روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.6 0.5 0.5 0.9
نرخ بیکاری 5.00 5 5.2 5.3 5.5 5.8
نرخ تورم 2.20 3 3.1 3.2 3.4 4
نرخ بهره 7.50 7.25 6.75 6.5 6 5
موازنه تجاری 16991.00 8100 10900 10031 9400 10200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60 21.2 21.2 21.2 21.2 24
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 57.26
57.95 59.5 61.09 62.72 69.7
بازار سهام 2285.76
2183 2111 2042 1974 1510
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.01
7.37 7.52 7.68 7.84 8.52
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.4 0.6 0.5 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
2.7 2.5 2.4 2.7 2.3
تولید ناخالص داخلی 1283.20
1460 1460 1460 1460 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22899.80
19600 21200 22800 24100 25100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4538.00
3020 4400 2800 4500 4900
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099.20
12000 12000 12000 12000 12270
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026.00
24901 24901 24901 24901 25945
تولید ناخالص ملی 65166840.30
80000000 80000000 80000000 80000000 101500000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1624.60
440 670 1600 1200 1600
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1298.40
750 1090 1410 1860 2050
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2726.80
2200 2650 2810 3600 4010
تولید ناخالص داخلی از معادن 1948.70
1850 1990 2000 2150 2500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1527.20
1580 1590 1570 1710 2000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1371.80
1280 1340 1370 1450 1600
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 471.70
628 484 488 686 697
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.00
5 5.2 5.3 5.5 5.8
افراد شاغل 71.90
71.7 72.9 72.37 73.2 73.1
افراد بیکار 3.81
3.6 3.7 3.8 3.9 4.2
نرخ اشتغال 59.30
65.2 66.3 64.82 65.9 66.2
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60
68.8 69.7 68.48 69.4 69.7
بهره وری -0.20
1.2 1.2 1.2 1.2 2
پیشنهادات شغلی 1392177.00
1242007 1242007 1426375 1485690 1680370
دستمزد 38400.00
40000 42500 40000 53000 56500
دستمزد در تولید 38400.00
38500 42500 39000 53000 56000
رشد دستمزد 9.70
3.7 4 4.2 4.2 3.3
حداقل دستمزد 11163.00
11163 11163 11163 11163 12500
جمعیت 146.80
148 148 148 148 152
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 62
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300.00
15200 15200 15200 15200 20000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100.00
42800 42800 42800 42800 47000
هزینه زندگی خانواده 28300.00
29700 29700 29700 29700 31100
هزینه زندگی انفرادی 20400.00
37000 37000 37000 37000 39200
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.20
3 3.1 3.2 3.4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.5 0.3 0.3 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 554.20
550 574 570 561 649
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10
100 100 100 101 100
اندازه اصل تورم 1.90
4.3 4.4 4.5 4.6 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.95
106 108 110 112 125
قیمت تولید 662.60
667 670 690 690 756
تغییر قیمت تولید کننده 5.70
6 5 4.2 4 3.2
تورم مواد غذایی 0.30
1 1.5 2 2.2 4.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.50
7.25 6.75 6.5 6 5
نرخ بهره بین بانکی 7.20
8.5 8 8 7.5 6.5
عرضه پول M0 8163.60
8300 8450 8600 8850 10500
عرضه پول M1 18864.03
21200 22300 23800 25600 31400
عرضه پول M2 41598.00
43000 44000 44800 45600 52200
ذخایر ارزی 453644.00
426000 430000 433612 438000 452000
ترازنامه بانک مرکزی 2004.10
2500 2570 2053 2655 3340
وام به بخش خصوصی 24033477.00
