اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5
نرخ بیکاری 6.50 7.1 6.7 6.5 6.3 5.5
نرخ تورم 1.50 1.2 1.3 1.5 1.6 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 135.00 220 172 158 143 32.45
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 51 51 50.5 50.5 48.2
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.19 1.19 1.18 1.16 1.15 1.02
بازار سهام 333.27 325 321 318 315 279
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 0.34 0.35 0.35 0.35 0.39
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.2 3 3 2.9 2.7
تولید ناخالص داخلی 89.55 92.11 93.46 92.31 90.42 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20260.62 20177 20202 20203 20199 19967
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.92 3.82 4.54 3.53 3.87 4.02
تولید ناخالص داخلی سرانه 19237.95 19554 19693 19805 19916 21048
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156.09 29538 29746 29858 29970 30862
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.61 1.17 0.63 0.51 0.59 0.71
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1176.00 1716 1721 767 1133 1596
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5215.00 5045 4899 4916 4971 4888
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.13 2.18 2.35 1.99 2.13 2.27
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3804.00 3794 3387 3425 3756 3468
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.50 7.1 6.7 6.5 6.3 5.5
افراد شاغل 2526.80 2532 2527 2524 2524 2483
افراد بیکار 182754.00 180633 173257 165178 160213 136434
نرخ مشارکت نیروی کار 91.90 91.91 91.81 91.66 91.45 89.38
نرخ بیکاری بلند مدت 5.40 4.92 4.8 4.75 4.62 4.35
نرخ بیکاری جوانان 16.60 16.51 15.98 15.74 15.62 15.52
هزینه های کار 106.90 97.66 111 110 108 107
بهره وری 112.90 124 116 106 113 116
دستمزد 1015.00 1025 1022 1025 1022 1023
دستمزد در تولید 997.00 1008 1008 1009 1008 1008
حداقل دستمزد 435.00 436 425 448 459 490
جمعیت 5.44 5.44 5.44 5.45 5.45 5.47
سن بازنشستگی زنان 62.17 62.56 62.56 62.6 62.62 63.48
سن بازنشستگی مردان 62.17 62 62 62.12 62.17 62.17
تغییر اشتغال 0.60 0.11 0.08 0.08 0.09 0.16
نرخ اشتغال 65.80 66.32 66.41 66.68 66.93 67.33
استخدام تمام وقت 2341.10 2350 2350 2350 2352 2353
قسمت مدت زمان اشتغال 145.40 146 146 146 146 146
هزینه زندگی خانواده 727.00 723 724 724 724 724
هزینه زندگی انفرادی 644.40 631 631 631 631 631
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 626.00 598 594 591 588 575
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1190.00 1110 1101 1093 1086 1053
رشد دستمزد 3.80 3.29 4.1 1.87 1.1 3.3
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.50 1.2 1.3 1.5 1.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.4 0.04 0.03 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.88 101 101 101 101 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164.70 165 165 165 166 169
قیمت مصرف کننده اصلی 118.80 119 119 119 119 119
اندازه اصل تورم 2.20 0.6 0.8 2.03 2.03 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.62 103 103 103 103 103
قیمت تولید 100.40 107 109 111 111 129
قیمت صادرات 99.80 101 101 101 101 101
قیمت واردات 99.70 100 100 100 100 100
CPI Housing Utilities 234.60 234 234 234 233 231
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.80 123 123 123 123 123
تورم مواد غذایی 4.40 4.44 4.47 4.46 4.46 4.46
تغییر قیمت تولید کننده 7.80 8.2 6.5 4.2 4.2 2.6
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
عرضه پول M0 10.96 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92
