شاخص یاب

اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.7 0.8 0.5 0.9 0.5
نرخ بیکاری 5.20 5.2 5.4 5.3 5.2 5.1
نرخ تورم 2.50 2.5 2.1 1.9 2 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 437.00 70 360 130 290 250
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 50.5 49.6 49.6 49.6 48.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 329.68
324 319 314 310 291
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.05
1.04 1.09 1.13 1.19 1.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.7 0.8 0.5 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
3.9 4.3 4.1 3.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 95.77
97 98 98 98 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.34
21.99 20.19 22.21 22.15 23.71
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.00
5.42 4.09 5.21 5.19 5.84
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897.15
20130 20590 20590 20590 21040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155.15
31500 31600 31600 31600 31750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.66
0.55 0.53 0.69 0.69 0.59
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284.00
2015 831 1337 1333 2173
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5501.00
4996 5231 5727 5710 5388
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.39
2.71 2.34 2.49 2.48 2.93
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3755.00
3282 3563 3909 3898 3540
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.20
5.2 5.4 5.3 5.2 5.1
افراد شاغل 2556.00
2561 2562 2570 2573 2577
افراد بیکار 147803.00
143223 140302 137609 135432 126806
نرخ مشارکت نیروی کار 93.40
93.49 93.76 94.05 93.91 94.62
نرخ بیکاری بلند مدت 4.20
4.08 3.87 3.81 3.75 3.48
نرخ بیکاری جوانان 14.50
14.86 15.03 15.11 15.14 15.17
هزینه های کار 111.20
120 119 115 110 126
بهره وری 116.80
116 116 115 115 115
دستمزد 1072.00
1140 1110 1099 1091 1220
دستمزد در تولید 1060.00
1100 1060 1095 1087 1170
حداقل دستمزد 480.00
480 525 525 525 560
جمعیت 5.44
5.44 5.44 5.44 5.44 5.45
سن بازنشستگی زنان 62.42
62.42 62.67 62.42 62.42 63
سن بازنشستگی مردان 62.42
62.42 62.67 62.42 62.42 63
هزینه زندگی خانواده 640.00
650 685 638 638 685
هزینه زندگی انفرادی 450.00
445 448 449 450 450
قسمت مدت زمان اشتغال 127.60
132 132 132 132 135
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250.00
1440 1440 983 975 1500
رشد دستمزد 3.50
3.8 3.4 3.5 3.6 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678.00
660 660 566 566 680
تغییر اشتغال 0.50
0.32 0.28 0.25 0.26 0.3
نرخ اشتغال 67.10
67.07 67.51 67.44 67.45 67.68
استخدام تمام وقت 2389.00
2394 2396 2400 2401 2404
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.5 2.1 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.4 0.3 0.15 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.90
104 105 106 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.60
170 172 172 173 177
قیمت مصرف کننده اصلی 122.70
123 124 125 125 128
اندازه اصل تورم 2.70
2.4 2.2 2 2.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.08
107 107 108 108 111
قیمت تولید 107.90
107 109 110 112 115
قیمت صادرات 100.10
100 100 100 100 100
قیمت واردات 100.30
100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 6.10
3.8 3.5 3.6 3.7 3.6
CPI مسکن آب و برق 240.70
241 243 244 245 251
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.40
127 130 134 135 132
تورم مواد غذایی 2.30
4.8 4.5 4.4 4.4 4.8
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 11.50
11.47 11.47 11.47 11.47 11.47
عرضه پول M1 49.50
50.47 51.38 52.29 53.2 61.13
عرضه پول M2 62.30
63.03 63.73 64.44 65.14 71.49
