سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 13.40
15.01 16.81 18.82 21.08 33.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
2.87 3.15 3.42 3.7 3
تولید ناخالص داخلی 1.43
1.4 1.4 1.4 1.4 1.49
تولید ناخالص داخلی سرانه 13963.60
13682 13831 13980 14130 13847
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319.20
25702 25990 26278 26565 25758
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.50
3.4 3.4 3.4 3.4 3.1
جمعیت 0.09
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.48
4.8 4.7 6.5 3.9 4.4
تورم مواد غذایی 2.24
1.9 2.5 3.2 3.4 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.31
0.54 0.61 0.63 0.63 0.63
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.69
106 106 105 105 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.56
106 105 104 103 98.3
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 12.02
12.04 12.04 12.04 12.02 11
ترازنامه بانک 18351.44
18149 18100 18053 18005 17637
نرخ بهره سپرده 3.50
3.48 3.51 3.55 3.58 3.89
عرضه پول M1 4709.43
4683 4673 4663 4653 4577
عرضه پول M2 9084.19
9062 9019 8973 8928 8585
عرضه پول M3 15223.62
15224 15187 15149 15112 14819
ترازنامه بانک مرکزی 9023.35
9016 9001 8986 8971 8853
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -92.15
-93.37 -87.42 -81.94 -77.67 -66.38
صادرات 47.90
50.32 48.27 46.38 44.92 40.37
واردات 140.00
152 144 134 125 106
حساب جاری -73.40
-81.87 -73.16 -80.64 -76.35 -77.21
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00
-15 -15 -17.8 -15 -16
گردش سرمایه 13.80
-12.43 -14.23 -14.89 -14.03 -12.91
ورود توریست 29729.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13.80
40.4 47.84 50.39 50.45 45.47
بدهی خارجی 3022.05
3459 3599 3698 3771 4109
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00
65 65 64.92 65 61
بودجه دولت -0.30
-0.1 -0.32 -0.54 -0.75 -2.08
درآمدهای دولت 1903.00
1333 1436 1494 1471 1459
بدهی های دولت 12740.00
12457 12390 12326 12265 11880
هزینه های مالی 1770.00
1404 1414 1515 1514 1424
مخارج نظامی 18.00
18.85 18.49 18.12 17.76 12.18
ارزش بودجه دولت 170.00
39.83 172 153 -72 8.12
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3195.70
2822 2755 2694 2646 2304
آدرس های IP 21123.00
20644 20806 20637 20472 19320
آسانی کسب و کار 95.00
100 97 95 92 98
شاخص رقابتی 3.80
3.85 3.85 3.85 3.85 3.86
رتبه رقابتی 107.00
101 101 101 101 103
شاخص فساد مالی 55.00
54 54 53 53 49
رتبه فساد مالی 40.00
43 42 42 41 51
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 5648.00
6203 6292 6331 6340 6078
تسهیلات اعتباری خریدار 1192.00
1213 1209 1205 1201 1166
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
34 34 34 34 36
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15