سیشل

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.55 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 1.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13964 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2016-12
جمعیت 0.09 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.24 % 2017-09
تورم مواد غذایی -0.22 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.26 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.06 % 2017-08
ترازنامه بانک 18351 SCR - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 8923 SCR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 4775 SCR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 9047 SCR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 14855 SCR - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -31.71 USD - میلیون 2017-08
صادرات 64.2 USD - میلیون 2017-08
واردات 95.9 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -73.4 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 % 2016-12
گردش سرمایه -32.7 USD - میلیون 2017-03
بدهی خارجی 3052 SCR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30.8 USD - میلیون 2017-03
ورود توریست 26367 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65 % 2016-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 1873 SCR - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 12388 SCR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 1687 SCR - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 184 SCR - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 18 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2015-12
رتبه فساد مالی 40 2015-12
آسانی کسب و کار 93 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5274 SCR - میلیون 2017-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1129 SCR - میلیون 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12