جزایر سلیمان

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.2 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2073 USD 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.31 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 72 2016-12
آسانی کسب و کار 104 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12