شاخص یاب

ساموآ

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86
0.9 0.9 0.9 0.9 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6021.56
6100 6200 6200 6200 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه 3851.00
3920 4000 4000 4000 4100
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره سپرده 2.61
2.42 2.48 2.54 2.54 2.58
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1981.65
1932 1865 1872 1924 1932
آدرس های IP 1824.00
1527 1510 1509 1503 1496
آسانی کسب و کار 90.00
79 81 82 83 73
شاخص فساد مالی 52.00
52 52 52 52 52
رتبه فساد مالی 50.00
50 50 50 50 50
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00
27 27 27 27 27
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 26.79
26.4 26.67 26.93 26.93 26.97