شاخص یاب

اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6
نرخ بیکاری 8.00 7.8 7.7 7.5 7.3 6.5
نرخ تورم 2.20 2 1.9 2.2 2.1 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 17.90 -90 170 70 47.41 -190
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 75 73 73 73 71
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 816.80
834 828 821 814 789
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.13
1.12 1.16 1.21 1.27 1.5
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.8 0.9 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
3.8 3.4 3.7 3.1 2.9
تولید ناخالص داخلی 48.77
49 51 51 51 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10377.50
10636 10643 10761 10699 11316
تولید ناخالص ملی 43278.00
44923 44749 44879 44620 47797
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1963.10
1981 2029 2036 2024 2108
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662.41
26000 26250 26250 26250 26500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31400.84
31800 33000 33000 33000 33500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 200.40
194 147 208 207 207
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 478.50
495 428 496 493 527
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2165.90
2042 1991 2246 2233 2173
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1483.60
1590 1530 1538 1530 1691
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2079.10
1865 1756 2156 2144 1985
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.00
7.8 7.7 7.5 7.3 6.5
افراد شاغل 877894.00
884500 887861 892087 895108 910978
افراد بیکار 73781.00
72672 73216 73592 73553 73559
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30
2.12 2.01 1.94 1.89 1.66
نرخ بیکاری جوانان 8.50
8.59 8.57 8.57 8.57 8.57
هزینه های کار 112.48
115 115 116 117 124
پست های خالی شغلی 14476.00
14129 14088 14085 14085 14084
دستمزد 1633.00
1750 1710 1651 1651 1850
دستمزد در تولید 1574.00
1770 1660 1614 1613 1850
رشد دستمزد 1.78
2.27 2.42 2.46 2.47 2.47
حداقل دستمزد 842.79
843 880 880 880 925
جمعیت 2.07
2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
سن بازنشستگی زنان 59.67
59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10
59.15 58.82 59.14 59.38 59.18
بهره وری 110.80
108 104 112 118 111
قسمت مدت زمان اشتغال 100.30
99.91 99.73 99.78 99.8 99.8
تغییر اشتغال 0.70
0.74 0.73 0.75 0.74 0.74
نرخ اشتغال 71.10
71.55 71.15 71.91 72.47 72.4
استخدام تمام وقت 863.40
873 860 871 881 881
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.20
2 1.9 2.2 2.1 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.21
104 105 106 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.96
104 104 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.40
103 104 105 105 106
اندازه اصل تورم 1.36
1.3 1.35 1.36 1.38 1.43
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.00
101 101 102 102 102
قیمت تولید 103.20
104 105 106 106 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.11 0.1 0.18 0.08 0.14
تغییر قیمت تولید کننده 1.90
2.5 2.6 2.7 2.6 2.2
CPI مسکن آب و برق 108.03
105 106 107 109 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.31
101 100 102 102 105
تورم مواد غذایی 2.70
2.5 2.6 2.7 2.8 3.7
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 5138.00
5191 5250 5308 5366 5887
عرضه پول M1 19465.00
19950 20409 20850 21278 24603
عرضه پول M2 25772.00
26140 26488 26829 27164 29971
عرضه پول M3 25757.00
25976 26190 26400 26605 28269
ذخایر ارزی 338.70
342 341 341 341 341
ترازنامه بانک 40488.00
40596 40650 40701 40750 41125
وام به بخش خصوصی 9322.00
9315 9310 9305 9301 9272
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.70
122 122 122 121 123
ترازنامه بانک مرکزی 15465.00
15539 15492 15501 15497 15498
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 17.90
-90 170 70 47.41 -190
صادرات 2581.70
2290 2850 2720 2555 2620
واردات 2563.84
2380 2680 2650 2508 2810
حساب جاری 386.40
343 340 340 340 340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.40
6.1 5.7 5.7 5.7 5.4
بدهی خارجی 42617.80
43417 42841 43383 42888 43238
گردش سرمایه 191.00
156 165 164 164 164
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293.50
96.95 96.8 96.05 95.93 95.94
ورود توریست 585659.00
154200 424700 510600 367900 412300
ذخایر طلا 3.20
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 0.01
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
75 73 73 73 71
بودجه دولت 0.00
0.4 0.5 0.5 0.5 0.2
ارزش بودجه دولت 50.00
69.16 50.82 61.8 59.34 59.99
هزینه های دولت 1902.40
1911 1913 1973 1961 2033
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10
43.1 43.1 43.1 43.1 43.1
درآمدهای دولت 1463.00
1532 1503 1511 1510 1510
بدهی های دولت 29369.21
29254 29700 29259 29531 29340
هزینه های مالی 1379.00
1454 1452 1449 1450 1450
مخارج نظامی 463.20
485 488 492 496 516
درخواست پناهندگی 370.00
293 300 300 301 301
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 10.00
10 9 9 10 10
تولید صنعتی 0.50
4.3 4.2 3.7 3.9 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10
0.13 0.21 0.25 0.23 0.23
تولید صنعتی 0.50
1.73 1.08 0.79 0.66 0.58
استفاده از ظرفیت 85.60
83.83 84.96 84.26 83.53 80.65
ثبت خودرو 5001.00
5686 5822 5852 5860 5862
سرعت اینترنت 13655.66
13020 12998 12987 12983 12970
آدرس های IP 869230.00
915599 914177 914286 915008 916393
استخراج معدن 6.60
2.12 1.92 1.99 1.97 1.97
تولید فولاد 58.50
53.51 55.35 54.39 54.75 54.71
تغییرات موجودی انبار 0.60
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
شاخص رقابتی 69.62
70.12 70.12 70.12 70.12 72.62
رتبه رقابتی 35.00
35 35 35 35 35
آسانی کسب و کار 40.00
38 40 40 41 43
تولید الکتریسیته 1309.00
1321 1322 1322 1322 1322
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 34.00
34 34 34 34 34
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00
-9 -11 -12 -13 -19
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80
1.1 0.33 0.1 0.2 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20
4.5 5.08 5.13 5.16 5.19
هزینه های مصرف کننده 5221.40
5460 5427 5415 5383 5810
پس انداز های شخصی 17.36
8.01 16.7 17.4 12.81 9.18
تسهیلات اعتباری خریدار 2626.00
2686 2740 2788 2833 3085
نرخ وام بانکی 2.36
2.26 2.26 2.26 2.51 3.01
قیمت گازوئیل 1.54
1.52 1.49 1.46 1.43 1.33
بدهی خانوار به درآمد 45.04
44.52 44.61 44.7 44.79 44.74
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 25.70
27.66 28 28.02 28.01 28.01
شاخص مسکن 126.34
131 132 132 132 130
جواز ساختمان 244.00
245 259 256 256 256
نرخ مالکیت مسکن 75.60
75.69 75.72 75.74 75.76 77.13
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20
38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 1.91
5.14 1.56 15.99 11.93 9.9
بارش 2.54
128 79.79 110 110 117