کره جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.6 0.7 0.8 1.5 1
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.8 3.7 3.8 4.1
نرخ تورم 1.80 2.3 2.1 2.3 2.1 2.8
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری 7300.00 6179 7703 8900 8630 17300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 39 38 38 38.65 44
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1093.32 1130 1120 1110 1098 972
بازار سهام 2533.99 2370 2350 2320 2300 2040
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.57 2.4 2.43 2.45 2.48 2.74
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.6 0.7 0.8 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.6 2.9 3.1 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 1411.25 1460 1503 1503 1503 1600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 392067.20 387136 389846 397514 402133 420903
تولید ناخالص ملی 399158.80 426000 412000 415000 390445 475000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126109.20 120000 119000 125000 128428 134000
تولید ناخالص داخلی سرانه 25458.90 25911 26007 26102 26197 26913
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34985.80 35870 35695 35816 35936 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6720.50 6710 7400 6980 7065 7108
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17847.70 18400 18880 19200 17901 21000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113516.90 110000 111740 111540 116379 116900
تولید ناخالص داخلی از معادن 560.80 600 610 620 608 648
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23242.90 23100 22400 22500 23680 24900
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206122.90 206702 209100 209300 210441 224801
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13091.60 12960 13120 13200 13281 14000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7833.50 7609 8010 7774 7988 8886
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.8 3.7 3.8 4.1
افراد شاغل 26593.00 26900 26980 27000 26609 28700
افراد بیکار 997.00 1101 1026 1025 1025 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 63.30 62.8 61.5 63.9 61.09 63
هزینه های کار 148.10 139 153 135 139 151
بهره وری 97.60 97 97 97.13 96.78 97.3
دستمزد 3332086.00 3621741 3782260 3561540 3692920 4093364
دستمزد در تولید 3589196.00 4006388 4247382 3697952 3943470 4424766
حداقل دستمزد 6470.00 6470 6700 6700 6700 7100
جمعیت 50.80 51 51.2 51.2 51.08 51.37
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 55.5 60 55 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 55.5 60 55 60
نرخ بیکاری جوانان 9.40 8.5 11.1 10.3 8.19 8.4
نرخ اشتغال 61.30 60.3 60.4 61.5 59.59 60.6
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.80 2.3 2.1 2.3 2.1 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 0.34 0.37 0.39 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.40 104 105 105 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.49 105 106 106 103 113
اندازه اصل تورم 1.60 2.1 1.9 2.1 2.5 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.74 118 120 122 112 146
قیمت تولید 102.81 104 106 107 103 114
تغییر قیمت تولید کننده 3.60 3.7 3.3 3.5 3.91 1.9
قیمت صادرات 87.17 91 93 95 86.57 104
قیمت واردات 83.17 86 88 90 81.76 103
تورم مواد غذایی 1.70 3.2 3 2.9 2.5 2.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.86 103 103 104 101 108
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.59 1.3 1.3 1.5 1.89 3
عرضه پول M0 97426600.00 91639058 91638999 91605979 91565949 91193094
عرضه پول M1 824690.80 829000 811761 811537 811138 1160000
عرضه پول M2 2492855.70 2550000 2517733 2528614 2536922 3180000
عرضه پول M3 3485867.80 3690000 3553440 3573798 3590088 4750000
ذخایر ارزی 384460.00 386000 386788 377510 386488 411000
وام به بخش خصوصی 7788424.00 7866244 7904821 7921253 7925102 9320000
نرخ بهره سپرده 1.56 1 1.5 1.5 2.54 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.50 252 252 249 250 244
