMI تولید 53.00
55 55.2 54.6 54.4 53.2
تولید صنعتی 0.50
2.9 2.5 3.2 3 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30
-0.2 0.4 0.6 -0.4 0.2
تولید صنعتی 1.70
2.8 2.7 2.4 2.5 2.4
استفاده از ظرفیت 79.50
80.5 80.5 80.6 80.7 81.2
تغییرات موجودی انبار 1862.00
1406 1357 1314 1257 1133
ورشکستگی 1610.00
890 1210 1120 1250 850
مجموع فروش خودرو 107692.00
85900 105600 129800 137800 119500
تولید خودرو 2224.00
2250 1500 2700 2400 1900
ثبت خودرو 153732.00
118500 121400 107200 115400 149800
سرعت اینترنت 15487.07
17812 18253 18286 18755 20317
آدرس های IP 14575619.00
14347767 14569036 14779791 14691201 15004114
استخراج معدن -5.90
5.1 3.2 2.2 2 1.5
تولید فولاد 1200.00
1320 1020 1450 1340 1260
شاخص رقابتی 4.70
4.7 4.7 4.76 4.76 4.82
رتبه رقابتی 34.00
34 34 33 34 32
سفارشات کارخانه 2.70
4.2 4 3.8 3.6 3.2
آسانی کسب و کار 28.00
27 27 26 26 25
تولید الکتریسیته 23314.00
21900 25400 22800 24100 25600
شاخص فساد مالی 57.00
58 58 59 59 60
رتبه فساد مالی 42.00
41 41 40 40 39
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.40
103 102 103 104 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40
0.6 0.3 -0.4 0.6 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40
2.9 2.7 2.5 2.7 2.2
هزینه های مصرف کننده 170505.00
167225 171624 173547 174427 179609
درآمد قابل تصرف شخص 198065.00
196000 227000 197000 244000 241000
پس انداز های شخصی -4.18
-1 15 -1.7 15 12
تسهیلات اعتباری خریدار 646057957.00
661000000 665000000 671000000 677000000 727000000
اعتبار بخش خصوصی 1189099.00
1290000 1330000 1360000 1410000 1650000
نرخ وام بانکی 1.22
1.22 1.22 1.22 1.22 1.97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.30
61.5 61.5 60.8 60.8 60
بدهی خانوار به درآمد 103.09
95.1 95.1 91.5 91.5 85
قیمت گازوئیل 1.58
1.61 1.52 1.44 1.36 1.07
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 1.80
5.1 4.5 3.2 2.8 2.1
شاخص مسکن 1587.90
1605 1645 1678 1695 1832
میزان قبول وام های رهنی 30600.00
30200 21500 29100 30200 25100
فروش خانه جدید 7.78
7.51 6.12 8.15 8.45 11.51
فروش خانه موجود 38.12
32.56 28.15 36.22 38.78 34.65
خانه های مسکونی نوساز 0.89
0.51 0.75 0.99 1.09 1.64
نرخ مالکیت مسکن 77.10
77.2 77.2 76.9 76.9 76.4
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 43 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25
36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90
29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35
6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 8.43
21.5 9.99 7.54 17.32 13.95
بارش 17.30
28.18 67.31 56.73 49.39 51.68