عرضه پول M1 44.60 44.64 44.61 44.56 44.5 43.95
عرضه پول M2 58.00 58.09 58.11 58.06 57.99 57.3
عرضه پول M3 58.30 58.36 58.33 58.28 58.22 57.59
ترازنامه بانک 75202.00 74995 75019 75022 75021 75020
ذخایر ارزی 2686.50 2790 3063 3333 3586 5323
وام به بخش خصوصی 18137.00 18234 18502 18721 18910 19916
ترازنامه بانک مرکزی 25377.00 25417 25564 25601 25619 25632
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.73 121 121 122 123 130
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 135.00 220 172 158 143 32.45
صادرات 5444.00 5809 5640 5849 5714 5581
واردات 5309.00 5571 5464 5532 5482 5298
حساب جاری -142.20 -1.67 -22.47 -15.87 -17.75 -17.34
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9
بدهی خارجی 77.67 79.49 79.76 80.69 81.63 90.52
رابطه مبادله 100.13 100 100 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 415.80 426 423 418 417 416
گردش سرمایه -1295.80 -176 -50.55 -77 -69 -70.03
ذخایر طلا 31.69 31.69 31.69 31.69 31.69 31.69
تولید نفت خام 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
فروش اسلحه 6.00 4.37 4.79 5.16 5.53 6.9
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 51 51 50.5 50.5 48.2
بودجه دولت -1.70 -1 -1 -0.8 -0.8 0.5
ارزش بودجه دولت -993.00 -932 -957 -967 -972 -977
هزینه های دولت 3.54 3.53 4.19 3.33 3.54 4.07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60 41.99 40.54 41.01 41.48 40.26
درآمدهای دولت 8191.99 6983 4718 4974 5286 5182
بدهی های دولت -876.00 365 421 820 577 504
هزینه های مالی 9184.98 8100 6166 6399 6668 6572
درخواست پناهندگی 15.00 18.59 18.57 18.56 18.56 18.56
مخارج نظامی 1036.40 1044 1032 1023 1013 960
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 5.30 0.23 6.4 0.04 0.04 0.5
تولید صنعتی 9.20 0.6 1.2 6.59 6.37 1.6
تولید صنعتی 10.20 7.83 7.49 7.15 6.92 6.26
استفاده از ظرفیت 84.40 85.11 83 81.41 80.12 74.54
ثبت خودرو 7265.00 7680 7596 7759 7731 7724
تغییرات موجودی انبار 0.53 0.9 -0.34 0.13 0.37 -0.09
شاخص رقابتی 4.28 4.27 4.27 4.34 4.36 4.63
رتبه رقابتی 65.00 65 65 57 55 46
آسانی کسب و کار 33.00 34 37 36 35 33
تولید الکتریسیته 2020.00 2145 2191 2152 2144 2154
شاخص فساد مالی 51.00 50 50 49 49 47
رتبه فساد مالی 54.00 53 53 54 55 54
میزان سفارشات جدید 4200.90 4344 4371 4354 4360 4359
استخراج معدن -6.10 -1.65 -0.67 -0.45 -0.39 -0.37
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.30 0.64 0.8 0.58 0.54 0.54
تولید فولاد 428.00 404 398 396 396 395
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.40 -6.23 -12.5 -10.71 -12.44 -10.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.3 0.9 0.18 0.19 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 1 1.2 6 6.05 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.41 10.31 10.25 10.17 10.27 10.23
درآمد قابل تصرف شخص 11971.00 11735 12971 11530 12010 12355
پس انداز های شخصی 754.00 1064 2193 461 761 1979
تسهیلات اعتباری خریدار 5812.00 5832 5833 5820 5806 5662
نرخ وام بانکی 2.80 2.91 2.95 3.03 3.1 3.5
شاخص خوشبینی اقتصادی 102.40 102 102 102 102 102
قیمت گازوئیل 1.36 1.34 1.36 1.36 1.36 1.31
بدهی خانوار به درآمد 57.55 60.99 62.09 62.99 63.9 75.24
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 14.70 0.6 1.1 5.21 3.72 2.2
شاخص مسکن 107.08 104 102 101 100 102
نرخ مالکیت مسکن 89.50 88.81 88.82 88.72 88.62 88.06
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 22.72 22.72 21.48 21.07 20.85
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 24.85 24.81 24.81 24.81 24.77
نرخ مالیات بر فروش 20.00 19.99 19.99 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4