سودان جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 125.49 123 122 121 119 106
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.30 4.9 4.9 5.4 5.4 6.66
تولید ناخالص داخلی 9.02 14.73 16.55 16.43 16.31 19.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1974.20 3517 4043 3938 3834 3042
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30 630 630 68.46 86.1 750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1808.20 512 123 166 209 -1560
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23007.40 14196 11864 13071 14279 9027
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 12.00 12 12 12 12 12
جمعیت 12.23 14.5 14.5 14.5 14.5 14.14
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 154.60 874 756 396 400 460
تورم مواد غذایی 123.90 406 408 398 399 400
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 3688.20 3595 3621 3576 3513 2902
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1983.58 2090 1766 1815 1762 1484
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -104.70 -600 -600 -420 -420 -320
صادرات 7465.30 -3573 -7504 -6448 -5391 -15428
واردات 7570.00 5085 4467 4941 5415 2455
شاخص تروریسم 6.50 5.59 5.54 5.4 5.25 4.25
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
مخارج نظامی 524.80 1154 1115 1094 1073 1041
هزینه های دولت 5970.80 4847 4608 4705 4802 5336
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 186.00 186 186 186 186 186
تغییرات موجودی انبار 27.20 56.89 60.01 61.15 62.3 111
شاخص فساد مالی 11.00 15 15 15 14 14
رتبه فساد مالی 175.00 168 167 168 169 169