سائو تومه و پرینسیپ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 20703.00 20700 20500 20300 20108 17804
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 5.3 5.77 5.45 5.12 5.6
تولید ناخالص داخلی 0.35 0.4 0.37 0.35 0.32 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280.20 1300 1302 1304 1306 1314
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.40 3040 3044 3048 3053 3072
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 13.60 13.2 13.17 13.15 13.12 13.1
جمعیت 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 6.40 3.7 3.5 4 3.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.77 0.94 1.01 1.05 1.08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.63 113 113 114 114 113
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 10
عرضه پول M0 1636061.00 1607684 1597647 1587673 1577937 1499721
نرخ بهره سپرده 4.10 4.9 5.4 5.9 6.39 10.58
عرضه پول M1 1305949.00 1300127 1287145 1275008 1263687 1190706
عرضه پول M2 1820908.00 1745785 1726847 1710443 1695674 1606584
عرضه پول M3 2671807.00 2617982 2607051 2594927 2583244 2502920
ذخایر ارزی 158.79 211 205 194 184 162
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -29.07 -27.9 -28.94 -31.68 -30.54 -28.61
صادرات 2.40 3.01 1.9 2.24 2.3 2.01
واردات 31.47 30.5 30.74 34.5 33.75 31.27
حساب جاری -61.09 -76.71 -77.84 -78.97 -80.09 -66.27
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -11 -13 -13 -29.19 -12
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 88 91 91 91 97
بودجه دولت -3.20 5.19 5.38 5.57 5.76 2.41
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 2686.81 2566 2518 2455 2403 1990
آدرس های IP 2079.00 1137 984 901 878 1527
آسانی کسب و کار 169.00 166 169 171 173 174
شاخص فساد مالی 46.00 44 43 43 43 39
رتبه فساد مالی 62.00 71 71 71 71 88
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 2083610.35 2027320 2008456 1991575 1976545 1897287