رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.9 2017-09
نرخ بیکاری 16.7 2017-02
نرخ تورم -0.2 2017-12
نرخ بهره 5.5 2017-12
موازنه تجاری -20.58 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 838 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 8.38 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 490 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 739 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1774 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1722 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 457 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 117 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 101 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 58 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 852 RWF - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74 RWF - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.7 % 2017-02
جمعیت 11.26 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.2 % 2017-12
اندازه اصل تورم 4.2 % 2017-11
تورم مواد غذایی -2.5 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -1.9 % 2017-12
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.6 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 8 % 2016-12
عرضه پول M1 777 RWF - میلیارد 2017-10
عرضه پول M2 1358 RWF - میلیارد 2017-10
عرضه پول M3 1765 RWF - میلیارد 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20.58 USD - میلیون 2017-12
صادرات 122 USD - میلیون 2017-12
واردات 142 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -1210 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.6 % 2016-12
گردش سرمایه -773 USD - میلیون 2016-12
بدهی خارجی 1852 USD - میلیون 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 1.93 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 271 RWF - میلیارد 2017-09
مخارج نظامی 106 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.7 % 2017-09
تولید صنعتی 5.2 % 2017-09
سرعت اینترنت 7689 KBps 2017-03
آدرس های IP 10599 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 11 RWF - میلیارد 2017-09
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 50 2016-12
آسانی کسب و کار 41 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1286 RWF - میلیارد 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.08 celsius 2013-08