سائو تومه و پرینسیپ

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 19980 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 0.35 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.6 % 2016-12
جمعیت 0.2 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.7 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-02
عرضه پول M0 1477 STD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 4.1 % 2016-12
ذخایر ارزی 149 STD - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 1397 STD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1801 STD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 2539 STD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -27.8 USD - میلیون 2017-12
صادرات 4.51 USD - میلیون 2017-12
واردات 32.31 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -61.09 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 % 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2687 KBps 2017-03
آدرس های IP 2079 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 169 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2110782 STD - میلیون 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.06 celsius 2013-08