شاخص یاب

سنگال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 3.2 0.5 -1.4 4.6 1.4
نرخ بیکاری 15.70 15.9 15.1 15.1 14.1 15.9
نرخ تورم 0.30 0.5 1.1 1.3 1.5 3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -212.40 -184 -185 -184 -182 -183
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 46 46 40 40 38
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 554.45
564 570 575 581 606
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40
3.2 0.5 -1.4 4.6 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
7.8 7.6 7.5 7.5 6.86
تولید ناخالص داخلی 16.37
15.57 15.6 15.3 15.3 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134.10
1149 1162 1162 1162 1228
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2470.60
2507 2532 2530 2530 2675
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 184.90
121 739 199 106 847
تولید ناخالص داخلی از معادن 57.50
56.7 61.44 61.81 62.24 70.45
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 15.70
15.9 15.1 15.1 14.1 15.9
جمعیت 15.85
16.2 16.2 16.7 16.7 17.4
دستمزد 79013.00
140218 125478 115260 113809 125809
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 324800.00
334543 334543 334543 375597 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 101500.00
110800 110800 110800 110021 111500
هزینه زندگی خانواده 209300.00
209300 209300 209300 209300 209300
هزینه زندگی انفرادی 86900.00
86900 86900 86900 86900 86900
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.30
0.5 1.1 1.3 1.5 3
تورم مواد غذایی 0.60
0.5 1.2 1.63 -0.43 -0.44
قیمت تولید 109.60
110 110 110 110 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.80
3.88 3.43 3.74 3.54 3.61
نرخ تورم (ماهانه) 2.30
0.83 -0.17 0.17 0.12 0.08
قیمت واردات 125.00
120 119 119 119 119
قیمت صادرات 156.40
144 143 143 143 143
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60
108 107 107 105 112
CPI مسکن آب و برق 94.80
94.88 94.89 94.89 94.89 94.89
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.40
102 102 102 102 102
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 1253.00
1252 1251 1251 1251 1251
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
عرضه پول M2 4953.30
4920 4912 4914 4915 4915
نرخ وام 8.53
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -212.40
-184 -185 -184 -182 -183
صادرات 177.00
119 123 125 125 125
واردات 389.40
303 310 310 307 308
حساب جاری -708.00
-728 -776 -754 -732 -613
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30
-7.2 -7.2 -8.3 -8.3 -9.4
گردش سرمایه -719.50
-59.68 -97.26 -135 -173 -147
شاخص تروریسم 1.80
1.73 1.7 1.73 1.76 3.04
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10
46 46 40 40 38
بودجه دولت -3.70
-4.05 -3.94 -4.05 -4.17 -4.52
مخارج نظامی 296.20
308 305 307 310 331
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 12.30
2.6 0.25 0.24 0.24 0.24
سرعت اینترنت 2017.37
2252 2307 2319 2357 2705
آدرس های IP 104017.00
106910 107133 107611 107804 109151
شاخص اقتصادی مقدم 3.60
3.56 3.56 3.56 3.56 3.56
استخراج معدن 26.50
11.98 10.36 9.25 8.56 7.48
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.10
-8 17.2 0.95 0.97 12.2
آسانی کسب و کار 140.00
150 151 156 162 156
استفاده از ظرفیت 70.80
71.91 72.34 72.98 72.86 74.31
شاخص رقابتی 3.81
3.7 3.7 3.7 3.7 3.67
رتبه رقابتی 106.00
112 112 107 105 105
شاخص فساد مالی 45.00
44 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 66.00
69 69 70 71 71
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.40
-7.98 -7.54 -6.28 -8.31 -4.86
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 27.60
28.12 26.83 26.58 28.7 28.65