روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.38 0.6 0.5 0.5 0.5 0.9
نرخ بیکاری 4.90 5.2 5.3 5.5 4.9 5.8
نرخ تورم 2.40 2.4 3.2 4 4.2 4.1
نرخ بهره 7.25 7 6.75 6.5 6.5 5.5
موازنه تجاری 15001.00 9200 11100 10200 11000 10900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60 21.2 21.2 21.2 22 24
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 62.20
59.28 60.81 62.38 63.99 70.86
بازار سهام 2306.57
2179 2108 2040 1973 1728
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.31
7.19 7.34 7.49 7.64 8.29
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.38
0.6 0.5 0.5 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
1.2 1.5 1.7 1 2.3
تولید ناخالص داخلی 1283.20
1460 1304 1460 1500 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23723.10
21393 22935 24126 19925 25298
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7490.40
4240 4491 7618 3055 7988
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099.20
11700 12000 12000 12150 12270
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026.00
24901 24901 24901 25408 25945
تولید ناخالص ملی 65166840.30
65557841 65655592 67136247 65818509 70397391
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 987.20
674 1553 1004 452 1053
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1731.00
1117 1372 1760 759 1846
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2969.90
2551 2690 3020 2170 3167
تولید ناخالص داخلی از معادن 1897.10
1917 1816 1929 1884 2023
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1591.30
1593 1601 1618 1593 1697
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1396.00
1398 1453 1420 1348 1489
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 638.40
501 461 649 649 681
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.90
5.2 5.3 5.5 4.9 5.8
افراد شاغل 72.30
72.3 72.8 72.5 71.7 72.7
افراد بیکار 3.70
3.7 3.8 3.9 3.7 4.2
نرخ اشتغال 59.60
66.3 66.22 65.9 62.05 66.2
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70
69.7 67.98 69.4 65.33 69.7
بهره وری -0.20
1.2 1.2 1.2 0.17 2
پیشنهادات شغلی 1410404.00
1412007 1356374 1525690 1451166 1600369
دستمزد 43550.00
42500 40000 53000 42000 56500
دستمزد در تولید 38197.00
42500 39000 42000 42600 51000
رشد دستمزد 7.80
4 4.2 4.2 7.58 3.3
حداقل دستمزد 11163.00
11163 11163 11163 12000 12000
جمعیت 146.88
147 147 147 147 148
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 62
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300.00
15200 15200 15200 19500 20000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100.00
42800 42800 42800 46800 47000
هزینه زندگی خانواده 28300.00
29700 29700 29700 31100 31100
هزینه زندگی انفرادی 20400.00
37000 20400 37000 20400 39200
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.40
2.4 3.2 4 4.2 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.5 0.3 0.4 0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 558.00
563 564 573 578 623
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30
102 102 102 102 109
اندازه اصل تورم 1.90
1.8 2 2.2 2.4 3.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.50
108 110 112 102 125
قیمت تولید 634.90
650 668 688 651 736
تغییر قیمت تولید کننده 7.50
5 4.2 4 3.8 3.2
تورم مواد غذایی 1.10
1.5 2 2.2 2.5 4.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.25
7 6.75 6.5 6.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 7.07
6.77 6.02 5.77 5.77 5.27
عرضه پول M0 8442.60
8450 8500 8450 8356 8600
عرضه پول M1 19347.46
19300 19800 19600 19353 21400
عرضه پول M2 42375.30
43000 43800 44600 45589 49200
ذخایر ارزی 459884.00
460000 470000 475000 480000 510000
ترازنامه بانک مرکزی 2215.10
2150 1973 2130 1882 2040
