سیرالئون

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 7830.00
7960 8143 8332 8525 9340
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70
5.1 5.1 5.1 4.9 3.8
تولید ناخالص داخلی 3.67
3.6 3.55 3.5 4.9 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 454.60
484 509 525 488 513
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1365.90
1454 1516 1578 1466 1541
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
3 3 3 3 3
جمعیت 7.40
7.47 7.51 7.55 7.58 8.07
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 15.33
13.5 13 13 12 12
تورم مواد غذایی 17.93
16.5 16.3 15.31 14.2 15
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 189.00
209 211 214 212 268
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.10
228 233 244 242 306
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 14.50
13 13 13 12.5 10
ترازنامه بانک 6718821.62
8029825 8248712 8466726 8683903 11017909
نرخ بهره سپرده 4.07
4.33 4.3 4.27 4.14 2.52
عرضه پول M1 3044040.00
2673752 2675576 2679666 2679328 2679119
عرضه پول M2 6522320.00
6093358 6063576 6060614 6091611 6045212
ترازنامه بانک مرکزی 8035428.33
8934664 8938127 8939618 8940262 8940751
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -54.39
-66.21 -65.93 -65.91 -66.05 -65.95
صادرات 5.62
7.34 7.62 7.71 7.5 7.6
واردات 60.01
73.55 73.55 73.55 73.55 73.55
حساب جاری -1102.09
-1426 -1418 -1410 -1379 -1323
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.60
-23 -23 -23 -20 -18
شاخص تروریسم 0.67
0.46 0.69 0.92 1 1.46
ورود توریست 55.00
31.97 31.97 31.97 51.02 55.48
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30
52 52 52 49 46
بودجه دولت -5.80
-5.45 -5.61 -5.76 -5.79 -4.69
درآمدهای دولت 472920.00
280923 280924 280924 280924 280924
هزینه های مالی 517070.00
367156 367155 367155 367155 367155
مخارج نظامی 24.90
36.89 37.9 38.91 38.04 35.87
ارزش بودجه دولت -44150.00
-86233 -86231 -86231 -86231 -86231
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3361.28
4393 4461 4586 4657 5085
آدرس های IP 824.00
775 706 758 730 740
آسانی کسب و کار 160.00
160 160 160 160 160
شاخص فساد مالی 30.00
29 29 29 29 27
رتبه فساد مالی 130.00
134 135 137 138 141
شاخص رقابتی 3.20
3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
رتبه رقابتی 130.00
131 131 131 131 131
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.08
26.91 25.02 25.67 26.75 26.65