شاخص یاب

سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2019-01
بازار سهام 3241 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.21 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 2.1 2018-09
نرخ تورم 0.3 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-11
نرخ بهره 1.76 2018-12
موازنه تجاری 1943 2018-12
حساب جاری 23400 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12
بودجه دولت 0.3 2017-12
اطمینان کسب و کار -1 2018-09
شاخص PMI تولید 51.1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-11
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 324 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109376 2018-09
تولید ناخالص ملی 431376 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25952 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4385 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21608 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19864 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8328 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1341 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2018-09
افراد شاغل 3670 2017-12
افراد بیکار 107 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2017-12
هزینه های کار 108 2018-09
بهره وری 108 2018-09
پست های خالی شغلی 63300 2018-09
دستمزد 4962 2018-09
جمعیت 5.61 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 19.3 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2018-11
اندازه اصل تورم 1.7 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2018-09
قیمت تولید 85.2 2018-11
قیمت صادرات 90 2018-11
قیمت واردات 87.3 2018-11
تورم مواد غذایی 1.4 2018-11
CPI مسکن آب و برق 89.6 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.3 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 5.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.76 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 1.88 2019-01
عرضه پول M0 44754 2018-11
عرضه پول M1 185902 2018-11
عرضه پول M2 597782 2018-11
عرضه پول M3 610344 2018-11
ترازنامه بانک 1261056 2018-11
ذخایر ارزی 392096 2018-12
وام به بخش خصوصی 671874 2018-11
نرخ بهره سپرده 0.14 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 413859 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1943 2018-12
حساب جاری 23400 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 2017-12
صادرات 43792 2018-12
واردات 41849 2018-12
بدهی خارجی 1981146 2018-09
رابطه مبادله 103 2018-11
گردش سرمایه 16532 2018-09
ورود توریست 1406015 2018-11
ذخایر طلا 127 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32854 2018-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12
بودجه دولت 0.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 534 2018-11
هزینه های دولت 10675 2018-09
درآمدهای دولت 6968 2018-11
هزینه های مالی 6434 2018-11
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 535829 2018-09
مخارج نظامی 10122 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2018-09
شاخص PMI تولید 51.1 2018-12
تولید صنعتی 7.6 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.8 2018-11
تغییرات موجودی انبار 4489 2018-09
ورشکستگی 119 2018-12
ثبت خودرو 9923 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 112 2018-09
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 52.7 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3 2018-11
هزینه های مصرف کننده 38374 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 601247 2018-11
نرخ وام بانکی 5.33 2018-12
قیمت گازوئیل 1.58 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.9 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 150 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 90.7 2017-12
فروش خانه جدید 616 2018-08