شاخص یاب

عربستان سعودی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 8383.52 7698 7607 7517 7428 7254