شاخص یاب

روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 0.5 0.5 0.2 0.2 0.9
نرخ بیکاری 4.70 4.4 4.3 4.2 4.4 5.1
نرخ تورم 2.30 3.2 4 4.2 4.5 4.1
نرخ بهره 7.25 6.75 6.75 6.5 6.25 5.5
موازنه تجاری 15151.00 11100 10200 11000 9000 10900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60 21.2 21.2 22 22 24
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 63.36
65.11 67.02 68.98 71.01 79.7
بازار سهام 2247.82
2213 2125 2041 1960 1668
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.71
7.91 8.1 8.29 8.49 9.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85
0.5 0.5 0.2 0.2 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
1.5 1.7 1 1.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 1577.52
1650 1650 1750 1750 1820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19992.50
22935 24126 20192 21584 25298
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3079.10
4491 7618 3110 4278 7988
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441.00
11700 11700 12100 12100 12500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24765.95
24900 24900 25400 25400 25900
تولید ناخالص ملی 65166840.30
65655592 66274677 65818509 66144343 69493969
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 447.20
1553 1004 452 680 1053
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 712.80
1372 1760 720 1127 1846
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2188.80
2690 3020 2211 2574 3167
تولید ناخالص داخلی از معادن 1878.60
1816 1929 1897 1934 2023
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1612.80
1601 1618 1629 1607 1697
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1347.30
1453 1420 1361 1411 1489
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 656.70
461 649 663 506 681
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.70
4.4 4.3 4.2 4.4 5.1
افراد شاغل 72.50
72.8 72.5 71.7 72.2 72.7
افراد بیکار 3.50
3.8 3.9 3.57 3.55 4.2
نرخ اشتغال 59.80
62.24 65.9 62.28 62.12 66.2
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80
64.05 69.4 64.19 64.16 69.7
بهره وری -0.20
1.2 1.2 0.17 0.19 2
پیشنهادات شغلی 1526865.00
1356374 1525690 1451166 1557134 1600369
دستمزد 45840.00
40000 53000 42000 42800 56500
دستمزد در تولید 40385.00
39000 42000 42600 44700 51000
رشد دستمزد 7.20
4.2 4.2 6.13 6.09 3.3
حداقل دستمزد 11163.00
11163 11163 12000 12000 12000
جمعیت 146.88
147 147 147 147 148
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 62
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300.00
15200 15200 19500 14539 20000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100.00
42800 42800 46800 39958 47000
هزینه زندگی خانواده 28300.00
29700 29700 31100 28296 31100
هزینه زندگی انفرادی 20400.00
20312 37000 20345 20357 39200
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.30
3.2 4 4.2 4.5 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.3 0.4 0.2 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 562.80
564 573 579 588 623
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30
102 102 102 103 109
اندازه اصل تورم 2.30
2 2.2 2.4 2.3 3.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.24
110 112 111 111 125
قیمت تولید 682.10
668 688 651 707 736
تغییر قیمت تولید کننده 16.10
4.2 4 3.8 3.6 3.2
تورم مواد غذایی 0.20
2 2.2 2.5 2.6 4.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.25
6.75 6.75 6.5 6.25 5.5
نرخ بهره بین بانکی 6.99
6.49 6.49 6.24 5.99 5.24
عرضه پول M0 8772.00
8500 8450 8356 8945 8600
عرضه پول M1 20074.76
19800 19600 20242 20374 21400
عرضه پول M2 43255.20
43800 44600 46097 46940 49200
ذخایر ارزی 456749.00
470000 475000 480000 485000 510000
ترازنامه بانک مرکزی 2429.60
