اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
نرخ بیکاری 6.40 6.1 5.8 5.6 5.4 5.1
نرخ تورم 1.70 1.7 2 1.9 1.9 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 450.00 40.52 77.88 67.08 50.8 8.47
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 51 50.5 50.5 50.5 48.2
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 323.16 321 318 315 312 276
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.16 0.26 0.27 0.27 0.27 0.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3 3 2.9 2.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 89.55 93.46 90.15 87.9 85.65 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20260.62 20363 20393 20397 20396 20200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.92 4.54 3.53 3.87 3.7 4.02
تولید ناخالص داخلی سرانه 19237.95 19690 20130 20130 20130 21040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156.09 29454 29446 29437 29429 28730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.61 0.63 0.51 0.59 1.13 0.71
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1176.00 1721 767 1133 1684 1596
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5215.00 4899 4916 4971 4968 4888
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.13 2.35 1.99 2.13 2.17 2.27
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3804.00 3387 3425 3756 3755 3468
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.1 5.8 5.6 5.4 5.1
افراد شاغل 2526.80 2527 2524 2524 2520 2483
افراد بیکار 175021.00 181531 186618 190430 194861 227999
نرخ مشارکت نیروی کار 91.90 91.81 91.66 91.45 91.22 89.38
نرخ بیکاری بلند مدت 5.40 5.95 6.23 6.52 6.82 8.6
نرخ بیکاری جوانان 14.90 13.68 13.46 13.74 14.26 19.58
هزینه های کار 106.90 111 110 108 98.54 107
بهره وری 112.90 116 106 113 122 116
دستمزد 1017.00 1027 1031 1023 1022 999
دستمزد در تولید 1006.00 1010 1014 1009 1006 983
حداقل دستمزد 435.00 425 447 458 459 490
جمعیت 5.44 5.44 5.45 5.45 5.45 5.45
سن بازنشستگی زنان 62.17 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.17 62 62 62 62 62
هزینه زندگی خانواده 630.00 624 620 618 616 618
هزینه زندگی انفرادی 445.00 433 432 431 431 434
قسمت مدت زمان اشتغال 145.40 144 143 143 143 139
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390.00 1887 1843 1821 1799 1871
رشد دستمزد 3.80 4.1 1.87 1.1 0.51 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610.00 786 768 760 751 779
تغییر اشتغال 0.60 0.26 0.15 0.08 0.08 0.15
نرخ اشتغال 66.10 65.83 65.76 65.62 65.43 64.09
استخدام تمام وقت 2341.10 2328 2323 2318 2313 2274
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.70 1.7 2 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.6 0.78 0.94 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.40 101 101 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165.50 165 165 165 165 165
قیمت مصرف کننده اصلی 119.40 119 119 119 119 118
اندازه اصل تورم 2.50 2 2.13 2.09 2.05 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.62 103 103 103 103 103
قیمت تولید 101.70 109 111 111 102 129
قیمت صادرات 100.50 103 104 105 106 108
قیمت واردات 100.00 104 105 106 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 8.50 6.5 4.2 4.2 1.31 2.6
CPI مسکن آب و برق 235.00 235 235 234 234 233
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.90 124 124 124 123 122
تورم مواد غذایی 6.20 5.84 5.88 5.83 5.77 5.45
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 10.94 10.86 10.82 10.77 10.73 10.37
عرضه پول M1 45.00 45.34 45.31 45.26 45.2 44.71
عرضه پول M2 58.50 58.89 58.9 58.85 58.78 58.17
عرضه پول M3 58.80 59.12 59.09 59.03 58.97 58.41
ترازنامه بانک 76743.00 74801 74585 74371 74161 72403
ذخایر ارزی 2730.00 2909 3190 3451 3695 5247
