اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.6 5.4 5.4 5.1
نرخ تورم 1.90 2 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 536.00 389 316 273 250 111
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 50.5 50.5 50.5 50.5 48.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 338.66
329 317 306 296 223
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.76
0.27 0.27 0.27 0.22 0.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3 2.9 2.8 2.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 89.55
85.95 88.1 90.25 95 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20511.24
20644 20694 20707 20713 20454
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.86
3.64 3.82 4.49 4.6 4.31
تولید ناخالص داخلی سرانه 19237.95
20130 20130 20130 20130 21040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156.09
28834 29041 29248 29454 28730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.08
0.51 0.59 1.03 0.65 0.69
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1788.00
762 1136 1751 1681 1612
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4739.00
4758 4828 4779 4736 4706
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.44
2 2.13 2.4 2.33 2.28
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3884.00
3414 3768 3828 3466 3512
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.00
5.8 5.6 5.4 5.4 5.1
افراد شاغل 2543.00
2537 2538 2537 2532 2501
افراد بیکار 162087.00
171498 175040 179156 183440 212951
نرخ مشارکت نیروی کار 92.00
91.78 91.58 91.35 91.12 89.5
نرخ بیکاری بلند مدت 5.10
5.44 5.67 5.94 6.21 8.01
نرخ بیکاری جوانان 17.30
16.92 17.12 17.58 18.15 22.47
هزینه های کار 102.20
110 107 103 110 109
بهره وری 127.50
105 113 126 119 118
دستمزد 1241.00
1120 1110 1130 1112 1083
دستمزد در تولید 1226.00
1113 1094 1110 1100 1066
حداقل دستمزد 435.00
450 450 450 450 510
جمعیت 5.44
5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
سن بازنشستگی زنان 62.17
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.17
62 62 62 62 62
هزینه زندگی خانواده 630.00
622 620 618 616 618
هزینه زندگی انفرادی 445.00
433 432 431 431 434
قسمت مدت زمان اشتغال 144.20
144 143 143 142 139
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390.00
1865 1843 1821 1799 1871
رشد دستمزد 3.60
2.23 1.41 0.71 3.8 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610.00
777 768 760 751 779
تغییر اشتغال 0.60
0.33 0.17 0.12 0.08 0.16
نرخ اشتغال 66.10
65.76 65.62 65.43 65.27 64.09
استخدام تمام وقت 2355.20
2344 2339 2334 2329 2293
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.90
2 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.15 0.14 0.14 0.3 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.71
102 102 102 102 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 166.00
166 166 166 166 165
قیمت مصرف کننده اصلی 119.90
120 120 120 120 119
اندازه اصل تورم 2.70
2.57 2.49 2.41 1 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.29
104 104 104 104 104
قیمت تولید 102.20
111 111 102 117 129
قیمت صادرات 100.20
104 105 106 106 108
قیمت واردات 100.20
104 106 106 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 8.50
4.2 4.2 4.15 3.7 2.6
CPI مسکن آب و برق 235.50
236 235 235 235 233
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.10
123 123 123 123 121
تورم مواد غذایی 6.40
6.34 6.23 6.12 6.02 5.48
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 10.97
10.89 10.85 10.81 10.76 10.45
عرضه پول M1 46.10
46.16 46.14 46.09 46.04 45.61
عرضه پول M2 59.50
59.86 59.89 59.84 59.78 59.24
عرضه پول M3 59.80
60.1 60.08 60.03 59.97 59.48
ترازنامه بانک 76743.00
76505 76307 76109 75914 74440
ذخایر ارزی 2711.40
2995 3267 3520 3755 5132
