رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2017-12
نرخ بیکاری 16.7 2017-02
نرخ تورم -0.1 2018-04
نرخ بهره 5.5 2018-04
موازنه تجاری -135 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 869 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 8.38 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 528 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 739 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1774 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1743 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 472 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 121 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 101 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 58 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 73 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 855 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 72 RWF - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.7 % 2017-02
جمعیت 12.2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.1 % 2018-04
اندازه اصل تورم 2.7 % 2018-04
تورم مواد غذایی -7.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.9 % 2018-04
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.97 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 8 % 2016-12
عرضه پول M1 806 RWF - میلیارد 2018-02
عرضه پول M2 1430 RWF - میلیارد 2018-02
عرضه پول M3 1857 RWF - میلیارد 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -135 USD - میلیون 2018-02
صادرات 71.46 USD - میلیون 2018-02
واردات 206 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -622 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.6 % 2016-12
گردش سرمایه -366 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 1852 USD - میلیون 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 1.93 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 273 RWF - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 114 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10 % 2017-12
تولید صنعتی 7 % 2017-12
سرعت اینترنت 7689 KBps 2017-03
آدرس های IP 10599 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 10 RWF - میلیارد 2017-12
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 41 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1218 RWF - میلیارد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.08 celsius 2013-08