سائو تومه و پرینسیپ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 19992.00
21166 21934 22731 23556 27167
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
6.4 6.3 6.2 6.1 5.6
تولید ناخالص داخلی 0.35
0.32 0.35 0.37 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280.20
1290 1293 1297 1300 1314
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.40
3016 3024 3032 3040 3072
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 13.60
13.27 13.25 13.22 13.2 13.1
جمعیت 0.20
0.19 0.19 0.19 0.2 0.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.90
3.5 4 3.5 3.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.56 0.69 0.74 0.79 0.87
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.39
113 114 114 114 112
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
عرضه پول M0 1401.00
-1406881 115604 1444983 1759767 1160999
نرخ بهره سپرده 4.10
4.62 4.72 4.81 4.9 10.58
عرضه پول M1 1397.00
756022 816526 902326 960347 1093337
عرضه پول M2 1801.00
61773 713047 1240407 1500745 1513741
عرضه پول M3 2539.00
448836 1652217 2487809 2696782 2356805
ذخایر ارزی 147.58
135 136 139 141 148
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -29.07
-28.27 -30.29 -28.51 -27.57 -27.17
صادرات 2.40
1.88 2.21 2.2 2.47 1.97
واردات 31.47
30.03 32.86 30.99 29.57 29.4
حساب جاری -61.09
-68.13 -67.24 -66.35 -65.46 -39.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70
-13 -13 -23.32 -13 -12
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00
91 91 91 91 97
بودجه دولت -3.20
6.18 5.85 5.52 5.19 2.41
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2686.81
2518 2455 2403 2348 1990
آدرس های IP 2079.00
984 901 878 900 1527
آسانی کسب و کار 169.00
167 169 171 173 174
شاخص فساد مالی 46.00
41 42 43 44 39
رتبه فساد مالی 62.00
72 72 71 71 88
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 2083610.35
2046499 2031404 2017660 2005128 1937504
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.06
26.62 26.13 24.81 25.81 26.42