شاخص یاب

سنگال

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 573 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-09
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
نرخ تورم 1.3 2018-12
نرخ بهره 4.5 2018-12
موازنه تجاری -236 2018-10
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 16.37 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2471 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 65.5 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
جمعیت 15.85 2017-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 120643 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2018-12
تورم مواد غذایی 3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2018-12
CPI مسکن آب و برق 94.6 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2018-12
قیمت صادرات 149 2018-11
قیمت واردات 120 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2018-12
قیمت تولید 111 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2018-12
عرضه پول M0 1297 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.93 2016-12
نرخ وام 8.53 2017-12
عرضه پول M2 4915 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -236 2018-10
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
صادرات 105 2018-10
واردات 340 2018-10
گردش سرمایه -720 2017-12
رابطه مبادله 124 2018-11
شاخص تروریسم 1.8 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 296 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.9 2018-11
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 70.8 2018-06
شاخص رقابتی 49.03 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 141 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2018-11
استخراج معدن 9.6 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.7 2018-06