وام به بخش خصوصی 18468.00
18505 18500 18478 18448 18184
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.73
117 118 119 120 115
ترازنامه بانک مرکزی 36728.00
34275 34034 33465 32954 29434
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 536.00
389 316 273 250 111
صادرات 7228.00
7015 6716 6813 6790 6646
واردات 6693.00
6532 6431 6437 6416 6259
حساب جاری 122.40
-117 -158 -166 -171 -175
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 0.9
بدهی خارجی 81.63
82.44 82.25 82.06 81.69 76.97
رابطه مبادله 99.98
100 100 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 628.90
530 488 463 447 416
گردش سرمایه 89.30
-62.69 -53.49 -60.08 -63.51 -64.25
ذخایر طلا 31.69
31.76 31.84 31.92 32 32.55
شاخص تروریسم 0.23
0.11 0.19 0.28 0.36 0.71
فروش اسلحه 6.00
7.13 7.86 8.59 9.32 13.99
تولید نفت خام 0.20
0.21 0.21 0.22 0.23 0.27
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90
50.5 50.5 50.5 50.5 48.2
بودجه دولت -1.70
-0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.5
ارزش بودجه دولت -1220.13
-1072 -1026 -1004 -993 -978
هزینه های دولت 3.51
3.33 3.54 3.48 4.15 4.07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60
45.59 44.03 42.47 40.9 43.99
درآمدهای دولت 14014.13
5177 4191 5444 5436 5292
بدهی های دولت 220.00
571 159 410 465 489
هزینه های مالی 15234.26
6294 5684 6957 6818 6704
مخارج نظامی 1036.40
1124 1119 1114 1109 1121
درخواست پناهندگی 10.00
23.46 23.46 23.45 23.45 23.45
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 5.70
3.83 3.27 2.69 2.1 0.5
تولید صنعتی 6.20
5.87 5.83 5.79 1.5 1.6
تولید صنعتی 6.20
5.99 6.01 6.02 6.03 6.06
استفاده از ظرفیت 83.00
81.15 79.68 78.37 77.32 73.98
ثبت خودرو 8275.00
6578 6142 5939 5845 5764
سرعت اینترنت 13037.49
12197 12130 12105 11904 10989
آدرس های IP 898295.00
895511 894095 892321 889704 871786
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80
0.6 0.55 0.54 0.54 0.54
استخراج معدن -7.10
-1.17 -0.64 -0.53 -0.51 -0.5
میزان سفارشات جدید 4375.80
4097 4063 4009 4018 3882
تولید فولاد 418.00
385 373 366 362 356
تغییرات موجودی انبار 0.98
0.13 0.37 0.74 -0.24 -0.09
شاخص رقابتی 4.33
4.36 4.36 4.36 4.36 4.44
رتبه رقابتی 59.00
64 64 64 64 58
آسانی کسب و کار 39.00
41 43 46 48 45
تولید الکتریسیته 2096.00
2304 2313 2295 2291 2294
شاخص فساد مالی 51.00
50 50 49 49 44
رتبه فساد مالی 54.00
51 52 53 54 55
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.40
-8.32 -10.69 -12.58 -11.9 -10.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.27 0.29 0.29 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.00
4.57 4.08 3.77 1.5 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.54
10.23 10.32 10.41 10.38 10.33
درآمد قابل تصرف شخص 12406.00
11615 11975 12195 12896 12439
پس انداز های شخصی 1051.00
462 761 1010 2120 1915
تسهیلات اعتباری خریدار 6052.00
6080 6071 6058 6044 5930
نرخ وام بانکی 2.74
2.8 2.87 2.94 3.01 3.34
شاخص خوشبینی اقتصادی 103.30
100 101 102 102 103
قیمت گازوئیل 1.41
1.43 1.43 1.43 1.43 1.38
بدهی خانوار به درآمد 63.11
62.47 63.88 65.3 66.71 76.08
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 9.10
6.35 4.75 3.4 1.9 2.2
شاخص مسکن 113.09
110 107 104 101 91.95
نرخ مالکیت مسکن 89.50
88.8 88.81 88.81 88.82 88.06
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
22 22 21 21 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
26 26 26 26 28
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60
49 49 49 49 49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20
35.37 35.37 35.37 35.37 35.87
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40
13.33 13.33 13.33 13.33 13.13
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 1.43
-1.27 12.25 16.28 3 7.73
بارش 15.61
42.38 76.52 80.84 56.99 65.61