شاخص یاب

سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39
بازار سهام 3224.34 3035 3001 2968 2935 2870
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.20 2.08 2.11 2.14 2.18 2.25