سیرالئون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7730.00
7838 8031 8228 8431 9292
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
4.6 5.1 5.1 5.1 5.37
تولید ناخالص داخلی 3.67
3.6 3.6 3.6 3.6 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 454.60
445 454 462 471 450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1365.90
1312 1343 1375 1406 1294
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.00
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
جمعیت 7.40
7.4 7.44 7.48 7.52 7.83
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 16.26
14.5 13.5 13 13 12
تورم مواد غذایی 18.87
19.15 18.67 18.04 17.41 12.75
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 187.60
186 186 185 184 176
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212.50
210 208 207 205 192
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 13.00
13 13 13 13 10
ترازنامه بانک 6718821.62
7152647 7150576 7142911 7132138 7020622
نرخ بهره سپرده 4.19
5.85 6.03 6.2 6.38 12.12
عرضه پول M1 2572190.00
2516868 2504585 2496329 2489434 2416319
عرضه پول M2 5942880.00
5846448 5780848 5720021 5660274 5027045
ترازنامه بانک مرکزی 8035428.33
8938638 8916378 8885759 8851175 8554650
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -54.39
-33.87 -32.75 -31.92 -31.31 -29.72
صادرات 5.62
14.94 15.87 16.71 17.48 21.48
واردات 60.01
62.26 61.71 61.2 60.72 57.76
حساب جاری -1102.09
-1420 -1448 -1477 -1505 -570
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.60
-23 -23 -11.64 -23 -18
شاخص تروریسم 0.67
0.42 0.63 0.83 1.03 1.78
ورود توریست 24.00
7.97 10.77 13.57 13.57 55.48
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40
52 52 60.62 52 46
بودجه دولت -4.90
-5.3 -5.45 -5.61 -5.76 -5.25
درآمدهای دولت 251630.00
236463 236827 230722 223666 185987
هزینه های مالی 279810.00
305775 302770 301174 300298 299109
مخارج نظامی 34.90
36.47 36.59 36.71 36.83 30.92
ارزش بودجه دولت -28180.00
-123207 -123123 -123123 -123123 -123123
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3361.28
4005 4042 4031 4006 3451
آدرس های IP 824.00
671 703 661 672 616
آسانی کسب و کار 160.00
157 158 159 160 159
شاخص فساد مالی 30.00
28 28 28 28 25
رتبه فساد مالی 123.00
128 129 130 132 144
شاخص رقابتی 3.20
3.12 3.12 3.12 3.12 3.09
رتبه رقابتی 130.00
133 133 133 133 134
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 31
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.08
26.69 26.91 25.02 25.67 26.65