شاخص یاب

عربستان سعودی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 2018-03
نرخ بیکاری 6 2018-06
نرخ تورم 2.1 2018-09
نرخ بهره 2.75 2018-10
موازنه تجاری 162782 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2018-11
بازار سهام 7666 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.61 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 684 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 639248 SAR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 153061 SAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15949 SAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27111 SAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78900 SAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 256428 SAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37098 SAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9920 SAR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2018-06
افراد بیکار 847917 2018-06
جمعیت 32.61 میلیون 2017-12
افراد شاغل 11168 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 % 2018-06
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 6.7 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-09
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 15.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 2.64 % 2018-09
عرضه پول M0 311497 SAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 1201274 SAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1627573 SAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1815513 SAR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 2330785 میلیون - SAR 2018-09
ذخایر ارزی 1902031 SAR - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 3.13 % 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 1942497 میلیون - SAR 2018-09
میزان رشد وام 1.9 % 2018-09
وام به بانک 49126 SAR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 1441727 SAR - میلیون 2018-09
نرخ بهره معکوس 2.25 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 162782 میلیون - SAR 2018-06
صادرات 282206 میلیون - SAR 2018-06
واردات 119423 میلیون - SAR 2018-06
حساب جاری 19181 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
گردش سرمایه 14674 USD - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 14848 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 323 تن 2018-09
تولید نفت خام 10642 BBL/D/1K 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 882 USD - میلیون 2018-06
حواله 32128 SAR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 5.81 2016-12
ورود توریست 16119 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 % 2017-12
بودجه دولت -8.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 183426 SAR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 691505 SAR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 929999 SAR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -238494 SAR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 69521 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 نقاط شاخص 2016-06
شاخص PMI تولید 53.8 2018-10
تولید صنعتی 3.44 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 17508 SAR - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 6706 KBps 2017-03
آدرس های IP 3510242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 67.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 92 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.59 % 2018-03
تولید صنعتی 8.09 % 2018-03
استخراج معدن 2.01 % 2018-03
تولید فولاد 470 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 279738 SAR - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.6 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 82.3 نقاط شاخص 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 34.68 celsius 2013-08