سنگال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2017-09
نرخ بیکاری 12.5 2017-06
نرخ تورم -0.7 2017-12
نرخ بهره 4.5 2017-12
موازنه تجاری -190 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 532 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 14.77 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 63.2 میلیون - FCFA 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 23.7 میلیون - FCFA 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.5 % 2017-06
جمعیت 15.26 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 209300 ترس / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 86900 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 % 2017-12
تورم مواد غذایی -1.6 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 136 2017-08
قیمت واردات 109 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-12
عرضه پول M0 1129 XOF - میلیارد 2017-09
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ وام 8.53 % 2017-10
عرضه پول M2 4440 XOF - میلیارد 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -190 CFA - فرانک - میلیارد 2017-11
صادرات 110 CFA - فرانک - میلیارد 2017-11
واردات 300 CFA - فرانک - میلیارد 2017-11
حساب جاری -498 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2016-12
گردش سرمایه -309 XOF - میلیارد 2015-12
شاخص تروریسم 1.8 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 % 2016-12
بودجه دولت -4.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 252 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.7 % 2017-11
سرعت اینترنت 2017 KBps 2017-03
آدرس های IP 104017 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 62.6 % 2017-09
شاخص رقابتی 3.81 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 140 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.7 % 2017-11
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 در صد 2017-11
استخراج معدن -5.6 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12