عربستان سعودی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.03 2017-06
نرخ بیکاری 6 2017-06
نرخ تورم -0.1 2017-09
نرخ بهره 2 2017-10
موازنه تجاری 77861 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2017-11
بازار سهام 6913 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.03 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.03 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 646 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 628194 SAR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 148922 SAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 21395 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15986 SAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29081 SAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76643 SAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 251630 SAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37264 SAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9955 SAR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2017-06
افراد بیکار 736321 2017-06
جمعیت 31.74 میلیون 2016-12
افراد شاغل 11641 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.2 % 2017-06
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.1 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -1.4 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-09
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 1.79 % 2017-09
عرضه پول M0 308922 SAR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 1148480 SAR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 1619199 SAR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1773425 SAR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 2283120 میلیون - SAR 2017-09
ذخایر ارزی 1819581 SAR - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 1877092 میلیون - SAR 2017-09
میزان رشد وام -1.2 % 2017-09
وام به بانک 58551 SAR - میلیون 2017-08
نرخ بهره معکوس 1.25 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 77861 میلیون - SAR 2017-06
صادرات 185390 میلیون - SAR 2017-06
واردات 107529 میلیون - SAR 2017-06
حساب جاری 1092 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
گردش سرمایه -14390 USD - میلیون 2017-06
درآمد گردشگری 11183 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 323 تن 2017-06
تولید نفت خام 9951 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1753 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 5.4 2015-12
ورود توریست 17994 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 % 2016-12
بودجه دولت -17.3 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 144791 SAR - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 519448 SAR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 830513 SAR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -311065 SAR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 61358 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 55.6 2017-10
تولید صنعتی 2.5 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 45503 SAR - میلیون 2017-06
سرعت اینترنت 6706 KBps 2017-03
آدرس های IP 3510242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.83 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 62 2016-12
آسانی کسب و کار 92 2017-12
تولید فولاد 456 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 2017-06
هزینه های مصرف کننده 260277 SAR - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.24 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 90.7 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12