رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 -0.06 0.13 -0.01 0.01
نرخ بیکاری 13.20 14.69 15.28 15.71 16.13 19.12
نرخ تورم 8.10 8 8 7 6 6.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -128.95 -128 -129 -128 -128 -128
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36 36 35 35 40
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 825.56 830 839 847 855 946
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 -0.06 0.13 -0.01 0.01
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 4.1 5.8 5 4.9 6.6
تولید ناخالص داخلی 8.38 8.54 8.55 8.58 8.61 8.87
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 442.00 413 396 420 400 400
تولید ناخالص داخلی سرانه 738.60 748 754 760 765 821
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1773.80 1791 1805 1813 1820 1892
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1584.00 1624 1619 1625 1643 1712
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 447.00 443 447 459 464 501
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111.00 112 114 107 107 107
تولید ناخالص داخلی از ساخت 96.00 101 100 101 105 116
تولید ناخالص داخلی از معادن 34.00 39.22 37.16 36.88 37.85 37.54
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 74.00 81.85 82.46 79.83 80.97 91
تولید ناخالص داخلی از خدمات 774.00 807 816 824 836 947
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60.00 61.55 61.95 60.95 62.17 62.09
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 13.20 14.69 15.28 15.71 16.13 19.12
جمعیت 11.26 11.6 11.6 11.8 11.8 12.9
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 370000.00 362500 362500 362500 362500 362500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126000.00 126000 126000 126000 126000 126000
هزینه زندگی انفرادی 86200.00 86200 86200 86200 86200 86200
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 8.10 8 8 7 6 6.5
اندازه اصل تورم 4.00 0.91 -2.74 -5.52 -6.79 -4.04
تورم مواد غذایی 14.40 10.07 9.05 8.69 8.5 8.17
قیمت تولید 112.90 116 118 114 114 117
تغییر قیمت تولید کننده 11.30 11.17 11.13 11.15 11.14 11.14
نرخ تورم (ماهانه) -1.00 1.09 0.07 0.6 0.33 0.42
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.31 122 121 122 121 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.59 105 105 105 105 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.00 117 119 120 121 133
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 7.60 8.18 8.28 8.4 8.51 8.06
عرضه پول M1 1289.70 1373 1420 1468 1514 1938
عرضه پول M2 1655.30 1752 1809 1866 1923 2463
عرضه پول M3 1655.30 1606 1605 1605 1605 1605
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -128.95 -128 -129 -128 -128 -128
صادرات 74.85 73.78 73.93 73.9 73.9 73.9
واردات 203.80 202 203 203 203 203
حساب جاری -1210.45 -1081 -1135 -1148 -1161 -1445
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.60 -12 -12 -12.6 -12.6 -10.5
گردش سرمایه -773.11 359 429 42.14 -345 -770
شاخص تروریسم 2.59 3.18 3.11 3.21 3.3 3.02
بدهی خارجی 1851.54 1673 1700 1639 1578 930
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 267.70 259 260 261 263 264
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36 36 35 35 40
بودجه دولت -4.80 -3.28 -3.32 -3.17 -3.02 -2.32
هزینه های دولت 249.00 247 242 247 241 243
مخارج نظامی 105.90 100 100 98.4 96.64 91.71
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -1.00 10.63 12.72 13.63 12.22 9.86
تولید صنعتی 7.00 7.54 7.71 6.6 5.85 7.1
آسانی کسب و کار 56.00 57 56 56 56 56
تغییرات موجودی انبار 8.00 8.88 8.32 8.63 10.33 8.83
شاخص رقابتی 4.41 4.33 4.33 4.42 4.45 4.54
رتبه رقابتی 52.00 52 52 54 54 51
شاخص فساد مالی 54.00 53 53 53 52 50
رتبه فساد مالی 50.00 48 50 50 50 50
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 1200.00 1248 1259 1221 1252 1218
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3