عربستان سعودی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.43 2017-09
نرخ بیکاری 5.8 2017-09
نرخ تورم 0.1 2017-11
نرخ بهره 2 2017-12
موازنه تجاری 93950 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2018-01
بازار سهام 7539 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.43 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.43 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 646 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 637335 SAR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122263 SAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 21395 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15192 SAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29844 SAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78607 SAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 255225 SAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35576 SAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 14575 SAR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-09
افراد بیکار 736321 2017-06
جمعیت 31.74 میلیون 2016-12
افراد شاغل 11641 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.8 % 2017-09
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی -0.8 % 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-11
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 1.81 % 2017-11
عرضه پول M0 297926 SAR - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 1167979 SAR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1597736 SAR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1769278 SAR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 2269305 میلیون - SAR 2017-11
ذخایر ارزی 1854104 SAR - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 2.2 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 1911475 میلیون - SAR 2017-11
میزان رشد وام -0.6 % 2017-11
وام به بانک 69350 SAR - میلیون 2017-09
نرخ بهره معکوس 1.5 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 93950 میلیون - SAR 2017-09
صادرات 195619 میلیون - SAR 2017-09
واردات 101252 میلیون - SAR 2017-09
حساب جاری 9993 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
گردش سرمایه 935 USD - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 11183 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 323 تن 2017-12
تولید نفت خام 9980 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1662 USD - میلیون 2017-09
حواله 30707 SAR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 5.81 2016-12
ورود توریست 17994 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 % 2016-12
بودجه دولت -8.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 142752 SAR - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 519448 SAR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 830513 SAR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -311065 SAR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 61358 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 نقاط شاخص 2016-06
شاخص PMI تولید 57.3 2017-12
تولید صنعتی 2.5 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 54814 SAR - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 6706 KBps 2017-03
آدرس های IP 3510242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.83 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 62 2016-12
آسانی کسب و کار 92 2017-12
تولید فولاد 269 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 نقاط شاخص 2017-06
هزینه های مصرف کننده 266165 SAR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 90.7 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 34.68 celsius 2013-08