سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 -1.2 1.5 5.8 2.4 3.7
نرخ بیکاری 2.20 2.4 2.4 2.5 2.5 3.1
نرخ تورم 0.60 1.2 1.5 1.4 1.5 2.2
نرخ بهره 1.26 0.8 0.9 1 1 1.5
موازنه تجاری 5029.69 6400 6800 6700 6650 7300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00 104 104 108 104 108
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.32
1.34 1.35 1.37 1.38 1.44
بازار سهام 3548.48
3478 3407 3337 3269 2772
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.09
2.16 2.18 2.2 2.31 2.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80
-1.2 1.5 5.8 2.4 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.5 2.3 2.2 2.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 296.98
314 314 314 314 329
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104973.20
107583 109197 106734 111177 115328
تولید ناخالص ملی 410271.90
421275 421275 417549 417234 427349
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23085.80
25300 26520 23029 24868 25400
تولید ناخالص داخلی سرانه 52600.60
54247 54247 52927 54247 56242
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443.40
82077 82077 81757 82077 85504
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4339.10
4710 4730 4064 5080 5260
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20815.00
20427 20848 20704 20611 18200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18936.40
19400 20500 19128 20023 22500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8132.60
8100 8600 8174 8411 9240
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1361.50
1398 1410 1354 1401 1450
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.20
2.4 2.4 2.5 2.5 3.1
افراد شاغل 3672.60
3929 3929 3680 3929 4151
افراد بیکار 102.80
119 119 95.2 119 133
میانگین ساعات کار در هفته 45.50
45 45 45.62 45 44.5
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00
69 69 68.12 69 71.5
هزینه های کار 109.40
126 112 109 121 122
بهره وری 109.40
125 111 109 121 124
پست های خالی شغلی 53100.00
52200 50500 49056 55641 58817
دستمزد 4795.00
5800 5150 4820 5750 6200
جمعیت 5.60
5.77 5.77 5.67 5.68 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -0.70
-1 12.4 11.84 5.1 12.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.60
1.2 1.5 1.4 1.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.80
101 101 99.89 103 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.90
106 106 103 109 118
اندازه اصل تورم 1.50
1.7 1.9 1.55 3.1 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.07
105 105 102 107 116
قیمت تولید 81.00
81 81 81 81 85
قیمت صادرات 86.60
85 85 85 85 88
قیمت واردات 84.20
88.5 90 86.52 94 107
تورم مواد غذایی 1.50
1.5 1.4 1.5 1.5 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 5.33
4.6 5.3 5.6 5.3 5.5
CPI مسکن آب و برق 89.62
88.68 88.58 88.54 88.51 88.04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.00
104 106 99.8 109 117
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.26
0.8 0.9 1 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.88
1.25 1.25 1.5 1.5 2
عرضه پول M0 41783.20
41898 41897 41885 41871 41760
عرضه پول M1 185106.30
187580 187979 188075 188053 187335
عرضه پول M2 577679.50
576423 575774 575355 575040 573108
عرضه پول M3 589658.90
588422 587658 587134 586742 584571
ذخایر ارزی 373994.00
373438 373078 372857 372695 371637
ترازنامه بانک 1231571.40
1210000 1234000 1251187 1260000 1410000
وام به بخش خصوصی 653709.60
633000 636000 685469 638000 654000
نرخ بهره سپرده 0.20
0.5 0.5 0.34 0.5 1
ترازنامه بانک مرکزی 385574.60
389229 394234 385548 400000 420000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 5029.69
6400 6800 6700 6650 7300
صادرات 44241.70
46130 44500 44599 47692 50326
واردات 39212.01
39730 37700 36692 41042 43000
حساب جاری 21689.10
22000 22800 20298 22000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.00
19.3 19.3 18.42 19.3 18
بدهی خارجی 0.00
0.71 1.12 1.61 2.19 9.43
رابطه مبادله 102.85
103 104 103 104 105
گردش سرمایه 10324.70
26000 20000 9600 26000 21000
ورود توریست 1319814.00
1503004 1449153 0 1777518 2210118
ذخایر طلا 127.40
126 124 123 123 123
شاخص تروریسم 0.00
0.3 0.3 0 0.3 0.2
فروش اسلحه 46.00
42 42 42.71 42 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18806.80
18443 24392 19079 22046 27753
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00
104 104 108 104 108
بودجه دولت 1.30
0.8 0.8 1.84 0.8 0.9
ارزش بودجه دولت 899.90
981 879 887 894 891
هزینه های دولت 10503.20
11400 11400 10514 12100 13700
درآمدهای دولت 6638.30
8300 8500 5578 7200 9500
هزینه های مالی 5738.40
17800 4900 4846 5300 7700
مخارج نظامی 9986.30
9859 10601 10161 10601 10812
بدهی های دولت 496028.00
515450 524360 533911 540780 585603
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 5.00
3 3.4 3.8 3.6 7
شاخص PMI تولید 52.80
52.7 52.2 51.4 51.2 50.2
تولید صنعتی 5.30
15 14 14 15 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.30
1.9 1.7 1.5 1.7 1.6
تغییرات موجودی انبار 5585.90
1895 2577 2735 2005 961
ورشکستگی 148.00
146 160 156 200 180
ثبت خودرو 10454.00
11581 15000 9632 15000 20000
شاخص اقتصادی مقدم 110.30
99.8 102 111 102 104
سرعت اینترنت 20345.58
21536 22319 22604 22079 20657
آدرس های IP 1595352.00
1605400 1599289 1592822 1585315 1525248
شاخص رقابتی 5.71
5.7 5.7 5.7 5.73 5.78
رتبه رقابتی 3.00
3 3 3 2 1
پی ام آی مرکب 52.10
50.8 50.8 52.38 51.1 53.1
آسانی کسب و کار 2.00
2 2 2 1 1
شاخص فساد مالی 84.00
86 85 85 87 89
رتبه فساد مالی 7.00
7 7 6 6 4
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.10
-0.6 -0.6 0.47 1.5 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30
2.9 1.8 3.28 3.5 2.65
هزینه های مصرف کننده 35321.40
35100 35100 35806 35844 35804
اعتبار بخش خصوصی 575354.50
584900 588974 591324 592591 590744
نرخ وام بانکی 5.28
4.75 4.5 5.45 4.25 3.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.70
60.37 60.23 60.07 61 63
قیمت گازوئیل 1.62
1.62 1.62 1.57 1.58 1.36
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 138.60
139 140 138 141 150
فروش خانه جدید 431.00
1500 740 848 550 560
نرخ مالکیت مسکن 90.90
91.2 91.2 90.76 91.2 91.7
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 8
نرخ تامین اجتماعی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00
17 17 16.83 17 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 263.74
218 178 163 265 211
درجه حرارت 27.69
26.28 27.19 26.75 26.16 27.19