شاخص یاب

روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 0.5 0.5 0.2 0.2 0.9
نرخ بیکاری 4.60 4.4 4.3 4.2 4.4 5.1
نرخ تورم 3.10 3.2 4 4.2 4.5 4.1
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 6.75 5.5
موازنه تجاری 13402.00 11100 10200 11000 9000 10900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60 21.2 21.2 22 22 24
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 66.44
68.71 69.43 70.17 70.92 73.97
بازار سهام 2426.80
2301 2270 2239 2209 2092
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.69
8.74 8.81 8.89 8.97 9.29
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85
0.5 0.5 0.2 0.2 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
1.5 1.7 1 1.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 1577.52
1650 1650 1750 1750 1820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21678.60
22935 24126 20192 22004 25298
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3079.10
4491 7618 3110 4278 7988
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441.00
11700 11700 12100 12100 12500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24765.95
24900 24900 25400 25400 25900
تولید ناخالص ملی 65166840.30
65655592 66274677 65818509 66144343 69493969
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 671.80
1553 1004 452 682 1053
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1119.10
1372 1760 720 1136 1846
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2606.10
2690 3020 2211 2645 3167
تولید ناخالص داخلی از معادن 1954.20
1816 1929 1897 1984 2023
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1627.10
1601 1618 1629 1652 1697
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1444.10
1453 1420 1361 1466 1489
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 498.40
461 649 663 506 681
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.60
4.4 4.3 4.2 4.4 5.1
افراد شاغل 72.70
72.8 72.5 71.7 72.2 72.7
افراد بیکار 3.51
3.8 3.9 3.71 3.69 4.2
نرخ اشتغال 59.90
60.38 65.9 60.74 60.71 66.2
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90
63.14 69.4 63.33 63.33 69.7
بهره وری -0.20
1.2 1.2 0.17 0.19 2
پیشنهادات شغلی 1753086.00
1356374 1525690 1451166 1557134 1600369
دستمزد 41140.00
40000 53000 42000 42800 56500
دستمزد در تولید 39977.00
39000 42000 42600 44700 51000
رشد دستمزد 7.00
4.2 4.2 8.3 8.33 3.3
حداقل دستمزد 11163.00
11163 11163 12000 12000 12000
جمعیت 146.88
147 147 147 147 148
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 62
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300.00
15200 15200 19500 14539 20000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100.00
42800 42800 46800 39958 47000
هزینه زندگی خانواده 28300.00
29700 29700 31100 28296 31100
هزینه زندگی انفرادی 20400.00
20312 37000 20345 20357 39200
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.10
3.2 4 4.2 4.5 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.3 0.4 0.2 0.54 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 564.30
564 573 579 588 623
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30
100 100 101 100 100
اندازه اصل تورم 2.60
2 2.2 2.4 2.3 3.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.61
110 112 111 111 125
قیمت تولید 685.60
725 718 668 717 768
تغییر قیمت تولید کننده 15.30
13.2 8.5 6.5 5.1 3.2
تورم مواد غذایی 1.90
2 2.2 2.5 2.6 4.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.50
7.5 7.5 7.5 6.75 5.5
نرخ بهره بین بانکی 7.60
7.6 7.6 7.6 6.85 5.6
عرضه پول M0 9053.10
8500 8450 8356 9213 8600
عرضه پول M1 20669.58
19800 19600 20919 21058 21400
عرضه پول M2 43910.90
43800 44600 46353 47220 49200
ذخایر ارزی 460615.00
470000 475000 480000 485000 510000
ترازنامه بانک مرکزی 2444.90
