روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08 0.4 0.6 0.5 0.5 0.9
نرخ بیکاری 5.10 5 5.2 5.4 5.5 5.8
نرخ تورم 2.50 3 3.1 3.2 3.4 4
نرخ بهره 7.75 7.5 7 7 7 6
موازنه تجاری 11515.00 8100 10900 10676 9400 10200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00 21.2 21.2 21.2 21.2 24
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 56.68
57.95 59.5 61.09 62.72 69.7
بازار سهام 2286.33
2183 2111 2042 1974 1510
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.42
7.72 7.8 7.87 8.37 8.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08
0.4 0.6 0.5 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
2.7 2.5 2.4 2.7 2.3
تولید ناخالص داخلی 1283.20
1460 1460 1167 1460 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22899.80
19600 21200 22800 24100 25100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4538.00
3020 4400 2800 4500 4900
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099.20
11700 11700 11700 12000 12270
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026.00
24901 24901 24901 24901 25945
تولید ناخالص ملی 65166840.30
80000000 80000000 80000000 80000000 101500000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1624.60
440 670 1600 1200 1600
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1298.40
750 1090 1410 1860 2050
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2726.80
2200 2650 2810 3600 4010
تولید ناخالص داخلی از معادن 1948.70
1850 1990 2000 2150 2500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1527.20
1580 1590 1570 1710 2000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1371.80
1280 1340 1370 1450 1600
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 471.70
628 484 488 686 697
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.10
5 5.2 5.4 5.5 5.8
افراد شاغل 72.30
71.7 72.9 71.67 73.2 73.1
افراد بیکار 3.89
3.6 3.7 3.8 3.9 4.2
نرخ اشتغال 65.70
65.2 66.3 65.41 65.9 66.2
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20
68.8 69.7 69.01 69.4 69.7
بهره وری -0.20
1.2 1.2 1.2 1.2 2
پیشنهادات شغلی 1652370.00
1242007 1242007 1414419 1485690 1680370
دستمزد 38720.00
40275 44429 38098 52328 58791
دستمزد در تولید 38172.00
40920 40700 38775 47061 51500
رشد دستمزد 5.40
3.7 4 4.2 4.2 3.3
حداقل دستمزد 11163.00
9489 11163 11163 11163 12000
جمعیت 146.80
148 148 148 148 152
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 62
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300.00
15200 15200 15200 15200 17600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100.00
42800 42800 42800 42800 45700
هزینه زندگی خانواده 28300.00
36700 37000 27671 37000 40000
هزینه زندگی انفرادی 20400.00
36500 37000 20013 37000 39200
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.50
3 3.1 3.2 3.4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.5 0.3 0.3 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 551.20
550 574 570 561 649
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20
100 100 101 101 100
اندازه اصل تورم 2.10
4.3 4.4 4.5 4.6 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.95
106 108 110 112 125
قیمت تولید 654.10
667 670 690 690 756
تغییر قیمت تولید کننده 8.00
5.2 5.4 5.5 5.7 4.1
تورم مواد غذایی 0.70
3.4 4 4.2 3.8 4.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.75
7.5 7 7 7 6
نرخ بهره بین بانکی 8.32
8.5 8 8 7.5 6.5
عرضه پول M0 8073.90
8300 8450 8600 8850 10500
عرضه پول M1 18368.08
21200 22300 23800 25600 31400
عرضه پول M2 40114.40
43000 44000 44800 45600 52200
ذخایر ارزی 432742.00
426000 430000 433612 438000 452000
