شاخص یاب

کره جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 0.9 0.9 0.8 1
نرخ بیکاری 3.70 3.8 3.8 3.9 4 4.1
نرخ تورم 1.50 1.7 1.9 1.8 1.9 2.4
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 2 2.25
موازنه تجاری 6331.21 5397 7200 5468 5492 1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38 38 39 39 40
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1131.74
1141 1161 1183 1205 1296
بازار سهام 2310.09
2196 2128 2063 2000 1765
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.56
2.67 2.76 2.86 2.96 3.4
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1 0.9 0.9 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.7 2.8 2.7 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 1530.75
1577 1577 1622 1622 1700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 395932.80
397815 402648 406623 397955 426755
تولید ناخالص ملی 394081.60
418317 434733 404722 411325 460760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128329.80
127815 128101 131795 128473 135771
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152.03
26500 26500 26800 26800 28780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938.37
36653 36653 37400 37400 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7531.90
7157 7271 7735 7389 7706
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17957.40
17913 17876 18442 17986 18946
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114019.80
115341 115005 117098 113971 121890
تولید ناخالص داخلی از معادن 511.60
564 563 525 589 596
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23692.70
23632 24114 24332 23844 25557
تولید ناخالص داخلی از خدمات 209158.30
209498 213128 214806 210342 225887
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13025.00
13252 13474 13377 13171 14281
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7326.60
7824 7966 7524 7803 8443
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.70
3.8 3.8 3.9 4 4.1
افراد شاغل 26798.00
26778 27500 26775 26775 28700
افراد بیکار 1018.00
1023 1153 1033 1033 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 63.80
62.72 62.9 63.07 62.95 63
هزینه های کار 145.80
158 137 153 132 142
بهره وری 109.70
108 109 109 110 112
دستمزد 3917383.00
3692000 3766000 3863000 3658000 4093000
دستمزد در تولید 4562783.00
3943000 4146000 4376000 3787000 4424000
حداقل دستمزد 7530.00
7530 7530 8200 8200 8800
جمعیت 51.45
51.61 51.2 51.7 51.75 52.26
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 9.10
8.97 8.7 9.44 9.39 8.4
نرخ اشتغال 61.40
60.4 60.3 60.66 60.57 60.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.50
1.7 1.9 1.8 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.23 0.1 0.11 0.11 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.20
105 105 106 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104.38
106 106 107 107 113
اندازه اصل تورم 1.20
2.2 2.4 2.5 2.6 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.75
113 130 112 110 146
قیمت تولید 104.40
106 106 107 107 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.20
2.9 3.1 2.8 2.68 1.9
قیمت صادرات 85.68
85.46 102 85.47 85.46 104
قیمت واردات 88.26
88.32 95 88.51 88.52 103
تورم مواد غذایی 1.80
2 2.2 2.5 1.85 2.9
CPI مسکن آب و برق 101.73
102 103 103 103 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.56
103 104 105 107 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.75 1.75 1.75 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.69
1.94 1.94 1.94 2.19 2.44
عرضه پول M0 98808700.00
102052923 104242713 106428853 108603796 129710664
عرضه پول M1 845332.40
863038 900000 888079 900234 1160000
عرضه پول M2 2616989.70
2670751 2720000 2750317 2789307 3180000
عرضه پول M3 3684424.70
3768656 4050000 3892532 3954265 4750000
ذخایر ارزی 400300.00
402041 393000 403117 403256 411000
وام به بخش خصوصی 8064214.00
8155868 7958045 8320754 8401312 8320000
نرخ بهره سپرده 1.67
1.92 1.92 1.92 2.17 2.42
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.50
