سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 13.46
15.01 16.81 18.82 21.08 33.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
3.7 3.7 3.7 3.7 3
تولید ناخالص داخلی 1.43
1.4 1.4 1.4 1.4 1.49
تولید ناخالص داخلی سرانه 13963.60
14130 14130 14130 14130 13847
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26319.20
26565 26565 26565 26565 25758
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.50
3.4 3.4 3.4 3.4 3.1
جمعیت 0.09
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.88
4 4.3 4.3 4.6 4.4
تورم مواد غذایی 1.85
1.9 2.5 3.2 3.4 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.45 0.5 0.52 0.52 0.52
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.34
108 107 106 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.34
113 106 113 110 111
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 11.98
12.04 12.04 12.04 12.02 11
ترازنامه بانک 18351.44
18149 18100 18053 18005 17637
نرخ بهره سپرده 3.50
3.58 3.58 3.58 3.58 3.89
عرضه پول M1 5068.96
5031 4849 4730 4711 4773
عرضه پول M2 9801.55
9661 9306 9015 8942 9146
عرضه پول M3 16157.47
16492 16588 16232 15608 15069
ترازنامه بانک مرکزی 8985.93
9020 9021 9021 9021 9021
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -38.78
-31 -29 -34 -48 -59
صادرات 23.30
32.31 34.24 35.62 36.56 38.43
واردات 62.03
63.27 62.74 69.95 77.4 97.76
حساب جاری -53.20
-60.46 -74.33 -69.67 -75.01 -76.98
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00
-15 -15 -15 -15 -16
گردش سرمایه -39.50
-37.94 -25.84 -36.7 -26.96 -30.31
ورود توریست 31179.00
30200 28600 28500 29600 29000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.70
48.62 47.4 44.04 46.22 49.92
بدهی خارجی 5618.00
5645 5536 5563 5605 5579
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.00
65 65 65 65 61
بودجه دولت -0.30
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -2.08
درآمدهای دولت 1903.00
1333 1436 1494 1471 1459
بدهی های دولت 12429.00
12480 12439 12450 12442 12443
هزینه های مالی 1770.00
1404 1414 1515 1514 1424
مخارج نظامی 18.00
17.76 17.76 17.76 17.76 12.18
ارزش بودجه دولت 170.00
39.83 172 153 -72 8.12
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3195.70
2822 2755 2694 2646 2304
آدرس های IP 21123.00
20644 20806 20637 20472 19320
آسانی کسب و کار 95.00
92 92 92 92 98
شاخص رقابتی 3.80
3.83 3.83 3.83 3.83 3.88
رتبه رقابتی 107.00
105 105 105 105 102
شاخص فساد مالی 60.00
57 57 57 57 56
رتبه فساد مالی 36.00
39 39 39 39 45
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 6073.00
6206 6104 5789 5431 5702
تسهیلات اعتباری خریدار 1347.00
1362 1323 1249 1173 1166
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 26.95
26.92 27.55 26.25 26.45 27.39