روسیه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.9
نرخ بیکاری 5.40 5.7 5.7 5.4 5.4 6.2
نرخ تورم 5.80 6.1 6 5.8 5.5 5
نرخ بهره 10.00 10 9.5 9 9 6
موازنه تجاری 7383.00 8114 9805 5700 10064 18300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 18.2 19.4 19.4 19.4 24
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 63.73 65.46 66.11 66.75 67.4 77.77
بازار سهام 2158.21 2020 2000 1980 1960 1630
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.69 8.9 8.99 9.07 9.16 10.57
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 -0.5 0.1 0.3 0.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 1326.02 1370 1390 1400 1420 1640
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14522.10 16200 13600 14400 15740 17500
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2434.10 4200 1620 2300 2580 5000
تولید ناخالص داخلی سرانه 11038.82 11760 11860 11860 11860 12180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23895.34 24122 24203 24285 24367 25945
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 344.60 645 230 370 1050 833
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 783.00 1230 540 820 1005 1328
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1780.10 1930 1537 1770 1700 2000
تولید ناخالص داخلی از معادن 1215.60 1280 1279 1208 1285 1410
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 830.00 847 855 857 850 890
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1007.30 1080 945 1020 1080 1137
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 370.50 490 480 375 360 527
تولید ناخالص ملی 58745032.70 56900000 6000000 6000000 6000000 67500000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.40 5.7 5.7 5.4 5.4 6.2
افراد شاغل 72.50 72.4 72.1 72.8 73.2 72.7
افراد بیکار 4.10 4.3 4.6 4.3 4.1 4.7
نرخ اشتغال 65.80 65.5 65.2 66 66.1 65.72
نرخ مشارکت نیروی کار 69.50 69.4 69.2 69.8 69.7 69.8
بهره وری 0.90 1 1.5 1.5 1.5 2
پیشنهادات شغلی 1359533.00 1366287 1358430 1382641 1412982 1680370
دستمزد 36200.00 42900 38808 40008 38210 46000
دستمزد در تولید 34532.00 39100 35200 36072 35000 48900
رشد دستمزد 102.00 102 100 101 102 102
حداقل دستمزد 7500.00 7500 7500 7500 8900 10100
جمعیت 146.30 148 148 149 149 155
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
زندگی خانواده دستمزد 21900.00 22300 22500 22700 22900 28000
زندگی فردی دستمزد 11900.00 12100 12500 12700 12900 15500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13100.00 14000 14000 14000 15290 20984
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 38600.00 40000 40500 41000 41000 45700
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 5.80 6.1 6 5.8 5.5 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.6 0.5 0.2 0.3 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 535.40 540 550 556 560 652
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40 101 101 100 100 100
اندازه اصل تورم 6.20 6.4 6.2 6.1 5.8 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 137.58 142 144 146 149 166
قیمت تولید 603.70 615 631 631 604 672
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 5.1 2.5 2.7 3 4.1
تورم مواد غذایی 5.00 5.7 5.3 5.1 4.7 4.2
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 10.00 10 9.5 9 9 6
نرخ بهره بین بانکی 11.09 10.5 10 10 9 6.3
عرضه پول M0 7339.00 7490 7600 7700 7800 8600
عرضه پول M1 16663.90 18400 19400 20500 21300 31400
عرضه پول M2 36857.60 38700 39700 40500 41000 52200
