شاخص یاب

عربستان سعودی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2019-01
بازار سهام 8434 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2018-09
نرخ بیکاری 6 2018-06
نرخ تورم 2.8 2018-11
نرخ بهره 3 2018-12
موازنه تجاری 184673 2018-09
حساب جاری 29583 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12
بودجه دولت -8.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 54.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-09
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 684 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 653714 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133157 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15214 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28764 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79914 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 265919 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37302 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15218 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-06
افراد بیکار 847917 2018-06
جمعیت 32.61 2017-12
افراد شاغل 11168 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 2018-06
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2018-11
تورم مواد غذایی 7.7 2018-11
CPI مسکن آب و برق 107 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-11
قیمت تولید 117 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 16.2 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.81 2018-11
عرضه پول M0 310686 2018-11
عرضه پول M1 1205891 2018-11
عرضه پول M2 1628223 2018-11
عرضه پول M3 1803690 2018-11
ترازنامه بانک 2332631 2018-11
ذخایر ارزی 1891405 2018-11
نرخ بهره سپرده 3.13 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 1924183 2018-11
میزان رشد وام 2.3 2018-11
وام به بانک 48055 2018-11
وام به بخش خصوصی 1447532 2018-11
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 184673 2018-09
حساب جاری 29583 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
صادرات 286111 2018-09
واردات 101438 2018-09
گردش سرمایه 27408 2018-09
درآمد گردشگری 14848 2017-12
ذخایر طلا 323 2018-12
تولید نفت خام 10643 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 779 2018-09
حواله 29872 2018-09
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
ورود توریست 16119 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12
بودجه دولت -8.9 2017-12
هزینه های دولت 156928 2018-09
درآمدهای دولت 691505 2017-12
هزینه های مالی 929999 2017-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -238494 2017-12
مخارج نظامی 69521 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-01
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 54.5 2018-12
تولید صنعتی 5.84 2018-06
تغییرات موجودی انبار 43955 2018-09
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 67.5 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 92 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.17 2018-06
تولید صنعتی 16.44 2018-06
استخراج معدن 1.95 2018-06
تولید فولاد 470 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-09
هزینه های مصرف کننده 279296 2018-09
قیمت گازوئیل 0.54 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.1 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 82.3 2018-09