سنگال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 543.38 540 534 529 523 463
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.30 -2.82 17.69 -8.91 1.13 13.02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.5 6.59 4.19 5.33 6.86
تولید ناخالص داخلی 14.77 14.96 15.44 15.2 14.96 15.34
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.40 1090 1101 1104 1107 1130
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380.40 2402 2425 2436 2447 2530
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92.70 110 110 110 110 110
تولید ناخالص داخلی از معادن 23.70 23.92 23.86 23.86 23.85 23.86
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 22.70 22.21 21.83 22.05 21.92 21.97
جمعیت 15.26 15.4 15.34 15.36 15.38 15.58
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 297100.00 332734 336375 339735 342834 363272
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 88000.00 86449 86449 86449 86449 86449
هزینه زندگی خانواده 181181.00 175063 175075 175074 175074 175074
هزینه زندگی انفرادی 97598.60 95924 95828 95783 95763 95746
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.90 2 2.5 2.4 2.3 3
تورم مواد غذایی 5.40 5.01 4.72 4.41 4.26 3.61
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.72 -0.4 0.2 0.15 0.1
قیمت صادرات 142.60 143 143 143 143 143
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 108 106 105 105 103
قیمت واردات 111.80 113 113 113 113 113
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 1072.00 1072 1073 1073 1073 1073
نرخ بهره سپرده 7.11 7.5 7.66 7.71 7.76 8.51
عرضه پول M2 3578.60 3634 3667 3700 3734 4066
نرخ وام 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -204.30 -145 -141 -149 -149 -148
صادرات 131.70 118 122 124 123 123
واردات 335.95 295 302 303 303 302
حساب جاری -498.00 -559 -551 -561 -571 -526
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10 -6.5 -6.5 -7.2 -7.2 -9.4
گردش سرمایه -238.00 60.08 78.52 33.72 -11.07 -109
شاخص تروریسم 2.60 2.34 2.05 2.06 2.07 2.09
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 41 41 46.15 46 38
بودجه دولت -4.50 -5.19 -5.46 -5.4 -5.35 -5.1
مخارج نظامی 251.80 247 254 260 266 293
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -8.00 2.54 0.77 1 1.07 1.02
شاخص اقتصادی مقدم 3.50 3.4 3.38 3.4 3.4 3.4
استخراج معدن -12.50 -5.75 -2.02 0.47 2.09 4.97
آسانی کسب و کار 147.00 151 152 156 160 163
شاخص رقابتی 3.74 3.7 3.7 3.66 3.65 3.68
رتبه رقابتی 112.00 115 115 112 111 111
شاخص فساد مالی 45.00 45 47 46 46 45
رتبه فساد مالی 64.00 69 69 70 71 76
استفاده از ظرفیت 64.70 61.41 64.05 63.31 61.93 62.98
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.50 -12 19.1 14.3 -4.6 12.2
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 1.25 2.38 -0.16 -2.08 -3.05
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30.19 30 29.98 29.97 29.93
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18