شاخص یاب

جزایر سلیمان

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.3 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2206 USD 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.31 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1470 KBps 2017-03
آدرس های IP 1539 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 115 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 268 mm 2015-12
درجه حرارت 26.15 celsius 2015-12