شاخص یاب

سودان جنوبی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 154 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2017-12
نرخ تورم 33.5 2018-11
موازنه تجاری -2050 2016-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.9 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 745 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1570 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 2016-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 12.58 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 33.5 2018-11
تورم مواد غذایی 36.1 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6124 2018-11
CPI مسکن آب و برق 5152 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5061 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 4.6 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2050 2016-12
صادرات 6279 2016-12
واردات 8330 2016-12
شاخص تروریسم 6.82 2016-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 2016-12
مخارج نظامی 59.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 2016-12
شاخص فساد مالی 12 2017-12
رتبه فساد مالی 179 2017-12
آسانی کسب و کار 185 2018-12