کره جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.8 1.5 0.9 1
نرخ بیکاری 3.60 3.7 3.7 3.8 3.8 4.1
نرخ تورم 1.50 1.9 2.1 2.2 2.4 2.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری 5783.00 7703 8900 5445 14800 17300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 38 38 38.75 38 44
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1068.33
1083 1103 1123 1144 1232
بازار سهام 2515.43
2463 2406 2350 2296 1903
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.64
2.43 2.45 2.48 2.39 2.74
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
0.7 0.8 1.5 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
2.9 3.1 2.7 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 1411.25
1503 1503 1503 1503 1600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 392067.20
389846 397514 402133 404041 420903
تولید ناخالص ملی 412381.20
412000 415000 404095 444000 475000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126109.20
119000 125000 128279 123000 134000
تولید ناخالص داخلی سرانه 25458.90
25453 25606 25759 25911 26913
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34985.80
34949 35157 35365 36680 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6720.50
7400 6980 6854 6852 7108
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17847.70
18880 19200 17901 19100 21000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113516.90
111740 111540 116379 113000 116900
تولید ناخالص داخلی از معادن 560.80
610 620 588 635 648
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23242.90
22400 22500 23680 23600 24900
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206122.90
209100 209300 210441 212407 224801
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13091.60
13120 13200 13281 13200 14000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7833.50
8010 7774 7988 8693 8886
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.60
3.7 3.7 3.8 3.8 4.1
افراد شاغل 26726.00
26980 27000 26747 27500 28700
افراد بیکار 1007.00
1009 1009 1009 1153 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30
61.5 63.9 60.98 62.9 63
هزینه های کار 129.60
153 135 139 143 151
بهره وری 98.50
97.44 97.68 97.23 96.7 97.3
دستمزد 3575612.00
3782000 3561000 3692000 3766000 4093000
دستمزد در تولید 3874983.00
4247000 3697000 3943000 4146000 4424000
حداقل دستمزد 6470.00
6700 6700 6700 6700 7100
جمعیت 50.80
51.2 51.2 51.08 51.2 51.37
سن بازنشستگی زنان 60.00
56 60 55 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
56 60 55 60 60
نرخ بیکاری جوانان 9.30
11.1 10.3 8.26 8.7 8.4
نرخ اشتغال 61.30
60.4 61.5 59.59 60.3 60.6
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
1.9 2.1 2.2 2.4 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
-0.06 0.3 0.13 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.04
105 105 103 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.38
106 106 104 108 113
اندازه اصل تورم 1.50
1.9 2.1 2.5 3.4 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.59
120 122 114 130 146
قیمت تولید 103.02
106 107 103 109 114
تغییر قیمت تولید کننده 3.10
3.3 3.5 3.29 4.1 1.9
قیمت صادرات 84.50
93 95 85.02 102 104
قیمت واردات 82.34
88 90 81.47 95 103
تورم مواد غذایی 0.20
3 2.9 2.5 3.2 2.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.48
103 104 102 106 108
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.64
1.3 1.5 2 2 3
عرضه پول M0 95215800.00
95882236 95754151 95702978 95662792 95326430
عرضه پول M1 826217.20
833359 834092 834131 900000 1160000
عرضه پول M2 2519950.90
2562226 2586927 2606678 2720000 3180000
عرضه پول M3 3518460.80
3561679 3587229 3607796 4050000 4750000
ذخایر ارزی 389270.00
391716 377510 393301 393000 411000
وام به بخش خصوصی 7814354.00
7811788 7800654 7787662 8458045 9320000
نرخ بهره سپرده 1.56
1.5 1.5 2.13 1.5 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.50
253 249 253 252 244
