شاخص یاب

سیشل

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 13.43 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.49 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-12
جمعیت 0.1 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.01 % 2018-06
تورم مواد غذایی 0.61 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.29 % 2018-05
ترازنامه بانک 18351 SCR - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 3.61 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9142 SCR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 5136 SCR - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 9835 SCR - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 16475 SCR - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -50.35 USD - میلیون 2018-05
صادرات 63.22 USD - میلیون 2018-05
واردات 114 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -80.5 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2017-12
گردش سرمایه -54.7 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 5537 SCR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.7 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 23930 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2017-12
بودجه دولت -0.04 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 1771 SCR - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 12393 SCR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1883 SCR - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -112 SCR - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 22.1 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 KBps 2017-03
آدرس های IP 21123 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 95 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6171 SCR - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1370 SCR - میلیون 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.95 celsius 2013-08