شاخص یاب

عربستان سعودی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 1 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ بیکاری 6.00 6 6 6.1 6.1 5.9
نرخ تورم 2.10 2.1 1.6 2 2.1 3.1
نرخ بهره 2.75 3 3 3.25 3.5 4
موازنه تجاری 162782.00 162000 150000 135500 126500 129000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20 18 20 20 20 22
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 7666.42
7960 7883 7807 7731 7436
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05
1 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.61
2 2.2 2.3 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 683.83
745 758 758 758 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 639248.00
671310 662010 653951 652630 703232
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 153061.00
192970 610902 156581 125088 202146
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796.32
21000 21700 21700 21700 22000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045.41
48917 50405 50405 49196 49388
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15949.00
13551 16416 16316 15542 14195
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27111.00
30455 29467 27735 30530 31903
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78900.00
79596 83286 80715 80415 83381
تولید ناخالص داخلی از معادن 256428.00
257648 257671 262326 261095 269900
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37098.00
40780 39185 37951 36394 42719
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9920.00
6071 3802 10148 14910 6360
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.00
6 6 6.1 6.1 5.9
افراد بیکار 847917.00
800000 790000 810000 815000 810000
جمعیت 32.61
33.4 34 34 34 34.5
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20
57.5 57.5 57.7 57.8 58.5
افراد شاغل 11168.50
11200 11350 11350 11350 11200
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.10
2.1 1.6 2 2.1 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10
106 110 110 109 112
تورم مواد غذایی 6.70
5.5 4.8 4.7 4.2 3.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.49
136 141 141 141 146
CPI مسکن آب و برق 108.60
114 115 113 111 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.40
108 122 122 122 114
قیمت تولید 116.60
116 120 120 119 121
تغییر قیمت تولید کننده 15.80
14.7 2.7 2.4 2.3 2.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.75
3 3 3.25 3.5 4
نرخ بهره بین بانکی 2.64
2.89 2.89 3.14 3.39 3.89
عرضه پول M0 311497.00
312000 315000 319000 321000 355000
عرضه پول M1 1201274.00
1213000 1250000 1280000 1290000 1313443
عرضه پول M2 1627573.00
1650000 1680000 1700000 1720000 1792800
عرضه پول M3 1815513.00
1830000 1840000 1843000 1847000 1880000
ذخایر ارزی 1902031.00
1870000 1880000 1870000 1880000 1900000
ترازنامه بانک 2330785.27
2350000 2320000 2340000 2345000 2640000
نرخ بهره سپرده 3.13
3.38 3.38 3.63 3.88 4.38
میزان رشد وام 1.90
2 2 2.5 2.8 3.5
وام به بانک 49126.00
51200 57000 63000 76000 87000
وام به بخش خصوصی 1441727.31
1440000 1450000 1456000 1460000 1496000
ترازنامه بانک مرکزی 1942497.00
1950000 1980000 1985000 1990000 2000000
نرخ بهره معکوس 2.25
2.25 2.25 2.5 2.5 3
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 162782.00
162000 150000 135500 126500 129000
صادرات 282206.00
290000 280000 265000 254000 260000
واردات 119423.00
128000 130000 129500 127500 131000
حساب جاری 19181.00
10000 6800 6200 6000 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20
9.1 9.1 8.6 8.6 6.3
گردش سرمایه 14674.00
-1400 -3600 -4000 -2000 1500
درآمد گردشگری 14848.00
12000 11890 11900 12200 13500
ذخایر طلا 323.10
323 323 323 323 323
تولید نفت خام 10642.00
10100 10200 10200 10150 10200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 882.00
350 800 1000 1300 2430
شاخص تروریسم 5.81
5.6 5.5 5.5 5.5 5.4
ورود توریست 16119.00
18689 17500 18200 18600 21230
حواله 32128.00
32900 32300 32400 32280 36800
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20
18 20 20 20 22
بودجه دولت -8.90
-4.4 -1.9 -1.9 -1.9 -2.2
هزینه های دولت 183426.00
216701 644860 187645 146035 227006
درآمدهای دولت 691505.00
650000 640000 640000 640000 650000
هزینه های مالی 929999.00
930000 1000000 1000000 1000000 970000
مخارج نظامی 69521.40
92000 76660 74950 73240 99732
ارزش بودجه دولت -238494.00
-301933 -360000 -360000 -360000 -138218
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 3.00
5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 53.80
52.4 53.1 54.2 56 57
تولید صنعتی 3.44
4 4 4.5 4.1 4.3
تغییرات موجودی انبار 17508.00
40000 41000 41500 42000 42900
سرعت اینترنت 6705.52
8075 8124 8215 8269 8433
آدرس های IP 3510242.00
2888031 2876293 2791496 2775941 2501346
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.59
0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
تولید صنعتی 8.09
6.3 6.5 6.8 7 9.4
استخراج معدن 2.01
2.8 1.5 1.2 0.9 0.1
شاخص رقابتی 67.50
68 68 68 68 70.5
رتبه رقابتی 39.00
39 39 39 39 39
آسانی کسب و کار 92.00
91 90 90 90 89
شاخص فساد مالی 49.00
49 49 49 49 49
رتبه فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
تولید فولاد 470.00
460 436 435 435 500
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.00
108 110 106 106 109
هزینه های مصرف کننده 279738.00
274129 283021 286172 272286 287164
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.60
13.2 13.4 13.3 13.2 13.1
قیمت گازوئیل 0.54
0.53 0.52 0.51 0.5 0.46
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 82.30
82 81 81 82 85
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 34.68
21.35 18.04 31.17 27.67 26.17