شاخص یاب

سودان جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 148.26
147 147 148 148 150
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30
5.4 5.4 6 6 6.66
تولید ناخالص داخلی 2.90
1 1 1 1 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70
1452 1452 1460 1460 1642
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30
900 900 950 950 1000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1569.89
2000 2000 2100 2100 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10
24159 24159 24296 24296 27314
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جمعیت 12.58
14.5 14.5 13 13.08 15
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 122.90
126 110 90 70 25
تورم مواد غذایی 125.70
130 100 80 60 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6445.62
9011 9455 12063 10661 15364
CPI مسکن آب و برق 6294.26
6247 5683 5852 5827 5830
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5121.18
4967 6155 5503 8421 10002
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2050.40
-2638 -2637 -2649 -2659 -3038
صادرات 6278.70
5531 5495 5471 5447 4514
واردات 8329.70
8169 8134 8120 8106 7552
شاخص تروریسم 6.82
5.14 4.87 4.53 4.19 0
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
مخارج نظامی 59.50
141 115 118 121 131
هزینه های دولت 8381.30
8834 8834 8884 8884 9988
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 187.00
186 186 186 186 186
تغییرات موجودی انبار 7.90
4.14 2.67 5.11 7.55 13.94
شاخص فساد مالی 12.00
13 13 13 13 13
رتبه فساد مالی 179.00
172 172 172 172 172