شاخص یاب

آفریقای جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 1 1.1 1.3 1.5 2
نرخ بیکاری 27.50 27.4 27.6 27.8 28 24
نرخ تورم 4.90 4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
نرخ بهره 6.50 6.75 6.75 6.75 7 7.75
موازنه تجاری -2950.00 472 -1578 -1307 -1408 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 54 55 55 55 56
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 13.98
14.58 14.78 14.99 15.19 16.05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.12
9.09 9.19 9.28 9.38 9.77
بازار سهام 52096.04
55104 54428 53759 53095 50531
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70
1 1.1 1.3 1.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40
1 1.2 1.3 1.5 2.1
تولید ناخالص داخلی 349.42
390 405 405 405 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3132981.50
3192693 3178106 3173710 3179976 3315155
تولید ناخالص ملی 3074870.00
3160818 3113314 3114843 3120993 3282058
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 615992.50
628346 624201 624000 625232 652448
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51
7562 7640 7640 7640 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88
12300 12350 12350 12350 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70244.51
85669 77486 71158 71298 88955
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108776.67
109765 109470 110191 110408 113975
تولید ناخالص داخلی از ساخت 382563.62
393412 387400 387537 388302 408502
تولید ناخالص داخلی از معادن 231638.37
237510 231615 234650 235113 246620
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480320.97
483493 486726 486565 487526 502038
تولید ناخالص داخلی از خدمات 643923.33
645526 648573 652294 653582 670287
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 267778.61
273299 274438 271260 271795 283782
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65588.74
65864 66035 66441 66573 68390
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 27.50
27.4 27.6 27.8 28 24
افراد شاغل 9748000.00
10111000 10511000 10711000 9743480 11711000
افراد بیکار 6209.39
6610 6110 6120 6197 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50
60.5 59.42 58.96 59.41 61
هزینه های کار 150.80
155 157 159 160 175
دستمزد 20176.00
20500 20200 21336 21703 21600
دستمزد در تولید 17674.00
17900 17100 18540 18799 19000
جمعیت 57.73
58 59 59 59 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00
21700 22100 20734 20815 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00
4108 4157 3929 3838 4157
نرخ بیکاری جوانان 52.80
51.78 52.31 53.17 52.83 51.51
هزینه زندگی خانواده 11300.00
10400 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00
6530 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.10
42.9 43 43.1 43.2 45.12
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.90
4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.5 0.7 0.43 0.43 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90
110 112 114 115 122
قیمت مصرف کننده اصلی 108.20
109 112 113 114 121
اندازه اصل تورم 4.20
4.4 5.2 5.3 5.4 5.5
قیمت تولید 109.80
112 112 115 117 125
تغییر قیمت تولید کننده 6.20
6.6 6.7 6.7 6.3 5
قیمت صادرات 151.10
151 151 152 151 151
قیمت واردات 141.70
142 142 142 142 142
تورم مواد غذایی 3.90
3.8 4 4 3.6 5.2
انتظارات تورم 5.59
5.58 5.65 5.66 5.63 5.63
CPI مسکن آب و برق 109.40
109 112 112 116 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.40
112 111 117 119 124
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.75 6.75 6.75 7 7.75
نرخ بهره بین بانکی 7.02
7.02 7.02 7.02 7.27 8.02
عرضه پول M0 255731.00
256052 260150 263660 267085 297956
عرضه پول M1 1758710.00
