سائو تومه و پرینسیپ

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 20531 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 0.35 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.6 % 2012-12
جمعیت 0.2 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.2 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2017-08
عرضه پول M0 1636061 STD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 4.1 % 2016-12
ذخایر ارزی 149 STD - میلیون 2017-05
عرضه پول M1 1305949 STD - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 1820908 STD - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 2671807 STD - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -37.44 USD - میلیون 2017-06
صادرات 2.28 USD - میلیون 2017-06
واردات 39.72 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -78.61 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.7 % 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.1 % 2015-12
بودجه دولت -5.3 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 62 2016-12
آسانی کسب و کار 162 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2068626 STD - میلیون 2017-05