سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.30 3.9 -1.2 1.5 6.4 3.7
نرخ بیکاری 2.10 2.3 2.4 2.4 2.4 3.1
نرخ تورم 0.40 1 1.2 1.5 1.4 2.2
نرخ بهره 1.10 0.75 0.8 0.9 1 1.5
موازنه تجاری 2947.76 6000 6400 6800 6700 7300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00 105 104 104 108 108
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.36 1.36 1.34 1.33 1.32 1.16
بازار سهام 3382.38 3260 3230 3190 3160 2800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 2.14 2.16 2.18 2.2 2.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.30 3.9 -1.2 1.5 6.4 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 2.8 2.5 2.3 2.2 1.8
تولید ناخالص داخلی 296.97 304 314 314 314 329
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102755.90 108890 107583 109197 104174 115328
تولید ناخالص ملی 410271.90 417234 421275 421275 423894 427349
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23947.20 24607 25300 26520 23668 25400
تولید ناخالص داخلی سرانه 52600.60 53100 54247 54247 53029 56242
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443.40 81357 82077 82077 81734 85504
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4563.50 4473 4710 4730 4297 5260
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19273.60 17632 19464 19524 19458 18200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18737.20 19527 19400 20500 18881 22500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8044.70 8291 8100 8600 8060 9240
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1351.10 1357 1398 1410 1353 1450
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.10 2.3 2.4 2.4 2.4 3.1
افراد شاغل 3672.60 3820 3929 3929 3676 4151
افراد بیکار 102.80 111 119 119 93.57 133
میانگین ساعات کار در هفته 45.50 45.2 45 45 45.77 44.5
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00 68.7 69 69 68.26 71.5
هزینه های کار 109.40 120 126 112 108 122
بهره وری 109.40 120 125 111 108 124
پست های خالی شغلی 50000.00 49641 52200 50500 47340 58817
دستمزد 4939.00 5500 5800 5150 4820 6200
جمعیت 5.60 5.64 5.77 5.77 5.67 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -0.70 6.7 -1 12.4 11.54 12.2
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.40 1 1.2 1.5 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.56 100 101 101 99.6 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.40 106 106 106 102 118
اندازه اصل تورم 1.50 1.7 1.7 1.9 1.53 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.92 104 105 105 102 116
قیمت تولید 78.70 80 81 81 81 85
قیمت صادرات 86.00 84 85 85 85 88
قیمت واردات 82.00 87 88.5 90 84.66 107
تورم مواد غذایی 1.20 1.4 1.5 1.4 1.5 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 5.36 6 4.6 5.3 5.6 5.5
CPI مسکن آب و برق 90.20 89.96 89.89 89.85 89.82 89.34
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.10 103 104 106 97.81 117
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.10 0.75 0.8 0.9 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.88 1.25 1.25 1.25 1.21 2
عرضه پول M0 41153.10 40950 40948 40935 40922 40798
عرضه پول M1 182005.10 181330 181547 181569 181517 180702
عرضه پول M2 577880.10 579471 579932 579993 579885 577881
عرضه پول M3 589898.20 592114 592961 593262 593290 591305
ذخایر ارزی 376065.40 378615 380060 380452 380493 379385
ترازنامه بانک 1196775.40 1200000 1210000 1234000 1222786 1410000
وام به بخش خصوصی 640682.40 627000 633000 636000 657731 654000
نرخ بهره سپرده 0.20 0.3 0.5 0.5 0.47 1
ترازنامه بانک مرکزی 385574.60 385000 389229 394234 385548 420000
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 2947.76 6000 6400 6800 6700 7300
صادرات 42071.60 44568 46130 44500 40694 50326
واردات 39123.84 38568 39730 37700 36692 43000
حساب جاری 21049.50 20000 22000 22800 19551 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.00 20.5 19.3 19.3 18.38 18
بدهی خارجی 0.00 0.4 0.71 1.12 1.62 9.45
رابطه مبادله 103.66 106 103 104 104 105
گردش سرمایه 16744.30 25700 26000 20000 10786 21000
ورود توریست 1559276.00 1692874 1503004 1449153 1493100 2210118
ذخایر طلا 127.40 124 123 123 123 123
شاخص تروریسم 0.00 0.5 0.3 0.3 0 0.2
فروش اسلحه 46.00 50 42 42 47.89 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18806.80 25703 18443 24392 19079 27753
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00 105 104 104 108 108
بودجه دولت 1.30 0.4 0.8 0.8 2.98 0.9
ارزش بودجه دولت 1626.00 652 1023 859 896 887
هزینه های دولت 10778.20 11300 11400 11400 10627 13700
درآمدهای دولت 6177.00 6500 8300 8500 5575 9500
هزینه های مالی 4550.90 6900 17800 4900 4836 7700
مخارج نظامی 9986.30 10201 10367 10601 10476 10812
بدهی های دولت 483356.20 504645 510927 518022 526197 568060
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 4 3 3.4 3.8 7
شاخص PMI تولید 52.60 53 52.7 52.2 51.4 50.2
تولید صنعتی 14.60 17 15 14 14 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 1.3 1.9 1.7 1.5 1.6
تغییرات موجودی انبار 5166.70 2161 722 2755 411 889
ورشکستگی 138.00 190 158 160 166 180
ثبت خودرو 9797.00 13105 11581 15000 9750 20000
شاخص اقتصادی مقدم 108.30 102 99.8 102 107 104
سرعت اینترنت 20345.58 22009 21536 22319 22604 20657
شاخص رقابتی 5.71 5.7 5.7 5.7 5.7 5.78
رتبه رقابتی 3.00 2 3 3 3 1
پی ام آی مرکب 54.20 50.5 50.8 50.8 52.52 53.1
آسانی کسب و کار 2.00 1 1 1 1 1
شاخص فساد مالی 84.00 86 85 85 86 89
رتبه فساد مالی 7.00 7 6 6 6 4
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.20 -1.1 -0.6 -0.6 0.46 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.50 3.3 2.9 1.8 3.51 2.65
هزینه های مصرف کننده 34467.90 34488 35100 35100 34439 34260
اعتبار بخش خصوصی 564865.00 566467 567517 567954 567996 563345
نرخ وام بانکی 5.28 4.75 4.75 4.5 5.51 3.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.50 60.7 59.07 58.75 58.45 63
قیمت گازوئیل 1.57 1.51 1.4 1.37 1.37 1.36
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 137.60 138 139 140 137 150
فروش خانه جدید 1108.00 510 1500 740 895 560
نرخ مالکیت مسکن 90.90 91 91.2 91.2 90.46 91.7
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 37.00 37 37 37 36.84 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00 17 17 17 16.84 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 263.00 208 208 208 208 208
درجه حرارت 27.00 27.22 27.22 27.22 27.22 27.22