شاخص یاب

کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ بیکاری 3.9 2018-10
نرخ تورم 2 2018-10
نرخ بهره 1.5 2018-10
موازنه تجاری 6552 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1120 2018-11
بازار سهام 2092 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.22 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1531 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400235 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص ملی 406054 KRW - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 117825 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6932 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16285 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116975 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 502 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24177 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211761 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13200 KRW - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7884 KRW - میلیارد 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-10
افراد شاغل 26837 هزار 2018-10
افراد بیکار 1100 هزار 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 % 2018-10
هزینه های کار 96.5 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 109 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 3457189 KRW / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 7530 KRW / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 3692181 KRW / ماه 2018-06
جمعیت 51.45 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.2 % 2018-10
نرخ بیکاری جوانان 8.5 % 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-09
قیمت صادرات 88.32 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 92.06 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 5.6 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 1.8 % 2018-11
عرضه پول M0 103503900 KRW - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 846035 KRW - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 2646433 KRW - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 3734951 KRW - میلیارد 2018-09
ذخایر ارزی 402750 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 8260318 KRW - صد میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 1.67 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 497407 KRW - میلیارد 2018-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 7303 USD - صدها نفر از میلیون ها 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6552 USD - میلیون 2018-10
صادرات 54972 USD - میلیون 2018-10
واردات 48421 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری 10831 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
بدهی خارجی 440544 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97.1 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 9802 USD - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3448981 هزار تومان 2018-09
درآمد گردشگری 1356500 USD - میلیون 2018-09
ورود توریست 1278604 2018-09
ذخایر طلا 104 تن 2018-09
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 587 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 14031 KRW - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 60585 KRW - میلیارد 2018-09
درآمدهای دولت 339609 KRW - میلیارد 2018-09
هزینه های مالی 325578 KRW - میلیارد 2018-09
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 % 2016-12
مخارج نظامی 37560 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 71 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 51 2018-10
تولید صنعتی -8.4 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.5 % 2018-09
تولید صنعتی -8.9 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2018-09
میزان سفارشات جدید 9327988 KRW - میلیون 2018-09
تغییرات موجودی انبار -1354 KRW - میلیارد 2018-09
ورشکستگی 39 بانک اطلاعات شرکتها 2018-10
ثبت خودرو 131112 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2018-09
سرعت اینترنت 28554 KBps 2017-03
آدرس های IP 25814048 IP 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-09
شاخص رقابتی 78.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 51 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2018-12
تولید الکتریسیته 23309 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -13.8 % 2018-08
تولید فولاد 5853 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.5 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 191730 KRW - میلیارد 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 KRW - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1493156 KRW - میلیارد 2018-06
نرخ وام بانکی 3.61 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.48 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.2 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-10
سفارشات ساخت و ساز 4757267 KRW - میلیون 2018-09
میزان ساخت و ساز -16.6 % 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 35.9 mm 2015-12
درجه حرارت 1.64 celsius 2015-12