شاخص یاب

ساموآ

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86
0.9 0.9 0.9 0.9 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6021.56
6100 6100 6200 6200 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه 3851.00
3920 3920 4000 4000 4100
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 2.61
2.35 2.42 2.48 2.54 2.58
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1981.65
1901 1932 1865 1872 1932
آدرس های IP 1824.00
1529 1527 1510 1509 1496
آسانی کسب و کار 87.00
76 71 69 67 55
شاخص فساد مالی 52.00
53 55 55 55 55
رتبه فساد مالی 50.00
59 61 63 64 64
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00
27 27 27 27 27
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.79
26.04 26.4 26.67 26.93 26.97