کره جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.9 0.8 1 0.9 1
نرخ بیکاری 3.60 3.7 3.7 3.8 3.8 4.1
نرخ تورم 1.40 1.5 1.5 1.7 1.9 2.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری 3300.00 7703 8767 8387 7200 1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 38 38 38 38 40
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1078.63
1083 1103 1123 1144 1232
بازار سهام 2416.76
2463 2406 2350 2296 1903
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.65
2.87 2.99 3.11 3.24 3.81
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20
0.9 0.8 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
2.9 3.1 2.7 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 1411.25
1503 1503 1503 1503 1600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 391622.50
389846 397514 393976 404041 420903
تولید ناخالص ملی 412381.20
412000 415000 404095 444000 475000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123733.20
119000 125000 122622 123000 134000
تولید ناخالص داخلی سرانه 25458.90
25911 25911 25911 25911 26913
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34985.80
36680 36680 36680 36680 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7071.00
7400 6980 6970 6852 7108
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17607.50
18880 19200 17431 19100 21000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111484.90
111740 111540 110566 113000 116900
تولید ناخالص داخلی از معادن 545.40
610 620 570 635 648
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23377.50
22400 22500 23686 23600 24900
تولید ناخالص داخلی از خدمات 207249.10
209100 209300 210292 212407 224801
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13175.90
13120 13200 13245 13200 14000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7770.40
8010 7774 7899 8693 8886
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.60
3.7 3.7 3.8 3.8 4.1
افراد شاغل 26768.00
26980 27000 26626 27500 28700
افراد بیکار 997.00
1018 1016 1024 1153 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00
61.5 63.9 63.15 62.9 63
هزینه های کار 145.80
153 135 144 143 151
بهره وری 93.20
92.35 94.1 92.74 96.7 97.3
دستمزد 3541984.00
3782000 3561000 3692000 3766000 4093000
دستمزد در تولید 3877934.00
4247000 3697000 3943000 4146000 4424000
حداقل دستمزد 7530.00
7530 7530 7530 7530 8800
جمعیت 50.80
51.2 51.2 51.2 51.2 51.37
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 9.60
11.1 10.3 10.24 8.7 8.4
نرخ اشتغال 60.20
60.4 61.5 59.42 60.3 60.6
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.40
1.5 1.5 1.7 1.9 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.14 0.3 0.1 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.26
105 105 104 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.99
106 106 103 108 113
اندازه اصل تورم 1.20
1.9 2.1 2.5 3.4 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.59
120 122 114 130 146
قیمت تولید 103.99
106 107 102 109 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.30
1.1 2 2.9 3.1 1.9
قیمت صادرات 85.04
93 95 84.87 102 104
قیمت واردات 83.49
88 90 81.25 95 103
تورم مواد غذایی 2.20
1.5 1.8 2 2.2 2.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.33
103 104 101 106 108
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.65
1.3 1.5 1.56 2 3
عرضه پول M0 96556000.00
95679498 93736422 92750436 92614942 92949928
عرضه پول M1 834968.00
827667 822304 814888 900000 1160000
عرضه پول M2 2568266.10
2582747 2588861 2564659 2720000 3180000
عرضه پول M3 3578735.70
3601066 3635237 3640779 4050000 4750000
ذخایر ارزی 394800.00
396380 377510 385618 393000 411000
وام به بخش خصوصی 7919060.00
7846322 7804523 7743829 8458045 9320000
نرخ بهره سپرده 1.56
1.5 1.5 1.5 1.5 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.50
252 252 252 252 244
ترازنامه بانک مرکزی 470727.30