256 257 256 256 258
ترازنامه بانک مرکزی 492320.40
490062 483000 490145 490151 506000
سرمایه گذاری سهام خارجی 7782.51
7792 7690 7663 7688 7675
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 6331.21
5397 7200 5468 5492 1800
صادرات 51221.18
50374 48100 50341 50354 50800
واردات 44889.97
44977 40900 44873 44861 49000
حساب جاری 8680.00
6246 10680 6157 6164 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
6.2 6.2 6.1 6.1 5.8
بدهی خارجی 433886.70
447646 426000 454801 457799 431000
رابطه مبادله 98.60
96.76 107 96.57 96.54 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10820000.00
4468196 8370000 4975973 6831924 9040000
گردش سرمایه 6862.30
9052 12300 6136 6136 14800
درآمد گردشگری 1278700.00
1300365 1600000 1277037 1273237 1920000
ورود توریست 1238021.00
1210500 2420000 1188000 1173900 2890000
ذخایر طلا 104.40
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.61
0.7 0.2 0.72 0.69 0.25
فروش اسلحه 587.00
590 590 550 590 560
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
38 38 39 39 40
بودجه دولت -2.00
-1.97 -2.9 -1.99 -1.97 -3.2
ارزش بودجه دولت 8670.00
6081 6000 6799 6235 0
هزینه های دولت 59609.00
58683 59812 61218 58435 63393
درآمدهای دولت 202793.00
225215 371000 213954 214168 396000
هزینه های مالی 194123.00
219133 365000 207155 207933 396000
مخارج نظامی 37559.90
38184 38312 38508 38704 40652
درخواست پناهندگی 652.00
625 850 625 625 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26
32.32 34.5 32.35 32.32 36
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 80.00
79.79 82 80.39 80.45 83
شاخص PMI تولید 49.80
49.5 50.8 51 51.1 50.9
تولید صنعتی 0.90
-0.03 4.6 0.08 0.03 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10
0.37 1.2 0.37 0.37 1.7
تولید صنعتی 0.80
-0.11 1.8 0 -0.05 1.1
استفاده از ظرفیت 102.50
102 103 103 104 105
میزان سفارشات جدید 8100104.00
7054930 4400000 6790348 6750681 5110000
تغییرات موجودی انبار 41.40
1477 1085 2102 2252 5030
ورشکستگی 39.00
36.57 48 38.1 37.83 58
ثبت خودرو 130625.00
126051 145000 112498 121072 155000
شاخص اقتصادی مقدم 112.70
112 113 113 114 114
سرعت اینترنت 28553.69
27602 27646 27643 27662 27650
آدرس های IP 25814048.00
25832626 25854401 25856443 25884415 25872530
استخراج معدن -10.30
-3.75 2.75 -3.07 -2.94 4.7
تولید فولاد 6227.06
5971 6220 6032 6042 6410
تولید سیمان 5221.00
5169 6280 5189 5212 6540
شاخص همزمان 109.20
109 108 109 109 110
شاخص رقابتی 5.07
5.06 5.1 5.07 5.07 5.3
رتبه رقابتی 26.00
25 24 25 25 21
تولید خودرو 4114913.00
4000000 4000000 4150000 4150000 4250000
آسانی کسب و کار 4.00
5 4 7 7 3
تولید الکتریسیته 23472.44
23641 23000 23625 23301 24300
شاخص فساد مالی 54.00
54 63 54 54 68
رتبه فساد مالی 51.00
48 33 46 45 30
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.00
107 107 107 106 109
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00
0.38 0.5 0.34 0.34 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60
4.83 4.5 4.8 4.8 6
هزینه های مصرف کننده 189747.30
189310 193947 194870 190523 205559
درآمد قابل تصرف شخص 1722492.80
1769493 1795431 1812463 1829495 1990908
پس انداز های شخصی 8.80
8.34 9.8 8.34 8.23 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1468047.00
1520511 1549149 1566704 1594483 1790721
نرخ وام بانکی 3.68
3.93 3.93 3.93 4.18 4.43
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.80
95.73 95.98 96.16 96.33 96.98
قیمت گازوئیل 1.44
1.36 1.29 1.22 1.15 0.64
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 103.70
104 102 105 105 104
نرخ مالکیت مسکن 56.80
56.96 55 57.07 57.02 55.8
سفارشات ساخت و ساز 4609639.00
6517219 10000000 5040270 6040191 9500000
میزان ساخت و ساز 0.00
-1.63 13.4 -0.05 0.81 5.9
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81
18.81 18.81 19 19 16.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40
10.34 8.4 10.38 10.39 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41
8.43 8.4 8.43 8.42 8.4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 35.90
228 44.24 40.81 116 112
درجه حرارت 1.64
23.22 7.23 1 21.13 12.13