شاخص یاب

سائو تومه و پرینسیپ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 21040.00
21648 22309 22992 23696 26731
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
4.6 4.4 4.82 5.25 5.1
تولید ناخالص داخلی 0.39
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305.62
1345 1314 1362 1362 1317
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3052.71
3067 3072 3185 3185 3080
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 13.50
13.47 13.5 13.2 13.2 13.5
جمعیت 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 7.40
3.5 3.5 4 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.51 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.26
118 118 120 124 130
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
عرضه پول M0 1535.00
1557 1577 1597 1617 1796
نرخ بهره سپرده 4.13
4.13 4.13 4.13 4.13 5.13
عرضه پول M1 1607.00
1634 1664 1694 1724 2016
عرضه پول M2 1991.00
2018 2048 2077 2106 2370
عرضه پول M3 2708.00
2711 2731 2752 2772 2960
ذخایر ارزی 144.88
144 143 143 143 143
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -31.12
-30.33 -29.17 -30.88 -30.04 -29.92
صادرات 0.93
2.36 3.55 1.61 2.62 2.66
واردات 32.05
32.69 32.4 32.49 32.66 32.58
حساب جاری -73.15
-60.7 -58.16 -54.75 -51.33 -44.13
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70
-13 -13 -15 -15 -12
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.50
91 91 95 95 97
بودجه دولت -2.10
3.91 4.05 4.08 4.1 2.23
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2686.81
2689 2668 2692 2681 2692
آدرس های IP 2079.00
2795 2528 2691 2605 2563
آسانی کسب و کار 169.00
171 173 173 172 172
شاخص فساد مالی 46.00
48 49 49 49 54
رتبه فساد مالی 64.00
59 60 59 58 48
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 2004.31
1997 1993 1989 1986 1956
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.06
24.81 25.81 26.67 26.52 26.42