499000 500000 473736 503000 536000
سرمایه گذاری سهام خارجی 7749.54
7884 7885 7940 7939 7501
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 3300.00
7703 8767 8387 7200 1800
صادرات 44876.00
47836 48900 49461 48100 50800
واردات 41565.00
40133 40133 41074 40900 49000
حساب جاری 2680.00
12500 8700 5635 10680 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00
6.2 6.2 6.2 6.2 5.8
بدهی خارجی 418823.50
378000 380000 423674 456000 461000
رابطه مبادله 101.60
106 106 105 104 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9361000.00
4729521 6291638 4212425 8370000 9040000
گردش سرمایه 4106.20
10117 12117 6871 12300 14800
درآمد گردشگری 1076900.00
1600000 1500000 1080459 1600000 1920000
ورود توریست 956036.00
1294735 1710000 968400 2420000 2890000
ذخایر طلا 104.40
104 103 102 101 93.23
شاخص تروریسم 0.61
0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
فروش اسلحه 587.00
220 220 587 220 260
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60
38 38 38 38 40
بودجه دولت -2.40
-2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3.2
ارزش بودجه دولت 29177.00
13671 6936 4639 6000 -4300
هزینه های دولت 58383.10
59007 59596 59988 60417 62723
درآمدهای دولت 375562.00
144616 92400 139850 371000 396000
هزینه های مالی 346385.00
154183 130251 132611 365000 396000
مخارج نظامی 37264.60
37983 37983 37983 37983 39657
درخواست پناهندگی 652.00
618 580 592 850 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.30
34.5 34.5 34.5 34.5 36
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 75.00
82 83 78.3 82 83
شاخص PMI تولید 50.30
50.2 49.8 49.5 50.8 50.9
تولید صنعتی 4.60
3.8 3.1 4.37 4.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00
0.64 0.1 0.61 1.2 1.7
تولید صنعتی 4.30
3.7 1.9 4.17 1.8 1.1
استفاده از ظرفیت 114.30
114 114 114 114 114
میزان سفارشات جدید 4934942.00
8671790 7684133 7514564 4400000 5110000
تغییرات موجودی انبار 1450.60
1944 2316 1929 1085 5030
ورشکستگی 31.00
41 45 38.32 48 58
ثبت خودرو 106626.00
145424 164434 129908 145000 155000
شاخص اقتصادی مقدم 112.00
134 133 132 136 146
سرعت اینترنت 28553.69
25646 25086 24597 24186 21539
آدرس های IP 25814048.00
25467875 25265363 25103683 24953949 23913005
استخراج معدن -10.30
2.8 -1.5 -2.99 2.75 4.7
تولید فولاد 6125.00
6200 5730 5960 6220 6410
تولید سیمان 5221.00
5700 6400 4544 6280 6540
شاخص همزمان 126.60
127 127 127 127 126
شاخص رقابتی 5.07
5.1 5.1 5.1 5.1 5.3
رتبه رقابتی 26.00
24 24 24 24 21
تولید خودرو 4114913.00
4128803 4128803 4128803 4128803 4005480
آسانی کسب و کار 4.00
4 4 4 4 3
تولید الکتریسیته 23353.55
22961 23878 22839 23000 24300
شاخص فساد مالی 54.00
63 63 63 63 68
رتبه فساد مالی 51.00
33 33 33 33 30
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.20
107 106 101 105 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70
0.12 0.1 0.34 0.5 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40
2.13 4.2 3.92 4.5 6
هزینه های مصرف کننده 188602.70
188000 186000 191005 195000 201000
درآمد قابل تصرف شخص 1632613.90
1689829 1689829 1689829 1689829 1849979
پس انداز های شخصی 9.30
9.8 9.8 9.8 9.8 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1450893.90
1478714 1505318 1529314 1551667 1698407
نرخ وام بانکی 3.69
3.7 3.4 3.45 3.55 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.40
93.3 94 93.73 93.73 93.73
قیمت گازوئیل 1.44
1.45 1.41 1.35 1.31 1.1
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 103.00
103 102 103 102 104
نرخ مالکیت مسکن 56.80
55 55 55 55 55.8
سفارشات ساخت و ساز 3121775.00
7150000 8740000 3317604 8120000 8000000
میزان ساخت و ساز 15.60
22 7.4 4.74 13.4 5.9
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 39
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81
18.81 18.81 18.81 18.81 16.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 35.90
40.73 124 228 44.24 112
درجه حرارت 1.64
1 16.03 23.22 7.23 12.13