سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 -1.2 1.5 5.4 2.4 3.7
نرخ بیکاری 2.10 2.1 2.1 2.1 2.2 2.5
نرخ تورم 0.50 0.5 0.6 0.7 1 2.2
نرخ بهره 0.59 0.8 0.9 1 1 1.5
موازنه تجاری 5948.63 6400 6800 6306 6650 7326
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00 104 104 104 104 108
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.31
1.34 1.35 1.37 1.38 1.44
بازار سهام 3421.39
3478 3407 3337 3269 2772
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.36
2.39 2.53 2.68 2.83 3.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10
-1.2 1.5 5.4 2.4 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
2.5 2.3 2.2 2.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 296.98
314 314 314 314 329
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107657.70
107583 109197 109860 111177 115328
تولید ناخالص ملی 410271.90
417234 417234 417234 417234 427349
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28242.70
25300 26520 27548 24868 25400
تولید ناخالص داخلی سرانه 52600.60
54247 54247 54247 54247 56242
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443.40
82077 82077 82077 82077 85504
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4488.20
4710 4730 4535 5080 5260
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20059.10
20008 20480 20184 20128 18200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20107.10
19400 20500 21234 20023 22500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8297.20
8100 8600 8390 8411 9240
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1358.60
1398 1410 1356 1401 1450
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.10
2.1 2.1 2.1 2.2 2.5
افراد شاغل 3669.50
3929 3929 3929 3929 4151
افراد بیکار 106.90
119 119 119 119 133
میانگین ساعات کار در هفته 45.50
45 45 45 45 44.5
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00
69 69 69 69 71.5
هزینه های کار 117.10
126 112 109 121 122
بهره وری 117.10
125 111 109 121 124
پست های خالی شغلی 46600.00
52200 50500 49392 55641 58817
دستمزد 5596.00
5800 5150 4820 5750 6200
جمعیت 5.60
5.68 5.68 5.68 5.68 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 12.80
-1 12.4 16.95 5.1 12.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.50
0.5 0.6 0.7 1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.1 0.2 0.3 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.00
101 101 99.46 103 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.30
106 106 103 109 118
اندازه اصل تورم 1.70
1.5 1.6 1.7 1.9 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.74
105 105 106 107 116
قیمت تولید 81.40
81 81 81 81 85
قیمت صادرات 86.80
85 85 85 85 88
قیمت واردات 84.40
88.5 90 82.64 94 107
تورم مواد غذایی 1.50
1.5 1.4 1.5 1.5 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -0.30
-0.3 1.2 1.8 2.3 5.5
CPI مسکن آب و برق 89.50
89.41 89.75 89.95 89.94 89.39
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.90
104 106 98.33 109 117
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.59
0.8 0.9 1 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.88
1.25 1.25 0.87 1.5 2
عرضه پول M0 42756.50
43590 44625 45366 45767 38269
عرضه پول M1 185469.50
185226 184175 180299 175647 175769
عرضه پول M2 583424.40
581559 579981 577935 577152 577623
عرضه پول M3 595484.10
593612 591810 589594 588813 589468
ذخایر ارزی 374143.70
374639 371697 370260 369961 370094
ترازنامه بانک 1237468.30
1210000 1234000 1194089 1260000 1410000
وام به بخش خصوصی 650624.50
633000 636000 646518 638000 654000
نرخ بهره سپرده 0.20
0.5 0.5 0.5 0.5 1
ترازنامه بانک مرکزی 385528.80
389229 394234 383423 400000 420000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 5948.63
6400 6800 6306 6650 7326
صادرات 45097.96
46130 44500 42998 47692 50326
واردات 39149.33
39730 37700 36692 41042 43000
حساب جاری 17751.50
22000 22800 19623 22000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.00
19.3 19.3 19.3 19.3 18
بدهی خارجی 0.00
0 0 0 0 0
رابطه مبادله 102.84
103 104 104 104 105
گردش سرمایه 10835.30
26000 20000 10420 26000 21000
ورود توریست 1569264.00
1503004 1449153 1421300 1777518 2210118
ذخایر طلا 127.40
126 124 123 123 123
شاخص تروریسم 0.00
0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
فروش اسلحه 47.00
42 42 42 42 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23354.10
18443 24392 20320 22046 27753
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00
104 104 104 104 108
بودجه دولت 1.30
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
ارزش بودجه دولت 10861.00
1302 2911 2018 1129 1688
هزینه های دولت 10292.30
11400 11400 10328 12100 13700
درآمدهای دولت 15353.80
8300 8500 8076 7200 9500
هزینه های مالی 4492.80
17800 4900 5337 5300 7700
مخارج نظامی 9986.30
10601 10601 10601 10601 10812
بدهی های دولت 502021.90
506497 514074 519514 523652 555331
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.00
3 3.4 3.8 3.6 7
شاخص PMI تولید 52.70
52.7 52.2 51.4 51.2 50.2
تولید صنعتی 17.90
15 14 14 15 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.70
1.9 1.7 1.5 1.7 1.6
تغییرات موجودی انبار 6297.30
1892 2554 1626 3388 1044
ورشکستگی 111.00
114 160 132 200 180
ثبت خودرو 6076.00
11581 15000 8740 15000 20000
شاخص اقتصادی مقدم 112.60
99.8 102 113 102 104
سرعت اینترنت 20345.58
21536 22319 22604 22079 20657
آدرس های IP 1595352.00
1605400 1599289 1592822 1585315 1525248
شاخص رقابتی 5.71
5.73 5.73 5.73 5.73 5.78
رتبه رقابتی 3.00
2 2 2 2 1
پی ام آی مرکب 55.30
50.8 50.8 52.48 51.1 53.1
آسانی کسب و کار 2.00
1 1 1 1 1
شاخص فساد مالی 84.00
87 87 87 87 89
رتبه فساد مالی 6.00
6 6 6 6 4
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.40
-0.6 -0.6 -2.68 1.5 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.40
2.9 1.8 1.87 3.5 2.65
هزینه های مصرف کننده 37595.30
35100 35100 38452 38594 38775
اعتبار بخش خصوصی 574217.40
571202 566199 563849 564290 565895
نرخ وام بانکی 5.33
4.75 4.5 5.28 4.25 3.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.10
59.52 60.05 59.81 61 63
قیمت گازوئیل 1.63
1.62 1.62 1.57 1.58 1.36
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 138.70
139 140 139 141 150
فروش خانه جدید 431.00
1500 740 848 550 560
نرخ مالکیت مسکن 90.90
91.2 91.2 91.2 91.2 91.7
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 263.74
218 178 163 265 211
درجه حرارت 27.69
26.28 27.19 26.75 26.16 27.19