روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08 0.3 0.4 0.6 0.5 0.9
نرخ بیکاری 5.00 4.8 5 5.2 5.4 5.8
نرخ تورم 2.70 2.9 3 3.1 3.2 4
نرخ بهره 8.25 8 7.5 7 7 6
موازنه تجاری 10222.00 10500 8100 10900 7025 10200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00 19.4 21.2 21.2 21.2 24
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 59.08 57.61 57.03 56.44 55.86 49.46
بازار سهام 2131.91 2070 2050 2030 2010 1780
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.67 7.65 7.72 7.8 7.87 8.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08 0.3 0.4 0.6 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.5 2.7 2.5 2.4 2.3
تولید ناخالص داخلی 1283.20 1400 1460 1460 997 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20952.90 23900 19600 21200 22800 25100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4209.60 4300 3020 4400 2800 4900
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099.20 11500 11700 11700 11700 12270
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026.00 24448 24901 24901 24901 25945
تولید ناخالص ملی 65166840.30 7500000 80000000 80000000 80000000 101500000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 667.90 1100 440 670 1600 1600
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1082.10 1750 750 1090 1410 2050
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2600.30 3200 2200 2650 2810 4010
تولید ناخالص داخلی از معادن 1870.60 2010 1850 1990 2000 2500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1509.40 1620 1580 1590 1570 2000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1285.30 1390 1280 1340 1370 1600
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 478.50 679 628 484 488 697
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.00 4.8 5 5.2 5.4 5.8
افراد شاغل 72.80 73 71.7 72.9 72.13 73.1
افراد بیکار 3.80 3.7 3.6 3.7 3.8 4.2
نرخ اشتغال 66.10 65.8 65.2 66.3 65.38 66.2
نرخ مشارکت نیروی کار 69.60 69.8 68.8 69.7 69.56 69.7
بهره وری -0.20 0.5 1.2 1.2 1.2 2
پیشنهادات شغلی 1652370.00 1329953 1242007 1242007 1414419 1680370
دستمزد 37520.00 49932 40275 44429 38222 58791
دستمزد در تولید 38172.00 44397 40920 40700 39189 51500
رشد دستمزد 2.60 3.8 3.7 4 4.2 3.3
حداقل دستمزد 7500.00 7500 8900 8900 8900 10100
جمعیت 146.80 147 148 148 148 152
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300.00 14700 15200 15200 15200 17600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100.00 41000 42800 42800 42800 45700
هزینه زندگی خانواده 28300.00 36000 36700 37000 27724 40000
هزینه زندگی انفرادی 20400.00 36300 36500 37000 20039 39200
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.70 2.9 3 3.1 3.2 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.5 0.3 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 547.90 540 550 574 570 649
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 101 100 100 101 100
اندازه اصل تورم 2.50 4.1 4.3 4.4 4.5 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.52 104 106 108 110 125
قیمت تولید 640.60 650 667 670 690 756
تغییر قیمت تولید کننده 6.80 6.6 5.2 5.4 5.5 4.1
تورم مواد غذایی 1.20 2.8 3.4 4 4.2 4.5
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 8.25 8 7.5 7 7 6
نرخ بهره بین بانکی 8.67 8.5 8.5 8 8 6.5
عرضه پول M0 8089.50 8150 8300 8450 8600 10500
عرضه پول M1 18009.30 20000 21200 22300 23800 31400
عرضه پول M2 39571.00 42300 43000 44000 44800 52200
