سائو تومه و پرینسیپ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 20454.10 20166 19963 19759 19555 17315
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 5.3 5.3 5.58 5.63 5.38
تولید ناخالص داخلی 0.35 0.37 0.38 0.38 0.38 0.41
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280.20 1304 1307 1311 1315 1362
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.40 3048 3055 3065 3074 3185
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 13.60 14.03 14.01 14.18 14.35 15.26
جمعیت 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.21
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 7.20 4 3.7 3.5 4 4.5
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 9.00 10 1 10 10 10
عرضه پول M0 1566519.00 1597341 1581976 1583760 1586108 1584873
نرخ بهره سپرده 4.10 3.41 3.3 3.11 2.92 2.77
عرضه پول M1 1346242.00 1476874 1478914 1479123 1479144 1479142
عرضه پول M2 1774771.00 1971635 1972618 1973084 1973166 1973142
عرضه پول M3 2537866.00 2695947 2710096 2700099 2692818 2697394
ذخایر ارزی 149.39 151 151 151 151 151
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -37.44 -27.11 -26.29 -25.57 -25.68 -25.92
صادرات 2.28 2.65 3.14 2.07 2.29 2.52
واردات 39.72 30.22 29.28 27.57 27.94 28.46
حساب جاری -78.61 -81.97 -78.11 -79.24 -80.36 -80.65
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.70 -11 -11 -13 -13 -12
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.10 92 92 98 98 108
بودجه دولت -5.30 7.66 7.66 7.28 6.89 1.61
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 162.00 160 160 159 158 157
شاخص فساد مالی 46.00 44 44 44 45 47
رتبه فساد مالی 62.00 64 62 61 60 55
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 2068626.40 2081050 2079977 2080659 2080266 2080410