شاخص یاب

سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.70 2.4 1.1 5.8 4.7 3.7
نرخ بیکاری 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2
نرخ تورم 0.70 1 1.2 1.4 1.5 2.2
نرخ بهره 1.45 1.8 1.7 1.8 1.6 1
موازنه تجاری 4520.91 6600 2850 3200 5250 7300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 104 106 106 106 108
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.37
1.38 1.38 1.39 1.39 1.41
بازار سهام 3063.34
3224 3193 3162 3131 3011
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.42
2.55 2.6 2.64 2.68 2.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.70
2.4 1.1 5.8 4.7 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60
2 2.9 2.8 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 323.91
334 343 343 343 350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108395.10
109811 111255 111430 111105 115370
تولید ناخالص ملی 431376.50
440004 443886 443455 442161 462279
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28187.50
28808 26897 28977 28892 30266
تولید ناخالص داخلی سرانه 55235.51
55600 55900 55900 55900 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535.38
86460 87000 87000 87000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4312.90
4578 4638 4434 4421 4810
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21356.60
20460 21697 21955 21891 21496
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19683.70
20509 20085 20235 20176 21548
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8151.60
8463 8452 8380 8355 8892
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359.50
1386 1384 1398 1393 1456
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.10
2.2 2.2 2.2 2.2 2
افراد شاغل 3669.50
3700 3750 3750 3750 3800
افراد بیکار 106.90
109 111 111 111 113
میانگین ساعات کار در هفته 45.00
45 44.8 44.8 44.8 44.8
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70
69 71 71 71 71.5
هزینه های کار 107.90
119 122 108 110 122
بهره وری 107.90
119 122 108 110 122
پست های خالی شغلی 58300.00
55640 54400 54290 55900 58810
دستمزد 5119.00
5750 5850 5400 5150 6200
جمعیت 5.61
5.64 5.66 5.66 5.66 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 17.70
3.3 7.9 8.5 -1.5 12.2
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.70
1 1.2 1.4 1.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.3 0.2 0.1 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30
101 101 101 102 105
قیمت مصرف کننده اصلی 105.00
105 105 105 107 109
اندازه اصل تورم 1.80
1.9 1.2 1.5 1.8 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.44
107 107 106 109 112
قیمت تولید 88.10
92.18 88.43 93.65 94.27 109
قیمت صادرات 91.20
91 91.3 89.2 89.2 88
قیمت واردات 89.50
90.3 91.4 91.2 88.9 107
تورم مواد غذایی 1.60
1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 12.10
13.8 10.4 8.9 7 11.5
CPI مسکن آب و برق 89.80
90.29 90.36 90.35 91.15 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.00
101 99.48 99.68 99.47 105
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.45
1.8 1.7 1.8 1.6 1
نرخ بهره بین بانکی 1.76
2.11 2.01 2.11 1.91 1.31
عرضه پول M0 44530.60
44298 44873 45192 45640 47644
عرضه پول M1 184257.60
193800 196050 196290 196800 217000
عرضه پول M2 597704.50
598800 607000 611000 612500 625000
عرضه پول M3 610309.10
609100 613100 616000 620500 623500
ذخایر ارزی 401964.50
394500 398000 398600 399000 410000
ترازنامه بانک 1247934.80
1310000 1321500 1322900 1329000 1410000
وام به بخش خصوصی 669514.00
669000 692000 699000 705000 715000
نرخ بهره سپرده 0.14
0.49 0.39 0.49 0.29 -0.31
ترازنامه بانک مرکزی 409159.80
415000 417000 419500 421000 429000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 4520.91
6600 2850 3200 5250 7300
صادرات 49635.26
47600 47750 48200 48450 50300
واردات 45114.35
41000 44900 45000 43200 43000
حساب جاری 22832.40
22000 23000 26700 26000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50
19.7 19.3 19.3 19.3 18.7
بدهی خارجی 2029398.90
1994000 2155000 2290000 2422000 2735000
رابطه مبادله 101.87
101 99.89 97.81 100 82.24
گردش سرمایه 14096.30
18000 19020 19300 19500 21500
ورود توریست 1415124.00
1480000 1472000 1460000 1490000 1560000
ذخایر طلا 127.40
127 127 127 127 127
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 47.00
49 52 52 52 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25531.70
22050 23000 23600 24500 27700
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60
104 106 106 106 108
بودجه دولت 0.30
-0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
ارزش بودجه دولت 2069.10
1900 1630 1620 1485 1800
هزینه های دولت 10663.00
10498 11458 10962 10930 11030
درآمدهای دولت 6236.40
7200 7530 7570 7585 9500
هزینه های مالی 4409.80
5300 5900 5950 6100 7700
مخارج نظامی 10122.00
10600 10360 10400 10440 10570
بدهی های دولت 527981.20
540000 555000 564000 572000 636000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -1.00
4 6 7 8 7
شاخص PMI تولید 51.90
52.2 51.4 53 52.6 50.2
تولید صنعتی -0.20
3.7 4.5 6.8 7.6 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.90
0.8 1.1 0.7 1 1.6
تغییرات موجودی انبار 3040.50
3570 2020 2450 1730 1920
ورشکستگی 156.00
200 168 142 137 180
ثبت خودرو 9876.00
15000 12000 12200 10400 15000
شاخص اقتصادی مقدم 112.10
110 111 110 110 104
سرعت اینترنت 20345.58
22500 24100 26050 27150 28790
آدرس های IP 1595352.00
1608000 1613000 1617000 1621000 1652000
شاخص رقابتی 83.48
83.98 83.98 83.98 83.98 86.48
رتبه رقابتی 2.00
2 2 2 2 2
پی ام آی مرکب 52.60
52 53.1 53 52.8 53.1
آسانی کسب و کار 2.00
2 2 2 2 2
شاخص فساد مالی 84.00
84 84 84 84 84
رتبه فساد مالی 6.00
6 6 6 6 6
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40
1.5 0.2 -0.3 -2.9 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90
3.5 -1.7 1.6 0.3 3
هزینه های مصرف کننده 37426.60
38347 37269 38475 38362 40288
اعتبار بخش خصوصی 595388.60
590000 601000 603500 607000 634000
نرخ وام بانکی 5.33
5.68 5.58 5.68 5.48 4.88
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.40
58.2 58.9 59.5 59.4 60
قیمت گازوئیل 1.68
1.65 1.62 1.59 1.56 1.45
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 149.70
152 153 154 154 156
فروش خانه جدید 616.00
550 596 530 587 560
نرخ مالکیت مسکن 90.70
91.2 91.5 91.5 91.5 91.7
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 263.74
265 218 212 212 211
درجه حرارت 27.69
26.16 26.33 27.85 27.85 27.19