سیشل

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 13.57 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 1.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 13964 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2016-12
جمعیت 0.09 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.16 % 2017-07
تورم مواد غذایی 1.55 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.52 % 2017-06
ترازنامه بانک 18351 SCR - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 9148 SCR - میلیون 2017-05
عرضه پول M1 4582 SCR - میلیون 2017-05
عرضه پول M2 8856 SCR - میلیون 2017-05
عرضه پول M3 14124 SCR - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -43.3 USD - میلیون 2017-06
صادرات 37.3 USD - میلیون 2017-06
واردات 80.6 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -70.8 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 % 2016-12
گردش سرمایه -32.7 USD - میلیون 2017-03
بدهی خارجی 3062 SCR - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30.8 USD - میلیون 2017-03
ورود توریست 29825 2017-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65 % 2016-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 1616 SCR - میلیون 2017-03
بدهی های دولت 12408 SCR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 1542 SCR - میلیون 2017-03
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 74 SCR - میلیون 2017-03
مخارج نظامی 18 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.86 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 97 2016-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2015-12
رتبه فساد مالی 40 2015-12
آسانی کسب و کار 93 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 5274 SCR - میلیون 2017-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1129 SCR - میلیون 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12