عربستان سعودی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-09
نرخ بیکاری 6 2017-12
نرخ تورم 2.8 2018-03
نرخ بهره 2.25 2018-04
موازنه تجاری 126560 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2018-05
بازار سهام 8038 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 646 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 659754 SAR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 173074 SAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21395 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13205 SAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29671 SAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78051 SAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 253677 SAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39532 SAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5934 SAR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2017-12
افراد بیکار 826428 2017-12
جمعیت 32.61 میلیون 2017-12
افراد شاغل 11641 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 % 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 6 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 113 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-03
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 16.4 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 1.99 % 2018-03
عرضه پول M0 311894 SAR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 1191886 SAR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1621992 SAR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1781615 SAR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 2262394 میلیون - SAR 2018-03
ذخایر ارزی 1850194 SAR - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 1910050 میلیون - SAR 2018-03
میزان رشد وام -0.5 % 2018-03
وام به بانک 30017 SAR - میلیون 2018-03
نرخ بهره معکوس 1.75 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 126560 میلیون - SAR 2017-12
صادرات 236751 میلیون - SAR 2017-12
واردات 110191 میلیون - SAR 2017-12
حساب جاری 7834 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 % 2016-12
گردش سرمایه 2961 USD - میلیون 2017-12
درآمد گردشگری 12139 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 323 تن 2018-03
تولید نفت خام 9907 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 264 USD - میلیون 2017-12
حواله 33995 SAR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 5.81 2016-12
ورود توریست 18049 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.1 % 2016-12
بودجه دولت -8.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 219574 SAR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 519448 SAR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 830513 SAR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -311065 SAR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 69521 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 نقاط شاخص 2016-06
شاخص PMI تولید 51.4 2018-04
تولید صنعتی 0.75 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -26437 SAR - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 6706 KBps 2017-03
آدرس های IP 3510242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.83 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 92 2017-12
تولید فولاد 446 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 268623 SAR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13.8 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 84.2 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-01
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 34.68 celsius 2013-08