سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-06
نرخ بیکاری 2.2 2017-06
نرخ تورم 0.6 2017-07
نرخ بهره 0.52 2017-08
موازنه تجاری 5854 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.35 2017-09
بازار سهام 3216 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102756 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 378330 SGD - میلیون 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23947 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 52601 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4564 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19274 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18737 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8045 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1351 SGD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2017-06
افراد شاغل 3673 هزار 2016-12
افراد بیکار 103 هزار 2016-12
میانگین ساعات کار در هفته 45.5 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2016-12
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 50000 2017-06
دستمزد 4939 SGD / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 4220 SGD / ماه 2013-09
جمعیت 5.6 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال -7.8 Thousands Person 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.22 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 76.6 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 84.4 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 80.6 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 1.4 % 2017-07
CPI Housing Utilities 89.24 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.1 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.79 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.52 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.88 % 2017-09
عرضه پول M0 40547 SGD - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 179450 SGD - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 576484 SGD - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 588209 SGD - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 1201742 SGD - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 370907 SGD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 632597 SGD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 377320 SGD - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5854 میلیون - SGD 2017-08
صادرات 44075 میلیون - SGD 2017-08
واردات 38220 میلیون - SGD 2017-08
حساب جاری 21050 SGD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19 % 2016-12
بدهی خارجی 0 SGD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 105 نقاط شاخص 2017-07
گردش سرمایه 16744 SGD - میلیون 2017-06
ورود توریست 1386395 2017-06
ذخایر طلا 127 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18807 SGD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 46 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1383 SGD - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 10778 SGD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 6390 SGD - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 5007 SGD - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 483356 SGD - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 9986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4 2017-06
شاخص PMI تولید 51.8 2017-08
تولید صنعتی 21 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 5167 SGD - میلیون 2017-06
ورشکستگی 118 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
ثبت خودرو 11236 ماشین 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 108 نقاط شاخص 2017-06
شاخص رقابتی 5.72 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 2 2017-12
پی ام آی مرکب 53.2 2017-08
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 7 2016-12
آسانی کسب و کار 2 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 34468 SGD - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 561460 SGD - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 5.28 % 2017-08
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 137 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 90.9 % 2016-12
فروش خانه جدید 1108 واحد 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12