سنگال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 -10.8 3.2 1.9 11.9 9.5
نرخ بیکاری 10.80 12.4 7 15.6 13.1 6.7
نرخ تورم -0.70 2.4 2.3 0.6 2.6 3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.25 4.25 4
موازنه تجاری -189.50 -143 -134 -134 -134 -134
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 46 46 46 46 38
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 535.80
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10
-10.8 3.2 1.9 11.9 9.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10
5.7 4.7 3.7 5.78 6.86
تولید ناخالص داخلی 14.77
13.82 14.25 14.67 15.1 14.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.40
1065 1075 1086 1097 1102
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380.40
2349 2374 2399 2424 2488
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 63.20
91.94 55.46 62.53 299 291
تولید ناخالص داخلی از معادن 23.70
21.99 21.72 21.25 20.8 18.93
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.80
12.4 7 15.6 13.1 6.7
جمعیت 15.26
15.4 15.4 15.4 15.4 16.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800.00
336512 349189 361866 374544 363485
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500.00
104221 106425 108629 110832 109492
هزینه زندگی خانواده 209300.00
209300 209300 209300 209300 209300
هزینه زندگی انفرادی 86900.00
86900 86900 86900 86900 86900
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.70
2.4 2.3 0.6 2.6 3
تورم مواد غذایی -1.60
0.64 0.91 1.33 1.68 2.66
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.4 0.08 0.05 0.12 0.09
قیمت صادرات 142.60
142 143 142 142 142
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20
105 105 104 104 103
قیمت واردات 112.00
124 125 125 125 125
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.25 4.25 4
عرضه پول M0 1129.30
1120 1111 1102 1093 1037
نرخ بهره سپرده 7.11
7.17 7.33 7.5 7.66 8.51
نرخ وام 8.53
8.5 8.49 8.47 8.46 8.42
عرضه پول M2 4439.90
4413 4399 4385 4371 4264
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -189.50
-143 -134 -134 -134 -134
صادرات 110.10
104 102 102 101 101
واردات 299.60
283 274 265 259 241
حساب جاری -498.00
-575 -567 -559 -551 -526
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-7.2 -7.2 -8.28 -7.2 -9.4
گردش سرمایه -238.00
23.5 34.07 44.64 55.22 -110
شاخص تروریسم 1.80
1.78 1.75 1.73 1.7 2.53
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60
46 46 46 46 38
بودجه دولت -4.20
-4.28 -4.19 -4.09 -4 -3.59
مخارج نظامی 251.80
230 238 246 254 289
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -1.70
2.56 3.08 2.82 2.81 2.81
سرعت اینترنت 2017.37
1911 1901 1926 1901 1829
آدرس های IP 104017.00
102435 101409 100809 99926 94386
شاخص اقتصادی مقدم 3.50
4.03 4.31 4.5 4.62 4.86
استخراج معدن -5.60
-0.27 1.82 3.1 3.87 4.98
آسانی کسب و کار 140.00
148 150 151 153 175
شاخص رقابتی 3.81
3.7 3.7 3.7 3.7 3.65
رتبه رقابتی 106.00
110 110 110 110 106
شاخص فساد مالی 45.00
42 42 42 42 34
رتبه فساد مالی 64.00
64 65 66 68 79
استفاده از ظرفیت 62.60
61.71 61.03 61.63 61.51 60.49
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.70
14.3 -4.6 -8 17.2 12.2
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.30
8.87 9.25 8.92 6.62 -0.71
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
31 31 30 30 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
41 42 42 43 49
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 27.60
26.53 30.61 28.12 26.83 28.65