ذخایر ارزی 424857.00 424000 426000 430000 433612 452000
ترازنامه بانک مرکزی 1724.60 2510 2500 2570 1998 3340
وام به بخش خصوصی 23070774.00 23728931 24053454 24257495 24374757 23964146
نرخ بهره سپرده 7.01 7 7 7 7 6
نسبت ذخیره نقدی 7.00 7 7 7 7 5
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 10222.00 10500 8100 10900 7025 10200
صادرات 30647.00 32700 28800 31800 27212 37100
واردات 20425.00 22200 20700 20900 20029 26900
حساب جاری 1200.00 14800 24500 15100 5854 22000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80 2 2.1 2.1 2.1 2.2
بدهی خارجی 537.50 522 538 540 536 628
گردش سرمایه 5064.87 8721 10100 10100 8714 14200
ذخایر طلا 1715.84 1808 1804 1850 1915 2103
تولید نفت خام 10546.00 10600 10500 10100 10465 10800
شاخص تروریسم 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
فروش اسلحه 6432.00 6500 7000 7000 6474 8500
حواله 5406.00 5130 4200 5000 4750 5920
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4646.00 24580 7800 21100 7250 9690
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00 19.4 21.2 21.2 21.2 24
بودجه دولت -3.70 -2.5 -2 -2 -2 -1.3
ارزش بودجه دولت -300.62 -2400 -220 -470 -880 -1420
هزینه های دولت 3892.60 2700 3940 3960 2710 2980
درآمدهای دولت 19641085.60 29966453 7265653 15809672 7487145 40241351
بدهی های دولت 11510.30 12963 13200 13200 11483 18168
هزینه های مالی 19240416.80 32433201 7251924 16582035 7257725 41609527
مخارج نظامی 70345.10 97919 100654 100654 72180 107654
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار -3.00 2 -1 2 -3.31 6
شاخص PMI تولید 51.10 51.5 51.3 52.2 50.87 53.5
شاخص PMI خدمات 53.90 54 53.8 55.5 53.25 56.2
تولید صنعتی 0.00 2.7 2.4 1.9 2.87 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.70 6.1 9.8 2 2.2 4.2
تولید صنعتی 0.10 1.8 2.1 1.3 3.58 4.8
استفاده از ظرفیت 65.00 65 65 65 64.62 66
تغییرات موجودی انبار 853.90 -750 52 250 1200 -520
مجموع فروش خودرو 148597.00 148581 142031 137778 157048 197696
تولید خودرو 126.00 105 126 128 111 158
ثبت خودرو 148597.00 155800 151500 132560 157042 198000
شاخص اقتصادی مقدم 2.40 1.7 1.6 1.8 2.38 2.1
سرعت اینترنت 11846.17 11541 11423 11289 11162 9997
استخراج معدن -0.10 3.1 2.1 2 1.99 4.2
تولید فولاد 6025.00 6280 6200 6060 5619 6300
تولید سیمان 5.78 3.3 3.9 6.6 5.48 3.8
شاخص رقابتی 4.64 4.5 4.6 4.6 4.6 4.78
رتبه رقابتی 38.00 43 42 42 42 39
پی ام آی مرکب 53.20 52.5 52.5 53.8 52.62 54.5
ورشکستگی 3080.00 3200 3200 1800 2737 3090
سود شرکت سهامی 6382.70 15200 1300 8500 8550 21070
شاخص فساد مالی 29.00 33 35 35 25 40
رتبه فساد مالی 131.00 128 120 120 123 110
آسانی کسب و کار 35.00 45 38 38 47 33
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -8 -9 -7 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 21 5.8 1.3 -0.77 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 1.6 2.1 3.1 3.66 5.4
هزینه های مصرف کننده 11047.70 7900 10850 11220 7640 8560
تسهیلات اعتباری خریدار 11382139.00 11000000 11200000 11200000 12256291 12000000
اعتبار بخش خصوصی 34452913.00 34611741 34876868 35040307 35120958 33975283
نرخ وام بانکی 10.11 9.5 9.3 9.1 23.6 7.5
درآمد قابل تصرف شخص -0.30 2.3 1.7 2.9 2.5 4.8
قیمت گازوئیل 0.68 0.74 0.76 0.75 0.69 0.9
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن -0.40 1.5 2 2 2 3
نرخ مالکیت مسکن 87.10 84 84.2 84.2 85.88 84.3
میزان ساخت و ساز 0.10 0.8 2.9 5 3.63 6
خانه های مسکونی نوساز 6.70 17.2 5.3 5.3 4.34 20.1
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت -20.00 -19.82 -12.95 8.88 1.98 -17.99