عرضه پول M3 62.40
63.16 63.89 64.63 65.36 71.93
ترازنامه بانک 80153.00
80049 80063 80068 80068 80068
ذخایر ارزی 4236.10
4248 4287 4298 4301 4302
وام به بخش خصوصی 19305.00
19591 19828 20035 20219 21188
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.33
136 138 139 140 149
ترازنامه بانک مرکزی 41064.00
42466 43626 44656 45566 50194
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 437.00
70 360 130 290 250
صادرات 6980.00
5850 7250 6550 6695 6400
واردات 6543.00
5780 6890 6420 6405 6150
حساب جاری 110.80
-300 400 -250 -20 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10
-1.5 -1 -1 -1 -0.5
بدهی خارجی 99.96
107 110 114 116 136
رابطه مبادله 99.74
99.77 99.77 99.76 99.77 99.77
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 374.50
398 404 404 404 404
گردش سرمایه -9.30
-205 -205 -190 -185 -185
ذخایر طلا 31.70
31.7 31.7 31.7 31.7 31.7
شاخص تروریسم 0.23
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
فروش اسلحه 22.00
14.98 15.83 16.68 17.53 16.31
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90
50.5 49.6 49.6 49.6 48.2
بودجه دولت -1.00
-0.8 -0.2 -0.2 -0.2 0.5
ارزش بودجه دولت -340.27
-879 -1145 -865 -862 -913
هزینه های دولت 3.62
4.54 3.52 3.77 3.75 4.89
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40
40.4 40.4 40.4 40.4 40.4
درآمدهای دولت 11658.52
7330 5758 7314 7098 6952
بدهی های دولت 1565.00
475 627 718 504 492
هزینه های مالی 11998.79
8139 6904 8180 7960 7865
مخارج نظامی 1097.60
1080 1066 1052 1038 964
درخواست پناهندگی 5.00
15.19 15.2 15.2 15.2 15.2
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -0.30
1.9 2.1 2.5 2.3 1
تولید صنعتی 0.40
2.4 2.7 1.9 1.8 1.6
تولید صنعتی 3.10
3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
استفاده از ظرفیت 87.60
83.42 85.36 84.71 83.19 76.33
ثبت خودرو 8071.00
7585 8244 8131 8150 8157
سرعت اینترنت 13037.49
12598 12130 12052 12373 12219
آدرس های IP 898295.00
886192 890342 890492 891472 906872
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90
0.54 0.48 0.49 0.48 0.48
استخراج معدن -10.50
-2.71 -1.35 -0.93 -0.81 -0.75
میزان سفارشات جدید 4936.20
4291 4602 4465 4516 4504
تولید فولاد 440.00
421 416 414 413 413
تغییرات موجودی انبار 0.28
-0.7 0.15 0.24 0.54 -0.39
شاخص رقابتی 66.84
67.34 67.34 67.34 67.34 69.84
رتبه رقابتی 41.00
41 41 41 41 41
آسانی کسب و کار 42.00
39 40 40 40 39
تولید الکتریسیته 2146.00
2268 2161 2179 2204 2194
شاخص فساد مالی 50.00
50 50 50 50 50
رتبه فساد مالی 54.00
54 54 54 54 54
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.50
-5.5 -6.3 -7.2 -7.5 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.6 0.3 0.29 0.29 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60
1.5 3.55 3.49 3.47 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.63
11.02 10.85 11.06 11.03 11.89
درآمد قابل تصرف شخص 12524.00
12522 11577 12520 11579 12509
پس انداز های شخصی 790.00
1065 1113 1097 1102 1101
تسهیلات اعتباری خریدار 6617.00
6728 6839 6950 7061 8060
نرخ وام بانکی 2.89
2.83 2.83 2.83 3.08 3.58
شاخص خوشبینی اقتصادی 98.00
97.84 96.9 96.78 96.58 96.51
قیمت گازوئیل 1.57
1.55 1.52 1.49 1.46 1.35
بدهی خانوار به درآمد 67.89
72.49 73.6 74.71 75.82 85.09
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 12.50
9.2 6.5 5.8 4.4 2.2
شاخص مسکن 120.99
124 124 124 124 123
نرخ مالکیت مسکن 89.50
88.82 88.72 88.62 88.52 88.03
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60
48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20
35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40
13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 1.43
3 -1.28 12.97 10.22 7.73
بارش 15.61
56.99 42.47 62.93 62.93 65.61