سائو تومه و پرینسیپ

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 20425 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 0.35 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.6 % 2016-12
جمعیت 0.2 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.9 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2017-12
عرضه پول M0 1401 STD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 4.1 % 2016-12
ذخایر ارزی 159 STD - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 1397 STD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1801 STD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 2539 STD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -29.07 USD - میلیون 2017-09
صادرات 2.4 USD - میلیون 2017-09
واردات 31.47 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -61.09 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 % 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2687 KBps 2017-03
آدرس های IP 2079 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 62 2016-12
آسانی کسب و کار 169 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 2083610 STD - میلیون 2017-09