روسیه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.9
نرخ بیکاری 5.20 5.9 5.9 5.4 5.4 6.2
نرخ تورم 6.40 6.1 6 5.8 5.5 5
نرخ بهره 10.00 10 9.5 9 9 6
موازنه تجاری 4926.00 8114 9805 10699 9813 13300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 18.2 19.4 19.4 19.4 24
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 62.78 62.9 63.53 64.15 64.77 74.74
بازار سهام 1977.30 1970 1950 1930 1910 1590
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.44 8.24 8.32 8.4 8.49 9.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 -0.5 0.1 0.3 0.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 1326.02 1370 1390 1400 1420 1640
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14522.10 16200 13600 14400 15740 17500
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3829.90 6870 3180 3700 4300 7450
تولید ناخالص داخلی سرانه 11038.82 11760 11860 11860 11860 12180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23895.34 24122 24203 24285 24367 25945
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 344.60 645 230 370 1050 833
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 783.00 1230 550 874 1005 1328
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1780.10 1930 1537 1770 1700 1960
تولید ناخالص داخلی از معادن 1215.60 1310 1279 1208 1285 1470
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 830.00 847 855 857 850 877
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1007.30 1080 945 1020 1080 1137
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 370.50 490 480 375 360 527
تولید ناخالص ملی 58745032.70 56900000 6000000 6000000 6000000 67500000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.20 5.9 5.9 5.4 5.4 6.2
افراد شاغل 73.10 72.26 72.1 72.8 72.97 72.7
افراد بیکار 4.00 4.5 4.7 4.5 4.1 4.6
نرخ اشتغال 66.30 65.5 65.3 65.9 65.5 65.72
نرخ مشارکت نیروی کار 70.00 69.4 69.2 69.8 69.7 69.8
بهره وری 0.90 2.91 2.71 2.51 2.32 1.96
پیشنهادات شغلی 1406186.00 1388763 1383505 1391110 1402982 1400370
دستمزد 36115.00 42900 38808 40008 38210 46000
دستمزد در تولید 35261.00 39100 35200 36072 35000 48900
رشد دستمزد 102.80 102 100 101 102 102
حداقل دستمزد 7500.00 7500 7500 7500 8900 10100
جمعیت 146.30 148 148 149 149 155
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
زندگی خانواده دستمزد 21900.00 22300 22500 22700 22900 28000
زندگی فردی دستمزد 11900.00 12100 12500 12700 12900 15500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13100.00 14000 14000 14000 15290 20984
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 38600.00 40000 40500 41000 41000 45700
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 6.40 6.1 6 5.8 5.5 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.5 0.2 0.3 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 531.20 540 550 556 560 652
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 101 101 100 100 100
اندازه اصل تورم 6.70 6.4 6.2 6.1 5.8 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 137.58 142 144 146 149 166
قیمت تولید 601.90 615 631 631 604 672
تغییر قیمت تولید کننده 5.10 5.1 2.5 2.7 3 4.1
تورم مواد غذایی 5.80 5.7 5.3 5.1 4.7 4.2
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 10.00 10 9.5 9 9 6
نرخ بهره بین بانکی 11.63 10.5 10 10 9 6.3
عرضه پول M0 7438.50 7490 7600 7700 7800 8600
عرضه پول M1 16827.51 18400 19400 20500 21300 31400
عرضه پول M2 36821.40 38700 39700 40500 41000 52200
