شاخص یاب

سائو تومه و پرینسیپ

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 21040 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 0.39 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1306 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3053 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.5 % 2017-12
جمعیت 0.2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-10
عرضه پول M0 1488 STD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 4.23 % 2018-03
ذخایر ارزی 182 STD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 1825 STD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 2270 STD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 3015 STD - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30.22 USD - میلیون 2018-09
صادرات 2.3 USD - میلیون 2018-09
واردات 32.52 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -73.15 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 % 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 % 2017-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2687 KBps 2017-03
آدرس های IP 2079 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 170 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 1997 STD - میلیون 2018-07
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.06 celsius 2013-08