شاخص یاب

عربستان سعودی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-09
نرخ بیکاری 6.1 2018-03
نرخ تورم 2.3 2018-05
نرخ بهره 2.5 2018-06
موازنه تجاری 120299 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2018-07
بازار سهام 8464 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.15 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 684 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 647759 SAR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139437 SAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16063 SAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28833 SAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81493 SAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 252124 SAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38341 SAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3720 SAR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2018-03
افراد بیکار 826428 2017-12
جمعیت 32.61 میلیون 2017-12
افراد شاغل 11168 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 % 2018-03
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 5.3 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-05
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 15.9 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.42 % 2018-05
عرضه پول M0 320531 SAR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 1217036 SAR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1622690 SAR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1779358 SAR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 2276144 میلیون - SAR 2018-05
ذخایر ارزی 1892168 SAR - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 1930804 میلیون - SAR 2018-05
میزان رشد وام 0.5 % 2018-05
وام به بانک 47162 SAR - میلیون 2018-05
نرخ بهره معکوس 2 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 120299 میلیون - SAR 2018-03
صادرات 243713 میلیون - SAR 2018-03
واردات 123414 میلیون - SAR 2018-03
حساب جاری 11065 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
گردش سرمایه 8820 USD - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 12139 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 323 تن 2018-06
تولید نفت خام 10489 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 838 USD - میلیون 2018-03
حواله 32130 SAR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 5.81 2016-12
ورود توریست 16119 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.2 % 2017-12
بودجه دولت -8.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 143980 SAR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 691505 SAR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 929999 SAR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -238494 SAR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 69521 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 نقاط شاخص 2016-06
شاخص PMI تولید 55 2018-06
تولید صنعتی -0.26 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 42358 SAR - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 6706 KBps 2017-03
آدرس های IP 3510242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.83 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 92 2017-12
تولید فولاد 447 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 276929 SAR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.9 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 84.2 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 34.68 celsius 2013-08