شاخص یاب

سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.10 3.4 3.4 1.7 3.3 3.1
نرخ تورم 2.78 3.2 3.5 3.8 4 4.4
نرخ بهره 12.46 12.5 12.5 12.25 12.5 11
موازنه تجاری -31.10 -33.75 -18.4 -26.81 -17.83 -21.06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 65 65 63 63 61
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 13.50
13.93 14.35 14.79 15.24 17.18
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
5.2 6.1 5.9 6.1 5.6
تولید ناخالص داخلی 1.49
1.5 1.5 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997.08
14400 14400 14900 14900 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382.29
26650 26825 28176 28176 27532
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2323.60
2352 2371 2399 2395 2500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27.90
27.02 26.62 27.05 27.15 27.04
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72.90
67.14 67.05 69.37 67.57 67.94
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 140.50
138 139 140 140 141
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 228.20
237 229 232 235 233
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22.70
22.6 22.69 22.64 22.69 22.67
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
3.4 3.4 1.7 3.3 3.1
جمعیت 0.10
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.78
3.2 3.5 3.8 4 4.4
تورم مواد غذایی -1.66
3.2 3.4 3.3 2.95 2.8
قیمت واردات 100.49
100 99.32 99.57 99.7 100
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
قیمت تولید 92.48
93.36 93.84 93.74 93.8 93.78
تغییر قیمت تولید کننده 9.40
9.3 10.29 9.77 10.1 10.01
قیمت صادرات 115.34
119 118 120 119 119
CPI مسکن آب و برق 113.50
114 113 113 113 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.64
109 110 129 131 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.07
110 110 113 114 120
قیمت مصرف کننده اصلی 111.91
112 112 112 112 112
اندازه اصل تورم 1.82
2.18 2.58 2.4 2.35 2.39
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 12.46
12.5 12.5 12.25 12.5 11
ترازنامه بانک 20920.96
21111 21135 21136 21136 21137
نرخ بهره سپرده 3.61
3.66 3.66 3.41 3.66 2.16
عرضه پول M1 5033.20
5100 5183 5267 5351 6164
عرضه پول M2 9840.90
9882 9908 9922 9929 9934
عرضه پول M3 16416.30
16619 16926 17224 17519 20318
ترازنامه بانک مرکزی 9351.86
9484 9587 9687 9785 10644
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -31.10
-33.75 -18.4 -26.81 -17.83 -21.06
صادرات 48.20
48 46.45 45.88 46.26 46.13
واردات 79.30
81.75 64.2 72.69 64.09 67.19
حساب جاری -61.10
-62.33 -79.37 -62.19 -78.99 -74.78
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -15 -18 -18 -16
گردش سرمایه -23.80
-17.7 -19.76 -18.11 -19.16 -19.31
رابطه مبادله 114.78
116 117 117 117 118
ورود توریست 0.00
30100 28700 28600 28900 28800
بدهی خارجی 5489.00
5489 5490 5490 5491 5497
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44.30
52.7 46.91 46.77 47.16 46.35
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00
65 65 63 63 61
بودجه دولت -0.04
-0.02 -0.2 -0.06 0.08 0.22
درآمدهای دولت 2060.00
1948 1999 1848 2039 2022
بدهی های دولت 12393.00
12405 12405 12405 12405 12405
هزینه های مالی 1757.00
1720 2230 1881 1880 2048
مخارج نظامی 22.10
21.66 21.89 21.9 21.91 21.93
ارزش بودجه دولت 303.00
228 -176 -32.46 158 -26.23
هزینه های دولت 1341.00
1392 1491 1558 1590 1908
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3195.70
3064 3036 3045 3058 3049
آدرس های IP 21123.00
24489 24213 24311 24499 26504
تولید صنعتی 8.30
0.96 2.27 2.33 2.33 2.33
تولیدات صنعتی (ماهانه) 38.80
-4.28 8.61 1.48 2.66 2.02
آسانی کسب و کار 95.00
80 75 78 81 89
شاخص فساد مالی 60.00
60 60 60 60 60
رتبه فساد مالی 36.00
35 34 34 35 35
شاخص رقابتی 3.80
3.85 3.85 3.84 3.83 3.88
رتبه رقابتی 107.00
108 108 112 113 125
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 6209.00
6296 6350 6380 6398 6420
تسهیلات اعتباری خریدار 1416.00
1452 1487 1522 1556 1901
هزینه های مصرف کننده 3222.00
3126 3170 3300 3304 3703
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.95
26.25 26.45 26.98 27.61 27.39