شاخص یاب

اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.7 0.7 0.9 0.9 0.5
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.4 5.4 5.2 5.1
نرخ تورم 2.80 1.9 2.2 2 2.1 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 358.80 370 70 360 130 250
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 50.5 50.5 49.6 49.6 48.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 330.88
315 303 291 279 237
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.68
0.76 0.86 0.98 1.11 1.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.7 0.7 0.9 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
2.8 2.7 2.5 3.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 95.77
97 97 98 98 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20880.89
20798 21254 21403 20949 22352
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.92
4.93 5.35 4.02 4.29 5.63
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897.15
20130 20130 20590 20590 21040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155.15
31500 31500 31600 31600 31750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.51
1.09 0.54 0.52 0.62 0.57
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 797.00
1813 1991 817 1233 2094
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5015.00
4805 4938 5140 5432 5193
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.25
2.48 2.68 2.3 2.36 2.82
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3416.00
3938 3244 3501 3705 3412
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.5 5.4 5.4 5.2 5.1
افراد شاغل 2542.60
2560 2558 2559 2564 2571
افراد بیکار 149727.00
146357 140637 137958 134661 122663
نرخ مشارکت نیروی کار 92.90
93.6 93.85 94.13 94.56 95.36
نرخ بیکاری بلند مدت 4.40
3.92 3.86 3.63 3.51 3.07
نرخ بیکاری جوانان 17.90
18.19 18.25 18.29 18.3 18.31
هزینه های کار 115.30
106 120 119 115 126
بهره وری 108.60
114 114 114 114 114
دستمزد 1138.00
1060 1140 1110 1074 1220
دستمزد در تولید 1128.00
1045 1100 1060 1073 1170
حداقل دستمزد 480.00
480 480 525 517 560
جمعیت 5.44
5.45 5.44 5.44 5.44 5.45
سن بازنشستگی زنان 62.42
62.42 62.42 62.67 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.42
62.42 62.42 62.67 63 63
هزینه زندگی خانواده 630.00
650 650 685 625 685
هزینه زندگی انفرادی 445.00
442 441 442 442 443
قسمت مدت زمان اشتغال 141.90
146 147 148 149 159
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390.00
1440 1440 1440 1830 1500
رشد دستمزد 4.10
3.78 3.8 3.58 3.57 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610.00
660 660 660 763 680
تغییر اشتغال 0.40
0.24 0.2 0.2 0.21 0.26
نرخ اشتغال 67.10
67.56 67.51 67.94 68.08 68.51
استخدام تمام وقت 2372.10
2378 2379 2380 2382 2383
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.80
1.9 2.2 2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.70
103 104 105 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.20
168 170 171 173 177
قیمت مصرف کننده اصلی 122.50
122 122 124 125 127
اندازه اصل تورم 3.20
2.2 2 2.2 2 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.68
106 106 107 107 110
قیمت تولید 105.70
105 106 108 108 112
قیمت صادرات 99.70
99.84 99.85 99.85 99.85 99.85
قیمت واردات 100.10
100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 4.50
3.2 2.8 2.5 2.6 2.6
CPI مسکن آب و برق 239.00
239 241 243 244 251
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.50
127 127 130 134 132
تورم مواد غذایی 4.50
5 4.8 4.5 4.08 4.8
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 11.24
11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
عرضه پول M1 48.10
49.31 50.21 51.09 51.98 60.53
عرضه پول M2 61.50
