عربستان سعودی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2016-12
نرخ بیکاری 5.6 2016-12
نرخ تورم -0.3 2017-07
نرخ بهره 2 2017-07
موازنه تجاری 96189 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2017-08
بازار سهام 7179 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 646 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 642963 SAR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143142 SAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 21395 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16032 SAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29589 SAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81393 SAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 248631 SAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38657 SAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3676 SAR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2016-12
افراد بیکار 751811 2016-09
جمعیت 31.74 میلیون 2016-12
افراد شاغل 11641 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.5 % 2016-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -2 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-07
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده -1.75 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 1.75 % 2017-06
عرضه پول M0 304797 SAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 1148788 SAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 1627604 SAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 1801000 SAR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 2292819 میلیون - SAR 2017-06
ذخایر ارزی 1877658 SAR - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 1935784 میلیون - SAR 2017-06
میزان رشد وام -1.4 % 2017-06
وام به بانک 62054 SAR - میلیون 2017-05
نرخ بهره معکوس 1.25 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 96189 میلیون - SAR 2017-03
صادرات 204581 میلیون - SAR 2017-03
واردات 108392 میلیون - SAR 2017-03
حساب جاری 6240 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
گردش سرمایه -21245 USD - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 11183 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 323 تن 2017-03
تولید نفت خام 10070 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1736 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 5.4 2015-12
ورود توریست 17994 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 % 2016-12
بودجه دولت -17.3 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 130985 SAR - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 519448 SAR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 830513 SAR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -311065 SAR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 61358 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 55.7 2017-07
تولید صنعتی 2.5 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 59701 SAR - میلیون 2017-03
شاخص رقابتی 4.84 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 29 2017-12
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 62 2016-12
آسانی کسب و کار 94 2016-12
تولید فولاد 401 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2016-12
هزینه های مصرف کننده 260685 SAR - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 0.24 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 85.5 نقاط شاخص 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12