سنگال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 -10.8 3.2 1.9 11.9 9.5
نرخ بیکاری 10.80 12.4 7 15.6 13.1 13.1
نرخ تورم 1.50 2.4 2.3 1.4 2.6 3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -236.90 -192 -193 -189 -186 -185
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 46 46 46 46 38
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 542.11
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10
-10.8 3.2 1.9 11.9 9.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10
5.7 4.7 3.7 5.78 6.86
تولید ناخالص داخلی 14.77
15.1 15.1 15.1 15.1 14.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.40
1097 1097 1097 1097 1102
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380.40
2424 2424 2424 2424 2488
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 63.20
91.94 55.46 62.53 299 291
تولید ناخالص داخلی از معادن 23.70
21.99 21.72 21.25 20.8 18.93
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.80
12.4 7 15.6 13.1 13.1
جمعیت 15.26
15.4 15.4 15.4 15.4 16.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800.00
334543 334543 334543 334543 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500.00
110800 110800 110800 110800 111500
هزینه زندگی خانواده 209300.00
209300 209300 209300 209300 209300
هزینه زندگی انفرادی 86900.00
86900 86900 86900 86900 86900
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
2.4 2.3 1.4 2.6 3
تورم مواد غذایی 4.10
-2 -0.5 0.5 1.2 4.02
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.59 -0.13 0.07 0.15 0.1
قیمت صادرات 147.50
142 137 144 142 141
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20
108 106 106 107 106
قیمت واردات 117.30
109 109 112 112 112
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 1147.60
1120 1127 1133 1132 1132
نرخ بهره سپرده 7.11
7.66 7.66 7.66 7.66 8.51
نرخ وام 8.53
8.51 8.49 8.48 8.47 8.41
عرضه پول M2 4726.50
4381 4158 4199 4253 4239
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -236.90
-192 -193 -189 -186 -185
صادرات 121.80
127 124 123 122 123
واردات 358.70
319 317 312 309 307
حساب جاری -498.00
-551 -551 -551 -551 -526
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -9.4
گردش سرمایه -1.50
-197 -197 -197 -197 -144
شاخص تروریسم 1.80
1.7 1.7 1.7 1.7 2.53
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60
46 46 46 46 38
بودجه دولت -4.20
-4 -4 -4 -4 -3.59
مخارج نظامی 251.80
254 254 254 254 289
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 7.90
1.7 5.2 2.85 3.21 1.69
سرعت اینترنت 2017.37
1911 1901 1926 1901 1829
آدرس های IP 104017.00
102435 101409 100809 99926 94386
شاخص اقتصادی مقدم 3.50
3.93 4.24 4.44 4.58 4.86
استخراج معدن 42.70
1.35 -11.74 2.28 5.75 0.56
آسانی کسب و کار 140.00
153 153 153 153 175
شاخص رقابتی 3.81
3.7 3.7 3.7 3.7 3.67
رتبه رقابتی 106.00
106 106 106 106 106
شاخص فساد مالی 45.00
41 41 41 41 37
رتبه فساد مالی 66.00
75 75 75 75 78
استفاده از ظرفیت 58.40
63.83 59.04 63.27 59.54 60.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
14.3 -4.6 -8 17.2 12.2
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20
5.27 0.21 3.64 1.31 2.24
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 43
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 27.60
26.53 30.61 28.12 26.83 28.65