ذخایر ارزی 390741.00 397000 399000 401000 403000 420000
ترازنامه بانک مرکزی 2099.10 1900 2010 2110 2200 3340
وام به بخش خصوصی 21954769.00 22215327 22411512 22597821 22775333 24445993
نرخ بهره سپرده 9.19 9 8 8 8 6
نسبت ذخیره نقدی 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 8
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 7383.00 8114 9805 5700 10064 18300
صادرات 25037.00 26811 25955 21432 27496 44100
واردات 17654.00 18697 16150 15732 17433 25800
حساب جاری 1900.00 5280 9800 2800 3400 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 2.5 2 2 2 2.2
بدهی خارجی 516.10 510 520 527 525 628
گردش سرمایه 4000.00 6308 9800 10200 8800 14200
ذخایر طلا 1542.66 1586 1629 1671 1713 2187
تولید نفت خام 10316.00 10500 10100 10400 10500 10800
حواله 4637.00 4260 3960 4000 3700 5920
شاخص تروریسم 5.43 6.5 6.5 6.8 5.46 6.5
فروش اسلحه 5483.00 6127 5992 5857 6200 8554
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7115.00 1000 3149 3466 -220 5690
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 18.2 19.4 19.4 19.4 24
بودجه دولت -2.60 -3.2 -3 -3 -3 -1.3
ارزش بودجه دولت -1119042.50 -600000 -600000 -600000 -1045124 -1288399
هزینه های دولت 2742.90 2780 2780 2800 2820 3140
درآمدهای دولت 19374538.50 25000000 6100000 6100000 13619048 33100000
بدهی های دولت 10632.70 11230 11124 12225 125224 18168
هزینه های مالی 20493581.00 28000000 6410000 13800000 20600000 32900000
مخارج نظامی 91080.90 95109 97508 97919 97919 107654
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار -7.00 -8 -7 -4 -2 4
شاخص PMI خدمات 54.70 51.8 52.3 53 53.6 54
شاخص PMI تولید 53.60 51.5 50.8 50.4 51 52.1
تولید صنعتی -0.20 -0.2 0.9 1.2 1.8 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.80 6.6 9.1 2 2.1 6.6
تولید صنعتی -0.80 -0.7 0.3 0.9 1.5 4.8
استفاده از ظرفیت 64.00 63.8 64 63.6 64 64.6
تغییرات موجودی انبار 65.00 -1500 -85.44 -220 1800 -737
مجموع فروش خودرو 126658.00 -9 117000 120000 124000 198000
تولید خودرو 103.00 85 97 95 101 158
ثبت خودرو 126658.00 120000 115000 117000 122000 198000
شاخص اقتصادی مقدم -0.50 -0.2 0.2 0.1 0.3 2.1
استخراج معدن 0.80 1.9 1.8 2 1.3 2.5
تمایلات کسب و کار MNI 61.50 59.1 62 61.4 60.8 62
تولید فولاد 5942.00 6043 6036 5881 5900 6095
تولید سیمان 5.70 2.8 3.4 6.5 6 3.8
شاخص رقابتی 4.51 4.41 4.41 4.5 4.5 4.78
رتبه رقابتی 43.00 45 43 43 43 39
ورشکستگی 1112.00 1170 1030 1200 1000 1090
سود شرکت سهامی 8171.40 9790 3750 5300 7000 15070
شاخص فساد مالی 29.00 31 33 33 33 40
رتبه فساد مالی 119.00 115 110 110 143 100
آسانی کسب و کار 40.00 40 45 45 45 33
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00 -17 -15 -13 -15 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 19.1 4.1 0.8 -2 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.40 -2.8 0.8 1 1.2 5.4
هزینه های مصرف کننده 7111.10 7880 6900 7470 7600 9160
تسهیلات اعتباری خریدار 10492033.00 10400000 10500000 10600000 10800000 12000000
اعتبار بخش خصوصی 32449887.00 32591023 32752299 32905157 33047352 34192997
نرخ وام بانکی 12.21 12 11.1 10.7 10.5 7.5
تمایلات مصرف کننده MNI 68.30 72 73 74 77 89
قیمت گازوئیل 0.59 0.6 0.61 0.61 0.62 0.69
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن -0.30 -1.31 -0.09 1.11 2.2 6.2
میزان ساخت و ساز -0.80 -3.9 -2 0.3 0.5 5.4
خانه های مسکونی نوساز 6.10 16.8 5 7 7.1 20.1
نرخ مالکیت مسکن 83.50 83.3 83.7 83.7 83.7 84.3
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 20
نرخ تامین اجتماعی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0