عربستان سعودی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.7 1 0.6 0.5
نرخ بیکاری 6.00 6 6 6 5.7 5.9
نرخ تورم 2.80 2.7 2.5 2.8 2 2.5
نرخ بهره 2.25 2.5 2.5 2.75 3 3.5
موازنه تجاری 126560.00 94000 124822 113000 146783 126000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.10 18 18 18 20 22
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 8037.81
7632 7408 7190 6978 6193
پول 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.5 0.7 1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20
1.5 1.2 2 2.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 646.44
745 637 745 758 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 659754.00
632905 641159 672949 657108 706327
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 173074.00
150039 122997 176535 146291 185292
تولید ناخالص داخلی سرانه 21395.40
21390 22151 22151 22789 23186
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50458.20
50445 50427 50408 50405 50382
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13205.00
16106 15283 13469 16385 14137
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29671.00
29299 30023 30264 30240 31766
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78051.00
77218 79079 79612 83184 83561
تولید ناخالص داخلی از معادن 253677.00
253517 256756 258751 254101 271585
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39532.00
37543 35789 40323 39507 42323
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5934.00
10030 14662 6053 3757 6353
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.00
6 6 6 5.7 5.9
افراد بیکار 826428.00
800000 830000 800000 845578 840000
جمعیت 32.61
32.9 33.1 33.41 33.45 34.5
نرخ مشارکت نیروی کار 55.60
57.3 57.4 57.5 54.5 58.5
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
افراد شاغل 11641.40
11245 11784 11246 12045 13090
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.80
2.7 2.5 2.8 2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90
108 108 107 110 112
تورم مواد غذایی 6.00
5.2 5.4 4.6 2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.4 0.5 0.4 0.32 0.6
قیمت تولید 117.10
113 113 111 121 116
تغییر قیمت تولید کننده 16.40
12 12 10 3 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.49
136 113 136 117 146
CPI مسکن آب و برق 113.20
115 115 115 117 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.60
111 110 109 113 114
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.5 2.75 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 1.99
2.37 2.37 2.62 2.87 3.37
عرضه پول M0 311894.00
300671 306932 312000 307001 355000
عرضه پول M1 1191886.00
1205004 1202032 1213179 1204291 1523443
عرضه پول M2 1621992.00
1667059 1624673 1754483 1631667 1992800
عرضه پول M3 1781615.00
1839496 1804183 2130000 1807730 2640000
ترازنامه بانک 2262393.91
23200000 2272135 2350000 2270178 2640000
ذخایر ارزی 1850194.00
1840000 1840000 1840000 1743106 1900000
نرخ بهره سپرده 2.65
3 3 3.25 3.5 4
میزان رشد وام -0.50
0.4 0.6 1 -0.48 3.5
وام به بانک 30017.00
62000 30891 71200 30881 88200
نرخ بهره معکوس 1.75
1.75 2 2.5 1.66 3
ترازنامه بانک مرکزی 1910050.00
2200000 1842640 2200000 1820786 2440000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 126560.00
94000 124822 113000 146783 126000
صادرات 236751.00
220000 256122 233000 259525 260000
واردات 110191.00
126000 131300 120000 112742 134000
حساب جاری 7834.00
1200 3795 2210 3990 7180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70
1.5 1.5 3 2 3
گردش سرمایه 2961.00
-12100 6213 -13885 6068 12844
درآمد گردشگری 12139.00
12058 10637 12058 10482 13547
ذخایر طلا 322.90
323 323 323 323 323
تولید نفت خام 9907.00
9800 9970 9940 9970 10201
شاخص تروریسم 5.81
6 5.3 6 5.02 5.4
ورود توریست 18049.00
18689 18050 18689 17550 21230
حواله 33995.00
34560 38102 32924 32681 36851
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 264.00
750 1000 1000 1200 2430
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.10
18 18 18 20 22
بودجه دولت -8.90
-6.8 -8.68 -6.8 -7.55 -1.5
هزینه های دولت 219574.00
145877 143609 223965 133867 235074
درآمدهای دولت 519448.00
550000 600000 550000 458385 650000
هزینه های مالی 830513.00
1004964 769889 1004964 682942 1150584
مخارج نظامی 69521.40
92000 54330 92000 43898 99732
ارزش بودجه دولت -311065.00
-454964 -169889 -454964 -224557 -500584
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص PMI تولید 51.40
53 54.9 55.7 55 57
اطمینان کسب و کار 3.00
20 30 30 29.65 55
تولید صنعتی 0.75
4 4 4 1.85 8
تغییرات موجودی انبار -26437.00
34000 56377 18000 46730 10000
سرعت اینترنت 6705.52
7806 8000 8075 8124 8433
آدرس های IP 3510242.00
3011109 2992123 2888031 2876293 2501346
تولید فولاد 425.00
490 393 530 393 580
شاخص رقابتی 4.83
5 4.74 5 4.82 5.4
رتبه رقابتی 30.00
27 29 27 29 21
آسانی کسب و کار 92.00
90 92 90 92 83
شاخص فساد مالی 49.00
54 49 54 49 56
رتبه فساد مالی 57.00
50 54 50 52 44
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00
99 98 105 98 109
هزینه های مصرف کننده 268623.00
262229 267762 273995 266420 287586
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13.80
13.65 13.69 13.74 13.77 13.76
قیمت گازوئیل 0.54
0.23 0.22 0.21 0.2 0.14
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 84.20
83.2 86.49 90.1 90.87 96.3
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 21 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 21 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 11.94 11.94 11.71 11.21
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 34.68
29.78 33.27 21.35 18.04 26.17