شاخص یاب

رواندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-06
نرخ بیکاری 16 2018-02
نرخ تورم -3.4 2018-10
نرخ بهره 5.5 2018-10
موازنه تجاری -123 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 888 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 9.14 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 765 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1752 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 481 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 124 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 40 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 81 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 857 RWF - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74 RWF - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 % 2018-02
جمعیت 12.2 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 219000 RWF / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400 RWF / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -3.4 % 2018-10
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-09
تورم مواد غذایی -14.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -1 % 2018-10
قیمت تولید 123 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 5.95 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 5.48 % 2018-10
نرخ وام 17.23 % 2018-09
عرضه پول M1 884 RWF - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 1478 RWF - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 1941 RWF - میلیارد 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -123 USD - میلیون 2018-08
صادرات 92.87 USD - میلیون 2018-08
واردات 215 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -622 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 % 2017-12
گردش سرمایه -366 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 3010 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 1.93 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 254 RWF - میلیارد 2018-06
مخارج نظامی 114 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10 % 2018-06
تولید صنعتی 12 % 2018-06
سرعت اینترنت 7689 KBps 2017-03
آدرس های IP 10599 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 15 RWF - میلیارد 2018-06
شاخص رقابتی 50.94 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 108 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 48 2017-12
آسانی کسب و کار 29 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1322 RWF - میلیارد 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 1496 RWF - میلیارد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.08 celsius 2013-08