شاخص یاب

اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.9 0.8 1 1 0.6
نرخ بیکاری 8.30 8.3 8 7.7 7.5 6.5
نرخ تورم 2.10 2 2.1 2.5 2.6 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -13.67 190 -90 170 70 -190
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 75 75 73 73 71
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.16
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 883.35
855 834 813 793 717
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.92
1.09 1.25 1.43 1.63 2.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.9 0.8 1 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
4.7 3.8 3.4 3.7 3.6
تولید ناخالص داخلی 48.77
49 49 51 51 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10326.10
10306 10649 10677 10328 11474
تولید ناخالص ملی 43278.00
41368 44923 44749 41913 48401
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1945.50
1856 1980 2012 1867 2134
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662.41
26000 26000 26250 26250 26500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31400.84
31800 31800 33000 33000 33500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 131.70
171 180 136 186 194
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 418.30
475 508 433 456 547
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1917.10
1940 2044 1982 2104 2202
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1501.10
1525 1608 1552 1529 1733
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1693.90
2135 1885 1751 2061 2031
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.30
8.3 8 7.7 7.5 6.5
افراد شاغل 872266.00
873032 877106 879660 882321 893927
افراد بیکار 74988.00
76183 77624 77408 77140 77261
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60
2.4 2.34 2.29 2.24 2.06
نرخ بیکاری جوانان 10.10
10.38 10.4 10.4 10.4 10.4
هزینه های کار 111.36
114 115 116 117 125
پست های خالی شغلی 13452.00
13019 12899 12896 12897 12896
دستمزد 1663.00
1660 1750 1710 1662 1850
دستمزد در تولید 1625.00
1565 1770 1660 1639 1850
رشد دستمزد 3.07
3.59 3.64 3.66 3.67 3.67
حداقل دستمزد 842.79
843 843 880 855 925
جمعیت 2.07
2.07 2.07 2.08 2.08 2.08
سن بازنشستگی زنان 59.67
59.67 59.67 59.67 60 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 58.30
59.09 58.93 58.72 58.78 58.88
بهره وری 101.80
115 106 102 107 107
قسمت مدت زمان اشتغال 99.30
96.49 96.61 96.61 96.61 96.59
تغییر اشتغال 0.70
0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
نرخ اشتغال 69.70
71.42 71.15 70.71 71.19 71.6
استخدام تمام وقت 845.10
873 871 863 870 879
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
2 2.1 2.5 2.6 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.15
104 104 105 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.07
104 104 105 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.93
103 103 103 105 106
اندازه اصل تورم 1.39
1.14 1.15 1.16 1.17 1.19
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.00
101 101 101 102 102
قیمت تولید 102.70
103 104 105 105 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
-0.06 0.28 0 0.25 0.15
تغییر قیمت تولید کننده 1.90
2.1 2 2.3 2.3 2.2
CPI مسکن آب و برق 104.89
104 106 107 108 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.13
103 101 101 103 106
تورم مواد غذایی 3.30
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 5018.00
5084 5139 5196 5253 5816
عرضه پول M1 18953.00
19640 20170 20686 21189 25559
عرضه پول M2 25457.00
25923 26306 26682 27053 30487
عرضه پول M3 25372.00
25359 25359 25359 25359 25359
ذخایر ارزی 269.50
267 268 268 268 268
ترازنامه بانک 40168.00
40113 40070 40029 39990 39664
وام به بخش خصوصی 9281.00
9202 9168 9136 9107 8904
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71
124 123 122 121 122
ترازنامه بانک مرکزی 14831.00
14833 14833 14833 14833 14833
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -13.67
190 -90 170 70 -190
صادرات 2645.63
2710 2290 2850 2720 2620
واردات 2659.31
2520 2380 2680 2650 2810
حساب جاری 248.20
259 260 260 260 260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.40
6.1 6.1 5.7 5.7 5.4
بدهی خارجی 43200.20
43199 43159 43207 43194 43193
گردش سرمایه 490.70
117 122 122 122 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -41.20
83.23 84.46 84.49 84.48 84.48
ورود توریست 469183.00
263600 259500 306700 297700 292200
ذخایر طلا 3.20
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
75 75 73 73 71
بودجه دولت 0.00
0.4 0.4 -2.18 -2.33 0.2
ارزش بودجه دولت 37.00
-0.31 -6.89 -7.23 -5.76 -6.37
هزینه های دولت 1847.10
1900 1972 1910 1911 2125
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10
44.51 44.55 44.75 44.94 47.21
درآمدهای دولت 1417.00
1468 1444 1446 1448 1447
بدهی های دولت 30139.29
30187 29967 30490 30247 30591
هزینه های مالی 1380.00
1468 1452 1454 1453 1453
مخارج نظامی 463.20
483 485 488 492 516
درخواست پناهندگی 125.00
150 148 151 150 151
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 8.00
11 10 9 9 10
تولید صنعتی 6.00
4.79 3.2 4.41 4.37 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
0.26 0.23 0.23 0.22 0.22
تولید صنعتی 6.50
5.13 4.83 4.7 4.64 4.61
استفاده از ظرفیت 86.00
85.43 84.7 83.87 83.04 80.58
ثبت خودرو 7554.00
6086 6081 6081 6081 6081
سرعت اینترنت 13655.66
13021 13020 12998 12987 12970
آدرس های IP 869230.00
919514 915599 914177 914286 916393
استخراج معدن 8.10
2.7 1.88 1.89 1.92 1.91
تولید فولاد 59.00
57.87 58.48 58.36 58.47 58.4
تغییرات موجودی انبار 1.00
1 1 1 1 1
شاخص رقابتی 4.48
4.39 4.39 4.44 4.46 4.45
رتبه رقابتی 48.00
56 56 49 47 47
آسانی کسب و کار 37.00
38 40 41 42 48
تولید الکتریسیته 1042.00
1329 1325 1326 1326 1326
شاخص فساد مالی 61.00
62 62 62 62 62
رتبه فساد مالی 34.00
33 33 33 33 32
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.00
-1 1 2 2 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.10
-0.11 -0.02 0.03 0.04 0.04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80
1.91 1.91 1.91 1.92 1.93
هزینه های مصرف کننده 5340.90
5384 5529 5522 5393 5957
پس انداز های شخصی 17.07
10.92 7.38 16.47 15.13 8.38
تسهیلات اعتباری خریدار 2469.00
2556 2594 2628 2658 2829
نرخ وام بانکی 2.49
2.49 2.49 2.49 2.49 3.24
قیمت گازوئیل 1.54
1.46 1.38 1.3 1.23 0.69
بدهی خانوار به درآمد 44.59
43 42.98 42.57 42.16 36.12
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 30.30
14.01 14.37 14.38 14.37 14.34
شاخص مسکن 121.19
123 124 124 123 121
جواز ساختمان 251.00
238 238 238 238 238
نرخ مالکیت مسکن 75.10
75.43 75.17 75.16 75.16 75.15
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19.25 20 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 38.20
38.2 38.2 38 38 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.91
18.19 5.14 1.56 15.99 9.9
بارش 2.54
129 128 79.79 110 117