شاخص یاب

سومالی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 575 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 7.37 USD - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 14.74 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -3.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2149 USD - میلیون 2017-12
صادرات 257 USD - میلیون 2017-12
واردات 2406 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 7.65 2016-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2434 KBps 2017-03
آدرس های IP 1487 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 9 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 180 2017-12
آسانی کسب و کار 190 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7.17 mm 2015-12
درجه حرارت 26.12 celsius 2015-12