سائو تومه و پرینسیپ

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 20977 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 0.35 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.6 % 2016-12
جمعیت 0.2 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.2 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-04
عرضه پول M0 1503 STD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 4.1 % 2016-12
ذخایر ارزی 167 STD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 1587 STD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1948 STD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 2686 STD - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -27.8 USD - میلیون 2017-12
صادرات 4.51 USD - میلیون 2017-12
واردات 32.31 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -73.15 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 % 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 % 2017-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2687 KBps 2017-03
آدرس های IP 2079 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 169 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2002 STD - میلیون 2018-03
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.06 celsius 2013-08