62.44 63.15 63.85 64.55 71.59
عرضه پول M3 61.70
62.75 63.56 64.36 65.15 72.98
ترازنامه بانک 79127.00
79016 79028 79036 79036 79036
ذخایر ارزی 3870.20
3920 3943 3951 3953 3954
وام به بخش خصوصی 18749.00
18974 19122 19250 19363 19966
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.33
136 136 138 139 149
ترازنامه بانک مرکزی 37798.00
39550 40453 41237 41906 45000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 358.80
370 70 360 130 250
صادرات 6795.00
6750 5850 7250 6550 6400
واردات 6436.00
6380 5780 6890 6420 6150
حساب جاری 34.90
-79.04 -90.88 -87.28 -87.77 -87.76
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10
0.7 0.7 1 1 0.9
بدهی خارجی 96.12
102 106 110 113 136
رابطه مبادله 99.63
99.68 99.69 99.69 99.69 99.69
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 477.30
387 385 385 385 385
گردش سرمایه 260.40
-288 -248 -248 -249 -249
ذخایر طلا 31.70
31.7 31.7 31.7 31.7 31.7
شاخص تروریسم 0.23
0.29 0.38 0.45 0.52 1.22
فروش اسلحه 22.00
12.8 14.98 15.83 16.68 16.31
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
50.5 50.5 49.6 49.6 48.2
بودجه دولت -1.00
-0.8 -0.8 -1.74 -1.73 0.5
ارزش بودجه دولت -573.91
-1034 -984 -950 -965 -969
هزینه های دولت 3.38
3.55 4.49 3.46 3.65 4.72
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40
41.69 42.07 42.09 42.11 40.53
درآمدهای دولت 6582.40
7362 6324 6561 6711 6618
بدهی های دولت 485.00
337 355 404 344 464
هزینه های مالی 7156.30
8397 7322 7511 7676 7587
مخارج نظامی 1097.60
1065 1080 1066 1052 964
درخواست پناهندگی 10.00
15.37 15.24 15.24 15.24 15.24
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.30
4.5 5.1 4.7 3.39 1
تولید صنعتی 2.50
2.66 1.5 2.81 2.82 1.6
تولید صنعتی 3.80
3.63 3.69 3.7 3.71 3.71
استفاده از ظرفیت 86.30
84.63 83.83 82.41 81.25 75.22
ثبت خودرو 9467.00
8203 8245 8355 8326 8325
سرعت اینترنت 13037.49
12254 12598 12130 12052 12219
آدرس های IP 898295.00
880827 886192 890342 890492 906872
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.49 0.48 0.49 0.49 0.49
استخراج معدن -7.90
-1.47 -0.83 -0.68 -0.63 -0.61
میزان سفارشات جدید 4612.80
4402 4367 4397 4378 4385
تولید فولاد 439.00
413 409 408 407 407
تغییرات موجودی انبار 0.11
0.75 -0.67 0.18 0.46 -0.34
شاخص رقابتی 4.33
4.33 4.33 4.36 4.37 4.43
رتبه رقابتی 59.00
65 65 57 54 55
آسانی کسب و کار 39.00
36 35 36 37 39
تولید الکتریسیته 2141.00
2209 2239 2217 2212 2217
شاخص فساد مالی 50.00
49 49 49 48 48
رتبه فساد مالی 54.00
57 58 57 57 55
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.60
-5.2 -5.4 -5.8 -11.39 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.24 0.6 0.29 0.29 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50
3.54 1.5 3.58 3.59 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.40
10.69 10.89 10.66 10.76 11.46
درآمد قابل تصرف شخص 11725.00
11727 12688 11729 12686 12675
پس انداز های شخصی 314.00
1064 1226 1166 1188 1183
تسهیلات اعتباری خریدار 6557.00
6719 6840 6961 7082 8281
نرخ وام بانکی 2.84
2.84 2.84 2.84 2.84 3.59
شاخص خوشبینی اقتصادی 102.90
102 102 102 102 102
قیمت گازوئیل 1.66
1.57 1.48 1.4 1.33 0.97
بدهی خانوار به درآمد 63.11
65.19 66.43 67.32 68.21 76.23
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.60
3.5 1.9 3.08 3.05 2.2
شاخص مسکن 119.57
120 120 119 120 119
نرخ مالکیت مسکن 89.50
88.81 88.82 88.72 88.62 88.03
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60
48.6 48.6 49 49 49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20
35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40
13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.43
16.28 3 -1.28 12.97 7.73
بارش 15.61
80.84 56.99 42.47 62.93 65.61