شاخص یاب

اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.7 0.7 0.8 0.5 0.5
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.4 5.4 5.2 5.1
نرخ تورم 2.80 2.4 2.5 2.1 1.9 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 9.40 370 70 360 130 250
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 50.5 50.5 49.6 49.6 48.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 328.07
343 338 333 328 310
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.03
0.85 0.89 0.93 0.98 1.18
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.7 0.7 0.8 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3.5 3.2 3.1 3.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 95.77
97 97 98 98 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.34
21.77 21.84 19.96 22.13 23.21
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.00
4.94 5.38 4.04 5.19 5.72
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897.15
20130 20130 20590 20590 21040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155.15
31500 31500 31600 31600 31750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.66
1.1 0.54 0.53 0.69 0.58
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284.00
1819 2001 822 1332 2127
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5501.00
4822 4962 5170 5705 5274
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.39
2.49 2.7 2.32 2.48 2.87
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3755.00
3952 3260 3522 3894 3465
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.5 5.4 5.4 5.2 5.1
افراد شاغل 2556.00
2564 2561 2562 2570 2577
افراد بیکار 148935.00
146347 140630 137949 134651 122648
نرخ مشارکت نیروی کار 93.40
93.24 93.49 93.76 94.05 94.62
نرخ بیکاری بلند مدت 4.40
3.92 3.86 3.63 3.51 3.07
نرخ بیکاری جوانان 18.30
18.53 18.65 18.7 18.73 18.75
هزینه های کار 111.20
106 120 119 115 126
بهره وری 116.80
116 116 116 115 115
دستمزد 1128.00
1060 1140 1110 1074 1220
دستمزد در تولید 1092.00
1045 1100 1060 1073 1170
حداقل دستمزد 480.00
480 480 525 525 560
جمعیت 5.44
5.45 5.44 5.44 5.44 5.45
سن بازنشستگی زنان 62.42
62.42 62.42 62.67 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.42
62.42 62.42 62.67 63 63
هزینه زندگی خانواده 630.00
650 650 685 625 685
هزینه زندگی انفرادی 445.00
442 441 442 442 443
قسمت مدت زمان اشتغال 141.90
146 147 148 149 159
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390.00
1440 1440 1440 1830 1500
رشد دستمزد 3.50
3.6 3.8 3.4 3.5 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610.00
660 660 660 763 680
تغییر اشتغال 0.50
0.24 0.2 0.2 0.21 0.26
نرخ اشتغال 67.10
67.56 67.51 67.94 68.08 68.51
استخدام تمام وقت 2372.10
2378 2379 2380 2382 2383
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.80
2.4 2.5 2.1 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.77
103 104 105 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.40
169 170 172 172 177
قیمت مصرف کننده اصلی 122.60
122 123 124 125 128
اندازه اصل تورم 3.20
2.9 2.4 2.2 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.08
106 107 107 108 111
قیمت تولید 107.30
106 107 109 110 115
قیمت صادرات 100.30
99.86 99.87 99.87 99.87 99.87
قیمت واردات 100.30
101 101 101 101 101
تغییر قیمت تولید کننده 6.90
4.2 3.8 3.5 3.6 3.6
CPI مسکن آب و برق 239.80
240 241 243 244 251
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.90
127 127 130 134 132
تورم مواد غذایی 3.60
5 4.8 4.5 3.13 4.8
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
عرضه پول M0 11.41
11.37 11.37 11.37 11.37 11.37
عرضه پول M1 49.10
49.59 50.53 51.45 52.37 61.26
عرضه پول M2 62.10
62.54 63.24 63.94 64.65 71.72
