اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 9.30 8.7 8.6 8.5 8.4 7.2
نرخ تورم 1.20 1.7 1.9 2 2.1 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 36.68 56 174 9 70 70
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.50 75 75 75 75 71
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 828.15
803 785 767 750 624
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.12
1.36 1.58 1.83 2.13 3.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00
4 3.8 3.6 3.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 43.99
52.65 52.65 52.65 52.65 56.58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10283.90
10182 10123 10088 10068 10041
تولید ناخالص ملی 43278.00
43278 43278 43278 43278 43278
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1902.70
1828 1827 1827 1827 1827
تولید ناخالص داخلی سرانه 24356.94
24950 24950 24950 24950 25360
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803.45
30032 30032 30032 30032 29457
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173.30
162 170 164 169 167
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 489.40
462 450 444 441 439
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1969.00
1901 1963 1907 1957 1940
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1549.30
1510 1502 1500 1499 1499
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1815.70
1927 1891 1903 1899 1900
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 9.30
8.7 8.6 8.5 8.4 7.2
افراد شاغل 854391.00
852740 852925 851404 851097 850094
افراد بیکار 87919.00
88131 90870 92734 94239 102636
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00
2.82 2.8 2.81 2.85 3.26
نرخ بیکاری جوانان 12.10
12.47 12.79 13.08 13.35 15.12
هزینه های کار 112.23
111 110 110 109 109
پست های خالی شغلی 10397.00
11602 11227 11162 11149 11152
دستمزد 1659.00
1660 1640 1660 1750 1850
دستمزد در تولید 1637.00
1630 1580 1565 1770 1850
رشد دستمزد 4.22
3.73 3.05 2.8 2.79 2.87
حداقل دستمزد 842.79
843 843 843 843 925
جمعیت 2.07
2.07 2.07 2.07 2.07 2.08
سن بازنشستگی زنان 59.67
59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 58.80
58.51 58.44 58.42 58.42 58.41
بهره وری 106.10
110 108 109 109 109
قسمت مدت زمان اشتغال 96.70
97.33 97.14 97.19 97.18 97.18
تغییر اشتغال 0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ اشتغال 70.40
68.67 69.09 69.32 68.89 67.84
استخدام تمام وقت 858.60
851 848 846 845 845
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.20
1.7 1.9 2 2.1 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.22
103 103 103 103 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.87
101 102 101 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 101.69
103 101 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.87
0.86 1.04 1.1 0.98 1.03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.00
102 102 102 102 102
قیمت تولید 100.20
115 115 101 121 134
نرخ تورم (ماهانه) -0.80
0.3 0.14 0.02 0.16 0.09
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
2.8 2.8 2.28 2.6 2.2
CPI مسکن آب و برق 104.05
104 104 104 103 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.81
99.29 98.84 99.04 98.92 98.96
تورم مواد غذایی 2.90
3.26 3.5 3.68 3.82 4.37
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
عرضه پول M0 4924.00
4961 4896 4869 4874 4892
عرضه پول M1 18081.00
18230 18036 17554 17110 17369
عرضه پول M2 24740.00
24777 24445 24042 23887 24160
عرضه پول M3 24664.00
24713 24441 24041 23825 24132
ذخایر ارزی 252.30
299 303 293 292 292
ترازنامه بانک 40240.00
40036 40347 40203 40107 40244
وام به بخش خصوصی 9363.00
9387 9431 9362 9377 9382
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71
123 123 123 123 121
ترازنامه بانک مرکزی 14666.00
14166 13518 13630 14248 14258
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 36.68
56 174 9 70 70
صادرات 2390.70
2491 2453 2373 2386 2406
واردات 2354.02
2435 2279 2365 2321 2336
حساب جاری 197.50
384 221 297 250 249
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20
6.1 6.1 6.1 6.1 5.4
بدهی خارجی 42495.70
43383 43585 43341 43396 43386
رابطه مبادله 99.00
99.68 99.68 99.68 99.68 100
گردش سرمایه 337.10
91.35 330 22.62 66.86 113
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47.10
79.47 63.42 70.26 68.27 68.83
ورود توریست 280341.00
289400 295000 289700 289400 290400
ذخایر طلا 3.17
3.23 3.3 3.36 3.42 3.68
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 0.01
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.50
75 75 75 75 71
بودجه دولت -0.80
0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
ارزش بودجه دولت 8.00
21.13 80.27 -141 90.05 -11.82
هزینه های دولت 1908.90
1884 1873 1867 1864 1862
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50
45.64 45.64 45.64 45.64 47.07
درآمدهای دولت 1464.00
1346 1455 1387 1430 1413
بدهی های دولت 28739.72
29733 29225 29485 29352 29397
هزینه های مالی 1413.00
1254 1461 1451 1361 1418
مخارج نظامی 404.80
425 425 425 425 498
درخواست پناهندگی 150.00
108 86.31 72.29 62.87 43.71
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 10.00
10.35 7.36 10.22 4 2
تولید صنعتی 12.70
11.95 9.24 8.28 3.2 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20
1.09 1 0.88 0.84 0.81
تولید صنعتی 14.20
12.38 8.92 8.09 10.45 10.48
استفاده از ظرفیت 85.00
84.44 84.16 83.29 82.44 80.69
ثبت خودرو 6958.00
5591 6266 6232 6139 6130
سرعت اینترنت 13655.66
12170 11867 11605 11332 9586
آدرس های IP 869230.00
904734 897247 891168 885162 845161
استخراج معدن -0.80
2.11 2.73 4.91 4.34 4.74
تولید فولاد 50.83
53.04 52.88 52.31 55.06 54.78
تغییرات موجودی انبار 1.00
1 1 1 1 1
شاخص رقابتی 4.48
4.53 4.53 4.53 4.53 4.49
رتبه رقابتی 48.00
48 48 48 48 48
آسانی کسب و کار 37.00
40 40 40 40 47
تولید الکتریسیته 1427.00
1319 1344 1326 1328 1328
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 34.00
34 34 34 34 34
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.00
-1 2 2 3 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
-0.15 0.2 0.25 0.26 0.25
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00
1.9 2.25 2.49 2.68 3.41
هزینه های مصرف کننده 5334.70
5298 5275 5261 5252 5238
پس انداز های شخصی 10.37
16.41 15.35 11.4 10.79 12.12
تسهیلات اعتباری خریدار 2430.00
2453 2464 2448 2410 2345
نرخ وام بانکی 2.30
2.31 2.38 2.5 2.61 2.57
قیمت گازوئیل 1.54
1.49 1.48 1.47 1.46 1.46
بدهی خانوار به درآمد 44.59
39.59 39.59 39.59 39.59 36.12
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 76.00
31.48 19.5 22.41 29.34 27.99
شاخص مسکن 111.89
114 114 114 114 112
جواز ساختمان 183.00
233 260 320 245 247
نرخ مالکیت مسکن 75.10
75.81 75.81 75.81 75.81 77.02
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 21
نرخ تامین اجتماعی 38.20
38.2 38.2 38.2 38.2 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10
16.08 16.08 16.08 16.08 16.07
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 1.91
1.55 13.88 18.19 5.14 9.9
بارش 2.54
79.63 121 129 128 117