سائو تومه و پرینسیپ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 19980.00
21166 21934 22731 23556 27167
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
6.1 6.1 6.1 6.1 5.6
تولید ناخالص داخلی 0.35
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1280.20
1300 1300 1300 1300 1314
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.40
3040 3040 3040 3040 3072
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 13.60
13.2 13.2 13.2 13.2 13.1
جمعیت 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 7.70
3.5 4 3.5 3.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
0.68 0.86 0.86 0.85 0.85
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.06
116 118 120 121 120
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 9 9 10
عرضه پول M0 1477.00
1507 1531 1535 1535 1535
نرخ بهره سپرده 4.10
4.9 4.9 4.9 4.9 10.58
عرضه پول M1 1397.00
1386 1383 1380 1377 1345
عرضه پول M2 1801.00
1792 1788 1784 1780 1732
عرضه پول M3 2539.00
2537 2534 2531 2528 2490
ذخایر ارزی 149.23
173 155 161 163 160
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -27.80
-30 -31 -30 -28 -28
صادرات 4.51
2.01 2.47 2.38 3.49 2.32
واردات 32.31
31.54 33.52 32.31 31.75 30.51
حساب جاری -61.09
-65.46 -65.46 -65.46 -65.46 -39.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70
-13 -13 -13 -13 -12
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00
91 91 91 91 97
بودجه دولت -3.20
5.19 5.19 5.19 5.19 2.41
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2686.81
2518 2455 2403 2348 1990
آدرس های IP 2079.00
984 901 878 900 1527
آسانی کسب و کار 169.00
173 173 173 173 174
شاخص فساد مالی 46.00
44 44 44 44 40
رتبه فساد مالی 64.00
68 68 68 68 81
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 2110781.96
2082191 2061889 2060557 2065179 2066664
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.06
26.62 26.13 24.81 25.81 26.42