سودان جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 136.13
135 137 138 140 148
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.10
5.4 5.4 5.4 6 6.66
تولید ناخالص داخلی 9.02
13.85 14.02 14.2 13.5 19.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70
1452 1452 2036 1460 2302
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30
876 700 700 710 750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1808.20
900 512 123 -1560 -1389
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10
24159 24159 33871 24296 38294
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جمعیت 12.23
14.5 14.5 14.5 12.65 15
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 161.20
70 50 50 40.4 20.25
تورم مواد غذایی 110.70
51 45 25 20 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7298.46
5655 5981 6303 8914 9474
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 3262.42
2004 3296 4103 4067 6168
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -2050.40
2308 1973 2477 1959 2857
صادرات 6278.70
10513 10142 9771 10079 10408
واردات 8329.70
8205 8169 8134 8120 7552
شاخص تروریسم 6.82
5.41 5.14 4.87 4.53 0
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
مخارج نظامی 59.50
1230 1291 1352 1343 1374
هزینه های دولت 8381.30
8834 8834 12385 8884 14003
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
آسانی کسب و کار 187.00
186 186 186 186 186
تغییرات موجودی انبار 7.90
5.61 4.14 2.67 5.11 13.94
شاخص فساد مالی 12.00
13 13 13 13 13
رتبه فساد مالی 179.00
172 172 172 172 172