شاخص یاب

روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 66.27 70.38 71.15 71.94 72.72 74.33
بازار سهام 2473.61 2335 2302 2269 2237 2173
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.26 8.79 8.89 8.99 9.09 9.28