شاخص یاب

سیشل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 13.43
14.89 16.52 18.32 20.31 30.73
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
2.9 3 2.87 2.75 3.4
تولید ناخالص داخلی 1.49
1.5 1.5 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 13997.08
14400 14400 14900 14900 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26382.29
26650 26825 28176 28176 27532
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
3.4 3.4 1.7 3.3 3.1
جمعیت 0.10
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.01
4.3 4.6 4.3 4.6 4.4
تورم مواد غذایی 0.61
3.2 3.4 3.3 2.95 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.12
0.28 0.31 0.31 0.32 0.32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.84
111 112 114 115 121
CPI مسکن آب و برق 109.89
110 110 110 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.77
110 111 130 132 121
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 12.29
12.04 12.02 12.02 12.25 11
ترازنامه بانک 18351.44
18353 18353 18353 18353 18353
نرخ بهره سپرده 3.61
3.36 3.34 3.34 3.57 2.32
عرضه پول M1 5135.50
5302 5405 5507 5608 6583
عرضه پول M2 9834.70
9941 9964 9975 9980 9986
عرضه پول M3 16474.67
17069 17414 17756 18094 21298
ترازنامه بانک مرکزی 9142.12
9296 9373 9448 9521 10137
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -50.35
-77.38 -65.05 -73.5 -66.05 -68.97
صادرات 63.22
47.21 51.39 50.33 50.37 50.45
واردات 113.57
125 114 124 116 119
حساب جاری -80.50
-63.73 -75.7 -65.06 -78.5 -74.55
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -15 -18 -18 -16
گردش سرمایه -54.70
-19.74 -20.78 -19.43 -20.22 -20.47
ورود توریست 23930.00
30100 29000 28700 29100 28900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.70
41.87 44.69 47.67 48.05 49.38
بدهی خارجی 5537.00
5536 5536 5536 5535 5535
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00
65 65 63 63 61
بودجه دولت -0.04
-0.02 -0.2 -0.06 0.08 0.22
درآمدهای دولت 1771.00
1848 1967 1802 1952 1957
بدهی های دولت 12393.00
12405 12405 12405 12405 12405
هزینه های مالی 1883.00
1769 2234 1890 1935 2075
مخارج نظامی 22.10
21.66 21.89 21.9 21.91 21.93
ارزش بودجه دولت -112.00
79.41 -229 -87.66 16.98 -118
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3195.70
3064 3036 3045 3058 3049
آدرس های IP 21123.00
24489 24213 24311 24499 26504
آسانی کسب و کار 95.00
80 75 78 81 89
شاخص رقابتی 3.80
3.85 3.85 3.84 3.83 3.88
رتبه رقابتی 107.00
108 108 112 113 125
شاخص فساد مالی 60.00
60 60 60 60 60
رتبه فساد مالی 36.00
35 34 34 35 35
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 6171.00
6316 6348 6366 6376 6390
تسهیلات اعتباری خریدار 1370.00
1436 1468 1501 1533 1856
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.95
26.25 26.45 26.98 27.61 27.39