شاخص یاب

آفریقای جنوبی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.5 1 1.1 1.3 2
نرخ بیکاری 27.20 27.4 27.4 27.2 27.1 24
نرخ تورم 4.90 5.1 4.8 5.7 5.9 5.4
نرخ بهره 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 7.75
موازنه تجاری -4657.00 2226 472 757 708 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 54 54 55 55 56
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 14.30
14.54 14.73 14.92 15.12 15.93
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.09
8.96 9.05 9.14 9.24 9.61
بازار سهام 57164.25
59334 58619 57916 57226 54530
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70
0.5 1 1.1 1.3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40
0.6 1 1.2 1.3 2
تولید ناخالص داخلی 349.42
390 390 405 405 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3132981.50
3143072 3192693 3178106 3173710 3318421
تولید ناخالص ملی 3076397.00
3112861 3160818 3113314 3116390 3285291
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 615992.50
612987 628346 624201 624000 653090
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51
7562 7562 7640 7640 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88
12300 12300 12350 12350 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70244.51
78356 85669 77486 71158 89043
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108776.67
109392 109765 109470 110191 114087
تولید ناخالص داخلی از ساخت 382563.62
386582 393412 387400 387537 408905
تولید ناخالص داخلی از معادن 231638.37
238548 237510 231615 234650 246863
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480320.97
478467 483493 486726 486565 502532
تولید ناخالص داخلی از خدمات 643923.33
637050 645526 648573 652294 670947
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 267778.61
269535 273299 274438 271260 284061
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65588.74
64884 65864 66035 66441 68458
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 27.20
27.4 27.4 27.2 27.1 24
افراد شاغل 9838000.00
9978000 10111000 10511000 10711000 11711000
افراد بیکار 6100.00
6570 6610 6037 6059 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10
59.67 60.5 59.65 59.18 61
هزینه های کار 148.30
153 155 156 158 173
دستمزد 19858.00
20500 20500 20200 21612 21600
دستمزد در تولید 17146.00
17600 17900 17100 18211 19000
جمعیت 56.52
58 58 59 59 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300.00
21700 21700 22100 20101 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950.00
4108 4108 4157 4073 4157
نرخ بیکاری جوانان 53.70
52.24 51.44 52.18 53.07 51.51
هزینه زندگی خانواده 10300.00
10400 10400 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6460.00
6530 6530 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.10
42.98 42.9 43 43.1 45.12
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.90
5.1 4.8 5.7 5.9 5.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.6 0.5 0.7 0.43 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.40
109 110 112 114 122
قیمت مصرف کننده اصلی 107.70
108 109 112 113 121
اندازه اصل تورم 4.20
4.3 4.4 5.2 5.3 5.5
قیمت تولید 108.50
110 112 112 115 125
تغییر قیمت تولید کننده 6.10
6.1 6.6 6.7 6.7 5
قیمت صادرات 151.10
151 151 151 152 151
قیمت واردات 141.70
142 142 142 142 142
تورم مواد غذایی 3.50
3.6 3.8 4 4 5.2
انتظارات تورم 5.59
5.45 5.41 5.48 5.47 5.46
CPI مسکن آب و برق 108.50
109 109 112 112 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.40
109 112 111 117 124
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 7.75
نرخ بهره بین بانکی 6.99
6.99 7.24 7.24 7.24 8.24
عرضه پول M0 249862.00
250521 253837 256981 260256 292498
عرضه پول M1 1700175.00
1684318 1694431 1701126 1700025 1702080
عرضه پول M2 2791347.00
