سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.8 3.9 -1.2 1.5 3.7
نرخ بیکاری 2.20 2.3 2.3 2.4 2.4 3.1
نرخ تورم 0.40 0.9 1.5 1.2 1.5 2.7
نرخ بهره 0.52 0.75 0.75 0.8 0.9 1.5
موازنه تجاری 5854.36 6771 9438 6900 4500 5826
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00 105 105 104 104 108
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.35 1.34 1.32 1.31 1.3 1.15
بازار سهام 3222.30 3180 3150 3110 3080 2730
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.09 2.17 2.19 2.21 2.24 2.47
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.8 3.9 -1.2 1.5 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.9 1.9 2.5 2.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 296.97 304 304 314 314 329
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102755.90 104803 108890 107583 109197 115328
تولید ناخالص ملی 378329.70 392935 392935 421275 421275 435207
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23947.20 25253 24607 25300 26520 25400
تولید ناخالص داخلی سرانه 52600.60 53100 53100 54247 54247 56242
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443.40 81300 81357 82077 82077 85504
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4563.50 4990 4509 4710 4730 5260
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19273.60 17600 17632 19571 19745 18200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18737.20 19400 19527 19400 20500 22500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8044.70 7900 8291 8100 8600 9240
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1351.10 1386 1369 1398 1410 1450
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.3 2.3 2.4 2.4 3.1
افراد شاغل 3672.60 3820 3820 3929 3929 4151
افراد بیکار 102.80 111 111 119 119 133
میانگین ساعات کار در هفته 45.50 45.2 45.2 45 45 44.5
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00 68.7 68.7 69 69 71.5
هزینه های کار 109.40 110 120 126 112 122
بهره وری 109.40 111 120 125 111 124
پست های خالی شغلی 50000.00 45734 49641 52200 50500 58817
دستمزد 4939.00 4800 5500 5800 5150 6200
دستمزد در تولید 4220.00 4820 5600 5660 5200 6100
جمعیت 5.60 5.63 5.63 5.77 5.77 5.9
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -7.80 5 6.7 -1 12.4 12.2
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.40 0.9 1.5 1.2 1.5 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.22 99.9 100 101 101 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.30 104 106 106 106 118
اندازه اصل تورم 1.40 1.6 1.7 1.7 1.9 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.92 103 104 105 105 116
قیمت تولید 76.60 82.7 83.3 85.1 86 96
قیمت صادرات 84.40 7 91 91.6 93 105
قیمت واردات 80.60 85.1 87 88.5 90 107
تورم مواد غذایی 1.20 1.9 2.2 2.9 3.2 2.9
تغییر قیمت تولید کننده 4.79 10.7 3.8 3.1 3.6 2.7
CPI Housing Utilities 90.40 90.78 90.76 90.76 90.76 90.76
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.40 102 103 104 106 117
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.52 0.75 0.75 0.8 0.9 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.88 1 1.25 1.25 1.25 2
عرضه پول M0 40546.60 40957 41701 42434 43164 50368
عرضه پول M1 179450.40 180762 181606 181857 181891 181028
عرضه پول M2 576483.70 577670 578957 579342 579369 577226
عرضه پول M3 588208.60 592589 599052 605442 611762 671306
ذخایر ارزی 370907.30 372054 373647 374089 374153 372938
ترازنامه بانک 1201742.30 1190000 1200000 1210000 1234000 1410000
وام به بخش خصوصی 632596.80 631000 627000 633000 636000 654000
نرخ بهره سپرده 0.20 0.3 0.3 0.5 0.5 1
ترازنامه بانک مرکزی 377320.10 380000 385000 389229 394234 420000
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 5854.36 6771 9438 6900 4500 5826
صادرات 44074.70 43192 44568 46130 44500 50326
واردات 38220.30 36421 39130 39230 40000 44500
حساب جاری 21049.50 25000 20000 22000 22800 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.00 20.5 20.5 19.3 19.3 18
بدهی خارجی 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 104.72 107 106 103 104 105
گردش سرمایه 16744.30 21000 25700 26000 20000 21000
ورود توریست 1386395.00 1288232 1692874 1503004 1449153 2210118
ذخایر طلا 127.40 127 127 127 127 127
شاخص تروریسم 0.00 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2
فروش اسلحه 46.00 50 50 42 42 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18806.80 22000 25703 18443 24392 27753
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.00 105 105 104 104 108
بودجه دولت 1.30 0.4 0.4 0.8 0.8 0.9
ارزش بودجه دولت 1382.70 366 977 859 843 854
هزینه های دولت 10778.20 10500 11300 11400 11400 13700
درآمدهای دولت 6389.50 7200 6500 8300 8500 9500
هزینه های مالی 5006.80 6800 6900 17800 4900 7700
مخارج نظامی 9986.30 10201 10201 10428 10601 11033
بدهی های دولت 483356.20 499652 513084 523321 533182 621277
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 4.00 6 2 1 4 7
شاخص PMI تولید 51.80 50.5 50 50.7 51.1 50.2
تولید صنعتی 21.00 -1.1 1.5 2.9 2.9 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 2.2 0.8 1.9 1.9 0.7
تغییرات موجودی انبار 5166.70 -70.25 1752 1498 1368 1221
ورشکستگی 118.00 170 190 148 160 180
ثبت خودرو 11236.00 12327 13105 11581 15000 20000
شاخص اقتصادی مقدم 108.30 102 102 99.8 102 104
شاخص رقابتی 5.72 5.7 5.7 5.71 5.71 5.78
رتبه رقابتی 2.00 2 2 2 2 1
پی ام آی مرکب 53.20 50.8 50.5 50.8 50.8 53.1
آسانی کسب و کار 2.00 1 2 2 2 2
شاخص فساد مالی 84.00 86 86 83 83 89
رتبه فساد مالی 7.00 7 7 6 6 4
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 0.3 -1.1 -0.6 -0.6 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80 2.9 3.3 2.9 1.8 2.65
هزینه های مصرف کننده 34467.90 36087 35220 35100 35100 37671
اعتبار بخش خصوصی 561460.10 561915 562033 561879 561541 555509
نرخ وام بانکی 5.28 5 4.75 4.75 4.5 3.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.50 60.8 60.7 58.91 58.81 63
قیمت گازوئیل 1.53 1.48 1.45 1.4 1.37 1.36
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 136.60 137 138 139 140 150
فروش خانه جدید 1108.00 740 510 1500 740 560
نرخ مالکیت مسکن 90.90 91 91 91.2 91.2 91.7
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 8
نرخ تامین اجتماعی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20