رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-03
نرخ بیکاری 13.2 2016-02
نرخ تورم 7.2 2017-08
نرخ بهره 6 2017-08
موازنه تجاری -129 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 829 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 8.38 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 442 FRW - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 739 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1774 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1584 RWF - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 447 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 96 BWP - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 34 RWF - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 74 RWF - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 774 RWF - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60 BWP - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.2 % 2016-02
جمعیت 11.26 میلیون 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 86200 RWF / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 370000 RWF / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126000 RWF / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.2 % 2017-08
اندازه اصل تورم 4.8 % 2017-08
تورم مواد غذایی 10.5 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-08
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.6 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 7.6 % 2015-12
عرضه پول M1 840 RWF - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 1382 RWF - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 1772 RWF - میلیارد 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -129 USD - میلیون 2017-05
صادرات 74.85 USD - میلیون 2017-05
واردات 204 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری -1210 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.6 % 2016-12
گردش سرمایه -773 USD - میلیون 2016-12
بدهی خارجی 1852 USD - میلیون 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 2.59 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 249 FRW - میلیارد 2017-03
مخارج نظامی 106 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1 % 2017-03
تولید صنعتی 7 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 8 FRW - میلیارد 2017-03
شاخص رقابتی 4.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 52 2017-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 50 2016-12
آسانی کسب و کار 56 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1200 RWF - میلیارد 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12