اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ بیکاری 9.10 9.1 8.8 9 8.6 7.2
نرخ تورم 1.20 1.4 1.6 1.7 1.9 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 115.10 65.6 45.78 30.6 15.89 -46.12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.70 77 77 75 75 71
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.19 1.18 1.16 1.15 1.02
بازار سهام 802.66 785 777 769 761 674
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.00 1.18 1.19 1.21 1.22 1.35
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 4.4 4.2 4 3.8 2.5
تولید ناخالص داخلی 43.99 45.31 51.56 45.33 44.51 56.58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9935.20 9974 10028 10069 10100 10189
تولید ناخالص ملی 20725.35 21870 16680 16965 17251 17564
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1780.20 1870 1880 1889 1896 1914
تولید ناخالص داخلی سرانه 24356.94 24460 24634 24715 24795 25368
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803.45 29943 30153 30229 30305 30838
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 179.40 180 200 162 193 197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 439.50 410 385 373 401 401
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2032.00 1857 1877 1885 2042 1941
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1476.30 1493 1539 1504 1492 1606
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1977.60 1823 1801 1798 1798 1798
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 9.10 9.1 8.8 9 8.6 7.2
افراد شاغل 846894.00 847194 852474 854753 857625 868249
افراد بیکار 83843.00 86083 88647 88415 87876 88062
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60 4.32 4.34 4.3 4.32 4.32
نرخ بیکاری جوانان 9.20 9.54 9.49 9.5 9.5 9.5
هزینه های کار 108.10 108 108 108 108 107
پست های خالی شغلی 11807.00 12181 11986 12052 12148 12645
دستمزد 1593.00 1607 1607 1607 1607 1607
دستمزد در تولید 1535.00 1568 1567 1567 1567 1567
رشد دستمزد 2.80 2.58 2.62 2.62 2.62 2.62
حداقل دستمزد 804.96 808 795 810 812 810
جمعیت 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.08
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.5 63.5 64 64 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.70 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
نرخ اشتغال 67.30 67.8 67.73 68.07 68.33 68.31
استخدام تمام وقت 823.00 837 836 832 839 841
بهره وری 106.50 110 102 104 106 105
قسمت مدت زمان اشتغال 96.20 92.82 91.96 91.85 92.1 92.12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.70 56.9 57.05 56.86 56.83 56.93
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.20 1.4 1.6 1.7 1.9 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.27 101 101 102 102 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.36 101 102 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.83 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.90 1.12 1.1 1.11 1.12 1.14
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100.60 100 100 100 100 100
قیمت تولید 105.50 111 113 115 115 134
قیمت صادرات 101.00 103 103 103 102 101
قیمت واردات 101.70 105 105 103 102 102
CPI Housing Utilities 101.29 101 102 102 102 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.94 97.87 97.81 97.8 97.8 97.8
تورم مواد غذایی 1.40 1.61 1.61 1.6 1.6 1.6
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 3.2 3 2.8 2.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.11 0.11 0.03 0.1 0.07
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 0.23
عرضه پول M0 4931.00 4944 5012 5069 5128 5716
عرضه پول M1 17166.00 17367 17671 17800 17839 17274
عرضه پول M2 23989.00 24036 24177 24206 24198 23939
عرضه پول M3 23971.00 23933 23895 23825 23754 23095
ذخایر ارزی 294.20 315 384 451 517 1056
ترازنامه بانک 39945.00 39868 39873 39996 40162 41865
ترازنامه بانک مرکزی 13918.00 13932 13937 13940 13940 13940
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71 124 123 122 121 118
وام به بخش خصوصی 9421.00 9500 9635 9781 9930 11262
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 115.10 65.6 45.78 30.6 15.89 -46.12
صادرات 2334.30 2370 2330 2350 2350 2285
واردات 2219.21 2270 2231 2242 2234 2159
حساب جاری 280.90 234 232 232 231 231
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 6.4 6.4 6.1 6.1 5.4
بدهی خارجی 43225.30 46852 48958 50824 52625 67916
رابطه مبادله 99.00 99.27 99.36 99.13 98.89 98.38
گردش سرمایه 93.00 91.82 91.12 90.81 90.86 90.86
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 55.50 78.33 79.45 79.64 79.66 79.67
ورود توریست 487981.00 294400 213800 296500 299500 281300
ذخایر طلا 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
تولید نفت خام 0.00 0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.70 77 77 75 75 71
بودجه دولت -1.80 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.2
ارزش بودجه دولت 1.00 -21.63 -23.61 -24.29 -25.27 -25.63
هزینه های دولت 1835.90 1862 1869 1878 1887 1944
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 46.81 46.5 46.62 46.74 47.31
درآمدهای دولت 1460.00 1436 1419 1399 1389 1283
بدهی های دولت 28703.96 28747 28634 29090 28896 29365
هزینه های مالی 1358.00 1319 1300 1285 1271 1179
درخواست پناهندگی 150.00 96.65 91.1 88.29 86.34 85.52
مخارج نظامی 404.80 405 405 405 406 406
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 10.00 8.13 5 7.98 7.98 2
تولید صنعتی 6.40 5.67 3.6 4.37 3.93 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.27 0.2 0.22 0.21 0.21
تولید صنعتی 6.70 8.41 8.33 8.31 8.3 8.29
استفاده از ظرفیت 85.10 84.91 84.41 83.6 82.74 80.44
ثبت خودرو 5403.00 6849 6373 6827 6372 6388
تغییرات موجودی انبار 1.00 1.13 1.12 1.12 1.08 1.06
شاخص رقابتی 4.39 4.29 4.29 4.4 4.44 4.42
رتبه رقابتی 56.00 57 57 55 55 53
آسانی کسب و کار 30.00 23 19 19 19 9
تولید الکتریسیته 1364.00 1322 1322 1322 1322 1322
شاخص فساد مالی 61.00 61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 31.00 28 27 27 27 27
تولید فولاد 57.51 52.16 52.7 53.08 52.86 52.89
استخراج معدن 46.30 3.42 2.04 2.14 2.14 2.14
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -3.61 -3.82 -3.85 -3.86 -3.86
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 0.35 0.2 0.24 0.26 0.26
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.00 8.87 8.16 7.5 6.94 4.55
هزینه های مصرف کننده 5207.40 5064 5061 5079 5077 5086
پس انداز های شخصی 17.29 12.59 9.55 16.59 12.87 10.24
تسهیلات اعتباری خریدار 2319.00 2346 2369 2381 2385 2356
نرخ وام بانکی 2.40 2.41 2.44 2.49 2.53 2.92
قیمت گازوئیل 1.60 1.49 1.52 1.53 1.53 1.53
بدهی خانوار به درآمد 45.45 44.24 43.91 43.88 43.85 42.9
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 8.80 14.51 13.93 13.71 13.66 13.64
شاخص مسکن 106.87 107 107 106 105 105
جواز ساختمان 278.00 232 230 232 232 233
نرخ مالکیت مسکن 75.10 75.43 75.17 75.16 75.16 75.15
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 19 19 17.13 17.2 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 45 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1