رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.90 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3
نرخ بیکاری 16.70 16.67 17.75 18.82 19.9 25.6
نرخ تورم 0.10 0.3 1.7 3.6 3.5 5
نرخ بهره 5.50 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -20.58 -43.13 -68.13 -90.86 -111 -245
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 35 35 35 35 40
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 840.65
897 937 979 1023 1218
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.90
4.3 4.4 4.3 4.3 4.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00
5 4.9 9.5 4.7 6.6
تولید ناخالص داخلی 8.38
8.4 8.4 8.4 8.4 8.1
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 490.00
475 468 468 468 451
تولید ناخالص داخلی سرانه 738.60
715 722 728 734 721
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1773.80
1716 1731 1746 1761 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1722.00
1767 1794 1808 1815 1813
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 457.00
456 456 456 455 450
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 117.00
112 113 114 112 110
تولید ناخالص داخلی از ساخت 101.00
97.21 98.07 99.77 98.93 97.86
تولید ناخالص داخلی از معادن 58.00
39.96 42 46.47 43.24 40.7
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94.00
83.17 85.18 87.76 86.49 84.99
تولید ناخالص داخلی از خدمات 852.00
887 899 908 914 914
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74.00
73.81 73.81 73.71 73.51 72.12
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 16.70
16.67 17.75 18.82 19.9 25.6
جمعیت 11.26
11.8 11.8 11.8 11.8 12.6
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.10
0.3 1.7 3.6 3.5 5
اندازه اصل تورم 3.90
3.95 4 4.05 4.1 4.6
تورم مواد غذایی -5.30
-3.31 0.61 3.35 4.92 6.49
قیمت تولید 122.85
117 115 114 114 112
تغییر قیمت تولید کننده 9.11
9.8 9.2 8.5 8.1 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
1.63 -0.27 0.75 0.2 0.39
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.46
121 120 120 120 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.00
108 107 107 107 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.00
111 111 110 110 107
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.50
6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 8.00
8.15 8.13 8.1 8.07 7.75
عرضه پول M1 812.80
809 808 806 804 786
عرضه پول M2 1392.90
1384 1383 1380 1378 1346
عرضه پول M3 1790.80
1284 1074 956 889 790
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -20.58
-43.13 -68.13 -90.86 -111 -245
صادرات 121.91
124 126 128 129 136
واردات 142.50
178 212 243 270 439
حساب جاری -1210.45
-954 -1046 -1138 -1230 -1280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.60
-12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -10.5
گردش سرمایه -773.11
219 289 359 429 -770
شاخص تروریسم 1.93
2.67 2.64 2.6 2.57 2.55
بدهی خارجی 1851.54
1600 1624 1648 1671 832
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471.00
505 546 587 628 465
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60
35 35 35 35 40
بودجه دولت -3.20
-3.33 -3.11 -2.89 -2.68 -2.34
هزینه های دولت 271.00
261 257 260 259 252
مخارج نظامی 105.90
96.86 96.44 96.02 95.6 75.95
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 6.70
13.47 13.28 11.51 9.46 9.35
تولید صنعتی 5.20
6.79 6.23 6.36 6.34 6.29
سرعت اینترنت 7689.31
5851 5395 4967 4575 2745
آدرس های IP 10599.00
10205 10082 9951 9815 8839
آسانی کسب و کار 41.00
56 53 51 48 67
تغییرات موجودی انبار 11.00
8.51 10.28 9.98 8.35 8.32
شاخص رقابتی 4.35
4.37 4.37 4.37 4.37 4.2
رتبه رقابتی 58.00
54 54 54 54 68
شاخص فساد مالی 54.00
53 53 53 53 50
رتبه فساد مالی 50.00
55 56 57 59 81
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 1286.00
1284 1276 1275 1271 1236
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 21.08
19.29 19.14 19.7 19.01 19.71