شاخص یاب

رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-03
نرخ بیکاری 16.7 2017-02
نرخ تورم 1.4 2018-06
نرخ بهره 5.5 2018-05
موازنه تجاری -108 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 874 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 9.14 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 557 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 765 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1751 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 484 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 35 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 85 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 868 RWF - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77 RWF - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.7 % 2017-02
جمعیت 12.2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-06
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-05
تورم مواد غذایی -3.7 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -1.4 % 2018-06
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.27 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-05
نرخ بهره سپرده 5.95 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 5.75 % 2018-05
نرخ وام 16.91 % 2018-05
عرضه پول M1 800 RWF - میلیارد 2018-04
عرضه پول M2 1430 RWF - میلیارد 2018-04
عرضه پول M3 1871 RWF - میلیارد 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -108 USD - میلیون 2018-05
صادرات 80.29 USD - میلیون 2018-05
واردات 189 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -622 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 % 2017-12
گردش سرمایه -366 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 2453 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 1.93 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 247 RWF - میلیارد 2018-03
مخارج نظامی 114 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10 % 2017-12
تولید صنعتی 7 % 2017-12
سرعت اینترنت 7689 KBps 2017-03
آدرس های IP 10599 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 15 RWF - میلیارد 2018-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 41 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1347 RWF - میلیارد 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.08 celsius 2013-08