کره جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.7 0.8 1
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.6 3.8 3.7 4.1
نرخ تورم 2.20 2.2 2.3 2.1 2.3 2.8
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2.25
موازنه تجاری 10646.00 7812 6179 7703 8900 17300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 39 39 38 38 44
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1139.58 1160 1172 1183 1195 1321
بازار سهام 2358.37 2360 2330 2310 2290 2020
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.32 2.26 2.28 2.31 2.33 2.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.7 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.5 2.6 2.9 3.1 3
تولید ناخالص داخلی 1411.25 1460 1460 1503 1503 1600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386565.20 384875 387136 389846 397514 420903
تولید ناخالص ملی 386472.40 404000 426000 412000 415000 475000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125111.40 119000 120000 119000 125000 134000
تولید ناخالص داخلی سرانه 25458.90 25937 26085 26237 26388 27885
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34985.80 35870 35870 36209 36440 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7082.30 6800 6710 7400 6980 7108
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17799.30 18200 18400 18880 19200 21000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 110581.50 109500 110000 111740 111540 116900
تولید ناخالص داخلی از معادن 598.80 650 600 610 620 648
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23151.90 22800 23100 22400 22500 24900
تولید ناخالص داخلی از خدمات 204205.10 207100 206702 209100 209300 224801
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12773.70 13010 12960 13120 13200 14000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7482.50 7800 7609 8010 7774 8886
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.6 3.8 3.7 4.1
افراد شاغل 26511.00 26771 26900 26980 27000 28700
افراد بیکار 978.00 1110 1101 996 997 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 63.70 63.7 62.8 61.5 63.9 63
هزینه های کار 148.10 142 139 153 135 151
بهره وری 97.60 95.2 97 97.73 98.1 97.3
دستمزد 3623535.00 3597462 3621741 3782260 3782260 4093364
دستمزد در تولید 4051306.00 3842926 4006388 4247382 3697952 4424766
حداقل دستمزد 6470.00 6470 6470 6700 6700 7100
جمعیت 50.80 51 51 51.2 51.2 51.59
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 58.75 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 58.75 60 60
نرخ بیکاری جوانان 9.20 9.7 8.5 11.1 10.3 8.4
نرخ اشتغال 61.50 61.2 60.3 60.4 61.5 60.6
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.20 2.2 2.3 2.1 2.3 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.1 0.13 0.12 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.86 104 104 105 105 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.34 104 105 106 106 113
اندازه اصل تورم 1.80 1.8 2.1 1.9 2.1 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.09 115 118 120 122 146
قیمت تولید 101.79 103 104 106 107 114
تغییر قیمت تولید کننده 2.80 3.9 3.7 3.3 3.5 1.9
قیمت صادرات 85.22 88 91 93 95 104
قیمت واردات 79.92 84 86 88 90 103
تورم مواد غذایی 5.60 2.2 3.1 2.8 3.1 2.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.81 102 103 103 104 108
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.36 1.3 1.3 1.3 1.5 3
عرضه پول M0 89829300.00 93366894 95742426 98112313 100473425 123586577
عرضه پول M1 797951.60 815000 829000 856207 873196 1160000
عرضه پول M2 2457795.50 2520000 2550000 2566703 2598137 3180000
عرضه پول M3 3439937.80 3520000 3690000 3632821 3690033 4750000
ذخایر ارزی 383760.00 384000 386000 390413 377510 411000
وام به بخش خصوصی 7639259.00 7780000 7748600 7796904 7843267 9320000
نرخ بهره سپرده 1.80 1 1 1.5 1.5 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.50 253 252 252 249 244
ترازنامه بانک مرکزی 475881.50 494000 498000 499000 500000 536000
سرمایه گذاری سهام خارجی 6637.70 6682 6830 6711 6644 6659
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 10646.00 7812 6179 7703 8900 17300
صادرات 48848.00 42480 43717 47836 48900 50800
واردات 38202.00 34668 37538 40133 40133 49000
حساب جاری 7007.00 9270 9450 12500 8700 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 7 7 6.2 6.2 5.8
بدهی خارجی 405686.50 405000 400000 378000 380000 461000
رابطه مبادله 105.90 104 105 106 106 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5745000.00 4443594 8160000 4180195 5638821 9040000
گردش سرمایه 8689.70 10113 11700 10117 12117 14800
درآمد گردشگری 1012900.00 1200000 1380000 1600000 1500000 1920000
ورود توریست 991802.00 1620000 1480000 1294735 1710000 2890000
ذخایر طلا 104.40 104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.23 0.2 0.2 0.2 0.2 0.42
فروش اسلحه 534.00 170 260 220 220 260
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 39 39 38 38 44
بودجه دولت -3.00 -3.5 -3.5 -2.9 -2.9 -3.2
ارزش بودجه دولت 4115.00 7327 7753 7913 8245 -4300
هزینه های دولت 56800.80 57223 57655 58077 58511 62759
درآمدهای دولت 314318.00 216968 364000 193496 92400 396000
هزینه های مالی 310203.00 219965 353000 206230 202312 396000
مخارج نظامی 37264.60 37944 38092 41430 41430 40687
درخواست پناهندگی 611.00 540 810 618 580 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.00 34 34 34.5 34.5 36
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 78.00 79 79 82 83 83
شاخص PMI تولید 49.10 50 50.3 50.2 49.8 50.9
تولید صنعتی -0.30 6.7 1.7 3.8 3.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.33 0.8 0.33 0.1 1.7
تولید صنعتی -0.40 5.4 2.4 3.7 1.9 1.1
استفاده از ظرفیت 112.70 113 113 113 113 115
میزان سفارشات جدید 10061778.00 4890000 4090671 6873269 6761212 5110000
تغییرات موجودی انبار 288.70 -4200 -2404 1799 1943 5030
ورشکستگی 40.00 40 52 41 45 58
ثبت خودرو 139027.00 120000 139000 145424 164434 155000
شاخص اقتصادی مقدم 131.90 130 131 136 133 146
استخراج معدن -9.10 2.8 3.5 2.8 -1.5 4.7
تولید فولاد 5906.28 5900 6150 6200 5730 6410
تولید سیمان 5763.00 5300 6100 5700 6400 6540
شاخص همزمان 125.20 126 127 127 128 135
شاخص رقابتی 5.03 5.05 5.05 5.04 5.05 5.3
رتبه رقابتی 26.00 25 25 24 24 21
شاخص فساد مالی 53.00 60 60 63 63 68
رتبه فساد مالی 52.00 34 34 33 33 30
آسانی کسب و کار 5.00 4 4 4 4 3
تولید الکتریسیته 22567.64 22100 24304 22759 23878 24300
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.20 108 106 107 106 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.9 0.1 0.33 0.1 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 1.9 5.2 1.07 4.2 6
هزینه های مصرف کننده 184896.70 186000 187000 188000 186000 201000
درآمد قابل تصرف شخص 1632613.90 1610372 1630735 1630735 1630735 1883369
پس انداز های شخصی 9.30 9 9 9.8 9.8 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1359653.80 1410344 1444487 1462072 1489941 1695781
نرخ وام بانکی 3.44 3.4 3.5 3.37 3.4 3.7
قیمت گازوئیل 1.28 1.25 1.21 1.2 1.19 1.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.80 94.96 95.56 93.3 94 98.49
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 101.90 102 102 103 102 104
سفارشات ساخت و ساز 5887425.00 8600000 8650000 7150000 8740000 8000000
میزان ساخت و ساز 6.50 20.8 16.8 22 7.4 5.9
نرخ مالکیت مسکن 56.80 54.4 54.4 55 55 55.8
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4