رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 2.5 4.3 2.8 3.9 3.6
نرخ بیکاری 16.70 17.75 18.82 19.9 20.65 28.1
نرخ تورم -0.10 1.7 2 3.5 3.7 5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6
موازنه تجاری -134.73 -88.29 -136 -224 -214 -350
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 35 35 35 38 40
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 869.60
911 960 1010 1064 1307
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
2.5 4.3 2.8 3.9 3.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.50
7 7.5 7.2 5 6.6
تولید ناخالص داخلی 8.38
8.55 8.57 8.6 8.9 8.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 528.00
462 508 566 421 635
تولید ناخالص داخلی سرانه 738.60
740 776 752 788 799
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1773.80
1776 1791 1805 1892 1919
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1743.00
1699 1787 1868 1663 2097
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 472.00
467 474 506 468 568
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 121.00
116 121 130 117 146
تولید ناخالص داخلی از ساخت 101.00
101 105 108 101 122
تولید ناخالص داخلی از معادن 58.00
38.3 60.18 62.18 35.7 69.79
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 73.00
80.73 97.53 78.26 77.7 87.84
تولید ناخالص داخلی از خدمات 855.00
844 884 917 813 1029
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 72.00
68.31 76.78 77.18 63 86.64
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 16.70
17.75 18.82 19.9 20.65 28.1
جمعیت 12.20
11.8 11.8 11.8 12.56 12.6
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -0.10
1.7 2 3.5 3.7 5
اندازه اصل تورم 2.70
2.21 1.86 2.04 2.68 3.12
تورم مواد غذایی -7.80
-10.24 -6.88 0.95 9.71 6.53
قیمت تولید 123.06
127 129 129 129 143
تغییر قیمت تولید کننده 3.97
3 4 4.5 5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.90
0.09 0.51 0.31 0.41 0.37
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.62
122 125 123 125 133
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.51
108 108 112 113 121
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.00
114 114 114 114 111
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 6
نرخ بهره سپرده 8.00
8.45 8.51 8.57 8.48 8.14
عرضه پول M1 806.00
803 803 798 801 797
عرضه پول M2 1430.50
1364 1362 1362 1362 1362
عرضه پول M3 1857.20
1753 1745 1752 1741 1741
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -134.73
-88.29 -136 -224 -214 -350
صادرات 71.46
124 106 90.17 80.6 88.49
واردات 206.19
212 243 270 294 439
حساب جاری -621.56
-1019 -1057 -1095 -1109 -1349
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.60
-12.6 -12.6 -12.6 -11 -10.5
گردش سرمایه -365.90
289 359 429 42.14 734
شاخص تروریسم 1.93
2.76 2.64 2.52 2.59 2.34
بدهی خارجی 1851.54
1645 1673 1700 1639 902
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254.50
546 587 628 614 295
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
35 35 35 38 40
بودجه دولت -4.80
-4.29 -4.03 -3.76 -4.16 -5.07
هزینه های دولت 273.00
265 281 293 260 329
مخارج نظامی 114.00
93.24 93.31 93.37 90.83 94.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 10.00
5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
تولید صنعتی 7.00
6.39 6.25 6.31 6.29 6.29
سرعت اینترنت 7689.31
5395 4967 4575 4219 2490
آدرس های IP 10599.00
10082 9951 9815 9684 8432
آسانی کسب و کار 41.00
41 41 41 41 41
تغییرات موجودی انبار 10.00
10.6 10.74 10.68 10.7 10.7
شاخص رقابتی 4.35
4.37 4.37 4.37 4.28 4.2
رتبه رقابتی 58.00
55 55 55 55 55
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 55 55 55
رتبه فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 1218.00
1319 1372 1306 1339 1466
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 21.08
19.14 19.7 19.01 19.33 19.71