شاخص یاب

رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 2.8 1.4 1.5 1.4 1.4
نرخ بیکاری 16.00 16 15 15 15 16
نرخ تورم -3.40 2 1.9 -5.6 -5.6 5
نرخ بهره 5.50 5.5 5 5 5 6
موازنه تجاری -122.60 -122 -122 -122 -122 -122
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 35 38 38 38 40
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 887.97
898 914 931 947 1016
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
2.8 1.4 1.5 1.4 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70
7.2 7.3 7.4 7.4 6.6
تولید ناخالص داخلی 9.14
9.4 8.9 8.9 9.62 10.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552.00
577 598 593 555 661
تولید ناخالص داخلی سرانه 765.20
779 788 788 790 819
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854.20
1889 1892 1892 1914 1985
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1752.00
1868 1879 1882 1905 2141
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 481.00
506 519 517 506 580
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 124.00
130 129 133 129 149
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111.00
108 111 119 112 124
تولید ناخالص داخلی از معادن 40.00
62.18 37.56 42.96 64.16 71.25
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 81.00
78.26 91.21 86.99 104 89.68
تولید ناخالص داخلی از خدمات 857.00
917 931 920 941 1050
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74.00
77.18 82.62 79.48 81.86 88.45
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 16.00
16 15 15 15 16
جمعیت 12.20
11.8 12.56 12.63 12.7 12.6
هزینه زندگی خانواده 219000.00
219000 219000 219000 219000 219000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00
362500 362500 538400 538400 538400
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم -3.40
2 1.9 -5.6 -5.6 5
اندازه اصل تورم 1.90
1.84 2.02 2.31 2.57 2.49
تورم مواد غذایی -14.20
2.52 2.2 3 2.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -1.00
0.39 0.33 0.39 0.36 0.37
قیمت تولید 122.77
128 129 129 135 143
تغییر قیمت تولید کننده -0.10
4 5 5.3 5.52 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.30
121 123 115 115 129
CPI مسکن آب و برق 120.90
121 121 121 121 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30
110 111 109 110 118
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.00
117 118 119 120 129
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5 5 5 6
نرخ بهره سپرده 5.95
5.95 5.45 5.45 5.45 6.45
نرخ وام 17.23
17.08 17.11 17.11 17.11 17.11
نرخ بهره بین بانکی 5.48
5.58 5.66 5.72 5.76 5.85
عرضه پول M1 883.70
875 876 876 876 876
عرضه پول M2 1478.50
1482 1481 1481 1481 1481
عرضه پول M3 1940.70
1801 1802 1802 1802 1802
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -122.60
-122 -122 -122 -122 -122
صادرات 92.87
92.32 92.41 92.39 92.39 92.39
واردات 215.47
215 214 215 215 215
حساب جاری -621.56
-752 -721 -690 -660 -635
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10
-12.6 -11 -11 -11 -10.5
گردش سرمایه -365.90
-218 -252 -286 -320 -11.42
شاخص تروریسم 1.93
1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
بدهی خارجی 3010.00
3137 3156 3176 3195 3363
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254.50
135 160 184 209 236
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
35 38 38 38 40
بودجه دولت -4.80
-4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 254.00
293 265 273 300 335
مخارج نظامی 114.00
113 112 111 110 105
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 10.00
8.76 8.71 8.35 7.99 8.47
تولید صنعتی 12.00
5.64 6.37 6.93 7.62 7.71
سرعت اینترنت 7689.31
8545 9112 8535 8992 8794
آدرس های IP 10599.00
11954 11750 11980 11757 12071
آسانی کسب و کار 29.00
50 32 23 14 7
تغییرات موجودی انبار 15.00
11.84 14.81 14.5 12.68 14.46
شاخص رقابتی 50.94
51.44 51.44 51.44 51.44 53.94
رتبه رقابتی 108.00
108 108 108 108 108
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 55 55 55
رتبه فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 1496.50
1532 1557 1582 1606 1806
هزینه های مصرف کننده 1322.00
1305 1454 1420 1461 1495
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 21.08
19.01 19.33 20.02 20.02 19.71