سنگال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2017-12
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
نرخ تورم 1.1 2018-04
نرخ بهره 4.5 2018-04
موازنه تجاری -158 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 576 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 14.77 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346 میلیون - FCFA 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 25.2 میلیون - FCFA 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 % 2017-12
جمعیت 15.26 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 209300 ترس / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 86900 ترس / ماه 2017-12
دستمزد 96205 CFA/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-04
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 94.4 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 142 2018-02
قیمت واردات 120 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-04
عرضه پول M0 1140 XOF - میلیارد 2018-01
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ وام 8.53 % 2017-12
عرضه پول M2 4685 XOF - میلیارد 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -158 CFA - فرانک - میلیارد 2018-03
صادرات 142 CFA - فرانک - میلیارد 2018-03
واردات 300 CFA - فرانک - میلیارد 2018-03
حساب جاری -498 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2016-12
گردش سرمایه -1.5 XOF - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.8 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.7 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 296 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3 % 2018-03
سرعت اینترنت 2017 KBps 2017-03
آدرس های IP 104017 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 58.4 % 2017-12
شاخص رقابتی 3.81 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 140 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.5 % 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 در صد 2018-02
استخراج معدن 21.9 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.6 celsius 2013-08