رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.70 2.6 3.2 3.1 3.2 3.9
نرخ بیکاری 13.20 15.3 15.72 16.15 16.57 19.1
نرخ تورم 7.10 7 6.5 6 6.4 6.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -128.95 -180 -199 -216 -230 -311
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36 35 35 35 40
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 852.22 821 812 804 796 705
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.70 2.6 3.2 3.1 3.2 3.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 5.8 5 4.9 9.8 6.6
تولید ناخالص داخلی 8.38 8.4 8.4 8.4 8.4 8.1
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 414.00 411 416 414 412 404
تولید ناخالص داخلی سرانه 738.60 734 734 733 733 721
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1773.80 1761 1759 1757 1755 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1642.00 1649 1666 1671 1669 1649
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 451.00 446 447 446 445 441
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 112.00 115 112 114 114 110
تولید ناخالص داخلی از ساخت 98.00 94.59 95.74 96.87 95.78 94.49
تولید ناخالص داخلی از معادن 37.00 35.53 34.97 34.95 34.57 31.85
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 78.00 77.44 77.07 77.42 77.32 76.03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 815.00 828 837 840 844 835
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66.00 65.36 65.24 65.12 65 63.94
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 13.20 15.3 15.72 16.15 16.57 19.1
جمعیت 11.26 11.6 11.8 11.8 11.8 12.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 370000.00 362500 362500 362500 362500 362500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126000.00 126000 126000 126000 126000 126000
هزینه زندگی انفرادی 86200.00 86200 86200 86200 86200 86200
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 7.10 7 6.5 6 6.4 6.5
اندازه اصل تورم 4.80 4.84 4.88 4.92 4.95 5.21
تورم مواد غذایی 8.30 6.8 6.79 7 7.18 7.41
قیمت تولید 122.85 119 117 115 114 112
تغییر قیمت تولید کننده 11.60 10.5 9.8 9.2 8.5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 -0.1 0.68 0.28 0.49 0.42
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.93 123 122 122 122 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.19 106 106 106 106 104
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.00 115 115 115 115 112
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 7.60 8.2 8.21 8.21 8.22 7.83
عرضه پول M1 839.90 682 659 640 622 506
عرضه پول M2 1382.20 1193 1173 1160 1150 1068
عرضه پول M3 1772.20 1005 895 835 801 757
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -128.95 -180 -199 -216 -230 -311
صادرات 74.85 91.73 97.34 102 106 127
واردات 203.80 277 302 325 345 450
حساب جاری -1210.45 -1230 -1223 -1215 -1208 -1280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.60 -12 -12.6 -12.6 -13.34 -10.5
گردش سرمایه -773.11 429 42.14 -345 -732 -770
شاخص تروریسم 2.59 2.88 2.97 3.05 3.14 2.71
بدهی خارجی 1851.54 1671 1600 1528 1456 832
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471.00 628 614 600 587 465
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36 35 35 35 40
بودجه دولت -4.80 -3.32 -3.17 -3.02 -2.87 -2.32
هزینه های دولت 256.00 251 249 250 249 244
مخارج نظامی 105.90 95.6 92.99 90.38 87.76 75.95
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -1.00 12.94 13.71 11.95 9.7 9.57
تولید صنعتی 7.00 6.52 6.52 6.05 6.2 6.31
آسانی کسب و کار 56.00 66 67 69 70 73
تغییرات موجودی انبار 11.00 8.07 8.38 9.89 8.41 8.05
شاخص رقابتی 4.35 4.37 4.37 4.37 4.37 4.25
رتبه رقابتی 58.00 54 54 54 54 67
شاخص فساد مالی 54.00 53 53 52 52 50
رتبه فساد مالی 50.00 59 61 63 65 81
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 1271.00 1252 1236 1240 1233 1208
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30.5 30.61 30.71 30.82 31.47
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3