شاخص یاب

رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.6 2.8 1.4 1.5 1.4
نرخ بیکاری 16.00 16 16 15 15 16
نرخ تورم 0.60 1.1 2 1.9 1.8 5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5 5 6
موازنه تجاری -108.44 -109 -109 -109 -109 -109
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 35 35 38 38 40
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 881.76
893 908 924 939 1004
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
1.6 2.8 1.4 1.5 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70
6 7.2 7.3 7.4 6.6
تولید ناخالص داخلی 9.14
9.22 9.4 8.9 8.9 10.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552.00
517 577 598 593 661
تولید ناخالص داخلی سرانه 765.20
776 779 788 788 819
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854.20
1873 1889 1892 1892 1985
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1752.00
1774 1868 1879 1882 2141
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 481.00
471 506 519 517 580
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 124.00
121 130 129 133 149
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111.00
104 108 111 119 124
تولید ناخالص داخلی از معادن 40.00
59.74 62.18 37.56 42.96 71.25
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 81.00
96.82 78.26 91.21 86.99 89.68
تولید ناخالص داخلی از خدمات 857.00
877 917 931 920 1050
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74.00
76.22 77.18 82.62 79.48 88.45
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 16.00
16 16 15 15 16
جمعیت 12.20
11.8 11.8 12.56 12.63 12.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.60
1.1 2 1.9 1.8 5
اندازه اصل تورم 2.00
1.84 1.7 1.81 2.05 2.29
تورم مواد غذایی -6.30
-3.33 2.52 2.2 3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
1.19 0.01 0.58 0.3 0.39
قیمت تولید 122.77
128 128 129 129 143
تغییر قیمت تولید کننده -0.10
3 4 5 5.3 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.74
124 121 123 124 129
CPI مسکن آب و برق 120.76
120 120 120 120 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.89
107 110 111 118 118
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.00
115 116 117 118 129
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5 5 6
نرخ بهره سپرده 5.95
5.95 5.95 5.45 5.45 6.45
نرخ وام 17.54
17.11 17.13 17.14 17.14 17.14
نرخ بهره بین بانکی 5.64
5.72 5.77 5.82 5.85 5.93
عرضه پول M1 858.70
801 801 801 801 801
عرضه پول M2 1473.10
1429 1428 1428 1428 1428
عرضه پول M3 1933.80
1741 1741 1741 1741 1741
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -108.44
-109 -109 -109 -109 -109
صادرات 80.29
79.88 79.87 79.87 79.87 79.87
واردات 188.73
189 189 189 189 189
حساب جاری -621.56
-885 -752 -721 -690 -635
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10
-12.6 -12.6 -11 -11 -10.5
گردش سرمایه -365.90
-306 -218 -252 -286 -11.42
شاخص تروریسم 1.93
2.64 2.52 2.59 2.65 2.34
بدهی خارجی 3010.00
2401 2496 2490 2485 2451
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254.50
158 135 160 184 236
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
35 35 38 38 40
بودجه دولت -4.80
-4.03 -3.76 -4.16 -4.55 -5.07
هزینه های دولت 254.00
279 293 265 273 335
مخارج نظامی 114.00
112 113 112 111 105
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 7.00
9.19 8.13 8.18 8.12 8.11
تولید صنعتی 7.00
6.22 6.17 6.25 6.61 6.36
سرعت اینترنت 7689.31
9007 8545 9112 8535 8794
آدرس های IP 10599.00
11495 11954 11750 11980 12071
آسانی کسب و کار 41.00
58 67 67 66 56
تغییرات موجودی انبار 15.00
11.61 10.67 13.86 10.95 11.96
شاخص رقابتی 4.35
4.37 4.37 4.31 4.28 4.2
رتبه رقابتی 58.00
51 51 58 60 60
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 55 55 56
رتبه فساد مالی 48.00
49 48 48 48 48
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 1322.00
1361 1305 1454 1420 1495
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.08
19.7 19.01 19.33 20.02 19.71