24719967 25027878 25218299 25323901 24560711
نرخ بهره سپرده 7.01
7 7 7 7 6
نسبت ذخیره نقدی 7.00
7 7 7 6 5
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 16991.00
8100 10900 10031 9400 10200
صادرات 33398.00
28800 31800 30192 34300 37100
واردات 16407.00
20700 20900 20161 24900 26900
حساب جاری 17800.00
24500 15100 4409 26600 22000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
بدهی خارجی 529.10
538 540 512 547 628
گردش سرمایه -3792.60
10100 10100 7077 12600 14200
ذخایر طلا 1828.56
1804 1850 1947 1979 2155
تولید نفت خام 10549.00
10500 10100 10668 10600 10800
شاخص تروریسم 5.33
5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
فروش اسلحه 6148.00
7000 7000 6148 7000 8500
حواله 359.00
360 360 350 350 400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7333.00
7800 21100 7250 28600 9690
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60
21.2 21.2 21.2 21.2 24
بودجه دولت -1.50
-1 -1 -1 -1 0.2
ارزش بودجه دولت 226.50
-220 -470 -880 -2000 -1420
هزینه های دولت 3908.40
3940 3960 2710 2780 2980
درآمدهای دولت 2136083.10
7265653 15809672 17152947 33562428 40241351
بدهی های دولت 11854.20
13200 13200 11862 14818 18168
هزینه های مالی 1719597.50
7251924 16582035 17352206 35676521 41609527
مخارج نظامی 70345.10
71534 71534 71534 71534 107654
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -3.00
-1 2 -3.35 3 6
شاخص PMI تولید 50.20
51.3 52.2 50.78 52 53.5
شاخص PMI خدمات 56.50
53.8 55.5 55.56 55.6 56.2
تولید صنعتی 1.50
2.4 1.9 2.6 3.5 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00
9.8 2 2.2 6.4 4.2
تولید صنعتی 1.90
2.1 1.3 1.96 3 4.8
استفاده از ظرفیت 62.00
65 65 62.62 64 66
تغییرات موجودی انبار 2239.10
52 250 1200 -620 -520
مجموع فروش خودرو 133177.00
142031 137778 125818 163439 197696
تولید خودرو 112.70
126 128 115 114 158
ثبت خودرو 133177.00
151500 132560 125818 159000 198000
شاخص اقتصادی مقدم 1.50
1.8 1.5 1.5 2 2.1
سرعت اینترنت 11846.17
11423 11289 11162 11029 9997
آدرس های IP 19163474.00
18660508 18351391 18428239 18387115 16983211
تولید فولاد 5700.00
6200 6060 5573 6310 6300
استخراج معدن 0.30
2.1 2 0.4 2.9 4.2
تولید سیمان 2.13
3.9 6.6 6.32 3.4 3.8
شاخص رقابتی 4.64
4.6 4.6 4.6 4.6 4.78
رتبه رقابتی 38.00
42 42 42 42 39
پی ام آی مرکب 55.20
52.5 53.8 54.74 53 54.5
ورشکستگی 3227.00
3200 1800 2886 2670 3090
سود شرکت سهامی 10320.50
2500 4700 7100 12500 19700
شاخص فساد مالی 29.00
35 35 29 35 40
رتبه فساد مالی 135.00
120 120 135 120 110
آسانی کسب و کار 35.00
38 38 38 38 33
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00
-9 -7 -6 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.60
5.8 1.3 7.04 23.7 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80
2.1 3.1 -0.15 2.7 5.4
هزینه های مصرف کننده 11786.80
10850 11220 7640 8000 8560
تسهیلات اعتباری خریدار 11887962.00
11200000 11200000 13179188 11400000 12000000
اعتبار بخش خصوصی 35921439.00
37293510 38046200 38611933 39022439 38286804
نرخ وام بانکی 9.30
9.3 9.1 9.22 8.8 7.5
درآمد قابل تصرف شخص 4.40
1.7 2.9 2.5 2.9 4.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.00
15.56 15.56 15.56 15.56 15.56
قیمت گازوئیل 0.72
0.76 0.75 0.69 0.79 0.9
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن -0.40
2 2 2 2 3
میزان ساخت و ساز 1.30
2.9 5 2.24 5.8 6
خانه های مسکونی نوساز 5.00
5.3 5.3 4.59 17.5 20.1
نرخ مالکیت مسکن 87.10
84.2 84.2 84.2 84.2 84.3
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 47.50
47.5 47.5 47.5 47.5 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.50
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 30.73
18.14 36.16 58.25 29.88 36.4
درجه حرارت -20.43
-21.53 3.17 11.08 -14.87 -5.65