آفریقای جنوبی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.30 0.5 0.9 1 0.9 2.1
نرخ بیکاری 27.10 26.3 26.2 25.7 25 21
نرخ تورم 6.40 6.4 6.6 6.5 6 4.7
نرخ بهره 7.00 7 7.25 7.25 7.25 6
موازنه تجاری -4410.97 2155 -1771 1116 -10265 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.10 50.9 51.7 51.7 51.7 52
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 13.79 14.57 14.72 14.86 15.01 17.32
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.05 9.12 9.21 9.3 9.39 10.84
بازار سهام 49256.10 50100 49600 49100 48600 40500
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.30 0.5 0.9 1 0.9 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 0.5 0.6 0.8 1 2.6
تولید ناخالص داخلی 312.80 300 360 360 360 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3089550.00 3060000 3060000 3060000 3109978 3222618
تولید ناخالص ملی 2988890.00 2996211 3006875 3018493 3030980 3246613
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 614389.00 607113 603702 599497 594252 531709
تولید ناخالص داخلی سرانه 7575.24 6090 6090 6090 7646 7771
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12389.96 12500 12500 12500 12444 12571
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66682.05 65279 64895 64217 63818 61200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109380.34 109616 109666 109775 109808 110196
تولید ناخالص داخلی از ساخت 386355.28 393160 393848 394581 395361 413305
تولید ناخالص داخلی از معادن 225875.02 226299 229125 225670 227033 240000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 469052.00 471292 472280 473259 474116 481359
تولید ناخالص داخلی از خدمات 618824.75 626495 630061 633570 637030 679650
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 261028.96 258223 258609 259390 260286 281981
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65207.89 65432 65429 65551 65559 68800
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 27.10 26.3 26.2 25.7 25 21
افراد شاغل 9218000.00 9210933 9209029 9206208 9206170 9020000
افراد بیکار 5873.00 5714 6049 5936 5899 5140
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 58.2 58.5 58.9 58.4 58.2
هزینه های کار 155.50 161 164 166 168 199
دستمزد 18045.00 18506 18651 19059 19368 22561
دستمزد در تولید 15920.00 15600 15558 16438 16890 19408
جمعیت 54.96 56.01 56.25 56.49 56.74 59.53
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
زندگی خانواده دستمزد 26400.00 26100 26100 26100 26100 26100
زندگی فردی دستمزد 6880.00 6613 6855 6635 6835 6764
نرخ اشتغال 42.48 42.71 42.31 42.15 42.12 45.12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3650.00 3472 3409 3359 3318 3168
نرخ بیکاری جوانان 53.70 52.71 52.71 52.17 51.5 51.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20100.00 20437 20473 20463 20465 20465
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 6.40 6.4 6.6 6.5 6 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.80 125 126 128 129 148
قیمت مصرف کننده اصلی 123.30 124 125 127 128 145
اندازه اصل تورم 5.70 5.9 5.9 5.8 5.7 3.5
قیمت تولید 128.10 131 133 135 137 162
تغییر قیمت تولید کننده 6.60 7.4 7.1 7.4 7.6 4.3
قیمت صادرات 145.60 152 152 153 153 154
قیمت واردات 143.10 145 146 146 146 146
تورم مواد غذایی 11.70 12 11.5 11 10.9 7.1
CPI حمل و نقل 115.20 114 115 114 114 119
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 7.00 7 7.25 7.25 7.25 6
نرخ بهره بین بانکی 7.36 7.52 7.52 7.52 7.34 6
عرضه پول M0 224474.00 226293 230267 234295 238377 296976
عرضه پول M1 1465063.00 1509161 1540026 1571827 1604514 2105592
