کره جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 3.6 2017-07
نرخ تورم 2.2 2017-07
نرخ بهره 1.25 2017-07
موازنه تجاری 10646 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1131 2017-08
بازار سهام 2365 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.3 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1411 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386565 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 386472 KRW - میلیارد 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125111 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 25459 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34986 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7082 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17799 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 110582 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 599 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23152 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 204205 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12774 KRW - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7482 KRW - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2017-07
افراد شاغل 26511 هزار 2017-07
افراد بیکار 978 هزار 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 63.7 % 2017-07
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 97.6 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 3623535 KRW / ماه 2017-03
حداقل دستمزد 6470 KRW/Hour 2017-01
دستمزد در تولید 4051306 KRW / ماه 2017-03
جمعیت 50.8 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 61.5 % 2017-07
نرخ بیکاری جوانان 9.2 % 2017-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.8 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2017-07
قیمت صادرات 85.22 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 79.92 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 5.6 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.81 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 1.36 % 2017-08
عرضه پول M0 90509300 KRW - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 807658 KRW - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 2457220 KRW - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 3444733 KRW - میلیارد 2017-06
ذخایر ارزی 383760 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 7709886 KRW صد Million 2017-07
نرخ بهره سپرده 1.8 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 475882 KRW - میلیارد 2017-06
سرمایه گذاری سهام خارجی 6638 USD صدs of Millions 2017-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 10646 USD - میلیون 2017-07
صادرات 48848 USD - میلیون 2017-07
واردات 38202 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری 7007 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 % 2016-12
بدهی خارجی 405686 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 106 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 8690 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5745000 هزار تومان 2017-06
درآمد گردشگری 1012900 USD - میلیون 2017-06
ورود توریست 991802 2017-06
ذخایر طلا 104 تن 2017-03
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
فروش اسلحه 534 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت 4115 KRW - میلیارد 2017-06
هزینه های دولت 56801 KRW - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 314318 KRW - میلیارد 2017-06
هزینه های مالی 310203 KRW - میلیارد 2017-06
درخواست پناهندگی 611 افراد 2016-10
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32 % 2014-12
مخارج نظامی 37265 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 78 2017-07
شاخص PMI تولید 49.1 2017-07
تولید صنعتی -0.3 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2017-06
تولید صنعتی -0.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 113 نقاط شاخص 2017-06
میزان سفارشات جدید 10061778 KRW - میلیون 2017-06
تغییرات موجودی انبار 289 KRW - میلیارد 2017-06
ورشکستگی 31 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
ثبت خودرو 128598 ماشین 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 132 نقاط شاخص 2017-06
تولید سیمان 5763 هزاران تن 2017-06
شاخص همزمان 125 نقاط شاخص 2017-06
شاخص رقابتی 5.03 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 26 2017-12
شاخص فساد مالی 53 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 52 2016-12
آسانی کسب و کار 5 2016-12
تولید الکتریسیته 22568 گیگاوات ساعت 2017-06
استخراج معدن -9.1 % 2017-04
تولید فولاد 5906 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 184897 KRW - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 1632614 KRW - میلیارد 2016-12
پس انداز های شخصی 9.3 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1359654 KRW - میلیارد 2017-03
نرخ وام بانکی 3.44 % 2017-06
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.8 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2017-07
سفارشات ساخت و ساز 5887425 KRW - میلیون 2017-06
میزان ساخت و ساز 6.5 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 16.76 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.4 % 2015-12