اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.8 0.9 0.8 1 0.6
نرخ بیکاری 8.60 8.7 8.3 8 7.7 6.5
نرخ تورم 1.50 1.9 2 2.1 1.3 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 130.63 110 190 -90 170 -190
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 75 75 75 73 71
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 903.67
800 781 762 743 674
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.12
1.14 1.32 1.53 1.78 3.23
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
0.8 0.9 0.8 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00
5.1 4.7 3.8 3.4 3.6
تولید ناخالص داخلی 43.99
44.5 45.35 52.65 54.47 56.58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10283.90
10210 10317 10675 10150 11501
تولید ناخالص ملی 43278.00
41449 41368 44923 41792 48401
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1902.70
1847 1853 1975 1855 2128
تولید ناخالص داخلی سرانه 24356.94
24950 24950 24950 25150 25360
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803.45
29734 29943 30153 30838 30927
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173.30
184 171 180 142 194
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 489.40
451 475 508 386 547
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1969.00
2081 1940 2044 1849 2202
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1549.30
1512 1525 1608 1525 1733
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1815.70
2038 2135 1885 1679 2031
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.60
8.7 8.3 8 7.7 6.5
افراد شاغل 863173.00
866706 869916 872754 875022 885883
افراد بیکار 78555.00
90878 88905 85802 85457 86339
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
نرخ بیکاری جوانان 9.60
11.79 11.39 11.08 11 11.59
هزینه های کار 112.23
110 110 110 110 110
پست های خالی شغلی 12153.00
11154 11131 11126 11128 11128
دستمزد 1671.00
1640 1660 1750 1710 1850
دستمزد در تولید 1640.00
1580 1565 1770 1660 1850
رشد دستمزد 2.90
3.16 3.25 3.27 3.28 3.28
حداقل دستمزد 842.79
843 843 843 880 925
جمعیت 2.07
2.07 2.07 2.07 2.07 2.08
سن بازنشستگی زنان 59.67
59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 58.80
58.79 58.79 58.79 58.79 58.79
بهره وری 106.10
106 116 106 116 106
قسمت مدت زمان اشتغال 96.70
95.32 94.77 94.06 93.43 87.62
تغییر اشتغال 0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ اشتغال 70.30
69.75 69.75 69.75 69.75 69.75
استخدام تمام وقت 858.60
855 854 855 855 855
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.50
1.9 2 2.1 1.3 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.07
103 103 104 104 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.86
104 103 104 103 109
قیمت مصرف کننده اصلی 102.88
104 103 103 103 106
اندازه اصل تورم 1.14
1.11 1.14 1.15 1.16 1.19
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.00
102 102 102 102 102
قیمت تولید 102.50
103 103 104 105 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
-0.09 0.11 0.03 0.07 0.07
تغییر قیمت تولید کننده 2.00
2.2 2.1 2 2.3 2.2
CPI مسکن آب و برق 104.34
103 104 105 105 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.25
99.57 102 101 99.48 105
تورم مواد غذایی 3.70
3.8 3.9 3.92 3.93 3.93
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 4975.00
4898 4891 4898 4901 4900
عرضه پول M1 18397.00
18893 19362 19818 20259 24280
عرضه پول M2 24997.00
25347 25692 26032 26367 29740
عرضه پول M3 24923.00
25055 25237 25415 25588 27272
ذخایر ارزی 274.00
336 403 467 529 1089
ترازنامه بانک 40168.00
40298 40215 40066 40368 40291
وام به بخش خصوصی 9281.00
9344 9333 9323 9314 9245
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71
125 124 123 122 122
ترازنامه بانک مرکزی 14831.00
14554 14492 14441 14398 14205
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 130.63
110 190 -90 170 -190
صادرات 2739.62
2590 2710 2290 2850 2620
واردات 2608.98
2480 2520 2380 2680 2810
حساب جاری 280.90
231 227 227 227 227
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.40
6.1 6.1 6.1 5.7 5.4
بدهی خارجی 42462.20
43452 43398 43401 43401 43401
گردش سرمایه -200.90
142 115 119 118 119
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 100.30
78.83 83.23 84.46 84.49 84.48
ورود توریست 249011.00
400900 347300 346500 365500 357800
ذخایر طلا 3.20
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 0.01
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
75 75 75 73 71
بودجه دولت 0.00
0.4 0.4 0.4 -0.8 0.2
ارزش بودجه دولت -112.00
-93.85 -57.93 -102 -96.76 -190
هزینه های دولت 1908.90
1887 1905 1981 1888 2135
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10
47.12 46.81 46.5 46.62 47.36
درآمدهای دولت 1382.00
1365 1384 1366 1350 1256
بدهی های دولت 30139.29
29164 29893 29377 29742 29587
هزینه های مالی 1506.00
1459 1442 1444 1447 1446
مخارج نظامی 463.20
405 405 405 405 406
درخواست پناهندگی 220.00
154 171 165 167 167
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 8.00
7.4 6.96 4 6.87 2
تولید صنعتی 6.40
9.44 7.99 3.2 6 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
0.95 0.86 0.85 0.84 0.84
تولید صنعتی 6.70
6.26 5.91 5.66 5.55 5.47
استفاده از ظرفیت 86.00
85.28 85.08 85.22 85.12 85.16
ثبت خودرو 8003.00
6330 6008 5935 5917 5911
سرعت اینترنت 13655.66
13040 13021 13020 12998 12970
آدرس های IP 869230.00
926449 919514 915599 914177 916393
استخراج معدن -24.40
1.3 1.94 1.8 1.9 1.9
تولید فولاد 55.47
54.47 55.96 56.56 56 56.27
تغییرات موجودی انبار 1.00
1 1 1 1 1
شاخص رقابتی 4.48
4.43 4.43 4.43 4.43 4.43
رتبه رقابتی 48.00
52 52 52 52 52
آسانی کسب و کار 37.00
37 38 40 41 48
تولید الکتریسیته 1492.00
1314 1327 1323 1324 1324
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 34.00
34 34 34 34 34
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00
2 2 3 0.16 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
-0.01 0.01 0 0 0
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.50
-2.49 -3.05 -3.31 -3.44 -3.58
هزینه های مصرف کننده 5334.70
5332 5387 5537 5320 5966
پس انداز های شخصی 6.93
12.55 12.55 12.55 12.55 12.55
تسهیلات اعتباری خریدار 2469.00
2488 2521 2550 2576 2727
نرخ وام بانکی 2.55
2.55 2.55 2.55 2.8 3.3
قیمت گازوئیل 1.57
1.47 1.39 1.31 1.23 0.86
بدهی خانوار به درآمد 44.59
43.01 43 42.98 42.57 36.12
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -2.00
10.39 14.01 14.37 14.38 14.34
شاخص مسکن 116.07
118 119 119 119 113
جواز ساختمان 179.00
224 241 240 240 240
نرخ مالکیت مسکن 75.10
75.7 75.43 75.17 75.16 75.15
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 18 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 21
نرخ تامین اجتماعی 38.20
38.2 38.2 38.2 38 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10
16.08 16.08 16.08 16.08 16.07
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 1.91
13.88 18.19 5.14 1.56 9.9
بارش 2.54
121 129 128 79.79 117