1973 2130 1882 1881 2040
وام به بخش خصوصی 25819672.00
25438307 25776018 25959214 26234164 29421346
نرخ بهره سپرده 7.01
7.01 7.01 7.01 6.26 5.01
نسبت ذخیره نقدی 7.00
7 7 7 7 5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 13402.00
11100 10200 11000 9000 10900
صادرات 34428.00
36200 40100 38400 37900 49800
واردات 21026.00
25100 29900 27400 28900 38900
حساب جاری 22300.00
45000 15200 19500 4900 12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20
2.1 2.1 1.9 1.9 2.2
بدهی خارجی 485.50
464 547 450 440 628
گردش سرمایه 33473.41
6987 12600 12994 12429 14200
ذخایر طلا 1909.80
2010 2030 2045 2060 2150
تولید نفت خام 10569.00
10575 10600 10577 10577 10800
شاخص تروریسم 5.33
5.43 5.43 6.15 6.33 5.43
فروش اسلحه 6148.00
6191 7000 5838 5804 8500
حواله 368.00
350 350 355 378 400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4300.00
3250 5600 5691 5247 10000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.60
21.2 21.2 22 22 24
بودجه دولت -1.50
0.5 0.5 0.2 0.2 -0.6
ارزش بودجه دولت 1962.32
768233 -2114093 362375 464586 -1368176
هزینه های دولت 3959.10
3972 4042 3999 4009 4239
درآمدهای دولت 20410955.00
17130265 33562428 15202202 15467754 40241351
بدهی های دولت 11618.80
12030 14818 12002 12147 18168
هزینه های مالی 17954174.90
16362032 35676521 14839827 15003168 41609527
مخارج نظامی 55327.20
62000 62000 65000 65000 70000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -3.00
-2 -2 0 0 6
شاخص PMI تولید 48.90
52.1 52 52.6 53 53.5
شاخص PMI خدمات 53.30
55 54.6 54.7 54.4 54
تولید صنعتی 2.70
2.6 3.5 3.2 2.64 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70
2.2 6.4 0.43 0.45 4.2
تولید صنعتی 2.20
3.2 3 3.3 3.3 4.8
استفاده از ظرفیت 64.00
63.78 64 64 64 66
تغییرات موجودی انبار 85.90
1200 -620 77.65 -947 -520
مجموع فروش خودرو 147388.00
140111 163439 139944 149134 197696
تولید خودرو 138.60
135 114 125 130 158
ثبت خودرو 147388.00
150297 170000 165000 155000 178000
شاخص اقتصادی مقدم 1.00
1.5 2 2.2 2.3 2.1
سرعت اینترنت 11846.17
11708 11696 11712 11709 11684
آدرس های IP 19163474.00
18616502 19075455 19078991 18678671 18989703
تولید فولاد 6170.00
6135 6310 6143 6142 6300
استخراج معدن 4.50
2.34 2.9 2.07 2.01 4.2
تولید سیمان 5.89
5.6 3.4 5 7 3.8
شاخص رقابتی 4.64
4.6 4.6 4.62 4.65 4.78
رتبه رقابتی 38.00
42 42 38 37 39
پی ام آی مرکب 52.10
52.54 53 52.95 52.92 54.5
ورشکستگی 3680.00
3286 3270 3503 3499 3090
سود شرکت سهامی 6371.70
8500 12500 2700 5000 19700
شاخص فساد مالی 29.00
30 30 28 27 28
رتبه فساد مالی 135.00
138 120 144 145 110
آسانی کسب و کار 35.00
31 38 27 26 33
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00
-6 -6 -7 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.60
0.52 23.7 0.78 0.77 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80
2.5 2.7 2.46 2.46 5.4
هزینه های مصرف کننده 11147.00
12076 12632 11258 11387 13246
تسهیلات اعتباری خریدار 13466674.00
13964578 11400000 15281174 15855978 12000000
اعتبار بخش خصوصی 39286346.00
40093574 41242194 42229442 43088954 47440320
نرخ وام بانکی 8.88
8.88 8.88 8.88 8.13 6.88
درآمد قابل تصرف شخص -0.90
2.5 2.9 1.5 1.8 4.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.20
16.79 17.02 17.15 17.31 18.31
قیمت گازوئیل 0.67
0.68 0.65 0.61 0.58 0.45
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 1.00
2 2 2.5 2.5 3
میزان ساخت و ساز -0.70
0.38 5.8 0.28 0.28 6
خانه های مسکونی نوساز 5.20
7.09 17.5 6.39 6.41 20.1
نرخ مالکیت مسکن 87.30
84 84 85 85 85
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 47.50
47.5 47.5 46.75 48 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.50
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 30.73
58.25 29.88 18.18 36.98 36.4
درجه حرارت -20.43
11.08 -14.87 -21.58 10.49 -5.65