ترازنامه بانک مرکزی 2053.10
2500 2570 2265 2655 3340
وام به بخش خصوصی 23823457.00
24958902 25355804 25613251 25768527 25071413
نرخ بهره سپرده 7.01
7 7 7 7 6
نسبت ذخیره نقدی 7.00
7 7 7 6 5
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 11515.00
8100 10900 10676 9400 10200
صادرات 33235.00
28800 31800 31582 34300 37100
واردات 21671.00
20700 20900 20464 24900 26900
حساب جاری 17800.00
24500 15100 4409 26600 22000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80
2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
بدهی خارجی 537.50
538 540 536 547 628
گردش سرمایه -3792.60
10100 10100 7077 12600 14200
ذخایر طلا 1828.56
1804 1850 1947 1979 2155
تولید نفت خام 10503.00
10500 10100 10426 10600 10800
شاخص تروریسم 5.33
5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
فروش اسلحه 6432.00
7000 7000 6679 7000 8500
حواله 359.00
360 360 350 350 400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7333.00
7800 21100 7250 28600 9690
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00
21.2 21.2 21.2 21.2 24
بودجه دولت -3.40
-2 -2 -2 -2 -1.3
ارزش بودجه دولت -532.39
-220 -470 -880 -2000 -1420
هزینه های دولت 3908.40
3940 3960 2710 2780 2980
درآمدهای دولت 24905894.30
7265653 15809672 8763719 33562428 40241351
بدهی های دولت 11854.20
13200 13200 11862 14818 18168
هزینه های مالی 24208721.50
7251924 16582035 8738076 35676521 41609527
مخارج نظامی 70345.10
100654 100654 70428 71534 107654
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -5.00
-1 2 -3.99 3 6
شاخص PMI تولید 52.00
51.3 52.2 51.04 52 53.5
شاخص PMI خدمات 56.80
53.8 55.5 53.98 55.6 56.2
تولید صنعتی -3.60
2.4 1.9 1.13 3.5 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
9.8 2 2.2 6.4 4.2
تولید صنعتی -4.70
2.1 1.3 1.62 3 4.8
استفاده از ظرفیت 64.00
65 65 64.24 64 66
تغییرات موجودی انبار 2239.10
52 250 1200 -620 -520
مجموع فروش خودرو 166013.00
142031 137778 165134 163439 197696
تولید خودرو 130.80
126 128 120 114 158
ثبت خودرو 166013.00
151500 132560 165123 159000 198000
شاخص اقتصادی مقدم -0.30
1.6 1.8 0.47 2 2.1
سرعت اینترنت 11846.17
11423 11289 11162 11029 9997
آدرس های IP 19163474.00
18660508 18351391 18428239 18387115 16983211
استخراج معدن -1.00
2.1 2 1.1 2.9 4.2
تولید فولاد 6025.00
6200 6060 5768 6310 6300
تولید سیمان 3.94
3.9 6.6 5.73 3.4 3.8
شاخص رقابتی 4.64
4.6 4.6 4.6 4.6 4.78
رتبه رقابتی 38.00
42 42 42 42 39
پی ام آی مرکب 56.00
52.5 53.8 53.64 53 54.5
ورشکستگی 3227.00
3200 1800 2886 2670 3090
سود شرکت سهامی 8471.70
1300 8500 8550 17550 21070
شاخص فساد مالی 29.00
35 35 26 35 40
رتبه فساد مالی 131.00
120 120 120 120 110
آسانی کسب و کار 35.00
38 38 40 38 33
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00
-9 -7 -6 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40
5.8 1.3 -0.8 23.7 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70
2.1 3.1 3.4 2.7 5.4
هزینه های مصرف کننده 11786.80
10850 11220 7640 8000 8560
تسهیلات اعتباری خریدار 11691314.00
11200000 11200000 12712916 11400000 12000000
اعتبار بخش خصوصی 35514771.00
37321980 38086446 38661679 39079673 38347602
نرخ وام بانکی 9.99
9.3 9.1 19.99 8.8 7.5
درآمد قابل تصرف شخص -0.30
1.7 2.9 2.5 2.9 4.8
قیمت گازوئیل 0.71
0.76 0.75 0.7 0.79 0.9
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن -0.40
2 2 2 2 3
نرخ مالکیت مسکن 87.10
84.2 84.2 83.04 84.2 84.3
میزان ساخت و ساز 0.10
2.9 5 2.24 5.8 6
خانه های مسکونی نوساز 7.10
5.3 5.3 4.35 17.5 20.1
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 30.73
18.14 36.16 58.25 29.88 36.4
درجه حرارت -20.43
-21.53 3.17 11.08 -14.87 -5.65