1782076 1801514 1807649 1812185 1814686
عرضه پول M2 2866633.00
2919717 2954874 2973812 2986896 3002502
عرضه پول M3 3532734.00
3590443 3648562 3706077 3762998 4249544
ترازنامه بانک 5415036.00
5496247 5567071 5637530 5707593 6320762
ذخایر ارزی 50166.00
49544 50092 50087 50086 50645
وام به بخش خصوصی 3609385.00
3666974 3721740 3774613 3826108 4240106
نرخ بهره سپرده 7.25
7.25 7.25 7.25 7.5 8.25
ترازنامه بانک مرکزی 817542.00
813000 817595 820534 817891 977000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -2950.00
472 -1578 -1307 -1408 -1700
صادرات 113694.50
98513 108054 108183 108072 99742
واردات 116647.00
98041 109632 109490 109480 101442
حساب جاری -163760.00
-93000 -185992 -178166 -192919 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50
-3.2 -3.4 -3.4 -3.4 -3.7
بدهی خارجی 170811.00
158000 167330 168186 167495 166000
ورود توریست 1331118.00
1368527 1290400 1281800 1287500 1518528
ذخایر طلا 125.30
125 125 125 125 125
شاخص تروریسم 4.09
4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
فروش اسلحه 74.00
59.79 62.52 65.26 67.99 67.86
تولید نفت خام 2.00
3 3 3 2 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1863.00
1821 1809 1811 1815 1816
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10
54 55 55 55 56
بودجه دولت -4.60
-4.1 -4.2 -4.2 -4.2 -4
ارزش بودجه دولت 15912.00
32327 -15395 6878 -15991 1391262
هزینه های دولت 639964.00
642974 646555 648284 649563 667637
درآمدهای دولت 111002.00
149769 107357 125851 104706 1512702
بدهی های دولت 70549.00
51100 69442 70788 70256 55800
هزینه های مالی 95090.00
117442 122752 118973 120697 121440
مخارج نظامی 3110.20
3081 3079 3078 3076 3057
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 38.00
28 30 32 34 51
شاخص PMI تولید 42.40
46 47 49 51 54
تولید صنعتی 0.10
1.2 1.3 1.5 1.4 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00
0.2 0.14 0.15 0.13 0.5
استفاده از ظرفیت 81.10
81.6 81.14 81.14 81.14 81.5
تغییرات موجودی انبار -14172.00
3436 -2301 2867 3708 5691
ورشکستگی 159.00
156 156 156 156 156
مجموع فروش خودرو 51866.00
49644 50260 50017 50031 50046
ثبت خودرو 35050.00
33331 33666 33395 33468 33464
شاخص اقتصادی مقدم -0.50
0.7 0.3 0.09 0.1 1
سرعت اینترنت 6736.79
8602 8843 9079 9310 11179
آدرس های IP 4274668.00
4228378 4262815 4243350 4262056 4256417
استخراج معدن -1.80
0.6 -2.08 -1.82 -1.84 1.2
تولید فولاد 572.90
549 543 542 541 541
شاخص همزمان 95.80
93.5 94 94.3 94.4 94
شاخص رقابتی 60.76
61.26 61.26 61.26 61.26 63.76
رتبه رقابتی 67.00
67 67 67 67 67
پی ام آی مرکب 46.90
50.5 50.7 50.9 51.1 52
آسانی کسب و کار 82.00
71 86 86 86 69
تولید الکتریسیته 20844.00
20555 21327 21535 21105 21181
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.00
15 16 18 18 16
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60
0.5 0.5 0.4 0.3 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
1.9 1.6 1.7 1.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 1926959.00
1948167 1956710 1952009 1955863 2022893
درآمد قابل تصرف شخص 2911510.00
2800000 3034503 3074299 3106438 3140000
پس انداز های شخصی 0.40
-1.2 0.22 0.19 0.18 0.2
اعتبار بخش خصوصی 6.26
5.89 6.24 6.26 6.27 3.11
نرخ وام بانکی 10.00
10 10 10 10.25 11
قیمت گازوئیل 1.17
1.15 1.13 1.11 1.09 1.01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.10
37 32.08 31.82 31.55 36
بدهی خانوار به درآمد 71.90
78 70.84 70.59 70.33 77
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 2.00
2 2 2 2 2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00
1 1 1 1 2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 19.52
51.95 65.57 38.24 38.25 40.13
درجه حرارت 24.17
20.11 21.97 16.22 19 17.71