عرضه پول M3 62.30
62.85 63.62 64.43 65.24 73.15
ترازنامه بانک 79745.00
79713 79682 79686 79685 79684
ذخایر ارزی 3900.00
3924 3949 3957 3959 3960
وام به بخش خصوصی 19188.00
19322 19591 19826 20035 21201
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.33
136 136 138 139 149
ترازنامه بانک مرکزی 40363.00
41046 42442 43588 44608 50047
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 9.40
370 70 360 130 250
صادرات 6010.00
6750 5850 7250 6550 6400
واردات 6001.00
6380 5780 6890 6420 6150
حساب جاری -379.70
15 -300 400 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10
0.7 0.7 1 1 0.9
بدهی خارجی 96.12
102 106 110 113 136
رابطه مبادله 99.94
99.22 99.13 99.13 99.13 99.13
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 451.30
340 344 344 345 345
گردش سرمایه -733.60
-148 -140 -151 -143 -142
ذخایر طلا 31.70
31.7 31.7 31.7 31.7 31.7
شاخص تروریسم 0.23
0.29 0.38 0.45 0.52 1.22
فروش اسلحه 22.00
12.8 14.98 15.83 16.68 16.31
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
50.5 50.5 49.6 49.6 48.2
بودجه دولت -1.00
-0.8 -0.8 -1.74 -1.73 0.5
ارزش بودجه دولت -742.62
-829 -1016 -933 -911 -947
هزینه های دولت 3.62
3.57 4.51 3.48 3.75 4.79
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40
41.69 42.07 42.09 42.11 40.53
درآمدهای دولت 8960.78
8161 6091 6561 6884 6694
بدهی های دولت 1565.00
462 475 627 718 492
هزینه های مالی 9703.40
8990 7171 7495 7795 7641
مخارج نظامی 1097.60
1065 1080 1066 1052 964
درخواست پناهندگی 5.00
15.37 15.24 15.24 15.24 15.24
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 0.30
1.1 1.9 2.1 2.5 1
تولید صنعتی 2.00
2.66 1.5 2.81 2.82 1.6
تولید صنعتی 3.60
3.63 3.69 3.7 3.71 3.71
استفاده از ظرفیت 84.00
84.63 83.83 82.41 81.25 75.22
ثبت خودرو 10595.00
8203 8245 8355 8326 8325
سرعت اینترنت 13037.49
12254 12598 12130 12052 12219
آدرس های IP 898295.00
880827 886192 890342 890492 906872
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90
0.51 0.48 0.49 0.49 0.49
استخراج معدن -4.50
-1.47 -0.83 -0.68 -0.63 -0.61
میزان سفارشات جدید 3651.70
4425 4482 4471 4467 4470
تولید فولاد 440.00
422 413 411 410 410
تغییرات موجودی انبار 0.28
0.69 -0.7 0.15 0.24 -0.39
شاخص رقابتی 4.33
4.33 4.33 4.36 4.37 4.43
رتبه رقابتی 59.00
65 65 57 54 55
آسانی کسب و کار 39.00
36 35 36 37 39
تولید الکتریسیته 1766.00
2101 2268 2165 2130 2160
شاخص فساد مالی 50.00
49 49 49 48 48
رتبه فساد مالی 54.00
57 58 57 57 55
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.50
-3.7 -5.5 -6.3 -7.2 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60
0.3 0.6 0.29 0.28 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30
3.35 1.5 3.58 3.53 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.63
10.73 10.95 10.72 11.02 11.64
درآمد قابل تصرف شخص 12524.00
11727 12688 11729 12686 12675
پس انداز های شخصی 790.00
1064 1226 1166 1188 1183
تسهیلات اعتباری خریدار 6593.00
6670 6787 6903 7019 8175
نرخ وام بانکی 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 3.5
شاخص خوشبینی اقتصادی 99.90
98.82 98.05 97.19 97.05 96.78
قیمت گازوئیل 1.64
1.67 1.58 1.49 1.41 1.11
بدهی خانوار به درآمد 63.11
65.19 66.43 67.32 68.21 76.23
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 9.60
3.5 1.9 3.08 3.05 2.2
شاخص مسکن 119.57
120 120 119 120 119
نرخ مالکیت مسکن 89.50
88.81 88.82 88.72 88.62 88.03
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60
48.6 48.6 49 49 49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20
35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40
13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.43
16.28 3 -1.28 12.97 7.73
بارش 15.61
80.84 56.99 42.47 62.93 65.61