سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 13.43
14.93 16.61 18.47 20.53 31.4
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
4.55 4.87 5.2 5 5.1
تولید ناخالص داخلی 1.43
1.35 1.32 1.3 1.48 1.49
تولید ناخالص داخلی سرانه 13963.60
13789 13842 14094 13666 13536
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319.20
26585 26874 27163 28176 28408
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
3.4 3.4 3.4 3.4 3.1
جمعیت 0.10
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.18
4.3 4.3 4.6 4.3 4.4
تورم مواد غذایی 1.49
2.5 3.2 3.4 3.3 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.51 0.53 0.53 0.53 0.53
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.47
111 111 112 113 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.50
110 110 111 133 121
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 12.04
12.04 12.04 12.02 12.02 11
ترازنامه بانک 18351.44
18422 18422 18422 18422 18422
نرخ بهره سپرده 3.50
3.26 3.28 3.31 3.25 3.24
عرضه پول M1 5041.70
4759 4757 4797 4808 4798
عرضه پول M2 9772.44
9147 8975 9115 9292 9223
عرضه پول M3 16322.47
16385 15858 15176 14647 14958
ترازنامه بانک مرکزی 8985.93
9028 9028 9028 9028 9028
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -37.31
-39.73 -41.74 -42.77 -43.07 -42.75
صادرات 61.40
47.02 47.21 47.39 47.33 47.34
واردات 98.70
86.75 88.95 90.21 90.4 90.09
حساب جاری -80.50
-63.3 -63.3 -63.3 -63.3 -63.3
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -15 -15 -18 -16
گردش سرمایه -54.70
-32.75 -32.75 -32.75 -32.75 -32.75
ورود توریست 31111.00
28400 30600 30300 30200 30300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.70
36.5 16.27 36.32 16.46 35.26
بدهی خارجی 5618.00
5543 5556 5607 5553 5573
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00
65 65 65 63 61
بودجه دولت -0.04
-0.32 -0.54 -0.75 -0.93 -2.25
درآمدهای دولت 1991.00
1923 1844 1960 1791 1947
بدهی های دولت 12429.00
12413 12413 12413 12413 12413
هزینه های مالی 2382.00
1796 1765 2226 1848 2057
مخارج نظامی 22.10
16.15 16.22 16.3 16.08 14.67
ارزش بودجه دولت -390.00
127 78.97 -227 -57.71 -110
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3195.70
3039 3064 3036 3045 3049
آدرس های IP 21123.00
21693 24489 24213 24311 26504
آسانی کسب و کار 95.00
95 95 95 95 95
شاخص رقابتی 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
رتبه رقابتی 107.00
107 107 107 107 107
شاخص فساد مالی 60.00
60 60 60 60 60
رتبه فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 6171.00
6009 5646 5321 5240 6116
تسهیلات اعتباری خریدار 1370.00
1403 1436 1468 1501 1856
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 26.95
27.55 26.25 26.45 26.98 27.39