سیرالئون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 7635.00 7540 7470 7390 7315 6477
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 4.3 4.6 5.1 5.1 10.37
تولید ناخالص داخلی 3.67 3.6 3.6 3.6 3.6 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 454.60 471 467 462 458 450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1365.90 1406 1387 1367 1348 1294
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.00 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
جمعیت 7.40 7.52 7.55 7.58 7.61 7.83
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 18.56 17.2 17.5 17.4 17.5 18.6
تورم مواد غذایی 19.12 17.08 16.02 15.09 14.29 10.66
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184.70 183 182 182 181 175
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202.90 200 199 197 196 187
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 13.00 14 14 14 13.5 10
ترازنامه بانک 6718821.62 7144672 7152647 7150576 7142911 7020622
نرخ بهره سپرده 4.19 5.75 6.37 6.99 7.62 12.61
عرضه پول M1 2666510.00 2676709 2670952 2665016 2658914 2604035
عرضه پول M2 6039620.00 4917294 3147969 3986082 4907469 3872165
ترازنامه بانک مرکزی 8035428.33 8943562 8938638 8916378 8885759 8554650
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -54.39 -35.39 -33.87 -32.75 -31.92 -29.72
صادرات 5.62 13.91 14.94 15.87 16.71 21.48
واردات 60.01 62.83 62.26 61.71 61.2 57.76
حساب جاری -1102.09 -2629 -2595 -2561 -2527 -4745
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.60 -25 -23 -23 -11.31 -18
شاخص تروریسم 0.00 0.17 0.23 0.28 0.33 1.08
ورود توریست 24.00 5.16 7.97 10.77 13.57 55.48
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 55 52 52 69.05 46
بودجه دولت -4.90 -4.17 -4.32 -4.48 -4.63 -5.36
درآمدهای دولت 240400.00 213684 207310 202146 197772 177829
هزینه های مالی 619420.00 377796 358598 346328 335534 300387
مخارج نظامی 34.90 36.83 35.76 34.7 33.63 30.92
ارزش بودجه دولت -265887.00 -127933 -127729 -127685 -127674 -127670
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 3361.28 3980 4005 4042 4031 3451
آدرس های IP 824.00 707 671 703 661 616
آسانی کسب و کار 160.00 147 147 146 145 144
شاخص فساد مالی 30.00 28 28 28 27 25
رتبه فساد مالی 123.00 132 133 135 137 144
شاخص رقابتی 3.20 3.12 3.12 3.12 3.12 3.11
رتبه رقابتی 130.00 133 133 133 133 133
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15