سومالی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 559 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 6.22 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 187 USD 2010-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 547 USD 2010-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 14.32 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -3.5 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1410 USD - میلیون 2016-12
صادرات 568 USD - میلیون 2016-12
واردات 1978 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 7.55 2015-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 10 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 176 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12