سیشل

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 13.46 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 1.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13964 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2016-12
جمعیت 0.09 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 % 2018-01
تورم مواد غذایی 2.37 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 2.1 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.05 % 2017-12
ترازنامه بانک 18351 SCR - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 8981 SCR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 4996 SCR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 9561 SCR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 15808 SCR - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -72.6 USD - میلیون 2017-12
صادرات 34.5 USD - میلیون 2017-12
واردات 107 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -53.2 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 % 2016-12
گردش سرمایه -15.9 USD - میلیون 2017-09
بدهی خارجی 5477 SCR - میلیون 2017-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.7 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 29729 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65 % 2016-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 1903 SCR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 12740 SCR - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 1770 SCR - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 170 SCR - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 18 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3196 KBps 2017-03
آدرس های IP 21123 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.8 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2015-12
رتبه فساد مالی 40 2015-12
آسانی کسب و کار 95 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5868 SCR - میلیون 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 1295 SCR - میلیون 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.95 celsius 2013-08