شاخص یاب

سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 13.56 13.82 14.09 14.36 14.64 15.22