شاخص یاب

ساموآ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86 0.9 0.9 0.9 0.9 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6021.56 6200 6200 6200 6200 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه 3851.00 4000 4000 4000 4000 4100
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27