اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.7 0.7 0.9 0.5
نرخ بیکاری 5.40 5.7 5.5 5.4 5.4 5.1
نرخ تورم 2.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 515.00 210 370 70 360 250
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 50.5 50.5 50.5 49.6 48.2
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 329.78
317 304 292 280 238
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74
0.89 1 1.13 1.28 2.1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.8 0.7 0.7 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
2.9 2.8 2.7 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 89.55
90.05 92.22 95 97 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20694.99
20554 20798 21254 20590 22352
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.21
4.21 4.93 5.35 3.57 5.63
تولید ناخالص داخلی سرانه 19237.95
20130 20130 20130 20590 21040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156.09
29330 29538 29746 30862 31087
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.53
0.61 1.09 0.54 0.51 0.57
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1939.00
1209 1813 1991 719 2094
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4808.00
5329 4805 4938 5038 5193
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.61
2.32 2.48 2.68 2.18 2.82
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3159.00
3635 3938 3244 3327 3412
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.7 5.5 5.4 5.4 5.1
افراد شاغل 2540.20
2538 2537 2538 2538 2538
افراد بیکار 149611.00
145393 140257 134635 130629 111956
نرخ مشارکت نیروی کار 92.30
92.06 92.06 92.06 92.06 92.06
نرخ بیکاری بلند مدت 4.90
5.27 5.5 5.76 6.03 8.18
نرخ بیکاری جوانان 18.40
18.47 19.01 18.64 17.96 18.2
هزینه های کار 116.50
112 104 109 106 107
بهره وری 120.50
121 123 121 122 122
دستمزد 1088.00
1110 1060 1140 1110 1220
دستمزد در تولید 1070.00
1070 1045 1100 1060 1170
حداقل دستمزد 480.00
480 480 480 525 560
جمعیت 5.44
5.45 5.45 5.44 5.44 5.45
سن بازنشستگی زنان 62.42
62.42 62.42 62.42 62.67 63
سن بازنشستگی مردان 62.42
62.42 62.42 62.42 62.67 63
هزینه زندگی خانواده 630.00
650 650 650 685 685
هزینه زندگی انفرادی 445.00
445 445 445 445 445
قسمت مدت زمان اشتغال 143.70
144 149 144 149 144
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390.00
1440 1440 1440 1440 1500
رشد دستمزد 3.30
3.56 3.56 3.8 3.56 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610.00
660 660 660 660 680
تغییر اشتغال 0.50
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ اشتغال 66.40
66.19 66.07 65.92 65.76 64.29
استخدام تمام وقت 2367.60
2362 2362 2362 2362 2362
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.16 0.14 0.3 0.13 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.56
103 103 104 104 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.00
168 168 169 171 177
قیمت مصرف کننده اصلی 122.30
121 121 121 124 125
اندازه اصل تورم 3.30
1.61 1.97 1 2.42 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.60
104 104 104 104 104
قیمت تولید 105.40
105 105 106 108 112
قیمت صادرات 100.10
100 100 100 100 100
قیمت واردات 100.00
100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3.6 3.2 2.8 2.5 2.6
CPI مسکن آب و برق 238.60
239 239 240 244 251
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.70
126 127 126 130 132
تورم مواد غذایی 5.80
5.2 5 4.8 4.5 4.8
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 11.17
10.98 10.97 10.97 10.97 10.97
عرضه پول M1 47.50
48.45 49.36 50.25 51.15 60.61
عرضه پول M2 60.90
60.29 59.53 58.59 57.88 58.34
عرضه پول M3 61.20
61.48 62.15 62.82 63.5 70.91
