سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 13.42 13.39 13.26 13.12 12.99 11.5
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 3.7 3.27 2.85 2.42 3
تولید ناخالص داخلی 1.43 1.4 1.4 1.4 1.4 1.49
تولید ناخالص داخلی سرانه 13963.60 14130 14122 14115 14107 13847
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319.20 26565 26531 26497 26462 25758
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.50 4 3.4 3.4 3.4 3.1
جمعیت 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.46 5 4.8 4.7 4.9 4.4
تورم مواد غذایی 0.93 1.5 1.9 2.5 3.2 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.44 0.61 0.65 0.66 0.66
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.84 106 106 105 105 100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.03 105 104 103 103 96.85
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 12.07 12.4 12.4 12.4 11.5 10.5
ترازنامه بانک 18351.44 18197 18149 18100 18053 17637
نرخ بهره سپرده 3.50 3.58 3.58 3.58 3.57 3.89
عرضه پول M1 4709.43 4701 4692 4682 4672 4585
عرضه پول M2 9084.19 8948 8901 8853 8805 8406
عرضه پول M3 15223.62 15394 15368 15330 15292 14954
ترازنامه بانک مرکزی 9023.35 9029 9016 9001 8986 8853
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -58.30 -63.12 -64.18 -64.14 -63.89 -62.93
صادرات 37.90 45.24 43.81 42.7 41.86 39.08
واردات 96.20 104 105 104 103 101
حساب جاری -73.40 -79.02 -81.87 -73.16 -80.64 -77.21
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -17 -15 -15 -16.92 -16
گردش سرمایه 13.80 -4.77 -12.43 -14.23 -14.89 -12.91
ورود توریست 34036.00 29600 26600 26500 26700 23900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13.80 36.55 40.4 47.84 50.39 45.47
بدهی خارجی 5565.00 5375 5302 5250 5211 5111
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 68 65 65 65.32 61
بودجه دولت -0.30 -0.75 -0.93 -1.11 -1.29 -2.08
درآمدهای دولت 1873.00 1213 1365 1468 1485 1440
بدهی های دولت 12740.00 12240 12174 12111 12052 11654
هزینه های مالی 1687.00 1458 1392 1438 1361 1379
مخارج نظامی 18.00 17.76 16.03 14.29 12.55 12.18
ارزش بودجه دولت 184.00 -144 56.21 178 112 -0.69
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آدرس های IP 21123.00 21048 20644 20806 20637 19320
آسانی کسب و کار 95.00 103 97 95 92 98
شاخص رقابتی 3.80 3.85 3.85 3.85 3.85 3.86
رتبه رقابتی 107.00 101 101 101 101 103
شاخص فساد مالی 55.00 53 53 52 52 49
رتبه فساد مالی 40.00 41 41 42 42 51
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 5648.00 5415 5418 5408 5391 5186
تسهیلات اعتباری خریدار 1192.00 1215 1213 1209 1205 1166
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 34 34 35 35 36
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15