شاخص یاب

صربستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 104 2019-01
بازار سهام 699 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-09
نرخ بیکاری 11.3 2018-09
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ بهره 3 2019-01
موازنه تجاری -574 2018-11
حساب جاری -230 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 41.43 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 954986 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 243610 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14049 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 76391 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44432 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 198836 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 107784 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 153574 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.3 2018-09
افراد شاغل 2929300 2018-09
افراد بیکار 553 2018-10
دستمزد 49901 2018-10
حداقل دستمزد 283 2018-12
جمعیت 7 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 49.2 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 2018-09
هزینه های کار 99.69 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 25.3 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195 2018-12
CPI مسکن آب و برق 211 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177 2018-12
تورم مواد غذایی 2.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 3.08 2019-01
عرضه پول M0 167333 2018-11
ذخایر ارزی 11262 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.75 2019-01
نرخ وام 4.25 2018-10
وام به بخش خصوصی 1039033 2018-11
عرضه پول M1 718262 2018-11
عرضه پول M2 937770 2018-11
عرضه پول M3 2430050 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -574 2018-11
حساب جاری -230 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2017-12
صادرات 1646 2018-11
واردات 2219 2018-11
بدهی خارجی 26517 2018-09
گردش سرمایه -157 2018-11
ذخایر طلا 20.2 2018-12
تولید نفت خام 17 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 120 2018-11
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 174166 2018-09
فروش اسلحه 2 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
بدهی های دولت 2837147 2018-09
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 208846 2018-09
مخارج نظامی 694 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1 2018-11
تولید صنعتی 1 2018-11
سرعت اینترنت 11086 2017-03
آدرس های IP 1302521 2017-03
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 48 2018-12
تولید فولاد 180 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.1 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 1016469 2018-11
هزینه های مصرف کننده 892276 2018-09
قیمت گازوئیل 1.44 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.6 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2016-12