شاخص یاب

سائو تومه و پرینسیپ

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 21040 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 0.39 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1306 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3053 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.5 % 2017-12
جمعیت 0.2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.4 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-06
عرضه پول M0 1535 STD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 4.13 % 2016-12
ذخایر ارزی 145 STD - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 1607 STD - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 1991 STD - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 2708 STD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -31.12 USD - میلیون 2018-03
صادرات 0.93 USD - میلیون 2018-03
واردات 32.05 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -73.15 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 % 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 % 2017-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2687 KBps 2017-03
آدرس های IP 2079 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 169 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2004 STD - میلیون 2018-04
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.06 celsius 2013-08