شاخص یاب

سیشل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
نرخ تورم 3.43 2018-10
نرخ بهره 12.38 2018-09
موازنه تجاری -20.84 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 13.57 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1.49 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2307 SCR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31.9 SCR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58.9 SCR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146 SCR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197 SCR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22.9 SCR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-12
جمعیت 0.1 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.43 % 2018-10
تورم مواد غذایی -1.11 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 112 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.05 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 % 2018-09
قیمت تولید 89.02 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.77 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.38 % 2018-09
ترازنامه بانک 20703 SCR - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.61 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9138 SCR - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 4973 SCR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 9785 SCR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 16520 SCR - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20.84 USD - میلیون 2018-09
صادرات 77.99 USD - میلیون 2018-09
واردات 98.83 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -87.3 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2017-12
گردش سرمایه -46.5 USD - میلیون 2018-06
بدهی خارجی 5466 SCR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.7 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2018-06
ورود توریست 27458 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2017-12
بودجه دولت -0.04 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 2060 SCR - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 12467 SCR - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 1757 SCR - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 303 SCR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 1857 SCR - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 22.1 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 KBps 2017-03
آدرس های IP 21123 IP 2017-03
شاخص رقابتی 58.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 96 2018-12
تولید صنعتی 17 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.7 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6585 SCR - میلیون 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1423 SCR - میلیون 2018-07
هزینه های مصرف کننده 2210 SCR - میلیون 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.95 celsius 2013-08