رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 2017-06
نرخ بیکاری 16.7 2017-02
نرخ تورم 5.3 2017-10
نرخ بهره 6 2017-10
موازنه تجاری -107 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 855 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 8.38 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 414 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 739 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1774 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1642 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 451 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 112 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 98 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 37 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 78 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 815 RWF - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66 RWF - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.7 % 2017-02
جمعیت 11.26 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 % 2017-10
اندازه اصل تورم 4.4 % 2017-10
تورم مواد غذایی 6 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 % 2017-10
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.6 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-10
نرخ بهره سپرده 8 % 2016-12
عرضه پول M1 840 RWF - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 1382 RWF - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 1772 RWF - میلیارد 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -107 USD - میلیون 2017-08
صادرات 87.5 USD - میلیون 2017-08
واردات 195 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -1210 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.6 % 2016-12
گردش سرمایه -773 USD - میلیون 2016-12
بدهی خارجی 1852 USD - میلیون 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 1.93 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 256 RWF - میلیارد 2017-06
مخارج نظامی 106 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1 % 2017-06
تولید صنعتی 6 % 2017-06
سرعت اینترنت 7689 KBps 2017-03
آدرس های IP 10599 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 11 RWF - میلیارد 2017-06
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 50 2016-12
آسانی کسب و کار 41 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1271 RWF - میلیارد 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12