ساموآ

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.79 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5882 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3762 USD 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 2.61 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1982 KBps 2017-03
آدرس های IP 1824 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 52 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 50 2014-12
آسانی کسب و کار 87 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.79 celsius 2013-08