کره جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1 0.9 0.9 1
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.8 3.8 3.9 4.1
نرخ تورم 1.60 1.5 1.5 1.6 1.7 2.4
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری 6611.00 8767 5453 7200 5350 1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38 38 38 39 40
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1083.27
1078 1098 1118 1138 1223
بازار سهام 2471.91
2338 2271 2205 2141 1904
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.77
2.74 2.84 2.96 3.07 3.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.8 1 0.9 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
3.1 2.7 2.8 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 1411.25
1503 1503 1503 1542 1600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 395932.80
393116 397815 402648 395069 426755
تولید ناخالص ملی 422891.90
406324 418317 434733 396889 460760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128329.80
126911 127815 128101 126092 135771
تولید ناخالص داخلی سرانه 25458.90
25882 27491 26180 28138 28802
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34985.80
35567 35772 36680 37400 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7531.90
7300 7157 7271 7402 7706
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17957.40
17767 17913 17876 18260 18946
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114019.80
112585 115341 115005 113708 121890
تولید ناخالص داخلی از معادن 511.60
582 564 563 601 596
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23692.70
23554 23632 24114 23662 25557
تولید ناخالص داخلی از خدمات 209158.30
207785 209498 213128 208658 225887
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13025.00
13011 13252 13474 13115 14281
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7326.60
7708 7824 7966 7539 8443
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.80
3.9 3.8 3.8 3.9 4.1
افراد شاغل 26807.00
27000 26798 27500 26798 28700
افراد بیکار 1068.00
1065 1060 1153 1062 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 63.50
63.9 62.66 62.9 62.91 63
هزینه های کار 145.80
135 138 143 138 151
بهره وری 109.70
95.85 95.85 96.7 95.85 97.3
دستمزد 3541984.00
3561000 3692000 3766000 3863000 4093000
دستمزد در تولید 3877934.00
3697000 3943000 4146000 4376000 4424000
حداقل دستمزد 7530.00
7530 7530 7530 8200 8800
جمعیت 51.45
51.2 50.91 51.2 50.99 51.37
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 10.70
10.3 9.93 8.7 10.06 8.4
نرخ اشتغال 60.90
61.5 60.22 60.3 60.5 60.6
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.60
1.5 1.5 1.6 1.7 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.28 0 0.1 0.09 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30
104 105 105 106 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.32
105 106 107 106 114
اندازه اصل تورم 1.40
2.1 2.5 3.4 1.94 3.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.49
122 113 130 113 146
قیمت تولید 104.13
104 106 106 107 111
تغییر قیمت تولید کننده 1.60
2 2.9 3.1 2.8 1.9
قیمت صادرات 83.85
95 89.35 102 91.5 104
قیمت واردات 85.03
90 83.56 95 83.56 103
تورم مواد غذایی 2.90
1.8 2 2.2 2.5 2.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.93
102 103 104 106 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.65
1.7 1.95 1.95 1.95 2.45
عرضه پول M0 98328200.00
93021660 92694148 93257778 93563909 93377405
عرضه پول M1 840742.50
838705 839453 900000 838850 1160000
عرضه پول M2 2578650.10
2577893 2545824 2720000 2480225 3180000
عرضه پول M3 3645193.30
3632191 3633606 4050000 3567090 4750000
ذخایر ارزی 398420.00
377510 398398 393000 398190 411000
وام به بخش خصوصی 7814500.00
7815653 7851306 8458045 7907143 9320000
نرخ بهره سپرده 1.67
1.56 1.81 1.81 1.81 2.31
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.50
249 256 257 256 258
ترازنامه بانک مرکزی 480078.80
500000 476655 503000 476130 536000