2781647 2797371 2811518 2812816 2822778
عرضه پول M3 3446534.00
3472126 3515492 3557961 3599792 3985193
ترازنامه بانک 5242892.00
5288426 5345855 5403860 5461406 6011733
ذخایر ارزی 49850.00
49615 49544 49423 49418 50645
وام به بخش خصوصی 3546828.00
3584532 3625252 3666742 3707567 4067840
نرخ بهره سپرده 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 8.5
ترازنامه بانک مرکزی 812961.00
815643 813000 817805 817813 977000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -4657.00
2226 472 757 708 -1700
صادرات 107066.00
105508 98513 103578 103532 99742
واردات 111723.00
103282 98041 102821 102824 101442
حساب جاری -163760.00
-180017 -93000 -185992 -178166 -159000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50
-2.3 -2.3 -2.7 -2.7 -3.2
بدهی خارجی 183239.00
193318 158000 198531 200261 166000
ورود توریست 1303293.00
1203600 1368527 1211800 1204200 1518528
ذخایر طلا 125.30
125 125 125 125 125
شاخص تروریسم 4.09
4.51 4.64 4.91 5.18 5.45
فروش اسلحه 74.00
51.17 59.79 62.52 65.26 67.86
تولید نفت خام 2.00
3 3 3 3 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1961.00
2022 2037 2041 2029 2028
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10
54 54 55 55 56
بودجه دولت -4.60
-4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.5
ارزش بودجه دولت -90538.00
21498 32327 -2118 18386 1391262
هزینه های دولت 639964.00
636014 642974 646555 648284 668294
درآمدهای دولت 76471.00
123123 149769 118756 135819 1512702
بدهی های دولت 81061.00
89034 51100 94674 96922 55800
هزینه های مالی 167009.00
101625 117442 120874 117432 121440
مخارج نظامی 3110.20
3100 3081 3079 3078 3057
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 38.00
30 28 30 32 51
شاخص PMI تولید 43.40
45 46 47 49 54
تولید صنعتی 2.90
1 1.2 1.3 1.5 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60
-0.14 0.2 0.08 0.1 0.5
استفاده از ظرفیت 81.10
80.9 81.6 80.96 80.96 81.5
تغییرات موجودی انبار -14172.00
885 3436 -2301 2867 5691
ورشکستگی 147.00
155 156 155 156 156
مجموع فروش خودرو 47964.00
45283 46959 46521 46524 46551
ثبت خودرو 31447.00
29372 30644 30172 30264 30257
شاخص اقتصادی مقدم 1.10
0.4 0.7 0.3 0.12 1
سرعت اینترنت 6736.79
8355 8602 8843 9079 11179
آدرس های IP 4274668.00
4272995 4228378 4262815 4243350 4256417
استخراج معدن -5.20
-1.41 0.6 -1.53 -1.6 1.2
تولید فولاد 535.00
534 533 533 533 533
شاخص همزمان 90.50
92 93.5 94 94.3 94
شاخص رقابتی 4.32
4.32 4.32 4.34 4.39 4.37
رتبه رقابتی 61.00
61 61 60 60 63
پی ام آی مرکب 47.20
49 50.5 50.7 50.9 52
آسانی کسب و کار 82.00
72 71 86 87 69
تولید الکتریسیته 22678.00
22087 21185 21274 21742 21524
شاخص فساد مالی 43.00
44 46 43 43 48
رتبه فساد مالی 71.00
72 59 72 72 57
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.00
17 15 16 18 16
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30
0.1 0.5 0.5 0.4 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30
1.7 1.9 1.6 1.7 2.2
هزینه های مصرف کننده 1926959.00
1917741 1948167 1956710 1952009 2024886
درآمد قابل تصرف شخص 2868646.00
2965725 2800000 3035351 3075238 3140000
پس انداز های شخصی -0.20
0.03 -1.2 0 -0.02 0.2
اعتبار بخش خصوصی 5.41
7.9 5.89 5.63 5.62 3.11
نرخ وام بانکی 10.00
10 10 10 9.83 8.5
قیمت گازوئیل 1.13
1.15 1.09 1.03 0.97 0.77
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.10
32.31 37 31.78 31.52 36
بدهی خانوار به درآمد 71.90
71.14 78 70.84 70.59 77
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 544.47
593 521 600 603 530
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 40
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 2.00
2 2 2 2 2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00
1 1 1 1 2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 19.52
16.73 51.95 65.57 38.24 40.13
درجه حرارت 24.17
13.17 20.11 21.97 16.22 17.71