شاخص یاب

سیشل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
نرخ تورم 2.78 2018-08
نرخ بهره 12.46 2018-07
موازنه تجاری -31.1 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 13.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1.49 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2324 SCR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27.9 SCR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72.9 SCR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 140 SCR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 228 SCR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22.7 SCR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-12
جمعیت 0.1 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.78 % 2018-08
تورم مواد غذایی -1.66 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 112 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.82 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-08
قیمت تولید 92.48 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 9.4 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.46 % 2018-07
ترازنامه بانک 20921 SCR - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 3.61 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9352 SCR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 5033 SCR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 9841 SCR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 16416 SCR - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -31.1 USD - میلیون 2018-07
صادرات 48.2 USD - میلیون 2018-07
واردات 79.3 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -61.1 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2017-12
گردش سرمایه -23.8 USD - میلیون 2018-03
بدهی خارجی 5489 SCR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44.3 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2018-03
ورود توریست 0 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2017-12
بودجه دولت -0.04 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 2060 SCR - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 12393 SCR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1757 SCR - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 303 SCR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 1341 SCR - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 22.1 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 KBps 2017-03
آدرس های IP 21123 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 95 2017-12
تولید صنعتی 8.3 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 38.8 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6209 SCR - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1416 SCR - میلیون 2018-06
هزینه های مصرف کننده 3222 SCR - میلیون 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.95 celsius 2013-08