شاخص یاب

سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2.4 1.1 5.4 3.7
نرخ بیکاری 2.00 2.1 2.2 2.2 2.1 2.5
نرخ تورم 0.40 0.7 1 1.2 1.4 2.2
نرخ بهره 1.34 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 5348.78 11300 6100 5400 6253 6800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 104 104 106 106 108
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.36
1.38 1.39 1.41 1.42 1.48
بازار سهام 3297.67
3156 3069 2985 2903 2597
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.45
2.62 2.77 2.92 3.07 3.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
2 2.4 1.1 5.4 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
2.2 2.5 2.4 2.2 1.8
تولید ناخالص داخلی 323.91
334 334 343 343 350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108120.00
108265 110349 110715 106565 114470
تولید ناخالص ملی 431376.50
410301 442161 441730 414765 458672
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26138.90
26423 28949 26766 27929 30030
تولید ناخالص داخلی سرانه 55235.51
55600 55600 55900 55900 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535.38
86460 86460 87000 87000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4507.10
4387 4600 4615 4496 4772
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21085.30
21044 20561 21591 19749 21328
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19518.70
19145 20610 19987 19250 21379
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8214.20
8222 8505 8411 8216 8822
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1344.70
1376 1393 1377 1369 1445
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.00
2.1 2.2 2.2 2.1 2.5
افراد شاغل 3669.50
3700 3700 3750 3750 3800
افراد بیکار 106.90
109 109 107 107 113
میانگین ساعات کار در هفته 45.00
45 45 44.8 44.8 45
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70
69 69 71 71 71.5
هزینه های کار 122.00
109 121 122 110 122
بهره وری 122.00
109 121 122 110 124
پست های خالی شغلی 52100.00
55200 55640 54400 54290 58810
دستمزد 5808.00
4820 5750 5850 5400 6200
جمعیت 5.61
5.64 5.64 5.66 5.66 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 1.20
-1.5 5.1 0.1 2.6 12.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.40
0.7 1 1.2 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.3 0.3 0.2 0.1 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.90
100 101 101 101 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.50
104 105 106 105 109
اندازه اصل تورم 1.50
1.7 1.9 2 1.4 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.84
106 107 107 106 116
قیمت تولید 85.00
80.12 82.76 82.51 79.84 91.15
قیمت صادرات 89.30
90.2 91 91.3 89.2 88
قیمت واردات 87.80
88.8 90.3 91.4 91.2 107
تورم مواد غذایی 1.30
1.4 1.5 1.3 1.4 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 8.20
1.8 2.3 2.5 2.2 5.5
CPI مسکن آب و برق 89.10
90.83 90.29 90.36 92.64 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.60
98.79 101 99.48 99.97 105
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.34
1.3 1.4 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.63
1.59 1.69 1.79 1.79 1.79
عرضه پول M0 43962.80
44000 44298 44873 45192 47644
عرضه پول M1 187879.30
191500 193800 196050 196290 217000
عرضه پول M2 589905.70
596000 598800 607000 611000 625000
عرضه پول M3 602566.90
604000 609100 613100 616000 623500
ذخایر ارزی 392758.10
393000 394500 398000 398600 410000
ترازنامه بانک 1283180.20
1300000 1310000 1321500 1322900 1410000
وام به بخش خصوصی 667892.20
671000 669000 692000 699000 715000
نرخ بهره سپرده 0.14
0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
ترازنامه بانک مرکزی 405057.00
410000 415000 417000 419500 429000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 5348.78
11300 6100 5400 6253 6800
صادرات 47293.34
48036 47692 48121 48262 50326
واردات 41944.57
36692 41042 41986 42009 43000
حساب جاری 20538.10
21700 22000 23000 26700 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50
19.3 19.3 18.7 18.7 18
بدهی خارجی 0.00
0 0 0 0 0
رابطه مبادله 101.68
102 101 99.89 97.81 82.24
گردش سرمایه 14193.60
18000 21000 19020 14940 21000
ورود توریست 1542180.00
1500000 1480000 1472000 1460000 1560000
ذخایر طلا 127.40
127 127 127 127 127
شاخص تروریسم 0.00
0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
فروش اسلحه 47.00
42 42 52 52 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20265.30
22200 22050 23000 23600 27700
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60
104 104 106 106 108
بودجه دولت 0.30
-0.2 -0.2 -0.2 0.5 -0.4
ارزش بودجه دولت 5037.00
1270 1900 1630 1620 1800
هزینه های دولت 11135.30
10499 10550 11403 10698 10944
درآمدهای دولت 10108.70
7320 7200 7530 7570 9500
هزینه های مالی 5071.70
6050 5300 5900 5950 7700
مخارج نظامی 10122.00
10300 10600 10360 10400 10570
بدهی های دولت 517091.70
525000 540000 555000 564000 636000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 13.00
5 4 6 7 7
شاخص PMI تولید 52.50
52.4 52.2 51.4 53 50.2
تولید صنعتی 11.10
13.2 15 7 6.8 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40
0.4 0.7 1.1 0.7 1.6
تغییرات موجودی انبار 2191.80
1900 3570 2020 2450 1920
ورشکستگی 148.00
137 200 168 137 180
ثبت خودرو 12684.00
9200 15000 12000 12200 15000
شاخص اقتصادی مقدم 112.70
112 110 111 110 104
سرعت اینترنت 20345.58
22000 22500 24100 26050 28790
آدرس های IP 1595352.00
1605000 1608000 1613000 1617000 1652000
شاخص رقابتی 5.71
5.73 5.73 5.75 5.75 5.78
رتبه رقابتی 3.00
2 2 1 1 2
پی ام آی مرکب 56.00
52.7 52 52.8 53 53.1
آسانی کسب و کار 2.00
2 2 2 2 2
شاخص فساد مالی 84.00
87 87 88 88 89
رتبه فساد مالی 6.00
6 6 5 5 4
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.2 1.5 0.2 -0.3 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10
1.9 3.5 -1.7 1.6 3
هزینه های مصرف کننده 36218.50
37513 38535 37088 37043 39974
اعتبار بخش خصوصی 584937.20
587000 590000 601000 603500 634000
نرخ وام بانکی 5.33
5.29 5.39 5.49 5.49 5.49
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.70
58.4 58.2 58.9 59.2 60
قیمت گازوئیل 1.65
1.56 1.48 1.39 1.32 0.74
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 149.00
150 152 153 154 156
فروش خانه جدید 729.00
647 550 596 530 560
نرخ مالکیت مسکن 90.70
91.2 91.2 91.5 91.5 91.7
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 263.74
163 265 218 212 211
درجه حرارت 27.69
26.75 26.16 26.33 27.85 27.19