شاخص یاب

رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-06
نرخ بیکاری 16 2018-02
نرخ تورم 0.6 2018-08
نرخ بهره 5.5 2018-08
موازنه تجاری -108 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 881 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 9.14 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 765 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1752 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 481 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 124 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 40 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 81 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 857 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74 RWF - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 % 2018-02
جمعیت 12.2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-08
اندازه اصل تورم 2 % 2018-08
تورم مواد غذایی -6.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 5.95 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 5.64 % 2018-07
نرخ وام 17.54 % 2018-07
عرضه پول M1 859 RWF - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 1473 RWF - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 1934 RWF - میلیارد 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -108 USD - میلیون 2018-05
صادرات 80.29 USD - میلیون 2018-05
واردات 189 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -622 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 % 2017-12
گردش سرمایه -366 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 2453 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 1.93 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 254 RWF - میلیارد 2018-06
مخارج نظامی 114 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7 % 2018-03
تولید صنعتی 7 % 2018-03
سرعت اینترنت 7689 KBps 2017-03
آدرس های IP 10599 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 15 RWF - میلیارد 2018-06
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 41 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1322 RWF - میلیارد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.08 celsius 2013-08