آفریقای جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.1 1.1 2.7 1.9 2.1
نرخ بیکاری 26.70 28 27.8 26.6 26 24
نرخ تورم 4.40 4.6 4.9 5.2 5 5.1
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6.75 7
موازنه تجاری 15720.00 9381 5927 3904 472 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.60 54 54 54 54 53
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 11.65
12.77 13.26 13.76 14.28 16.58
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.99
8.71 8.98 9.26 9.54 10.77
بازار سهام 58155.09
59156 57701 56282 54899 44979
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
1.1 1.1 2.7 1.9 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80
1.1 1.2 1.5 1.4 1.9
تولید ناخالص داخلی 294.84
285 284 283 390 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3117014.00
3140365 3148371 3154505 3159105 3165286
تولید ناخالص ملی 3085606.00
3091659 3092421 3092451 3091921 3081337
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 617647.10
619923 620090 619618 618729 607473
تولید ناخالص داخلی سرانه 7504.30
7525 7489 7453 7417 7156
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12260.20
12351 12311 12271 12230 12143
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82009.97
81747 77501 74390 73652 61200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108735.26
108198 107842 107487 107123 103496
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383325.60
385773 385173 384438 383765 381022
تولید ناخالص داخلی از معادن 238564.29
238061 237596 236869 236344 240000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 472908.40
470960 470013 469075 468149 461060
تولید ناخالص داخلی از خدمات 624844.78
628025 629291 630357 631241 633314
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 264878.82
265506 265702 265825 265880 264493
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63774.81
63322 63177 63031 62967 68800
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 26.70
28 27.8 26.6 26 24
افراد شاغل 9589000.00
9562163 9549905 9537334 9524818 9020000
افراد بیکار 5880.00
6450 6510 6570 6610 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 58.80
60.2 60.2 58.39 60.5 61
هزینه های کار 146.40
152 153 155 156 162
دستمزد 19608.00
20003 20186 20274 20360 20291
دستمزد در تولید 17023.00
17043 17098 17071 17072 16812
جمعیت 55.91
58 58 58 58 59.44
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
61 61 61 61 60
هزینه زندگی خانواده 10300.00
10400 10400 10400 10400 10630
هزینه زندگی انفرادی 6460.00
6460 6460 6530 6530 6700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950.00
4108 4108 4108 4108 4157
نرخ بیکاری جوانان 52.20
52.26 53.51 52.62 51.68 51.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300.00
21700 21700 21700 21700 23200
نرخ اشتغال 43.30
43.37 43.37 43.38 43.12 45.12
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.40
4.6 4.9 5.2 5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.45 0.45 0.45 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00
106 108 109 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20
106 108 109 109 109
اندازه اصل تورم 4.10
4.5 4.6 4.8 4.7 4.8
قیمت تولید 105.20
105 104 104 141 144
تغییر قیمت تولید کننده 5.20
5.1 5.1 5 5 4.8
قیمت صادرات 149.10
150 150 150 150 149
قیمت واردات 137.60
138 138 138 138 137
تورم مواد غذایی 4.50
3.8 4 4.2 4.5 6
CPI مسکن آب و برق 104.40
105 105 105 104 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.00
105 105 105 115 119
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.75
6.5 6.5 6.5 6.75 7
نرخ بهره بین بانکی 7.13
7.16 7.18 7.2 7.21 7
عرضه پول M0 240007.00
246232 243982 243725 243678 242963
عرضه پول M1 1700792.00
1704800 1704608 1704161 1703701 1698194
عرضه پول M2 2805859.00
2857337 2874992 2880633 2881975 2870161
