سودان جنوبی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 136 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.02 USD - میلیارد 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378 میلیون - SSP 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 745 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1808 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921 میلیون - SSP 2016-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 12.23 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 161 % 2018-03
تورم مواد غذایی 111 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7298 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3262 نقاط شاخص 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2050 SSP - میلیون 2016-12
صادرات 6279 میلیون - SSP 2016-12
واردات 8330 میلیون - SSP 2016-12
شاخص تروریسم 6.82 2016-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 8381 میلیون - SSP 2016-12
مخارج نظامی 59.5 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.9 میلیون - SSP 2016-12
شاخص فساد مالی 12 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 179 2017-12
آسانی کسب و کار 187 2017-12