سودان جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 129.21 125 124 123 121 107
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.10 4.9 5.4 5.4 -2.4 6.66
تولید ناخالص داخلی 9.02 14.2 13.97 13.75 13.52 19.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1716 1717 1718 1720 2324
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30 630 868 887 906 750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1808.20 2059 2106 2152 2199 2565
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 34278 32375 30473 28570 15218
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جمعیت 12.23 13.5 14.5 14.5 14.5 15
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 165.00 352 431 391 420 460
تورم مواد غذایی 124.70 82 71 51 45 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4127.66 4246 4258 4215 4161 3680
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2790.09 1766 1815 1762 1737 1484
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -2050.40 -600 -420 -420 -420 -320
صادرات 6278.70 9771 10079 10386 10693 11268
واردات 8329.70 9231 9329 9428 9526 9736
شاخص تروریسم 6.50 5.54 5.4 5.25 5.11 4.25
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
مخارج نظامی 524.80 1352 1343 1334 1325 1285
هزینه های دولت 8381.30 4800 4721 4643 4565 5210
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 187.00 186 186 186 186 186
تغییرات موجودی انبار 7.90 2.67 5.11 7.55 9.99 17.16
شاخص فساد مالی 11.00 15 15 14 14 14
رتبه فساد مالی 175.00 167 168 169 170 170