شاخص یاب

سیشل

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.55 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-09
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
نرخ تورم 3.38 2018-12
نرخ بهره 12.45 2018-11
موازنه تجاری -24.37 2018-10
حساب جاری -87.3 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12
بودجه دولت -0.04 2017-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1.49 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2388 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 148 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 203 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22.1 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
جمعیت 0.1 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.38 2018-12
تورم مواد غذایی -3.39 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2018-11
اندازه اصل تورم 2.13 2018-11
CPI مسکن آب و برق 117 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2018-12
قیمت صادرات 117 2018-06
قیمت واردات 101 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
قیمت تولید 88 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.82 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.45 2018-11
ترازنامه بانک 21518 2018-10
نرخ بهره سپرده 3.61 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9063 2018-09
عرضه پول M1 4973 2018-09
عرضه پول M2 9785 2018-09
عرضه پول M3 16520 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -24.37 2018-10
حساب جاری -87.3 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2017-12
صادرات 61.16 2018-10
واردات 85.53 2018-10
گردش سرمایه -46.5 2018-06
بدهی خارجی 5466 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.7 2018-06
رابطه مبادله 115 2018-06
ورود توریست 31042 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12
بودجه دولت -0.04 2017-12
درآمدهای دولت 2060 2018-06
بدهی های دولت 12467 2018-07
هزینه های مالی 1757 2018-06
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 303 2018-06
هزینه های دولت 1160 2018-09
مخارج نظامی 22.1 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 58.5 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 96 2018-12
تولید صنعتی 17 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.7 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6585 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1474 2018-09
هزینه های مصرف کننده 2210 2018-06