اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ بیکاری 9.40 9.1 8.8 9 8.6 7.2
نرخ تورم 1.00 1.4 1.6 1.7 1.9 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 156.50 82.33 74.64 74.09 74.04 74
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.70 77 77 75 75 71
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 810.23 785 777 769 761 674
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 1.18 1.19 1.21 1.22 1.35
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 4.4 4.2 4 3.8 2.5
تولید ناخالص داخلی 43.99 45.31 51.56 45.33 44.51 56.58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9803.80 9974 10028 10069 10100 10189
تولید ناخالص ملی 20725.35 21870 16680 16965 17251 17564
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1843.50 1870 1880 1889 1896 1914
تولید ناخالص داخلی سرانه 24356.94 24460 24634 24715 24795 25368
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803.45 29943 30153 30229 30305 30838
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 155.10 180 200 162 193 197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 354.70 410 385 373 401 401
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1827.40 1857 1877 1885 2042 1941
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1466.70 1493 1539 1504 1492 1606
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1611.80 1694 1696 1696 1696 1696
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 9.40 9.1 8.8 9 8.6 7.2
افراد شاغل 846785.00 847194 852474 854753 857625 868249
افراد بیکار 84793.00 86083 88647 88415 87876 88062
نرخ بیکاری بلند مدت 4.40 4.32 4.34 4.3 4.32 4.32
نرخ بیکاری جوانان 9.30 9.54 9.49 9.5 9.5 9.5
هزینه های کار 105.30 107 107 108 108 112
پست های خالی شغلی 10763.00 11594 11351 11358 11366 11365
دستمزد 1614.00 1607 1607 1607 1607 1607
دستمزد در تولید 1570.00 1568 1567 1567 1567 1567
رشد دستمزد 3.36 2.58 2.62 2.62 2.62 2.62
حداقل دستمزد 804.96 808 795 810 812 810
جمعیت 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.08
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.5 63.5 64 64 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
نرخ اشتغال 67.30 67.8 67.73 68.07 68.33 68.31
استخدام تمام وقت 823.00 837 836 832 839 841
بهره وری 104.40 114 103 106 113 106
قسمت مدت زمان اشتغال 96.20 92.82 91.96 91.85 92.1 92.12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.20 56.9 57.05 56.86 56.83 56.93
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.00 1.4 1.6 1.7 1.9 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.14 101 101 102 102 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.23 101 102 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.79 102 102 102 103 105
اندازه اصل تورم 1.06 1.12 1.1 1.11 1.12 1.14
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100.60 100 100 100 100 100
قیمت تولید 105.30 111 113 115 115 134
قیمت صادرات 101.00 103 103 103 102 101
قیمت واردات 101.70 105 105 103 102 102
CPI Housing Utilities 101.00 101 101 102 102 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.87 97.87 97.81 97.8 97.8 97.8
تورم مواد غذایی 1.50 1.61 1.61 1.6 1.6 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 3.2 3 2.8 2.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.11 0.11 0.03 0.1 0.07
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
عرضه پول M0 4885.00 4931 4993 5052 5110 5694
عرضه پول M1 16720.00 17166 17612 18041 18454 21782
عرضه پول M2 23537.00 23757 23998 24237 24473 26652
عرضه پول M3 23515.00 23512 23512 23512 23512 23512
ذخایر ارزی 312.20 313 313 313 313 313
ترازنامه بانک 40213.00 40244 40204 40165 40127 39821
ترازنامه بانک مرکزی 13829.00 13879 13882 13883 13883 13883
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71 124 123 122 121 118
وام به بخش خصوصی 9398.00 9386 9378 9370 9363 9315
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 156.50 82.33 74.64 74.09 74.04 74
صادرات 2513.52 2361 2375 2391 2384 2385
واردات 2357.05 2286 2311 2306 2306 2307
حساب جاری 182.20 234 232 232 231 231
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 6.4 6.4 6.1 6.1 5.4
بدهی خارجی 44570.40 46852 48958 50824 52625 67916
رابطه مبادله 99.00 99.27 99.36 99.13 98.89 98.38
گردش سرمایه 115.90 91.82 91.12 90.81 90.86 90.86
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42.40 78.33 79.45 79.64 79.66 79.67
ورود توریست 362848.00 305328 300099 323899 317235 315027
ذخایر طلا 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
تولید نفت خام 0.00 0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.70 77 77 75 75 71
بودجه دولت -1.80 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.2
ارزش بودجه دولت 100.00 -21.63 -23.61 -24.29 -25.27 -25.63
هزینه های دولت 1839.70 1862 1869 1878 1887 1944
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 46.81 46.5 46.62 46.74 47.31
درآمدهای دولت 1533.00 1391 1369 1374 1374 1373
بدهی های دولت 28703.96 28747 28634 29090 28896 29365
هزینه های مالی 1242.00 1404 1394 1403 1403 1403
درخواست پناهندگی 60.00 96.65 91.1 88.29 86.34 85.52
مخارج نظامی 404.80 405 405 405 406 406
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 8.00 8.13 5 7.98 7.98 2
تولید صنعتی 6.70 7.49 3.6 7.28 7.26 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 0.39 0.23 0.21 0.21 0.21
تولید صنعتی 7.60 8.41 8.33 8.31 8.3 8.29
استفاده از ظرفیت 85.10 84.91 84.41 83.6 82.74 80.44
ثبت خودرو 6953.00 6849 6373 6827 6372 6388
تغییرات موجودی انبار 1.00 1.13 1.12 1.12 1.08 1.06
شاخص رقابتی 4.39 4.29 4.29 4.4 4.44 4.42
رتبه رقابتی 56.00 57 57 55 55 53
آسانی کسب و کار 30.00 23 19 19 19 9
تولید الکتریسیته 1313.00 1322 1322 1322 1322 1322
شاخص فساد مالی 61.00 61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 31.00 28 27 27 27 27
تولید فولاد 53.29 52.16 52.7 53.08 52.86 52.89
استخراج معدن 4.10 3.42 2.04 2.14 2.14 2.14
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.00 -4.04 -4.2 -4.25 -4.26 -4.26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.58 0.39 0.36 0.35 0.36
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.20 9.27 9.04 8.96 8.93 8.89
هزینه های مصرف کننده 5012.60 5064 5061 5079 5077 5086
پس انداز های شخصی 17.29 12.59 9.55 16.59 12.87 10.24
تسهیلات اعتباری خریدار 2301.00 2360 2414 2463 2505 2745
نرخ وام بانکی 2.59 2.55 2.5 2.47 2.44 2.32
قیمت گازوئیل 1.46 1.49 1.52 1.53 1.53 1.53
بدهی خانوار به درآمد 45.45 44.24 43.91 43.88 43.85 42.9
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 5.50 14.51 13.93 13.71 13.66 13.64
شاخص مسکن 106.87 107 107 106 105 105
جواز ساختمان 188.00 232 230 232 232 233
نرخ مالکیت مسکن 75.10 75.43 75.17 75.16 75.16 75.15
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 19 19 17.13 17.2 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1