شاخص یاب

سودان جنوبی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 150 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.9 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 میلیون - SSP 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 745 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 میلیون - SSP 2016-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 12.58 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 49.1 % 2018-09
تورم مواد غذایی 43.9 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5853 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 6559 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5468 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -7.8 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2050 SSP - میلیون 2016-12
صادرات 6279 میلیون - SSP 2016-12
واردات 8330 میلیون - SSP 2016-12
شاخص تروریسم 6.82 2016-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 میلیون - SSP 2016-12
مخارج نظامی 59.5 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 میلیون - SSP 2016-12
شاخص فساد مالی 12 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 179 2017-12
آسانی کسب و کار 185 2018-12