سیشل

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 13.4 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13964 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-12
جمعیت 0.1 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.18 % 2018-04
تورم مواد غذایی 1.49 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.04 % 2018-03
ترازنامه بانک 18351 SCR - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 8986 SCR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 5042 SCR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 9772 SCR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 16322 SCR - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -37.31 USD - میلیون 2018-03
صادرات 61.4 USD - میلیون 2018-03
واردات 98.7 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -80.5 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2017-12
گردش سرمایه -54.7 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 5618 SCR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.7 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 31111 2018-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2017-12
بودجه دولت -0.04 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 1991 SCR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 12429 SCR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 2382 SCR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -390 SCR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 22.1 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 KBps 2017-03
آدرس های IP 21123 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 95 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6171 SCR - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1370 SCR - میلیون 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.95 celsius 2013-08