کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
نرخ بیکاری 3.6 2018-01
نرخ تورم 1 2018-01
نرخ بهره 1.5 2018-01
موازنه تجاری 3700 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1084 2018-02
بازار سهام 2414 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.8 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1411 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 391622 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 412381 KRW - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123733 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 25459 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34986 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7071 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17608 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111485 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 545 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23378 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 207249 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13176 KRW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7770 KRW - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2018-01
افراد شاغل 26922 هزار 2018-01
افراد بیکار 1009 هزار 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 % 2018-01
هزینه های کار 146 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 93.2 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 3575612 KRW / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 7530 KRW / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 3874983 KRW / ماه 2017-09
جمعیت 50.8 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 60.2 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 8.6 % 2018-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 % 2018-01
قیمت صادرات 84.27 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 82.96 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -0.3 % 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 1.64 % 2018-02
عرضه پول M0 96842800 KRW - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 825864 KRW - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 2518809 KRW - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 3539245 KRW - میلیارد 2017-12
ذخایر ارزی 395750 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 7886117 KRW - صد میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 1.56 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 470585 KRW - میلیارد 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 7153 USD - صدها نفر از میلیون ها 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3700 USD - میلیون 2018-01
صادرات 49210 USD - میلیون 2018-01
واردات 45489 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری 4090 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 % 2016-12
بدهی خارجی 409127 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 6316 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9361000 هزار تومان 2017-12
درآمد گردشگری 1071100 USD - میلیون 2017-10
ورود توریست 1134068 2017-12
ذخایر طلا 104 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 534 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 29177 KRW - میلیارد 2017-11
هزینه های دولت 58383 KRW - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 375562 KRW - میلیارد 2017-11
هزینه های مالی 346385 KRW - میلیارد 2017-11
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.3 % 2015-12
مخارج نظامی 37265 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 77 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 50.7 2018-01
تولید صنعتی -6 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2017-12
تولید صنعتی -6.6 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 114 نقاط شاخص 2017-12
میزان سفارشات جدید 8651104 KRW - میلیون 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1451 KRW - میلیارد 2017-12
ورشکستگی 33 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
ثبت خودرو 140284 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم 134 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 28554 KBps 2017-03
آدرس های IP 25814048 IP 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
تولید سیمان 5221 هزاران تن 2017-12
شاخص همزمان 127 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 5.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 53 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 52 2016-12
آسانی کسب و کار 4 2017-12
تولید الکتریسیته 23354 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -10.3 % 2017-12
تولید فولاد 6124 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 188603 KRW - میلیارد 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 1632614 KRW - میلیارد 2016-12
پس انداز های شخصی 9.3 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1419128 KRW - میلیارد 2017-09
نرخ وام بانکی 3.62 % 2017-12
قیمت گازوئیل 1.46 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.8 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-01
سفارشات ساخت و ساز 10465297 KRW - میلیون 2017-12
میزان ساخت و ساز -2.9 % 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 35.9 mm 2015-12
درجه حرارت 1.64 celsius 2015-12