1973 2130 1882 1881 2040
وام به بخش خصوصی 25365744.00
25438307 25776018 25959214 26234164 29421346
نرخ بهره سپرده 7.01
6.51 6.51 6.26 6.01 5.26
نسبت ذخیره نقدی 7.00
7 7 7 7 5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 15151.00
11100 10200 11000 9000 10900
صادرات 36512.00
36200 40100 38400 37900 49800
واردات 21361.00
25100 29900 27400 28900 38900
حساب جاری 22300.00
45000 15200 19500 4900 12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
2.1 2.1 1.9 1.9 2.2
بدهی خارجی 485.50
464 547 450 440 628
گردش سرمایه 33473.41
6987 12600 12994 12429 14200
ذخایر طلا 1909.80
2010 2030 2045 2060 2150
تولید نفت خام 10556.00
10558 10600 10558 10558 10800
شاخص تروریسم 5.33
5.43 5.43 6.15 6.33 5.43
فروش اسلحه 6148.00
6191 7000 5838 5804 8500
حواله 440.00
350 350 414 425 400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4300.00
3250 5600 5691 5247 10000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60
21.2 21.2 22 22 24
بودجه دولت -1.50
0.5 0.5 0.2 0.2 -0.6
ارزش بودجه دولت 877.30
-92785 -2114093 70541 87660 -1368176
هزینه های دولت 3959.10
3972 4042 3999 4009 4239
درآمدهای دولت 13765048.00
15974362 33562428 14895935 15019500 40241351
بدهی های دولت 11618.80
12030 14818 12002 12147 18168
هزینه های مالی 12488938.20
16067147 35676521 14825394 14931841 41609527
مخارج نظامی 55327.20
62000 62000 65000 65000 70000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -2.00
-1 -2 0 0 6
شاخص PMI تولید 49.50
52.1 52 52.6 53 53.5
شاخص PMI خدمات 52.30
55 54.6 54.7 54.4 54
تولید صنعتی 2.20
2.6 3.5 3.2 2.64 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
2.2 6.4 0.43 0.45 4.2
تولید صنعتی 2.20
3.2 3 3.3 3.3 4.8
استفاده از ظرفیت 63.00
63.32 64 64 64 66
تغییرات موجودی انبار 85.90
1200 -620 77.65 -947 -520
مجموع فروش خودرو 156351.00
146103 163439 145765 154962 197696
تولید خودرو 121.90
135 114 125 130 158
ثبت خودرو 156351.00
150297 170000 165000 155000 178000
شاخص اقتصادی مقدم 1.10
1.5 2 2.2 0.6 2.1
سرعت اینترنت 11846.17
11708 11696 11712 11709 11684
آدرس های IP 19163474.00
18616502 19075455 19078991 18678671 18989703
تولید فولاد 6230.00
6052 6310 6077 6075 6300
استخراج معدن 2.80
2.34 2.9 2.07 2.01 4.2
تولید سیمان 5.31
5.6 3.4 5 7 3.8
شاخص رقابتی 4.64
4.6 4.6 4.62 4.65 4.78
رتبه رقابتی 38.00
42 42 38 37 39
پی ام آی مرکب 52.00
52.89 53 53.14 53.13 54.5
ورشکستگی 3680.00
3286 3270 3503 3499 3090
سود شرکت سهامی 3543.70
7100 12500 2700 5000 19700
شاخص فساد مالی 29.00
30 30 28 27 28
رتبه فساد مالی 135.00
138 120 144 145 110
آسانی کسب و کار 35.00
31 38 27 26 33
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00
-6 -6 -7 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70
0.97 23.7 0.75 0.76 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
3.01 2.7 2.96 2.96 5.4
هزینه های مصرف کننده 11147.00
12076 12632 11258 11387 13246
تسهیلات اعتباری خریدار 12953749.00
13827174 11400000 14936974 15413661 12000000
اعتبار بخش خصوصی 38319493.00
39439854 40146811 40744448 41255280 43625609
نرخ وام بانکی 8.91
8.41 8.41 8.16 7.91 7.16
درآمد قابل تصرف شخص 0.20
2.5 2.9 1.5 1.8 4.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.20
16.79 17.02 17.15 17.31 18.31
قیمت گازوئیل 0.72
0.68 0.64 0.61 0.57 0.32
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 1.00
2 2 2.5 2.5 3
میزان ساخت و ساز 1.40
0.16 5.8 0.23 0.26 6
خانه های مسکونی نوساز 5.30
6.93 17.5 6.52 6.5 20.1
نرخ مالکیت مسکن 87.30
84 84 85 85 85
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 47.50
47.5 47.5 46.75 48 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.50
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 30.73
58.25 29.88 18.18 36.98 36.4
درجه حرارت -20.43
11.08 -14.87 -21.58 10.49 -5.65