شاخص یاب

سنگال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-06
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
نرخ تورم 0.1 2018-10
نرخ بهره 4.5 2018-10
موازنه تجاری -135 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 577 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 16.37 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2471 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104 میلیون - FCFA 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 65.5 میلیون - FCFA 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 % 2017-12
جمعیت 15.85 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 211500 ترس / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 ترس / ماه 2018-12
دستمزد 120643 CFA/Month 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 ترس / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 ترس / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 % 2018-10
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 94.8 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 157 2018-08
قیمت واردات 118 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2018-10
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-10
عرضه پول M0 1232 XOF - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 6.93 % 2016-12
نرخ وام 8.53 % 2017-12
عرضه پول M2 4808 XOF - میلیارد 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -135 CFA - فرانک - میلیارد 2018-08
صادرات 108 CFA - فرانک - میلیارد 2018-08
واردات 243 CFA - فرانک - میلیارد 2018-08
حساب جاری -708 XOF - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2017-12
گردش سرمایه -720 XOF - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 132 نقاط شاخص 2018-08
شاخص تروریسم 1.8 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 % 2017-12
بودجه دولت -3.7 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 296 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.9 % 2018-08
سرعت اینترنت 2017 KBps 2017-03
آدرس های IP 104017 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 70.8 % 2018-06
شاخص رقابتی 49.03 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 141 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6 % 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 در صد 2018-02
استخراج معدن 10.8 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.7 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.6 celsius 2013-08