سرمایه گذاری سهام خارجی 7749.54
7374 7307 7330 7322 7324
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 6611.00
8767 5453 7200 5350 1800
صادرات 50060.00
48900 49574 48100 49378 50800
واردات 43449.00
40133 44121 40900 44028 49000
حساب جاری 5180.00
8700 5709 10680 6466 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
6.2 6.2 6.2 6.1 5.8
بدهی خارجی 418823.50
380000 423674 456000 421901 461000
رابطه مبادله 100.40
106 107 107 110 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4934000.00
7218087 5910932 8370000 6236257 9040000
گردش سرمایه 4217.80
12117 -9052 12300 4249 14800
درآمد گردشگری 1393700.00
1500000 1272312 1600000 1260742 1920000
ورود توریست 1366100.00
1710000 1072000 2420000 1067300 2890000
ذخایر طلا 104.40
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.61
0.2 0.7 0.2 0.72 0.25
فروش اسلحه 587.00
220 587 220 587 260
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
38 38 38 39 40
بودجه دولت -2.00
-2.9 -2.02 -2.9 -1.89 -3.2
ارزش بودجه دولت -1766.00
-161110 12383 6000 16732 0
هزینه های دولت 59609.00
57725 58683 59812 57689 63393
درآمدهای دولت 114632.00
92400 272184 371000 279080 396000
هزینه های مالی 116397.00
253510 259801 365000 262348 396000
مخارج نظامی 37559.90
41430 37790 37922 38069 39254
درخواست پناهندگی 652.00
580 596 850 596 950
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26
34.5 32.32 34.5 32.35 36
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 77.00
83 73.29 82 73.11 83
شاخص PMI تولید 48.40
49.8 49.5 50.8 51 50.9
تولید صنعتی -4.30
3.1 -2.42 4.6 -2.53 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.50
0.1 0.35 1.2 0.35 1.7
تولید صنعتی -4.70
1.9 1.75 1.8 0.63 1.1
استفاده از ظرفیت 102.40
101 99.89 98.73 97.52 86.47
میزان سفارشات جدید 8007114.00
6503908 6425229 4400000 6394898 5110000
تغییرات موجودی انبار 41.40
1351 -2884 1085 -2828 5030
ورشکستگی 50.00
45 37.53 48 37.67 58
ثبت خودرو 135936.00
164434 116051 145000 112498 155000
شاخص اقتصادی مقدم 112.30
133 87.13 136 82.03 146
سرعت اینترنت 28553.69
27512 27602 27646 27643 27650
آدرس های IP 25814048.00
25842160 25832626 25854401 25856443 25872530
استخراج معدن -10.30
-1.5 -3.68 2.75 -3.04 4.7
تولید فولاد 6095.40
5730 5779 6220 5798 6410
تولید سیمان 5221.00
6400 5181 6280 5244 6540
شاخص همزمان 108.70
106 104 103 102 89.98
شاخص رقابتی 5.07
5.05 5.05 5.1 5.08 5.3
رتبه رقابتی 26.00
26 26 24 26 21
تولید خودرو 4114913.00
4114913 4114913 4114913 4114913 4114913
آسانی کسب و کار 4.00
4 4 4 4 3
تولید الکتریسیته 23281.55
23878 24221 23000 24223 24300
شاخص فساد مالی 54.00
63 54 63 54 68
رتبه فساد مالی 51.00
33 51 33 51 30
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.00
108 107 107 107 109
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70
0.1 0.34 0.5 0.33 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00
4.2 4.23 4.5 4.11 6
هزینه های مصرف کننده 189747.30
188206 189310 193947 188452 205559
درآمد قابل تصرف شخص 1722492.80
1630735 1769493 1795431 1812463 1990908
پس انداز های شخصی 8.80
9.8 8.34 9.8 8.34 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1450893.90
1419438 1419438 1419438 1419438 1419438
نرخ وام بانکی 3.67
3.62 3.87 3.87 3.87 4.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.40
94 96.17 96.48 96.68 97.64
قیمت گازوئیل 1.45
1.41 1.33 1.25 1.18 0.82
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 103.50
102 103 102 103 104
نرخ مالکیت مسکن 56.80
55 56.96 55 57.07 55.8
سفارشات ساخت و ساز 5180957.00
8740000 5017220 8120000 5040277 8000000
میزان ساخت و ساز -6.30
7.4 1.46 13.4 3.24 5.9
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81
18.81 18.81 18.81 19 16.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40
8.4 10.4 8.4 10.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41
8.4 8.37 8.4 8.36 8.4
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 35.90
124 228 44.24 40.81 112
درجه حرارت 1.64
16.03 23.22 7.23 1 12.13