شاخص یاب

سائو تومه و پرینسیپ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 21040.00
21231 21425 21619 21816 22621
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
4 4.2 4.5 4.7 5.3
تولید ناخالص داخلی 0.39
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305.62
1314 1362 1362 1321 1317
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3052.71
3072 3185 3185 3088 3080
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 13.50
13.5 13.2 13.2 13.2 13.5
جمعیت 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 7.60
3.5 4 4.5 10.1 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
0.57 0.63 0.62 0.62 0.62
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.83
118 120 123 132 130
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
عرضه پول M0 1488.00
1488 1493 1497 1500 1523
نرخ بهره سپرده 4.23
4.23 4.23 4.23 4.23 5.23
عرضه پول M1 1608.00
1685 1718 1750 1781 2054
عرضه پول M2 2038.00
2103 2138 2172 2205 2486
عرضه پول M3 2818.00
2861 2895 2930 2963 3254
ذخایر ارزی 181.55
185 189 189 189 189
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -31.33
-29.33 -31.11 -30.39 -30.57 -30.19
صادرات 2.64
3.56 1.61 2.67 2.37 2.68
واردات 33.97
32.5 32.72 33.06 32.94 32.87
حساب جاری -73.15
-58.16 -54.75 -51.33 -47.92 -44.13
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70
-13 -15 -15 -15 -12
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.50
91 95 95 95 97
بودجه دولت -2.10
-2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2686.81
2668 2692 2681 2693 2692
آدرس های IP 2079.00
2528 2691 2605 2562 2563
آسانی کسب و کار 170.00
172 170 169 168 168
شاخص فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
رتبه فساد مالی 64.00
64 64 64 64 64
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 1997.39
2023 2009 2019 2013 2016
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 25.06
25.81 26.67 26.52 26.53 26.42