شاخص یاب

سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.10 3.4 1.7 3.3 1.7 3.1
نرخ تورم 3.43 3.5 3.8 4 4 4.4
نرخ بهره 12.38 12.5 12.25 12.5 12.5 11
موازنه تجاری -20.84 -40.39 -38.46 -37.05 -38.64 -37.76
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 65 63 63 63 61
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 13.56
13.87 14.26 14.65 15.06 16.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
6.8 6.6 6.6 6.3 6.2
تولید ناخالص داخلی 1.49
1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997.08
14400 14900 14900 14900 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382.29
26825 28176 28176 27003 27532
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2306.70
2360 2388 2377 2396 2472
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31.90
28.34 27.66 29.02 29.43 28.91
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58.90
61.46 64.87 60.56 61.69 61.82
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146.40
145 147 148 148 151
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197.10
203 206 189 197 192
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22.90
22.84 22.77 22.82 22.79 22.8
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
3.4 1.7 3.3 1.7 3.1
جمعیت 0.10
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.43
3.5 3.8 4 4 4.4
تورم مواد غذایی -1.11
3.4 3.3 2.95 2.5 2.8
قیمت واردات 101.17
99.4 99.49 99.37 100 100
نرخ تورم (ماهانه) 0.22
0.14 0.1 0.08 0.07 0.06
قیمت تولید 89.02
89.48 89.42 89.39 89.37 89.37
تغییر قیمت تولید کننده 4.77
4.12 3.57 3.48 3.42 3.41
قیمت صادرات 116.77
120 122 121 123 123
CPI مسکن آب و برق 117.71
118 118 118 118 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.28
110 129 131 130 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.51
110 113 114 115 120
قیمت مصرف کننده اصلی 111.83
112 112 112 112 112
اندازه اصل تورم 2.05
2.43 2.31 2.25 2.28 2.28
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 12.38
12.5 12.25 12.5 12.5 11
ترازنامه بانک 20702.99
20621 20613 20609 20609 20609
نرخ بهره سپرده 3.61
3.73 3.48 3.73 3.73 2.23
عرضه پول M1 4973.30
5064 5139 5215 5291 5950
عرضه پول M2 9784.70
9887 10002 10117 10231 11176
عرضه پول M3 16520.50
16835 17123 17410 17694 20130
ترازنامه بانک مرکزی 9138.12
9229 9285 9338 9389 9777
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -20.84
-40.39 -38.46 -37.05 -38.64 -37.76
صادرات 77.99
48.67 56.09 54.53 54.66 54.72
واردات 98.83
92.27 94.55 91.58 93.3 92.48
حساب جاری -87.30
-80.58 -63.7 -80.69 -67.13 -76.59
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -18 -18 -18 -16
گردش سرمایه -46.50
-28.01 -20.61 -22.79 -21.24 -22.09
رابطه مبادله 115.42
116 117 117 117 117
ورود توریست 27458.00
29300 27900 28600 28400 28400
بدهی خارجی 5466.00
5481 5481 5481 5480 5479
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.70
3.04 8.84 17.02 18.55 17.47
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00
65 63 63 63 61
بودجه دولت -0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
درآمدهای دولت 2060.00
1999 1848 2039 1905 2022
بدهی های دولت 12467.00
12474 12475 12475 12475 12475
هزینه های مالی 1757.00
2230 1881 1880 1732 2048
مخارج نظامی 22.10
21.89 21.9 21.91 21.93 21.93
ارزش بودجه دولت 303.00
-176 -32.46 158 173 -26.23
هزینه های دولت 1857.00
2259 2318 2439 2431 1649
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3195.70
3036 3045 3058 3045 3049
آدرس های IP 21123.00
24213 24311 24499 26048 26504
تولید صنعتی 17.00
3.65 3.6 3.59 3.59 3.59
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.70
8.73 1.69 2.73 1.78 2.17
آسانی کسب و کار 96.00
93 95 96 97 95
شاخص فساد مالی 60.00
60 60 60 60 60
رتبه فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
شاخص رقابتی 58.50
59 59 59 59 61.5
رتبه رقابتی 74.00
74 74 74 74 74
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 6584.80
6909 7109 7231 7303 7409
تسهیلات اعتباری خریدار 1423.00
1480 1514 1548 1582 1885
هزینه های مصرف کننده 2210.00
2772 2963 2526 2632 2684
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 26.95
26.45 26.98 27.61 27.61 27.39