سنگال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
نرخ بیکاری 15.70 15 15.6 15.1 15.1 13.1
نرخ تورم 1.10 2.3 1.5 2.6 1.5 3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -157.90 -235 -203 -199 -198 -207
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 46 46 46 40 38
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 575.29
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.10
6.7 6.7 5.78 6.7 6.86
تولید ناخالص داخلی 14.77
14.5 14.95 15.4 15.3 14.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.40
1093 1149 1114 1162 1172
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380.40
2379 2402 2425 2530 2550
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346.30
61.6 70.74 366 103 415
تولید ناخالص داخلی از معادن 25.20
28.73 26.46 26.66 25.29 30.19
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 15.70
15 15.6 15.1 15.1 13.1
جمعیت 15.26
15.4 15.4 15.4 15.23 16.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800.00
334543 334543 334543 334543 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500.00
110800 110800 110800 110800 111500
هزینه زندگی خانواده 209300.00
209300 209300 209300 209300 209300
هزینه زندگی انفرادی 86900.00
86900 86900 86900 86900 86900
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.10
2.3 1.5 2.6 1.5 3
تورم مواد غذایی 2.80
-0.5 0.5 1.2 1.63 3.51
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
-0.13 0.07 0.15 0.07 0.1
قیمت واردات 120.20
124 125 125 125 125
قیمت صادرات 142.10
137 142 144 139 141
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50
106 109 109 107 115
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 1139.70
1141 1138 1140 1140 1140
نرخ بهره سپرده 7.11
7.33 7.5 7.66 7.71 8.51
عرضه پول M2 4685.20
4141 4142 4212 4226 4209
نرخ وام 8.53
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -157.90
-235 -203 -199 -198 -207
صادرات 142.50
105 103 102 102 101
واردات 300.40
341 306 290 299 309
حساب جاری -498.00
-582 -577 -571 -586 -562
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-7.2 -7.2 -7.2 -8.3 -9.4
گردش سرمایه -1.50
-22.11 -59.68 -97.26 -135 -147
شاخص تروریسم 1.80
1.75 1.73 1.7 1.73 3.04
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60
46 46 46 40 38
بودجه دولت -3.70
-4.89 -4.66 -4.43 -4.45 -4.73
مخارج نظامی 296.20
240 247 253 260 306
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -3.00
2.59 1.54 1.78 1.63 1.31
سرعت اینترنت 2017.37
2169 2252 2307 2319 2705
آدرس های IP 104017.00
101409 100809 99926 99226 92070
شاخص اقتصادی مقدم 3.60
4.24 4.44 4.58 4.67 4.86
استخراج معدن 21.90
1.81 -3.26 -14.71 -9.02 -3.53
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.50
-4.6 -8 17.2 1.19 12.2
آسانی کسب و کار 140.00
140 140 140 140 140
استفاده از ظرفیت 58.40
58.68 62.77 58.93 62.54 59.92
شاخص رقابتی 3.81
3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
رتبه رقابتی 106.00
109 109 109 109 109
شاخص فساد مالی 45.00
43 43 43 42 37
رتبه فساد مالی 66.00
66 66 66 66 66
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20
-0.52 5.86 0.6 4.93 2.74
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 29 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 27.60
30.61 28.12 26.83 26.58 28.65