سنگال

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 555 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.3 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 14.77 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92.7 میلیون - FCFA 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 23.7 میلیون - FCFA 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 22.7 % 2017-03
جمعیت 15.26 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 181181 ترس / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 97599 ترس / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 297100 ترس / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 88000 ترس / ماه 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2017-09
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 143 2017-05
قیمت واردات 112 2017-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-09
عرضه پول M0 1072 XOF - میلیارد 2017-04
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ وام 8.53 % 2017-06
عرضه پول M2 3579 XOF - میلیارد 2017-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -231 CFA - فرانک - میلیارد 2017-08
صادرات 101 CFA - فرانک - میلیارد 2017-08
واردات 332 CFA - فرانک - میلیارد 2017-08
حساب جاری -498 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2016-12
گردش سرمایه -238 XOF - میلیارد 2015-12
شاخص تروریسم 2.6 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 252 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.4 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 59.7 % 2017-06
شاخص رقابتی 3.81 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 147 2016-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.6 % 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 2017-06
استخراج معدن -12.5 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12