شاخص یاب

سنگال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 3.6 -0.3 1.8 2.4 3
نرخ بیکاری 15.70 15.1 15.1 14.1 15.9 15.9
نرخ تورم 0.10 1.1 1.3 1.5 1.7 3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -135.00 -197 -187 -192 -195 -193
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 46 40 40 40 38
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 580.20
569 575 581 587 612
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
3.6 -0.3 1.8 2.4 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
6.9 7.1 7.5 7.3 6.86
تولید ناخالص داخلی 16.37
15.6 15.3 15.3 15.82 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134.10
1162 1162 1162 1182 1228
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2470.60
2532 2530 2530 2574 2675
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104.40
734 198 112 112 842
تولید ناخالص داخلی از معادن 65.50
61.04 61.58 70.41 70.28 69.99
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 15.70
15.1 15.1 14.1 15.9 15.9
جمعیت 15.85
16.2 16.7 16.7 16.7 17.4
دستمزد 120643.00
142360 104790 102022 128559 120737
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00
334543 334543 339661 335267 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00
110800 110800 124942 124823 111500
هزینه زندگی خانواده 211500.00
211500 209300 211500 211500 211500
هزینه زندگی انفرادی 89500.00
89500 89500 89500 89500 89500
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.10
1.1 1.3 1.5 1.7 3
تورم مواد غذایی 0.20
1.2 1.63 1.43 1.6 2.4
قیمت تولید 110.20
110 110 110 110 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.50
3 3.3 3.5 3.6 4
نرخ تورم (ماهانه) -0.60
-0.7 0.42 0.03 0.04 0.08
قیمت واردات 118.40
120 120 120 120 120
قیمت صادرات 156.80
146 144 144 144 144
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60
107 107 105 110 112
CPI مسکن آب و برق 94.80
94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.40
102 102 102 102 102
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 1232.00
1238 1238 1238 1238 1238
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
عرضه پول M2 4807.80
4806 4807 4809 4809 4809
نرخ وام 8.53
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -135.00
-197 -187 -192 -195 -193
صادرات 108.00
127 129 127 127 127
واردات 243.00
328 316 320 322 321
حساب جاری -708.00
-776 -754 -732 -709 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30
-7.2 -8.3 -8.3 -8.3 -9.4
گردش سرمایه -719.50
-264 -159 -53.57 51.61 -389
رابطه مبادله 132.40
124 123 123 123 123
شاخص تروریسم 1.80
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10
46 40 40 40 38
بودجه دولت -3.70
-3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
مخارج نظامی 296.20
305 307 310 312 331
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -1.90
1.69 1.81 1.75 1.75 1.75
سرعت اینترنت 2017.37
2307 2319 2357 2415 2705
آدرس های IP 104017.00
107133 107611 107804 108120 109151
شاخص اقتصادی مقدم 3.60
3.56 3.56 3.56 3.56 3.56
استخراج معدن 10.80
9.93 8.93 8.23 7.79 7.13
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.00
17.2 0.58 0.39 0.58 12.2
آسانی کسب و کار 141.00
135 141 144 146 145
استفاده از ظرفیت 70.80
72.37 73.02 72.91 73.34 74.38
شاخص رقابتی 49.03
49.53 49.53 49.53 49.53 52.03
رتبه رقابتی 113.00
113 113 113 113 113
شاخص فساد مالی 45.00
45 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 66.00
66 66 66 66 66
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.70
-0.8 4.41 -0.06 -2.14 -0.72
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 27.60
26.83 26.58 28.7 28.7 28.65