ساموآ

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.79
0.8 0.8 0.82 0.85 0.89
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5882.10
5755 5884 5700 5750 5810
تولید ناخالص داخلی سرانه 3761.90
3683 3720 3720 3790 3850
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره سپرده 2.61
2.29 2.35 2.42 2.48 2.58
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1981.65
1791 1901 1932 1865 1932
آدرس های IP 1824.00
1556 1529 1527 1510 1496
آسانی کسب و کار 87.00
87 87 87 87 87
شاخص فساد مالی 52.00
52 53 55 55 55
رتبه فساد مالی 50.00
58 59 61 63 64
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00
27 27 27 27 27
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 26.79
26.48 26.04 26.4 26.67 26.97