سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2017-12
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 0.5 2018-02
نرخ بهره 0.59 2018-02
موازنه تجاری 5949 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.32 2018-03
بازار سهام 3421 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.36 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107658 SGD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 410272 SGD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28243 SGD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 52601 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4488 SGD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20059 SGD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20107 SGD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8297 SGD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359 SGD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2017-12
افراد شاغل 3670 هزار 2017-12
افراد بیکار 107 هزار 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45.5 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2016-12
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 117 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 46600 2017-12
دستمزد 5596 SGD / ماه 2017-12
جمعیت 5.6 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 12.8 هزاران نفر 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 81.4 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 86.8 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 84.4 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 89.5 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.9 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.59 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 0.88 % 2018-03
عرضه پول M0 42756 SGD - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 185470 SGD - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 583424 SGD - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 595484 SGD - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 1237468 SGD - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 374144 SGD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 650624 SGD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 385529 SGD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5949 میلیون - SGD 2018-02
صادرات 45098 میلیون - SGD 2018-02
واردات 39149 میلیون - SGD 2018-02
حساب جاری 17752 SGD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19 % 2016-12
بدهی خارجی 0 SGD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-01
گردش سرمایه 10835 SGD - میلیون 2017-12
ورود توریست 1569264 2017-12
ذخایر طلا 127 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23354 SGD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 10861 SGD - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 10292 SGD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 15354 SGD - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 4493 SGD - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 502022 SGD - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 9986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 52.7 2018-02
تولید صنعتی 17.9 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.7 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 6297 SGD - میلیون 2017-12
ورشکستگی 111 بانک اطلاعات شرکتها 2018-01
ثبت خودرو 6076 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 55.3 2018-02
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.4 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.4 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 37595 SGD - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 574217 SGD - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 5.33 % 2018-02
قیمت گازوئیل 1.63 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 139 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 90.9 % 2016-12
فروش خانه جدید 431 واحد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12