عرضه پول M3 3369240.00
3426692 3470463 3501448 3522637 3546927
ترازنامه بانک 5155621.00
5171793 5176207 5175785 5173659 5138847
ذخایر ارزی 50501.00
50731 50696 50634 49544 50645
وام به بخش خصوصی 3481704.00
3548809 3604490 3648683 3682844 3767131
نرخ بهره سپرده 7.17
7.07 7.36 7.65 7.94 5.4
نرخ وام 10.25
10.25 10.25 10.25 10.25 9.5
ترازنامه بانک مرکزی 677634.00
680510 678263 677408 813000 977000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 15720.00
9381 5927 3904 472 -1700
صادرات 104320.30
106535 106938 106868 98513 99742
واردات 88596.20
93009 93722 93666 98041 101442
حساب جاری -108888.00
-99000 -102000 -102163 -93000 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
بدهی خارجی 163311.00
167785 168735 169100 158000 166000
ورود توریست 1329025.00
1319100 1315100 1310200 1368527 1518528
ذخایر طلا 125.28
126 127 128 128 131
شاخص تروریسم 4.09
3.1 3.29 3.49 3.68 2.76
فروش اسلحه 59.00
54.22 55.21 56.2 57.2 58.4
تولید نفت خام 1.00
2 2 3 3 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1916.00
1902 1844 1827 1813 1737
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.60
54 54 54 54 53
بودجه دولت -3.90
-3.72 -3.7 -3.68 -3.8 -4.1
ارزش بودجه دولت 18229.00
6229 1960 -956 27700 32600
هزینه های دولت 633380.00
632744 632413 631982 683000 697000
درآمدهای دولت 157508.00
140113 129380 121421 149769 1512702
بدهی های دولت 66540.00
69484 70050 70269 51100 55800
هزینه های مالی 139278.00
111097 108529 110069 117442 121440
مخارج نظامی 3424.40
3451 3442 3434 3426 3431
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 34.00
36.54 37.79 39.57 43 45
شاخص PMI تولید 49.90
54.7 54.7 50.85 55 55.9
تولید صنعتی 2.00
2.09 1.83 1.61 1.46 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10
0.2 0.1 0.09 0.2 0.5
استفاده از ظرفیت 81.50
81.57 81.6 81.62 81.6 81.5
تغییرات موجودی انبار -5527.00
2002 2395 3648 3841 5244
ورشکستگی 137.00
187 192 198 204 227
مجموع فروش خودرو 45888.00
46743 45537 45149 44971 42842
ثبت خودرو 32642.00
31477 30609 30015 29562 25881
شاخص اقتصادی مقدم -0.60
-0.01 0.06 0.1 0.7 1
سرعت اینترنت 6736.79
6705 6625 6537 6447 5741
آدرس های IP 4274668.00
4261257 4237882 4236845 4222272 4153816
تولید فولاد 503.40
561 587 609 626 681
استخراج معدن 0.10
0.52 0.13 0.01 0.6 1.2
شاخص همزمان 99.70
98.93 99.2 99.41 99.61 102
شاخص رقابتی 4.32
4.4 4.4 4.4 4.46 4.53
رتبه رقابتی 61.00
50 50 50 47 45
پی ام آی مرکب 49.00
49.67 49.82 49.83 49.84 49.84
آسانی کسب و کار 82.00
80 75 72 71 69
تولید الکتریسیته 20749.00
20562 20318 20149 19995 18778
شاخص فساد مالی 45.00
46 46 46 46 48
رتبه فساد مالی 64.00
61 61 61 59 57
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00
-5 -6 -4 -2 1.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.60
-0.06 0.29 0.36 0.5 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30
5.78 5.55 5.41 1.9 2.2
هزینه های مصرف کننده 1897011.00
1914269 1921693 1928068 1933767 1954841
درآمد قابل تصرف شخص 2760742.00
2842660 2879443 2916144 2800000 3140000
پس انداز های شخصی 0.20
0.24 0.46 0.53 -1.2 0.2
اعتبار بخش خصوصی 6.72
7.83 8.78 9.57 5.89 3.11
نرخ وام بانکی 10.25
10.35 10.57 10.8 9.5 8.5
قیمت گازوئیل 1.22
1.24 1.25 1.24 1.01 1.26
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.90
33.56 33.55 33.57 37 36
بدهی خانوار به درآمد 74.40
75.73 74.1 72.47 78 77
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 544.47
605 617 629 521 530
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
29 29 29 29 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
46 46 46 46 40
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 2.00
2 2 2 2 3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00
1.05 1.05 1.05 1.05 1.78
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 24.17
21.93 14.08 13.17 20.11 17.71
بارش 19.52
65.44 22.89 16.73 51.95 40.13