عرضه پول M2 2509308.00 2549731 2593765 2636921 2680047 3300029
عرضه پول M3 3153449.00 3133710 3194060 3254939 3316420 4195536
ترازنامه بانک 4849769.00 4988600 5078665 5170228 5263327 6629850
ذخایر ارزی 47848.00 48170 48311 48610 48999 50645
وام به بخش خصوصی 3221984.00 3267674 3314728 3361113 3406480 3912506
نرخ بهره سپرده 6.20 5.8 5.8 6.6 6.6 5.4
نرخ وام 10.50 10.5 10.75 10.75 10.5 9.5
ترازنامه بانک مرکزی 722138.00 771465 759364 738944 746720 977000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -4410.97 2155 -1771 1116 -10265 -1700
صادرات 88188.35 91895 90763 93582 85456 99742
واردات 92599.32 89740 92534 92466 95721 101442
حساب جاری -134396.00 -162787 -142787 -186105 -206871 -105157
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -3.9 -4.1 -4.1 -4.1 -2.9
بدهی خارجی 132434.00 135000 140000 145000 150000 166000
ورود توریست 1273734.00 1484126 1502395 1262776 1278553 1518528
ذخایر طلا 125.25 126 127 127 128 131
تولید نفت خام 2.00 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1961.00 1725 1846 2012 2091 2318
شاخص تروریسم 3.53 2.42 2.18 1.93 1.69 1.99
فروش اسلحه 39.00 79.99 89.51 67.06 67.06 38.57
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.10 50.9 51.7 51.7 51.7 52
بودجه دولت -4.20 -4.3 -4.2 -4.2 -4.2 -4.1
ارزش بودجه دولت -3871.00 20100 -18100 28300 -3870 32600
هزینه های دولت 634731.00 647400 649000 650000 657000 697000
درآمدهای دولت 97229.00 145847 120466 127219 105214 1512702
بدهی های دولت 47948.00 48800 49800 47800 48100 55800
هزینه های مالی 101101.00 115685 124672 107703 95432 121440
مخارج نظامی 3881.20 3895 3900 3904 3916 4013
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 38.00 44 40.7 39 42 45
شاخص PMI تولید 48.30 49.9 50.8 51 50.9 51.8
تولید صنعتی 0.00 1.2 2.2 2.6 2 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 -0.2 0.4 0.9 0.7 0.5
استفاده از ظرفیت 82.00 82.4 82 81.7 82.6 81.5
تغییرات موجودی انبار -22705.00 -4561 -2651 -383 966 5842
ورشکستگی 172.00 128 174 157 159 159
مجموع فروش خودرو 46413.00 46982 47380 47286 47251 47272
ثبت خودرو 32738.00 29941 31789 28312 30548 31683
شاخص اقتصادی مقدم 1.10 0.4 0.1 0.5 0.2 1
شاخص فساد مالی 44.00 44 45 45 45 48
رتبه فساد مالی 61.00 61 61 61 70.28 57
شاخص رقابتی 4.47 4.39 4.42 4.42 4.42 4.53
رتبه رقابتی 47.00 49 48 48 48 45
آسانی کسب و کار 74.00 75 72 72 72 69
تولید الکتریسیته 20712.00 20206 20826 21146 20800 20815
تولید فولاد 534.00 539 547 548 549 549
استخراج معدن 3.40 -2 -0.8 -0.5 0.4 1.2
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -13 -11 -8 3 1.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.2 -0.3 0.2 0.5 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40 2 1.6 1.4 1.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 1857815.00 1867587 1875724 1884590 1894024 2045979
درآمد قابل تصرف شخص 2538686.00 2530000 2530000 2530000 2813302 3140000
پس انداز های شخصی -0.80 -0.6 -1 -1.5 -1.6 0.2
اعتبار بخش خصوصی 6.31 6.5 5.98 6.16 6 3.11
نرخ وام بانکی 10.50 10.5 10.5 10.5 10 8.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.60 37 37.9 37.9 35.98 36
بدهی خانوار به درآمد 78.00 79 78.5 78.5 78.5 77
قیمت گازوئیل 0.94 0.69 0.69 0.69 0.92 1.26
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 526.89 512 510 505 511 530
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.00 41 41 41 41 41
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 3.00 3 3 3 3 3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.00 2 2 2 2 2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1