ترازنامه بانک 78262.00
78254 78189 78191 78194 78196
ذخایر ارزی 3660.00
2993 2691 2789 2978 2911
وام به بخش خصوصی 18534.00
18639 18748 18841 18922 19356
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.33
135 136 136 138 149
ترازنامه بانک مرکزی 38626.00
42087 44416 46500 48369 59579
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 515.00
210 370 70 360 250
صادرات 6864.00
6360 6750 5850 7250 6400
واردات 6349.00
6150 6380 5780 6890 6150
حساب جاری 95.90
-209 -138 -162 -155 -156
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10
0.7 0.7 0.7 1 0.9
بدهی خارجی 94.15
80.21 80.21 80.21 80.21 80.21
رابطه مبادله 100.06
99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 530.60
384 371 372 372 372
گردش سرمایه -556.90
-295 -279 -266 -267 -268
ذخایر طلا 31.70
31.7 31.7 31.7 31.7 31.7
شاخص تروریسم 0.23
0.19 0.29 0.38 0.45 1.22
فروش اسلحه 22.00
22 22 22 22 22
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
50.5 50.5 50.5 49.6 48.2
بودجه دولت -1.00
-0.8 -0.8 -0.8 -1.8 0.5
ارزش بودجه دولت -551.00
3731 -1552 1151 975 827
هزینه های دولت 4.37
3.58 3.55 4.49 3.36 4.72
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40
43.45 41.99 40.54 41.01 40.9
درآمدهای دولت 4202.60
10911 5652 8073 7579 7475
بدهی های دولت 485.00
80.72 337 355 404 464
هزینه های مالی 4753.50
7180 7204 6434 6604 6648
مخارج نظامی 1097.60
1055 1044 1032 1023 973
درخواست پناهندگی 10.00
16.32 16.42 16.44 16.43 16.43
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 7.70
5.1 4.5 5.1 4.7 1
تولید صنعتی -2.30
4.09 2.61 1.5 2.95 1.6
تولید صنعتی -1.90
2.95 3.79 2.57 2.72 2.74
استفاده از ظرفیت 86.30
84.28 84.44 84.49 84.51 84.51
ثبت خودرو 8407.00
8078 7929 7984 7982 7977
سرعت اینترنت 13037.49
11827 12254 12598 12130 12219
آدرس های IP 898295.00
881759 880827 886192 890342 906872
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
-0.71 0.16 0.51 0.69 0.22
استخراج معدن -3.80
-12.28 -11.1 -11.74 -11.41 -11.52
میزان سفارشات جدید 4502.50
4043 4266 4181 4203 4201
تولید فولاد 422.00
414 408 406 405 405
تغییرات موجودی انبار -0.79
0 0.59 0.25 0.45 0.38
شاخص رقابتی 4.33
4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
رتبه رقابتی 59.00
62 62 62 62 62
آسانی کسب و کار 39.00
39 39 39 39 39
تولید الکتریسیته 2229.00
2150 2208 2260 2238 2235
شاخص فساد مالی 50.00
50 50 50 50 50
رتبه فساد مالی 54.00
54 54 54 54 54
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.70
-4.4 -5.2 -5.4 -5.8 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90
0.95 0.33 0.6 0.36 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.00
6.02 5.94 1.5 5.96 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.61
10.55 10.69 10.89 10.29 11.46
درآمد قابل تصرف شخص 13781.00
12045 12148 13468 12097 12739
پس انداز های شخصی 2260.00
1370 1330 1338 1337 1337
تسهیلات اعتباری خریدار 6475.00
6585 6705 6825 6945 8253
نرخ وام بانکی 3.09
3.09 3.09 3.09 3.34 3.84
شاخص خوشبینی اقتصادی 104.60
103 103 103 103 103
قیمت گازوئیل 1.64
1.52 1.43 1.35 1.27 0.89
بدهی خانوار به درآمد 63.11
63.95 65.19 66.43 67.32 76.23
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.60
5.22 1.69 1.9 0.54 2.2
شاخص مسکن 116.16
114 114 114 114 114
نرخ مالکیت مسکن 89.50
88.81 88.81 88.82 88.72 88.03
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 26 27
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60
48.6 48.6 48.6 49 49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20
35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40
13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 1.43
12.25 16.28 3 -1.28 7.73
بارش 15.61
76.52 80.84 56.99 42.47 65.61