سودان جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 131.47
140 151 163 176 239
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.10
5.4 5.4 -2.47 5.4 6.66
تولید ناخالص داخلی 9.02
13.67 13.85 14.02 14.2 19.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70
2238 2064 1890 1716 2324
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30
890 876 863 700 750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1808.20
2160 2126 2093 2059 2565
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10
26592 25919 25246 24573 21767
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جمعیت 12.23
14.5 14.5 14.5 14.5 15
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 117.70
90 70 50 50 20.25
تورم مواد غذایی 110.70
71 51 45 25 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4631.81
4750 4860 4885 4861 4036
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2767.31
2758 2724 2652 2592 1966
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -2050.40
-420 -420 -420 -420 -320
صادرات 6278.70
10884 10513 10142 9771 11268
واردات 8329.70
9663 9519 9375 9231 9736
شاخص تروریسم 6.82
5.67 5.41 5.14 4.87 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
مخارج نظامی 524.80
1169 1230 1291 1352 1285
هزینه های دولت 8381.30
8350 8185 8020 7855 5072
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
آسانی کسب و کار 187.00
186 186 186 186 186
تغییرات موجودی انبار 7.90
7.08 5.61 4.14 2.67 17.16
شاخص فساد مالی 11.00
14 14 15 15 14
رتبه فساد مالی 175.00
172 170 168 167 170