کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 3.7 2017-09
نرخ تورم 2.1 2017-09
نرخ بهره 1.25 2017-10
موازنه تجاری 13800 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1131 2017-10
بازار سهام 2490 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.47 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1411 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386582 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 399159 KRW - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124688 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 25459 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34986 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7082 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17799 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 110490 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 599 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23152 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 204205 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12774 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7482 KRW - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2017-09
افراد شاغل 26599 هزار 2017-09
افراد بیکار 1022 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 % 2017-09
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 97.6 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 3332086 KRW / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 6470 KRW / ساعت 2017-01
دستمزد در تولید 3589196 KRW / ماه 2017-06
جمعیت 50.8 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 61.3 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 9.4 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 % 2017-08
قیمت صادرات 86.58 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 82.62 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.3 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 1.42 % 2017-10
عرضه پول M0 91500600 KRW - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 808058 KRW - میلیارد 2017-08
عرضه پول M2 2479606 KRW - میلیارد 2017-08
عرضه پول M3 3481306 KRW - میلیارد 2017-08
ذخایر ارزی 384670 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 7788424 KRW - صد میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.56 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 477250 KRW - میلیارد 2017-08
سرمایه گذاری سهام خارجی 7129 USD - صدها نفر از میلیون ها 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13800 USD - میلیون 2017-09
صادرات 55100 USD - میلیون 2017-09
واردات 41400 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 6061 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 % 2016-12
بدهی خارجی 407341 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 106 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 9103 USD - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3991000 هزار تومان 2017-09
درآمد گردشگری 1360100 USD - میلیون 2017-08
ورود توریست 1103506 2017-08
ذخایر طلا 104 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
فروش اسلحه 534 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 16089 KRW - میلیارد 2017-07
هزینه های دولت 56774 KRW - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 251480 KRW - میلیارد 2017-07
هزینه های مالی 235390 KRW - میلیارد 2017-07
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.3 % 2015-12
مخارج نظامی 37265 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 83 2017-09
شاخص PMI تولید 50.6 2017-09
تولید صنعتی 2.7 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2017-08
تولید صنعتی 2.9 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 114 نقاط شاخص 2017-08
میزان سفارشات جدید 5368550 KRW - میلیون 2017-08
تغییرات موجودی انبار 263 KRW - میلیارد 2017-06
ورشکستگی 33 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
ثبت خودرو 137706 ماشین 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 133 نقاط شاخص 2017-08
تولید سیمان 4432 هزاران تن 2017-08
شاخص همزمان 126 نقاط شاخص 2017-08
شاخص رقابتی 5.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 53 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 52 2016-12
آسانی کسب و کار 5 2016-12
تولید الکتریسیته 23629 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن -20.8 % 2017-08
تولید فولاد 6160 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 185090 KRW - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 1632614 KRW - میلیارد 2016-12
پس انداز های شخصی 9.3 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1388291 KRW - میلیارد 2017-06
نرخ وام بانکی 3.43 % 2017-08
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2017-09
سفارشات ساخت و ساز 7109709 KRW - میلیون 2017-08
میزان ساخت و ساز 8.1 % 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 16.76 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.4 % 2015-12