سودان جنوبی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 125 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.3 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 9.02 USD - میلیارد 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1974 میلیون - SSP 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 745 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1808 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23007 میلیون - SSP 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12 % 2008-12
جمعیت 12.23 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 155 % 2017-07
تورم مواد غذایی 124 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 3688 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1984 نقاط شاخص 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -105 SSP Million 2015-12
صادرات 7465 میلیون - SSP 2015-12
واردات 7570 میلیون - SSP 2015-12
شاخص تروریسم 6.5 2015-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 5971 میلیون - SSP 2015-12
مخارج نظامی 525 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 27.2 میلیون - SSP 2015-12
شاخص فساد مالی 11 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 175 2016-12
آسانی کسب و کار 186 2016-12