شاخص یاب

رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1.6 2.8 1.4 1.5 1.4
نرخ بیکاری 16.70 18.82 19.9 20.65 21.4 28.1
نرخ تورم 1.40 1.7 3.5 3.7 1.8 5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6
موازنه تجاری -108.44 -109 -109 -109 -109 -109
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 35 35 38 38 40
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 873.81
918 966 1016 1068 1308
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
1.6 2.8 1.4 1.5 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.60
7.5 7.2 7.3 7.4 6.6
تولید ناخالص داخلی 9.14
9.22 9.4 8.9 8.9 10.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 557.00
521 577 598 491 661
تولید ناخالص داخلی سرانه 765.20
776 779 788 788 819
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854.20
1873 1889 1892 1892 1985
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1751.00
1787 1868 1879 1764 2141
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 484.00
474 506 519 484 580
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120.00
121 130 129 120 149
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103.00
105 108 111 105 124
تولید ناخالص داخلی از معادن 35.00
60.18 62.18 37.56 39.74 71.25
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 85.00
97.53 78.26 91.21 83.77 89.68
تولید ناخالص داخلی از خدمات 868.00
883 917 931 874 1050
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77.00
76.78 77.18 82.62 70.88 88.45
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 16.70
18.82 19.9 20.65 21.4 28.1
جمعیت 12.20
11.8 11.8 12.56 12.63 12.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.40
1.7 3.5 3.7 1.8 5
اندازه اصل تورم 2.40
1.54 1.33 1.43 1.72 2.04
تورم مواد غذایی -3.70
-3.33 2.52 2.2 3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -1.40
1.19 0.01 0.58 0.3 0.39
قیمت تولید 123.24
129 129 129 130 143
تغییر قیمت تولید کننده 0.27
4 4.5 5 5.3 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.01
125 123 125 124 133
CPI مسکن آب و برق 119.30
120 120 120 120 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.69
108 112 113 118 121
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.00
115 116 117 118 129
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 6
نرخ بهره سپرده 5.95
5.95 5.95 5.95 5.95 6.45
نرخ وام 16.91
17.04 17.05 17.06 17.06 17.07
نرخ بهره بین بانکی 5.75
5.79 5.84 5.88 5.9 5.97
عرضه پول M1 799.50
801 801 801 801 801
عرضه پول M2 1429.90
1429 1428 1428 1428 1428
عرضه پول M3 1870.90
1741 1741 1741 1741 1741
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -108.44
-109 -109 -109 -109 -109
صادرات 80.29
79.88 79.87 79.87 79.87 79.87
واردات 188.73
189 189 189 189 189
حساب جاری -621.56
-885 -752 -721 -690 -635
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10
-12.6 -12.6 -11 -11 -10.5
گردش سرمایه -365.90
-306 -218 -252 -286 -11.42
شاخص تروریسم 1.93
2.64 2.52 2.59 2.65 2.34
بدهی خارجی 2453.00
2452 2548 2556 2565 2592
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 254.50
158 135 160 184 236
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
35 35 38 38 40
بودجه دولت -4.80
-4.03 -3.76 -4.16 -4.55 -5.07
هزینه های دولت 247.00
281 293 265 275 335
مخارج نظامی 114.00
112 113 112 111 105
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 10.00
11.27 9.7 8.55 8.09 9.11
تولید صنعتی 7.00
6.31 6.15 6.19 6.46 6.19
سرعت اینترنت 7689.31
9007 8545 9112 8535 8794
آدرس های IP 10599.00
11495 11954 11750 11980 12071
آسانی کسب و کار 41.00
58 67 67 66 56
تغییرات موجودی انبار 15.00
11.61 10.67 13.86 10.95 11.96
شاخص رقابتی 4.35
4.37 4.37 4.31 4.28 4.2
رتبه رقابتی 58.00
51 51 58 60 60
شاخص فساد مالی 55.00
55 55 55 55 56
رتبه فساد مالی 48.00
49 48 48 48 48
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 1347.00
1371 1305 1445 1368 1495
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.08
19.7 19.01 19.33 20.02 19.71