وام به بخش خصوصی 25082586.00
25000498 25438307 25776018 25959214 29421346
نرخ بهره سپرده 7.01
6.26 5.51 5.26 5.26 4.76
نسبت ذخیره نقدی 7.00
7 7 7 7 5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 15001.00
9200 11100 10200 11000 10900
صادرات 36897.00
33800 36200 40100 38400 49800
واردات 21896.00
24600 25100 29900 27400 38900
حساب جاری 28800.00
5100 4500 15200 19500 12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
2.1 2.1 2.1 1.9 2.2
بدهی خارجی 524.90
540 538 547 538 628
گردش سرمایه 8300.00
10100 6940 12600 8452 14200
ذخایر طلا 1857.70
1890 2010 2030 2045 2150
تولید نفت خام 10552.00
10500 10558 10600 10559 10800
شاخص تروریسم 5.33
5.43 5.43 5.43 6.15 5.43
فروش اسلحه 6148.00
7000 6148 7000 6148 8500
حواله 440.00
360 350 350 356 400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4300.00
1100 3250 5600 10247 10000
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60
21.2 21.2 21.2 22 24
بودجه دولت -1.50
0.5 0.5 0.5 0.2 -0.6
ارزش بودجه دولت 181.33
-772363 152513 -2114093 -210916 -1368176
هزینه های دولت 3974.60
3973 3972 4042 3981 4239
درآمدهای دولت 7803392.70
15809672 16057534 33562428 15125696 40241351
بدهی های دولت 11559.70
13200 12124 14818 12166 18168
هزینه های مالی 7090679.00
16582035 15905021 35676521 15336612 41609527
مخارج نظامی 55327.20
62000 62000 62000 65000 70000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار -2.00
-1 -1 -2 0 6
شاخص PMI تولید 51.30
51.4 52.1 52 52.6 53.5
شاخص PMI خدمات 55.50
55.5 55.25 55.6 54.71 56.2
تولید صنعتی 1.30
1.9 2.6 3.5 3.2 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10
2 2.2 6.4 0.45 4.2
تولید صنعتی 1.10
1.3 0.63 3 0.66 4.8
استفاده از ظرفیت 64.00
65 64 64 64 66
تغییرات موجودی انبار -1032.70
250 1200 -620 1546 -520
مجموع فروش خودرو 152425.00
137778 126297 163439 136588 197696
تولید خودرو 124.80
128 135 114 125 158
ثبت خودرو 152425.00
152560 150297 170000 165000 178000
شاخص اقتصادی مقدم 1.70
1.5 1.5 2 2.2 2.1
سرعت اینترنت 11846.17
11754 11708 11696 11712 11684
آدرس های IP 19163474.00
18644585 18616502 19075455 19078991 18989703
تولید فولاد 6030.00
6060 5908 6310 5918 6300
استخراج معدن 1.70
2 1.6 2.9 1.57 4.2
تولید سیمان 2.73
6.6 5.6 3.4 5 3.8
شاخص رقابتی 4.64
4.6 4.6 4.6 4.57 4.78
رتبه رقابتی 38.00
42 42 42 40 39
پی ام آی مرکب 54.90
53.8 54.55 53 54.92 54.5
ورشکستگی 3680.00
3500 3286 3270 2812 3090
سود شرکت سهامی 1739.80
4700 7100 12500 2700 19700
شاخص فساد مالی 29.00
30 30 30 27 28
رتبه فساد مالی 135.00
120 135 120 135 110
آسانی کسب و کار 35.00
38 40 38 39 33
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00
-7 -6 -6 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90
1.3 0.6 23.7 0.77 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40
3.1 2.36 2.7 2.36 5.4
هزینه های مصرف کننده 12420.80
11286 12076 12632 10957 13246
تسهیلات اعتباری خریدار 12469064.00
11200000 11556297 11400000 10722011 12000000
اعتبار بخش خصوصی 37551650.00
35500383 33829902 32961738 33561428 35027656
نرخ وام بانکی 9.00
8.25 8 7.75 7.75 6.75
درآمد قابل تصرف شخص 4.10
2.9 2.5 2.9 1.5 4.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.00
16.35 16.58 16.68 16.76 17.57
قیمت گازوئیل 0.67
0.69 0.65 0.61 0.58 0.4
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 1.00
2 2 2 2.5 3
میزان ساخت و ساز -9.70
5 -1.52 5.8 -1.41 6
خانه های مسکونی نوساز 4.50
5.3 6.67 17.5 6.71 20.1
نرخ مالکیت مسکن 87.30
84 84 84 85 85
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 47.50
47.5 47.5 47.5 46 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.50
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 30.73
36.16 58.25 29.88 18.18 36.4
درجه حرارت -20.43
3.17 11.08 -14.87 -21.58 -5.65