شاخص یاب

سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2 2.4 1.1 5.4 3.7
نرخ بیکاری 2.10 2.1 2.2 2.2 2.2 2.5
نرخ تورم 0.70 0.7 1 1.2 1.4 2.2
نرخ بهره 1.06 1.7 1.8 1.7 1.8 1
موازنه تجاری 6755.10 5200 6600 2850 3200 7300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 104 104 106 106 108
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.37
1.37 1.38 1.38 1.39 1.41
بازار سهام 3230.35
3210 3179 3149 3118 3000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.57
2.41 2.46 2.5 2.54 2.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
2 2.4 1.1 5.4 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.6 3.4 3.2 2.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 323.91
334 334 343 343 350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108395.10
109014 111318 111580 111539 116953
تولید ناخالص ملی 431376.50
413142 446043 445181 443886 468624
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28187.50
26606 29203 26975 29005 30681
تولید ناخالص داخلی سرانه 55235.51
55600 55600 55900 55900 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535.38
86460 86460 87000 87000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4312.90
4417 4641 4651 4438 4876
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21356.60
21190 20741 21760 21976 21791
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19683.70
19277 20791 20143 20255 21843
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8151.60
8279 8579 8477 8388 9014
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1359.50
1386 1405 1388 1399 1476
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.10
2.1 2.2 2.2 2.2 2.5
افراد شاغل 3669.50
3700 3700 3750 3750 3800
افراد بیکار 106.90
109 109 111 111 113
میانگین ساعات کار در هفته 45.00
45 45 44.8 44.8 44.8
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70
69 69 71 71 71.5
هزینه های کار 107.90
108 119 122 108 122
بهره وری 107.90
108 119 122 108 122
پست های خالی شغلی 58300.00
55200 55640 54400 54290 58810
دستمزد 5119.00
4820 5750 5850 5400 6200
جمعیت 5.61
5.64 5.64 5.66 5.66 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 7.00
-4.5 3.3 7.9 8.5 12.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.70
0.7 1 1.2 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.3 0.2 0.1 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30
100 101 101 101 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104.00
104 105 105 105 109
اندازه اصل تورم 1.90
1.7 1.9 1.2 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.44
106 107 107 106 112
قیمت تولید 87.10
90.19 92.17 91.29 96.98 115
قیمت صادرات 90.40
90.2 91 91.3 89.2 88
قیمت واردات 88.80
88.8 90.3 91.4 91.2 107
تورم مواد غذایی 1.70
1.4 1.5 1.4 1.2 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 13.70
14.6 13.8 13.4 12.9 11.5
CPI مسکن آب و برق 89.90
90.83 90.29 90.36 90.35 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.20
98.79 101 99.48 99.68 105
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.06
1.7 1.8 1.7 1.8 1
نرخ بهره بین بانکی 1.64
2.28 2.38 2.28 2.38 1.58
عرضه پول M0 44322.30
44000 44298 44873 45192 47644
عرضه پول M1 185574.80
191500 193800 196050 196290 217000
عرضه پول M2 591497.90
596000 598800 607000 611000 625000
عرضه پول M3 604082.50
604000 609100 613100 616000 623500
ذخایر ارزی 396596.90
393000 394500 398000 398600 410000
ترازنامه بانک 1263636.10
1300000 1310000 1321500 1322900 1410000
وام به بخش خصوصی 667527.90
671000 669000 692000 699000 715000
نرخ بهره سپرده 0.14
0.78 0.88 0.78 0.88 0.08
ترازنامه بانک مرکزی 406045.10
410000 415000 417000 419500 429000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 6755.10
5200 6600 2850 3200 7300
صادرات 49568.50
47800 47600 47750 48200 50300
واردات 42813.40
42600 41000 44900 45000 43000
حساب جاری 22832.40
21700 22000 23000 26700 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50
19.7 19.7 19.3 19.3 18.7
بدهی خارجی 1967083.10
1967000 1994000 2155000 2290000 2735000
رابطه مبادله 101.88
102 101 99.89 97.81 82.24
گردش سرمایه 14096.30
15000 18000 19020 19300 21500
ورود توریست 1730428.00
1500000 1480000 1472000 1460000 1560000
ذخایر طلا 127.40
127 127 127 127 127
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 47.00
49 49 52 52 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20265.30
22200 22050 23000 23600 27700
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60
104 104 106 106 108
بودجه دولت 0.30
-0.2 -0.2 0.1 0.1 0.4
ارزش بودجه دولت 2069.10
1270 1900 1630 1620 1800
هزینه های دولت 10663.00
10572 10642 11492 10972 11181
درآمدهای دولت 7209.50
7320 7200 7530 7570 9500
هزینه های مالی 5140.40
6050 5300 5900 5950 7700
مخارج نظامی 10122.00
10300 10600 10360 10400 10570
بدهی های دولت 527981.20
525000 540000 555000 564000 636000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 7.00
5 4 6 7 7
شاخص PMI تولید 52.60
52.4 52.2 51.4 53 50.2
تولید صنعتی 6.00
13.2 15 7 6.8 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.70
0.4 0.8 1.1 0.7 1.6
تغییرات موجودی انبار 3040.50
1900 3570 2020 2450 1920
ورشکستگی 130.00
137 200 168 142 180
ثبت خودرو 8533.00
9200 15000 12000 12200 15000
شاخص اقتصادی مقدم 112.10
112 110 111 110 104
سرعت اینترنت 20345.58
22000 22500 24100 26050 28790
آدرس های IP 1595352.00
1605000 1608000 1613000 1617000 1652000
شاخص رقابتی 5.71
5.73 5.73 5.75 5.75 5.78
رتبه رقابتی 3.00
2 2 1 1 2
پی ام آی مرکب 51.10
52.7 52 53.1 53 53.1
آسانی کسب و کار 2.00
2 2 2 2 2
شاخص فساد مالی 84.00
87 87 88 88 89
رتبه فساد مالی 6.00
6 6 5 5 4
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.90
0.2 1.5 0.2 -0.3 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.60
1.9 3.5 -1.7 1.6 3
هزینه های مصرف کننده 37426.60
37773 38874 37377 38512 40841
اعتبار بخش خصوصی 588779.50
587000 590000 601000 603500 634000
نرخ وام بانکی 5.33
5.97 6.07 5.97 6.07 5.27
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.70
58.4 58.2 58.9 59.5 60
قیمت گازوئیل 1.67
1.66 1.57 1.48 1.4 1.11
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 149.00
150 152 153 154 156
فروش خانه جدید 616.00
647 550 596 530 560
نرخ مالکیت مسکن 90.70
91.2 91.2 91.5 91.5 91.7
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 263.74
163 265 218 212 211
درجه حرارت 27.69
26.75 26.16 26.33 27.85 27.19