سائو تومه و پرینسیپ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 20490.00
20528 21187 21867 22569 25609
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
6.3 6.2 6.1 5.77 5.2
تولید ناخالص داخلی 0.35
0.35 0.37 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280.20
1300 1345 1307 1362 1379
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.40
3041 3048 3055 3185 3224
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 13.60
13.3 13.3 13.3 13.3 13.2
جمعیت 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.22
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 7.20
4 3.5 3.5 4 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.81 0.82 0.81 0.81 0.81
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.26
118 119 118 120 130
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
عرضه پول M0 1503.00
1534 1518 1530 1529 1528
نرخ بهره سپرده 4.10
3.63 3.49 3.34 3.14 2.59
عرضه پول M1 1587.00
1351 1314 1395 1396 1391
عرضه پول M2 1948.00
1829 1830 1830 1830 1830
عرضه پول M3 2686.00
2612 2611 2610 2610 2610
ذخایر ارزی 166.69
149 149 149 149 150
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -27.80
-31.21 -31.89 -30.84 -31.97 -31.76
صادرات 4.51
2.47 2.38 3.49 2.15 2.32
واردات 32.31
33.68 34.27 33.99 34.12 34.08
حساب جاری -73.15
-70.39 -67.93 -65.48 -62.4 -33.91
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70
-13 -13 -13 -15 -12
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.50
91 91 91 95 97
بودجه دولت -2.10
4.49 4.27 4.06 4.3 2.13
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2686.81
2654 2689 2668 2692 2692
آدرس های IP 2079.00
2486 2795 2528 2691 2563
آسانی کسب و کار 169.00
169 171 173 173 174
شاخص فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
رتبه فساد مالی 64.00
64 64 64 64 64
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 2002.10
2077620 2074407 2075911 2077289 2077378
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.06
26.13 24.81 25.81 26.67 26.42