رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2017-12
نرخ بیکاری 16.7 2017-02
نرخ تورم -1.3 2018-02
نرخ بهره 5.5 2018-02
موازنه تجاری -20.58 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 865 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 8.38 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 528 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 739 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1774 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1743 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 472 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 121 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 101 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 58 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 73 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 855 RWF - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 72 RWF - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.7 % 2017-02
جمعیت 11.26 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.3 % 2018-02
اندازه اصل تورم 3.3 % 2018-02
تورم مواد غذایی -7.4 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-02
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.97 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 8 % 2016-12
عرضه پول M1 807 RWF - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 1412 RWF - میلیارد 2018-01
عرضه پول M3 1815 RWF - میلیارد 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20.58 USD - میلیون 2017-12
صادرات 122 USD - میلیون 2017-12
واردات 142 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -1210 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.6 % 2016-12
گردش سرمایه -773 USD - میلیون 2016-12
بدهی خارجی 1852 USD - میلیون 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 1.93 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 273 RWF - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 106 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10 % 2017-12
تولید صنعتی 7 % 2017-12
سرعت اینترنت 7689 KBps 2017-03
آدرس های IP 10599 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 10 RWF - میلیارد 2017-12
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 41 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1218 RWF - میلیارد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.08 celsius 2013-08