آفریقای جنوبی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2017-06
نرخ بیکاری 27.7 2017-06
نرخ تورم 5.1 2017-09
نرخ بهره 6.75 2017-09
موازنه تجاری 5941 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 13.63 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.84 % 2017-10
بازار سهام 57949 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 295 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3097941 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 3078829 ZAR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 610160 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 74142 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108975 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 379277 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 232402 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 474286 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 622919 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 264492 ZAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64676 ZAR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.7 % 2017-06
افراد شاغل 9617000 2017-06
افراد بیکار 6177 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2017-06
هزینه های کار 145 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 19170 ZAR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 16680 ZAR / ماه 2017-06
جمعیت 55.91 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
نرخ اشتغال 43.3 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 10800 ZAR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 7222 ZAR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20100 ZAR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3650 ZAR / ماه 2016-06
نرخ بیکاری جوانان 55.9 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 4.6 % 2017-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 % 2017-08
قیمت صادرات 148 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 136 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 5.5 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 7.03 % 2017-10
عرضه پول M0 235288 ZAR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 1636260 ZAR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 2644887 ZAR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 3265446 ZAR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 5009515 ZAR - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 49384 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 3373455 ZAR - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 7.17 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 741210 ZAR - میلیون 2017-09
نرخ وام 10.25 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5941 ZAR - میلیون 2017-08
صادرات 103377 ZAR - میلیون 2017-08
واردات 97436 ZAR - میلیون 2017-08
حساب جاری -110457 ZAR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 158533 USD - میلیون 2017-06
ورود توریست 1347125 2017-07
ذخایر طلا 125 تن 2017-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1830 ZAR - میلیارد 2017-06
شاخص تروریسم 3.53 2015-12
فروش اسلحه 59 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 % 2016-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -14552 ZAR - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 633268 ZAR - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 103368 ZAR - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 63923 USD - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 117920 ZAR - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3424 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 35 2017-09
شاخص PMI تولید 44.9 2017-09
تولید صنعتی 1.5 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 81.3 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 5340 ZAR - میلیون 2017-06
ورشکستگی 179 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
ثبت خودرو 33669 ماشین 2017-09
مجموع فروش خودرو 50320 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 % 2017-06
شاخص همزمان 93 نقاط شاخص 2017-09
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
پی ام آی مرکب 48.5 2017-09
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 74 2016-12
تولید الکتریسیته 22083 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 6.9 % 2017-08
تولید فولاد 554 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.4 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 1884552 ZAR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 2723157 ZAR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 0.2 % 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 5.98 % 2017-08
نرخ وام بانکی 10.25 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.01 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.3 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 74.4 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12