ترازنامه بانک مرکزی 474760.30 498000 499000 500000 474372 536000
سرمایه گذاری سهام خارجی 7128.58 7169 7193 7168 7139 6835
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 7300.00 6179 7703 8900 8630 17300
صادرات 45000.00 43717 47836 48900 47353 50800
واردات 37700.00 37538 40133 40133 40518 49000
حساب جاری 12205.00 9450 12500 8700 6118 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 7 6.2 6.2 4.47 5.8
بدهی خارجی 407340.70 400000 378000 380000 407495 461000
رابطه مبادله 104.80 105 106 106 106 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3991000.00 8160000 4131546 5378218 4186374 9040000
گردش سرمایه 12748.40 11700 10117 12117 5660 14800
درآمد گردشگری 1360100.00 1380000 1600000 1500000 1110349 1920000
ورود توریست 1078653.00 1480000 1294735 1710000 990000 2890000
ذخایر طلا 104.40 103 102 101 99.91 90.62
فروش اسلحه 534.00 283 220 220 250 260
شاخص تروریسم 0.23 0.2 0.2 0.2 0.64 0.42
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 39 38 38 38.65 44
بودجه دولت -2.40 -3.5 -2.9 -2.9 -0.38 -3.2
ارزش بودجه دولت 17381.00 9095 6172 5133 5218 -4300
هزینه های دولت 58078.80 57384 57698 57931 58152 59117
درآمدهای دولت 281785.00 364000 130924 92400 138397 396000
هزینه های مالی 264403.00 353000 128284 131410 131636 396000
مخارج نظامی 37264.60 37983 41430 41430 38527 39657
درخواست پناهندگی 652.00 810 618 580 592 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.30 34 34.5 34.5 31.7 36
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 81.00 79 82 83 84.37 83
شاخص PMI تولید 50.20 50.3 50.2 49.8 49.52 50.9
تولید صنعتی 8.40 1.7 3.8 3.1 5.56 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.8 0.62 0.1 0.62 1.7
تولید صنعتی 8.70 2.4 3.7 1.9 5.72 1.1
استفاده از ظرفیت 114.00 114 115 115 115 115
میزان سفارشات جدید 8382106.00 4090671 5691134 5483518 5298666 5110000
تغییرات موجودی انبار -2400.70 -2404 870 1806 1825 5030
ورشکستگی 33.00 52 41 45 242 58
ثبت خودرو 137706.00 139000 145424 164434 117553 155000
شاخص اقتصادی مقدم 133.20 131 135 133 135 146
سرعت اینترنت 28553.69 26012 25646 25086 24597 21539
آدرس های IP 25814048.00 25682380 25467875 25265363 25103683 23913005
تولید فولاد 5880.00 6150 6200 5730 5950 6410
استخراج معدن -20.80 3.5 2.8 -1.5 -2.27 4.7
تولید سیمان 5366.00 6100 5700 6400 4560 6540
شاخص همزمان 126.60 126 126 126 126 126
شاخص رقابتی 5.07 5.05 5.05 5.05 5.05 5.3
رتبه رقابتی 26.00 25 24 24 24 21
شاخص فساد مالی 53.00 60 63 63 52 68
رتبه فساد مالی 52.00 34 33 33 48 30
آسانی کسب و کار 4.00 4 6 4 8 3
تولید الکتریسیته 23629.10 24304 22919 23878 22854 24300
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.00 106 107 106 100 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.10 0.1 0.33 0.1 0.33 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30 5.2 6.58 4.2 6.23 6
هزینه های مصرف کننده 186427.00 187000 188000 186000 188259 201000
درآمد قابل تصرف شخص 1632613.90 1689829 1704337 1630735 1733355 1849979
پس انداز های شخصی 9.30 9 9.8 9.8 9.77 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1388291.40 1425219 1439973 1455504 1467805 1526354
نرخ وام بانکی 3.46 3.5 3.81 3.4 4.2 3.7
قیمت گازوئیل 1.35 1.28 1.26 1.19 1.19 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.00 93.72 93.3 94 93.83 93.37
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 102.40 102 102 102 102 104
سفارشات ساخت و ساز 6264830.00 8650000 7150000 8740000 4239112 8000000
میزان ساخت و ساز 16.10 16.8 22 7.4 5.19 5.9
نرخ مالکیت مسکن 56.80 54.4 55 55 56.2 55.8
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 37 37 37 37 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 16.76 16.76 16.76 16.76 15.53 16.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40 8.4 8.4 8.4 8.25 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.40 8.4 8.4 8.4 8.36 8.4
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 35.00 115 115 115 115 115
درجه حرارت 1.00 2.18 5.06 19.44 16.37 3.63