سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 13.62 13.34 13.47 13.61 13.74 15.19
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 4.84 5.15 4.96 4.77 4.89
تولید ناخالص داخلی 1.43 1.36 1.33 1.33 1.32 1.49
تولید ناخالص داخلی سرانه 13963.60 14272 14426 14528 14630 15305
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319.20 26874 27163 27325 27486 28176
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.50 3.84 4.01 3.41 2.82 6
جمعیت 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.16 4.3 5 4.8 4.7 4.4
تورم مواد غذایی 1.55 1.57 1.76 1.82 1.84 1.85
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.38 0.3 0.28 0.28 0.28
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.94 107 108 108 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.77 109 108 107 107 107
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 12.52 12.4 12.4 12.4 12.4 10.5
ترازنامه بانک 18351.40 18351 18355 18352 18353 18353
نرخ بهره سپرده 3.50 3.29 3.31 3.25 3.19 3.28
عرضه پول M1 4581.58 4700 4786 4870 4954 5767
عرضه پول M2 8856.39 8951 8976 8985 8989 8992
عرضه پول M3 14124.50 14420 14656 14890 15120 17288
ترازنامه بانک مرکزی 9148.31 9337 9483 9626 9766 11042
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -43.30 -36.46 -38.72 -34.99 -38.04 -37.26
صادرات 37.30 39.61 39.87 39.86 39.86 39.86
واردات 80.60 76.12 75.46 76.19 76.56 76.3
حساب جاری -70.80 -88.06 -74.2 -77.95 -68.67 -73.42
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -17 -17 -15 -15 -16
گردش سرمایه -32.70 -16.22 -13.95 -14.19 -14.39 -15.15
ورود توریست 29825.00 29935 28951 28446 28931 28761
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30.80 34.8 30.27 29.42 29.04 29.43
بدهی خارجی 3062.43 3063 3068 3068 3071 3081
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00 68 68 65 65 61
بودجه دولت -0.30 0.87 0.57 0.47 0.37 0.69
درآمدهای دولت 1616.00 1260 1582 1613 1337 1380
بدهی های دولت 12408.00 12415 12415 12415 12415 12415
هزینه های مالی 1542.00 1165 1912 1746 918 1194
مخارج نظامی 18.00 17.21 16.61 14.5 12.4 11.92
ارزش بودجه دولت 74.00 48.38 -175 4.41 46.76 -57.86
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 93.00 95 95 96 96 98
شاخص رقابتی 3.86 3.87 3.88 3.87 3.87 3.87
رتبه رقابتی 97.00 96 95 95 95 95
شاخص فساد مالی 55.00 53 53 53 52 49
رتبه فساد مالی 40.00 40 39 39 39 39
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 5274.11 5423 5474 5499 5510 5521
تسهیلات اعتباری خریدار 1129.00 1180 1207 1233 1259 1521
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15