شاخص یاب

سیرالئون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8450.00
8257 8315 8373 8432 8671
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70
3.7 3.7 3.9 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 3.77
4 4 4.5 4.5 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 462.50
470 470 480 480 500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1390.30
1440 1435 1466 1466 1388
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.42 4.4 4.37 4.35 4.2
جمعیت 7.60
7.8 7.8 8 8 8.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 17.70
13 13 12 12.3 12
تورم مواد غذایی 19.07
16.3 15.31 14.2 16.2 15
CPI مسکن آب و برق 197.70
203 209 216 223 287
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211.80
211 214 216 220 268
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 238.80
233 244 252 263 306
نرخ تورم (ماهانه) 2.00
0.5 0.65 0.63 0.63 0.63
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 16.50
16.5 16.5 16 16 10
ترازنامه بانک 6718821.62
8248712 8466726 8683903 8900234 11017909
نرخ بهره سپرده 4.07
4.07 4.07 3.57 3.57 -2.43
عرضه پول M1 3241250.00
3344827 3425014 3504604 3583689 4347145
عرضه پول M2 6815850.00
6777143 6757947 6765199 6763929 6764063
ترازنامه بانک مرکزی 8035428.33
8938127 8939618 8940262 8940540 8940751
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -54.39
-65.93 -65.91 -66.05 -65.89 -65.95
صادرات 5.62
7.62 7.71 7.5 7.66 7.6
واردات 60.01
73.55 73.55 73.55 73.55 73.55
حساب جاری -1102.09
-1418 -1410 -1379 -1349 -1323
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00
-23 -23 -20 -20 -18
شاخص تروریسم 0.67
0.69 0.92 1 1.08 1.46
ورود توریست 51.00
31.97 31.97 51.02 51.02 55.48
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30
52 52 49 49 46
بودجه دولت -5.80
-5.35 -5.44 -5.32 -5.2 -4.04
درآمدهای دولت 335150.00
300904 289631 302744 292031 297230
هزینه های مالی 338040.00
390349 384355 392515 387162 389234
مخارج نظامی 24.90
26.07 24.9 25.39 25.88 31.02
ارزش بودجه دولت -2890.00
-89444 -93926 -89771 -95131 -92004
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3361.28
4461 4586 4657 4741 5085
آدرس های IP 824.00
706 758 730 735 740
آسانی کسب و کار 160.00
159 160 159 158 157
شاخص فساد مالی 30.00
30 29 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
135 137 138 139 141
شاخص رقابتی 3.20
3.21 3.21 3.18 3.16 3.17
رتبه رقابتی 130.00
133 133 132 131 134
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.08
25.02 25.67 26.75 26.77 26.65