شاخص یاب

سائو تومه و پرینسیپ

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 21.49 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2017-12
نرخ بیکاری 13.5 2017-12
نرخ تورم 9.6 2018-12
نرخ بهره 9 2018-12
موازنه تجاری -30.22 2018-09
حساب جاری -73.15 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 2015-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 0.39 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1306 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3053 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.5 2017-12
جمعیت 0.2 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2018-12
عرضه پول M0 1500 2018-10
نرخ بهره سپرده 4.23 2018-03
ذخایر ارزی 182 2018-07
عرضه پول M1 1828 2018-10
عرضه پول M2 2261 2018-10
عرضه پول M3 3012 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30.22 2018-09
حساب جاری -73.15 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 2015-12
صادرات 2.3 2018-09
واردات 32.52 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 170 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 1997 2018-07