سنگال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.70 17.1 -9.3 4.1 -4.8 12.8
نرخ بیکاری 12.50 20.2 12.5 8.6 17.4 9.5
نرخ تورم 0.40 2.5 2.4 2.3 1.4 3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
موازنه تجاری -184.40 -136 -133 -132 -132 -132
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 41 46 46 46 38
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 553.32 545 540 534 529 468
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.70 17.1 -9.3 4.1 -4.8 12.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.59 4.6 3.8 3.1 6.86
تولید ناخالص داخلی 14.77 15.1 14.82 14.55 14.27 14.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093.40 1097 1099 1101 1103 1102
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2380.40 2424 2433 2442 2451 2488
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 56.60 303 92.49 55.63 56.16 290
تولید ناخالص داخلی از معادن 27.80 25.73 24.88 24.5 24.1 21.16
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 12.50 20.2 12.5 8.6 17.4 9.5
جمعیت 15.26 15.32 15.4 15.4 15.4 16.6
هزینه زندگی خانواده 209300.00 209300 209300 209300 209300 209300
هزینه زندگی انفرادی 86900.00 86900 86900 86900 86900 86900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800.00 323835 349189 361866 374544 363485
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500.00 102018 106425 108629 110832 109492
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.40 2.5 2.4 2.3 1.4 3
تورم مواد غذایی 0.80 3.79 3.14 3.19 3.25 3.27
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.36 0.25 0.1 0.06 0.09
قیمت صادرات 136.00 141 142 142 142 142
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.50 106 105 104 104 103
قیمت واردات 108.80 122 125 125 126 126
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
عرضه پول M0 1167.40 1106 1097 1088 1080 1019
نرخ بهره سپرده 7.11 7.66 7.71 7.76 7.81 8.51
نرخ وام 8.53 8.5 8.49 8.47 8.46 8.41
عرضه پول M2 3727.70 4235 4224 4212 4201 4100
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -184.40 -136 -133 -132 -132 -132
صادرات 99.70 102 101 101 101 101
واردات 284.10 282 268 260 254 238
حساب جاری -498.00 -551 -561 -571 -581 -526
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10 -6.5 -7.2 -7.2 -8.77 -9.4
گردش سرمایه -309.10 78.52 33.72 -11.07 -55.87 -109
شاخص تروریسم 1.80 1.81 1.79 1.77 1.75 2.53
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 41 46 46 46 38
بودجه دولت -4.20 -4 -3.96 -3.93 -3.89 -3.59
مخارج نظامی 251.80 254 259 264 270 289
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 5.30 0.99 1.74 2.25 2.43 2.56
سرعت اینترنت 2017.37 1978 1911 1901 1926 1829
آدرس های IP 104017.00 102646 102435 101409 100809 94386
شاخص اقتصادی مقدم 3.60 4.1 4.38 4.56 4.68 4.92
استخراج معدن -1.80 -0.09 2.09 3.41 4.19 5.3
آسانی کسب و کار 140.00 153 153 154 155 157
شاخص رقابتی 3.81 3.7 3.7 3.7 3.7 3.65
رتبه رقابتی 106.00 110 110 110 110 106
شاخص فساد مالی 45.00 42 42 41 40 34
رتبه فساد مالی 64.00 68 69 71 72 79
استفاده از ظرفیت 59.70 62.34 61.58 60.33 60.72 60.18
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.20 19.1 14.3 -4.6 -8 12.2
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 7.96 7.77 7.62 7.65 -0.32
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 29 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 43 44 44 45 49
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18