شاخص یاب

سودان جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 150.79
149 149 150 150 152
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30
5.4 6 6 6 6.66
تولید ناخالص داخلی 2.90
1 1 1 1 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70
1452 1460 1460 1539 1642
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30
900 950 950 950 1000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1569.89
2000 2100 2100 2100 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10
24159 24296 24296 25608 27314
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جمعیت 12.58
14.5 13 13.08 13.16 15
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 49.10
110 90 70 50 25
تورم مواد غذایی 43.90
100 80 60 40 15
نرخ تورم (ماهانه) -7.80
4.52 1.27 0.94 0.94 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5853.20
9455 12063 10661 8914 15364
CPI مسکن آب و برق 6558.98
5649 5865 5787 5795 5792
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5467.52
6155 5503 8421 8209 10002
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -2050.40
-420 -2649 -2659 -2670 -320
صادرات 6278.70
5495 5471 5447 5423 4514
واردات 8329.70
8134 8120 8106 8093 7552
شاخص تروریسم 6.82
6.82 6.82 6.82 6.82 6.82
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
مخارج نظامی 59.50
115 118 121 124 131
هزینه های دولت 8381.30
8834 8884 8884 9364 9988
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
آسانی کسب و کار 185.00
186 187 187 188 187
تغییرات موجودی انبار 7.90
2.67 5.11 7.55 9.99 13.94
شاخص فساد مالی 12.00
12 12 12 12 12
رتبه فساد مالی 179.00
179 179 179 179 179