شاخص یاب

سنگال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2017-12
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
نرخ تورم 0.3 2018-08
نرخ بهره 4.5 2018-08
موازنه تجاری -212 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 554 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 16.37 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2471 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185 میلیون - FCFA 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 57.5 میلیون - FCFA 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 % 2017-12
جمعیت 15.85 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 209300 ترس / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 86900 ترس / ماه 2017-12
دستمزد 79013 CFA/Month 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2018-08
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 94.8 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 156 2018-07
قیمت واردات 125 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 % 2018-08
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-08
عرضه پول M0 1253 XOF - میلیارد 2018-06
نرخ بهره سپرده 6.93 % 2016-12
نرخ وام 8.53 % 2017-12
عرضه پول M2 4953 XOF - میلیارد 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -212 CFA - فرانک - میلیارد 2018-07
صادرات 177 CFA - فرانک - میلیارد 2018-07
واردات 389 CFA - فرانک - میلیارد 2018-07
حساب جاری -708 XOF - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2017-12
گردش سرمایه -720 XOF - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 125 نقاط شاخص 2018-07
شاخص تروریسم 1.8 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 % 2017-12
بودجه دولت -3.7 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 296 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12.3 % 2018-07
سرعت اینترنت 2017 KBps 2017-03
آدرس های IP 104017 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 70.8 % 2018-06
شاخص رقابتی 3.81 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 140 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.1 % 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 در صد 2018-02
استخراج معدن 26.5 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.4 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.6 celsius 2013-08