ترازنامه بانک مرکزی 476407.40
499000 500000 474573 503000 536000
سرمایه گذاری سهام خارجی 7153.23
7227 7205 7178 7149 6877
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 5783.00
7703 8900 5445 14800 17300
صادرات 49068.00
47836 48900 48143 48100 50800
واردات 43285.00
40133 40133 42479 40900 49000
حساب جاری 7430.00
12500 8700 5040 10680 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00
6.2 6.2 5.64 6.2 5.8
بدهی خارجی 409127.30
378000 380000 404901 456000 461000
رابطه مبادله 104.80
106 106 106 104 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9361000.00
4729521 6291638 4212425 8370000 9040000
گردش سرمایه 10476.80
10117 12117 7167 12300 14800
درآمد گردشگری 1071100.00
1600000 1500000 1036596 1600000 1920000
ورود توریست 1093217.00
1294735 1710000 0 2420000 2890000
ذخایر طلا 104.40
104 103 102 101 93.23
فروش اسلحه 534.00
220 220 271 220 260
شاخص تروریسم 0.61
0.2 0.2 0.7 0.2 0.4
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60
38 38 38.75 38 44
بودجه دولت -2.40
-2.9 -2.9 -1.07 -2.9 -3.2
ارزش بودجه دولت 29177.00
13671 6936 4639 6000 -4300
هزینه های دولت 58078.80
59310 59987 60491 60991 63375
درآمدهای دولت 375562.00
144616 92400 139850 371000 396000
هزینه های مالی 346385.00
154183 130251 132611 365000 396000
مخارج نظامی 37264.60
41430 41430 37851 37983 39657
درخواست پناهندگی 652.00
618 580 592 850 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.30
34.5 34.5 31.79 34.5 36
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 81.00
82 83 81.61 82 83
شاخص PMI تولید 49.90
50.2 49.8 49.5 50.8 50.9
تولید صنعتی -1.60
3.8 3.1 3.34 4.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.62 0.1 0.61 1.2 1.7
تولید صنعتی -1.80
3.7 1.9 3.41 1.8 1.1
استفاده از ظرفیت 114.30
114 114 114 114 114
میزان سفارشات جدید 5926242.00
5994188 5740375 5533125 4400000 5110000
تغییرات موجودی انبار -2400.70
870 1806 1825 1085 5030
ورشکستگی 33.00
41 45 242 48 58
ثبت خودرو 113475.00
145424 164434 113682 145000 155000
شاخص اقتصادی مقدم 133.70
135 133 135 136 146
سرعت اینترنت 28553.69
25646 25086 24597 24186 21539
آدرس های IP 25814048.00
25467875 25265363 25103683 24953949 23913005
تولید فولاد 5650.00
6200 5730 5820 6220 6410
استخراج معدن 4.83
2.8 -1.5 -1.7 2.75 4.7
تولید سیمان 5825.00
5700 6400 4533 6280 6540
شاخص همزمان 126.60
127 127 127 127 126
شاخص رقابتی 5.07
5.05 5.05 5.05 5.1 5.3
رتبه رقابتی 26.00
24 24 24 24 21
شاخص فساد مالی 53.00
63 63 54 63 68
رتبه فساد مالی 52.00
33 33 50 33 30
آسانی کسب و کار 4.00
5 4 6 4 3
تولید الکتریسیته 23353.55
22961 23878 22839 23000 24300
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.00
107 106 101 105 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.60
0.12 0.1 0.34 0.5 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50
5.25 4.2 5.61 4.5 6
هزینه های مصرف کننده 186427.00
188000 186000 188259 195000 201000
درآمد قابل تصرف شخص 1632613.90
1633486 1630735 1671048 1689829 1849979
پس انداز های شخصی 9.30
9.8 9.8 9.73 9.8 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1419127.70
1470950 1493680 1514882 1534041 1633186
نرخ وام بانکی 3.55
3.85 3.4 4.25 3.55 3.7
قیمت گازوئیل 1.45
1.45 1.41 1.35 1.31 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.80
93.3 94 94.69 94.72 94.38
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 102.60
103 102 103 102 104
سفارشات ساخت و ساز 4942629.00
7150000 8740000 3662451 8120000 8000000
میزان ساخت و ساز -1.00
22 7.4 1.13 13.4 5.9
نرخ مالکیت مسکن 56.80
55 55 56.62 55 55.8
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
37 37 37 37 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 16.76
16.76 16.76 16 16.76 16.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40
8.4 8.4 8.08 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.40
8.4 8.4 8.34 8.4 8.4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 35.90
40.73 124 228 44.24 112
درجه حرارت 1.64
1 16.03 23.22 7.23 12.13