شاخص یاب

اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.9 0.8 1 1 0.6
نرخ بیکاری 8.00 7.6 7.8 7.7 7.5 6.5
نرخ تورم 1.82 1.8 2 1.9 2.2 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 141.36 190 -90 170 70 -190
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 75 75 73 73 71
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 860.20
857 850 843 836 809
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.05
1.01 1.06 1.1 1.16 1.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.9 0.8 1 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
4.7 3.8 3.4 3.7 3.6
تولید ناخالص داخلی 48.77
49 49 51 51 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10377.50
10284 10636 10643 10761 11459
تولید ناخالص ملی 43278.00
41368 44923 44749 44879 48401
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1963.10
1860 1981 2029 2036 2134
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662.41
26000 26000 26250 26250 26500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31400.84
31800 31800 33000 33000 33500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 200.40
186 194 147 208 209
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 478.50
465 495 428 496 533
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2165.90
1949 2042 1991 2246 2201
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1483.60
1503 1590 1530 1538 1713
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2079.10
2097 1865 1756 2156 2010
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.00
7.6 7.8 7.7 7.5 6.5
افراد شاغل 871615.00
877582 882879 886313 889814 906341
افراد بیکار 75920.00
77596 79135 78658 78402 78586
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60
2.39 2.32 2.27 2.21 2.03
نرخ بیکاری جوانان 10.00
10.38 10.4 10.4 10.4 10.4
هزینه های کار 112.48
114 115 115 116 124
پست های خالی شغلی 14556.00
13548 13612 13607 13598 13597
دستمزد 1654.00
1660 1750 1710 1660 1850
دستمزد در تولید 1598.00
1565 1770 1660 1624 1850
رشد دستمزد 3.23
3.29 3.32 3.33 3.34 3.34
حداقل دستمزد 842.79
843 843 880 880 925
جمعیت 2.07
2.07 2.07 2.08 2.08 2.08
سن بازنشستگی زنان 59.67
59.67 59.67 59.67 60 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 58.30
58.95 58.8 58.5 58.56 58.7
بهره وری 110.80
118 108 104 112 111
قسمت مدت زمان اشتغال 99.30
98.65 98.55 98.52 98.56 98.55
تغییر اشتغال 0.70
0.75 0.74 0.73 0.75 0.74
نرخ اشتغال 69.70
71.42 71.15 70.71 71.19 71.6
استخدام تمام وقت 845.10
868 867 855 861 871
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.82
1.8 2 1.9 2.2 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.29
103 104 105 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.20
103 104 104 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 102.98
103 103 103 105 106
اندازه اصل تورم 1.13
1.24 1.23 1.25 1.26 1.28
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.00
101 101 101 102 102
قیمت تولید 103.40
104 104 105 106 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.14 0.14 0.01 0.2 0.12
تغییر قیمت تولید کننده 2.50
2.8 2.5 2.6 2.7 2.2
CPI مسکن آب و برق 105.17
104 105 106 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.77
102 101 100 102 105
تورم مواد غذایی 2.50
2.33 2.16 2.13 2.12 2.12
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 5092.00
5111 5173 5232 5289 5863
عرضه پول M1 19375.00
19775 20348 20905 21448 26240
عرضه پول M2 25759.00
26040 26449 26849 27243 30900
عرضه پول M3 25678.00
25853 26103 26342 26573 28533
ذخایر ارزی 273.40
273 274 273 273 273
ترازنامه بانک 40760.00
40550 40623 40694 40763 41332
وام به بخش خصوصی 9321.00
9221 9190 9161 9134 8947
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71
124 123 122 121 122
ترازنامه بانک مرکزی 15779.00
15690 15737 15732 15735 15735
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 141.36
190 -90 170 70 -190
صادرات 2718.57
2710 2290 2850 2720 2620
واردات 2577.21
2520 2380 2680 2650 2810
حساب جاری 453.60
303 295 293 293 293
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.40
6.1 6.1 5.7 5.7 5.4
بدهی خارجی 43002.70
43148 43109 43154 43143 43141
گردش سرمایه 366.60
174 156 158 158 158
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 110.70
85.09 78.09 77.33 77.41 77.43
ورود توریست 825363.00
618700 251200 389600 493700 418700
ذخایر طلا 3.20
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 0.01
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
75 75 73 73 71
بودجه دولت 0.00
0.4 0.4 -2.18 -2.33 0.2
ارزش بودجه دولت -113.00
-16.87 -23.34 -27.96 -22.26 -23.43
هزینه های دولت 1902.40
1862 1911 1913 1973 2059
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10
44.51 44.55 44.75 44.94 47.21
درآمدهای دولت 1460.00
1468 1444 1446 1448 1447
بدهی های دولت 30139.29
30187 29967 30490 30247 30591
هزینه های مالی 1555.00
1485 1467 1474 1470 1471
مخارج نظامی 463.20
483 485 488 492 516
درخواست پناهندگی 370.00
150 148 151 150 151
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 6.00
9 10 9 9 10
تولید صنعتی 5.80
5.9 4.3 4.2 3.7 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
0.26 0.23 0.23 0.22 0.22
تولید صنعتی 6.50
5.13 4.83 4.7 4.64 4.61
استفاده از ظرفیت 84.60
85.43 84.7 83.87 83.04 80.58
ثبت خودرو 6407.00
7216 7131 7099 7077 7056
سرعت اینترنت 13655.66
13021 13020 12998 12987 12970
آدرس های IP 869230.00
919514 915599 914177 914286 916393
استخراج معدن -4.70
2.7 1.88 1.89 1.92 1.91
تولید فولاد 51.76
56.2 55.15 56.27 56.11 56.05
تغییرات موجودی انبار 0.60
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
شاخص رقابتی 4.48
4.39 4.39 4.44 4.46 4.45
رتبه رقابتی 48.00
56 56 49 47 47
آسانی کسب و کار 37.00
38 40 41 42 48
تولید الکتریسیته 1308.00
1326 1321 1322 1322 1322
شاخص فساد مالی 61.00
62 62 62 62 62
رتبه فساد مالی 34.00
33 33 33 33 32
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00
-2 -9 -11 -12 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70
0.5 1.1 0.3 0.1 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10
4.6 4.5 3.76 3.78 3.82
هزینه های مصرف کننده 5221.40
5302 5460 5427 5415 5883
پس انداز های شخصی 17.07
10.92 7.38 16.47 15.13 8.38
تسهیلات اعتباری خریدار 2584.00
2617 2673 2723 2769 3041
نرخ وام بانکی 2.31
2.31 2.31 2.31 2.31 3.06
قیمت گازوئیل 1.57
1.6 1.51 1.43 1.35 1.06
بدهی خانوار به درآمد 44.59
43 42.98 42.57 42.16 36.12
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 26.30
14.35 14.89 15 14.99 14.98
شاخص مسکن 121.19
123 124 124 123 121
جواز ساختمان 248.00
237 239 239 239 239
نرخ مالکیت مسکن 75.60
75.71 75.69 75.72 75.74 77.13
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19.25 20 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20
38.2 38.2 38 38 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.91
18.19 5.14 1.56 15.99 9.9
بارش 2.54
129 128 79.79 110 117