وام به بخش خصوصی 18348.00 18493 18547 18547 18525 18211
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120.73 120 120 120 120 115
ترازنامه بانک مرکزی 25578.00 24328 23772 23268 22813 20242
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 450.00 40.52 77.88 67.08 50.8 8.47
صادرات 6588.00 5883 6049 5998 5951 5829
واردات 6138.00 5807 5865 5859 5820 5655
حساب جاری -415.40 -231 -196 -186 -182 -177
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9
بدهی خارجی 78.79 79.49 79.34 79 78.64 75.12
رابطه مبادله 100.46 100 100 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 182.40 319 345 357 365 381
گردش سرمایه 52.30 31.02 -68.93 -71.41 -69.21 -64.34
ذخایر طلا 31.69 31.85 31.93 32.01 32.09 32.71
شاخص تروریسم 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.14
فروش اسلحه 6.00 9.32 9.17 9.02 8.87 13.99
تولید نفت خام 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.08
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 51 50.5 50.5 50.5 48.2
بودجه دولت -1.70 -1.2 -0.8 -0.8 -0.8 0.5
ارزش بودجه دولت -751.67 -1022 -1001 -991 -985 -978
هزینه های دولت 3.54 4.19 3.33 3.54 3.51 4.07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60 40.9 41.74 42.58 43.43 43.99
درآمدهای دولت 10754.33 5054 4688 5315 5259 5200
بدهی های دولت -876.00 389 578 174 435 493
هزینه های مالی 11506.00 6425 6142 6723 6637 6593
مخارج نظامی 1036.40 1109 1117 1126 1134 1121
درخواست پناهندگی 10.00 23.43 23.65 23.6 23.59 23.59
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 8.30 6.4 4.32 3.55 2.92 0.5
تولید صنعتی 2.30 1.2 4.13 4.5 4.78 1.6
تولید صنعتی 1.80 3.79 4.24 4.65 4.97 5.87
استفاده از ظرفیت 83.00 82.75 80.94 79.45 78.17 73.93
ثبت خودرو 7177.00 6261 5932 5810 5763 5735
آدرس های IP 898295.00 898886 895511 894095 892321 871786
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.8 0.58 0.54 0.53 0.54
استخراج معدن -6.60 -1.08 -0.55 -0.45 -0.42 -0.41
میزان سفارشات جدید 3963.20 3868 3978 3965 3914 3783
تولید فولاد 430.00 383 373 365 361 355
تغییرات موجودی انبار 0.53 -0.34 0.13 0.37 0.68 -0.09
شاخص رقابتی 4.33 4.36 4.36 4.36 4.36 4.44
رتبه رقابتی 59.00 64 64 64 64 58
آسانی کسب و کار 39.00 40 42 44 46 45
تولید الکتریسیته 2228.00 2336 2312 2292 2293 2297
شاخص فساد مالی 51.00 49 49 48 48 44
رتبه فساد مالی 54.00 54 54 54 54 55
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.10 -12.5 -8.79 -11.09 -12.91 -10.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.9 0.25 0.27 0.27 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.40 1.2 4.7 4.15 3.82 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.41 10.25 10.17 10.27 10.28 10.23
درآمد قابل تصرف شخص 11971.00 12971 11530 12010 11651 12355
پس انداز های شخصی 754.00 2193 461 761 1022 1979
تسهیلات اعتباری خریدار 5938.00 5969 5963 5950 5936 5807
نرخ وام بانکی 2.83 2.87 2.94 3.01 3.08 3.44
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.10 108 107 106 106 105
قیمت گازوئیل 1.33 1.32 1.31 1.31 1.31 1.27
بدهی خانوار به درآمد 63.11 60.68 61.34 62 62.66 67.21
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 1.30 1.1 3.76 2.57 1.66 2.2
شاخص مسکن 113.09 112 110 107 104 91.95
نرخ مالکیت مسکن 89.50 88.82 88.72 88.62 88.52 88.06
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 22 21.5 21.25 21 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 26 26 26 26 28
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.71 48.75 48.78 48.81 49.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.37 35.41 35.46 35.51 35.87
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.33 13.32 13.31 13.29 13.13
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 1.00 2.47 5.38 12.92 10.02 4.61
بارش 15.00 61.59 61.59 61.59 61.59 61.59