آفریقای جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.9 1.2 1.1 1.1 2.1
نرخ بیکاری 27.70 28 27.5 28 27.8 24
نرخ تورم 5.10 4.7 4.5 4.7 5 5.1
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5 6
موازنه تجاری 10672.47 -10265 -6639 5510 5410 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 51.7 51.7 52 52 52
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 13.23 13.32 13.45 13.59 13.72 15.17
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.53 8.92 9.01 9.09 9.18 10.15
بازار سهام 56033.96 51500 51000 50500 50000 44200
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.9 1.2 1.1 1.1 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1 1.2 1.1 0.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 294.84 360 360 295 295 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3078342.70 3083690 3090673 3098524 3106973 3189747
تولید ناخالص ملی 3062610.00 3090791 3109848 3112102 3122554 3152831
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 613858.30 614467 613549 614552 613889 614292
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504.30 7499 7466 7463 7460 7421
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260.20 12209 12141 12125 12110 11993
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 68830.07 71033 69478 68747 68741 61200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108963.88 109006 108837 108873 108815 108544
تولید ناخالص داخلی از ساخت 377900.60 379899 382244 384043 385526 398117
تولید ناخالص داخلی از معادن 230019.40 226474 228096 225319 227962 240000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 475267.70 475563 475690 475691 475804 476308
تولید ناخالص داخلی از خدمات 619022.93 621104 623076 625093 627140 645849
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 263040.32 261357 260452 259861 259197 255641
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63330.55 63089 62908 62880 62985 68800
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 27.70 28 27.5 28 27.8 24
افراد شاغل 9644000.00 9643282 9675743 9658939 9668177 9020000
افراد بیکار 6176.87 5899 5800 6569 6525 5140
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90 59.8 60 60.2 60.2 61
هزینه های کار 142.40 147 149 150 152 168
دستمزد 18687.00 19198 19482 19723 19979 22432
دستمزد در تولید 16270.00 16890 17459 17076 17449 19209
جمعیت 55.91 57 57 57 57 59.53
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 10800.00 10431 10689 10470 10655 10587
هزینه زندگی انفرادی 7222.50 7052 7025 7006 6993 6962
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3650.00 3318 3286 3261 3240 3168
نرخ بیکاری جوانان 55.90 51.5 52.84 54.1 55.31 51.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20100.00 20465 20465 20465 20465 20465
نرخ اشتغال 43.30 43.27 43.4 43.52 43.36 45.12
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.10 4.7 4.5 4.7 5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.4 0.44 0.44 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 104 105 106 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.80 104 105 106 108 109
اندازه اصل تورم 4.80 5.7 5.3 4.4 4.35 3.5
قیمت تولید 101.80 137 139 102 102 144
تغییر قیمت تولید کننده 4.00 5.4 5.3 5.1 5.1 4.8
قیمت صادرات 146.80 147 147 147 147 148
قیمت واردات 135.50 134 133 133 134 134
تورم مواد غذایی 6.90 8.2 8 7.9 7.8 7.1
CPI Housing Utilities 101.80 103 104 105 106 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70 114 113 103 103 119
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5 6
نرخ بهره بین بانکی 7.06 7.1 6.9 6.7 6.7 6.3
عرضه پول M0 231469.00 234337 237708 240924 244131 275828
عرضه پول M1 1601581.00 1597527 1601666 1603400 1603875 1604350
