سیرالئون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 7500.00 7425 7350 7275 7200 6375
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.50 -2.12 3.73 -3.69 -2.35 10.37
تولید ناخالص داخلی 3.67 3.6 3.58 3.62 3.66 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 454.60 506 523 528 533 491
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1365.90 1516 1578 1598 1617 1466
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.00 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
جمعیت 7.40 6.54 6.56 6.59 6.61 6.9
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 18.56 16.5 17.2 17.5 17.4 18.6
تورم مواد غذایی 19.12 19.1 18.93 18.87 18.85 18.83
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184.70 184 184 184 184 184
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202.90 200 200 200 200 200
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 13.00 14 14 14 14 10
ترازنامه بانک 6718821.62 7368236 7589460 7810146 8029825 10180707
نرخ بهره سپرده 4.48 4.68 4.29 4.47 4.65 5.53
عرضه پول M1 2673393.15 2905143 2976950 3048059 3118457 3784939
عرضه پول M2 6392992.00 6968375 7170483 7371200 7570561 9491542
ترازنامه بانک مرکزی 8035428.33 8863944 8907726 8926589 8934664 8940749
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -54.39 -49.87 -49.36 -49.02 -48.79 -48.33
صادرات 5.62 7.39 7.17 8.11 7.34 7.61
واردات 60.01 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55
حساب جاری -1102.09 -2289 -2629 -2595 -2561 -4745
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -33.00 -25 -25 -23 -23 -18
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
ورود توریست 24.00 11.14 5.16 7.97 10.77 55.48
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 55 55 52 52 46
بودجه دولت -3.10 -3.74 -3.75 -3.75 -3.75 -3.29
درآمدهای دولت 353533.00 230054 243885 239512 242172 241962
هزینه های مالی 619420.00 468900 470050 469685 469781 469757
ارزش بودجه دولت -265887.00 -215716 -215724 -215751 -215793 -215784
مخارج نظامی 34.90 38.26 38.39 37.42 36.44 34.78
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 66.10 63.81 63.79 63.78 63.76 63.71
آسانی کسب و کار 148.00 148 147 147 146 144
شاخص فساد مالی 30.00 30 31 31 30 30
رتبه فساد مالی 123.00 123 124 124 124 124
شاخص رقابتی 3.16 3.03 3.03 3.07 3.08 3.03
رتبه رقابتی 132.00 138 138 135 134 137
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15