سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-06
نرخ بیکاری 2.2 2017-06
نرخ تورم 0.5 2017-06
نرخ بهره 0.99 2017-07
موازنه تجاری 5522 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2017-08
بازار سهام 3258 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.16 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102756 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 378330 SGD - میلیون 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23947 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 52601 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4564 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19274 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18737 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8045 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1351 SGD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2017-06
افراد شاغل 3673 هزار 2016-12
افراد بیکار 103 هزار 2016-12
میانگین ساعات کار در هفته 45.5 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2016-12
هزینه های کار 123 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 45300 2017-03
دستمزد 5586 SGD / ماه 2017-03
دستمزد در تولید 4220 SGD / ماه 2013-09
جمعیت 5.6 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال -7.8 Thousands Person 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.45 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 1.5 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 77.2 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 84.4 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 81 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 1.4 % 2017-06
CPI Housing Utilities 90.82 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.99 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 0.88 % 2017-08
عرضه پول M0 40204 SGD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 178203 SGD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 573653 SGD - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 585380 SGD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 1192269 SGD - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 366036 SGD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 635517 SGD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 377197 SGD - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5522 میلیون - SGD 2017-07
صادرات 43382 میلیون - SGD 2017-07
واردات 37860 میلیون - SGD 2017-07
حساب جاری 21050 SGD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19 % 2016-12
بدهی خارجی 0 SGD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 16744 SGD - میلیون 2017-06
ورود توریست 1363124 2017-05
ذخایر طلا 127 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18807 SGD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 46 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 2606 SGD - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 10542 SGD - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 6940 SGD - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 4334 SGD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 479226 SGD - میلیون 2017-03
مخارج نظامی 9986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4 2017-06
شاخص PMI تولید 51 2017-07
تولید صنعتی 13.1 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.7 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 2167 SGD - میلیون 2017-03
ورشکستگی 148 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
ثبت خودرو 11209 ماشین 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 108 نقاط شاخص 2017-06
شاخص رقابتی 5.72 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 2 2017-12
پی ام آی مرکب 51.3 2017-07
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 7 2016-12
آسانی کسب و کار 2 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 34577 SGD - میلیون 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 561481 SGD - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 5.28 % 2017-07
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 137 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 90.9 % 2016-12
فروش خانه جدید 1108 واحد 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12