عرضه پول M2 2576502.00 2612420 2638715 2666121 2692981 2943797
عرضه پول M3 3206208.00 3246402 3284614 3322655 3360308 3717809
ترازنامه بانک 4945702.00 5001908 5058937 5115504 5171577 5706028
ذخایر ارزی 46746.00 48999 49144 46558 46557 50645
وام به بخش خصوصی 3356165.00 3405336 3451159 3495466 3538711 3921261
نرخ بهره سپرده 6.20 6.6 6.6 6.03 5.99 5.4
نرخ وام 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 9.5
ترازنامه بانک مرکزی 688118.00 746720 783000 708420 715654 977000
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 10672.47 -10265 -6639 5510 5410 -1700
صادرات 102138.70 85456 90804 97613 97528 99742
واردات 91466.22 95721 97443 90966 90996 101442
حساب جاری -91499.00 -105000 -89000 -99000 -102000 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.2 -3.2 -3.4 -3.4 -3.1
بدهی خارجی 152793.00 150000 153000 159581 160411 166000
ورود توریست 1249433.00 1278553 1340509 1280923 1276880 1518528
ذخایر طلا 125.25 125 125 125 125 125
شاخص تروریسم 3.53 2.67 2.42 2.18 1.93 1.99
فروش اسلحه 59.00 32.86 60.74 23.54 30.98 26.03
تولید نفت خام 2.00 2 2 2 2 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1868.00 1872 1888 1884 1888 1885
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 51.7 51.7 52 52 52
بودجه دولت -3.90 -4.2 -4.2 -3.72 -3.69 -4.1
ارزش بودجه دولت 27559.00 -3870 26500 -7930 11057 32600
هزینه های دولت 633183.00 657000 671000 642759 644679 697000
درآمدهای دولت 131468.00 105214 147236 104512 120503 1512702
بدهی های دولت 58798.00 48100 49500 60979 61020 55800
هزینه های مالی 103910.00 95432 113502 107301 106670 121440
مخارج نظامی 3424.40 3427 3422 3420 3418 3419
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 29.00 42 45 27.38 25.59 45
شاخص PMI تولید 42.90 54 54.5 54.7 54.7 55.9
تولید صنعتی -2.30 2 1.9 -2.38 -2.36 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.7 -0.2 0.12 0.1 0.5
استفاده از ظرفیت 81.70 82.6 81.9 81.76 81.73 81.5
تغییرات موجودی انبار 2749.00 679 2829 2989 3616 5424
ورشکستگی 154.00 150 149 149 149 149
مجموع فروش خودرو 46719.00 42518 44418 44058 43967 44025
ثبت خودرو 30826.00 30548 28899 28590 28660 28651
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 0.2 0.4 0.09 0.1 1
استخراج معدن -0.80 0.4 0.5 -0.04 -0.05 1.2
تولید فولاد 458.00 500 511 514 515 515
شاخص رقابتی 4.47 4.42 4.42 4.47 4.49 4.53
رتبه رقابتی 47.00 48 48 46 45 45
پی ام آی مرکب 50.10 50.05 49.96 49.94 49.94 49.94
آسانی کسب و کار 74.00 72 72 73 74 69
تولید الکتریسیته 21845.00 21269 20729 21112 21389 21160
شاخص فساد مالی 45.00 45 45 45 45 48
رتبه فساد مالی 64.00 68 60 69 70 57
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -10 -7 -5 -6 1.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.5 0.8 0.22 0.21 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 1.8 2.2 1.49 1.49 2.2
هزینه های مصرف کننده 1865094.00 1864116 1860283 1859012 1856891 1847545
درآمد قابل تصرف شخص 2674938.00 2686922 2660000 2723769 2741717 3140000
پس انداز های شخصی -0.30 -1.6 -1.8 -1.33 -1.34 0.2
اعتبار بخش خصوصی 6.16 6.18 7.51 6.32 6.42 3.11
نرخ وام بانکی 10.25 10 10 10.03 10.02 8.5
قیمت گازوئیل 0.97 0.97 0.95 0.96 0.96 1.26
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.50 33.73 37.5 33.22 32.97 36
بدهی خانوار به درآمد 74.40 78.5 78.5 70.61 70.3 77
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 544.47 511 517 653 660 530
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 29.84 30.51 30.08 29.65 29.16
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 43.4 43.4 49.84 51.98 66.95
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 2.00 2.25 2 2 2 2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00 1.25 1 1 1 1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1