ساموآ

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.79 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5882 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3762 USD 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 2.4 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 52 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 50 2014-12
آسانی کسب و کار 89 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27 % 2016-12