ذخایر ارزی 397743.00 397000 399000 401000 403000 420000
ترازنامه بانک مرکزی 1522.10 1900 2010 2110 2200 3340
وام به بخش خصوصی 21920598.00 22365674 22601628 22827051 23042096 25084664
نرخ بهره سپرده 9.19 9 8 8 8 6
نسبت ذخیره نقدی 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 8
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 4926.00 8114 9805 10699 9813 13300
صادرات 23301.00 26811 25955 21432 27496 37100
واردات 18375.00 18697 16150 15732 17433 25800
حساب جاری 1900.00 5280 9800 2800 3400 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 2.9 2.5 2.5 2.5 2.3
بدهی خارجی 516.10 510 520 527 525 628
گردش سرمایه 4000.00 6308 9800 10200 8800 14200
ذخایر طلا 1498.74 1583 1623 1662 1699 2085
تولید نفت خام 10453.00 10500 10100 10400 10500 10800
حواله 3837.00 4260 3960 4000 3700 5920
شاخص تروریسم 6.21 6.5 6.5 6.8 6.8 6.5
فروش اسلحه 5483.00 6127 5992 5857 6200 8554
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7115.00 1000 3149 3466 -220 5690
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 18.2 19.4 19.4 19.4 24
بودجه دولت -2.60 -3.2 -3 -3 -3 -1.7
ارزش بودجه دولت -904046.10 -600000 -600000 -600000 -593009 -885041
هزینه های دولت 2742.90 2780 2780 2800 2730 3140
درآمدهای دولت 17197813.50 25000000 6100000 6100000 13170419 33100000
بدهی های دولت 10632.70 11230 11124 12225 125224 18168
هزینه های مالی 18101859.60 28000000 6410000 13800000 20600000 32900000
مخارج نظامی 91080.90 95109 97508 97919 97919 107654
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار -6.00 -5 -7 -4 -2 0
شاخص PMI خدمات 53.00 53.7 54 53.4 53.6 54
شاخص PMI تولید 51.10 49.7 49.8 50 50.5 51.7
تولید صنعتی -0.80 -0.1 0.9 1.2 1.8 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 6.6 9.1 2 2.1 6.6
تولید صنعتی -1.60 -0.7 0.3 0.9 1.5 4.8
استفاده از ظرفیت 64.00 63.8 64 63.6 64 63.8
تغییرات موجودی انبار 65.00 -1500 -85.44 -220 1800 -737
مجموع فروش خودرو 125568.00 120000 123000 120000 130000 198000
تولید خودرو 87.30 85 97 95 101 158
ثبت خودرو 125568.00 120000 123000 120000 130000 198000
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 -0.1 0.2 0.1 0.3 2.1
استخراج معدن 2.10 1.9 1.8 2 1.3 2.5
تمایلات کسب و کار MNI 61.50 59.1 62 61.4 60.8 62
تولید فولاد 5736.00 6043 6036 5789 5900 6095
تولید سیمان 6.20 2.8 3.4 6.5 6 3.8
شاخص رقابتی 4.51 4.41 4.41 4.5 4.5 4.78
رتبه رقابتی 43.00 45 43 43 43 39
ورشکستگی 1112.00 1170 1030 1200 1000 1090
سود شرکت سهامی 6969.90 7990 3750 5300 6200 9070
شاخص فساد مالی 29.00 31 33 33 33 40
رتبه فساد مالی 119.00 115 110 110 110 100
آسانی کسب و کار 51.00 48 45 45 45 33
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00 -17 -15 -13 -15 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.20 21.8 4.1 0.8 -2 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.60 -2.8 0.8 1 1.2 5.4
هزینه های مصرف کننده 7111.10 7880 6900 7470 7600 9160
تسهیلات اعتباری خریدار 10401011.00 10300000 10200000 10200000 10400000 11600000
اعتبار بخش خصوصی 32321609.00 32843481 33102827 33343224 33566625 35373973
نرخ وام بانکی 12.26 12.1 11.8 11.2 11 8.9
تمایلات مصرف کننده MNI 68.30 72 73 74 77 89
قیمت گازوئیل 0.61 0.58 0.59 0.6 0.61 0.69
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن -0.30 -1.31 -0.09 1.11 2.2 6.2
میزان ساخت و ساز -3.50 -3.9 -2 0.3 0.5 5.4
خانه های مسکونی نوساز 6.70 17.3 5 7 7.1 20.1
نرخ مالکیت مسکن 83.50 83.3 83.7 83.7 83.7 84.3
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0