روسیه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 -0.1 0.2 0.4 0.3 0.9
نرخ بیکاری 5.30 5.7 5.4 5.4 5.8 6.2
نرخ تورم 5.00 5.3 5.2 4.9 5 5
نرخ بهره 10.00 9 9 9 8.5 6
موازنه تجاری 11834.00 7866 5560 6680 8234 9200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 19.4 19.4 19.4 19.4 24
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 57.95 61.4 62.01 62.61 63.21 72.24
بازار سهام 2119.09 2140 2120 2100 2070 1750
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.21 8.63 8.71 8.8 8.32 10.15
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 -0.1 0.2 0.4 0.3 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 0.1 0.3 0.5 0.8 2.2
تولید ناخالص داخلی 1331.20 1390 1400 1420 1450 1640
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15754.50 13590 14566 15881 16550 17500
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2684.40 1620 2300 2710 4420 5000
تولید ناخالص داخلی سرانه 11038.82 11860 11860 11860 11860 12180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23895.34 24203 24285 24367 24448 25945
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1002.30 230 370 1050 683 833
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 965.00 540 750 950 1248 1328
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1788.00 1537 1770 1770 1995 2080
تولید ناخالص داخلی از معادن 1284.70 1279 1208 1295 1330 1410
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 832.80 855 857 850 864 1030
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1106.00 945 1020 1080 1120 1200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 370.20 480 375 390 500 564
تولید ناخالص ملی 58745032.70 56900000 6000000 6000000 6000000 67500000
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.30 5.7 5.4 5.4 5.8 6.2
افراد شاغل 72.80 72.1 72.8 73.2 72.3 72.7
افراد بیکار 4.10 4.6 4.3 4.1 4.4 4.7
نرخ اشتغال 66.00 65.2 66 66.1 65.8 65.72
نرخ مشارکت نیروی کار 69.70 69.2 69.8 69.7 69.5 69.8
بهره وری 0.90 1.5 1.5 1.5 1.8 2
پیشنهادات شغلی 1175612.00 1079632 1094995 1412982 1419953 1680370
دستمزد 47054.00 38808 40008 38210 43506 46000
دستمزد در تولید 34882.00 39100 35200 36072 35000 48900
رشد دستمزد 102.40 100 101 102 101 102
حداقل دستمزد 7500.00 7500 7500 8900 8900 10100
جمعیت 146.50 148 148 148 148 155
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
زندگی خانواده دستمزد 21900.00 22300 22500 22700 22900 28000
زندگی فردی دستمزد 11900.00 12100 12500 12700 12900 15500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13100.00 14000 14000 15290 15728 20984
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 38600.00 40500 41000 41000 41000 45700
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 5.00 5.3 5.2 4.9 5 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.5 0.2 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 541.00 549 555 558 565 649
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40 100 100 100 101 100
اندازه اصل تورم 5.50 5.8 5.7 5.3 5.4 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 140.85 144 146 149 151 166
قیمت تولید 631.05 613 616 620 631 702
تغییر قیمت تولید کننده 12.70 5.9 4.2 4.4 4.1 4.1
تورم مواد غذایی 3.90 5.1 5 4.9 4.6 4.2
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 10.00 9 9 9 8.5 6
نرخ بهره بین بانکی 10.45 10 10 9 9 6.3
عرضه پول M0 7714.70 7500 7700 7800 7900 8600
عرضه پول M1 17642.32 17400 18500 19300 20000 31400
عرضه پول M2 38417.80 39700 40500 41000 42300 52200
ذخایر ارزی 390585.00 399000 401000 403000 406549 420000
ترازنامه بانک مرکزی 1902.00 2210 2210 2200 2343 3340
وام به بخش خصوصی 22146708.00 22211512 22731255 22946191 23150891 24974273
نرخ بهره سپرده 9.19 8 8 8 8 6
نسبت ذخیره نقدی 7.00 7 7.25 7.25 7.25 8
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 11834.00 7866 5560 6680 8234 9200
صادرات 31128.00 23866 22645 25750 28441 35000
واردات 19294.00 16000 17086 19071 20208 25800
حساب جاری 7800.00 5280 9800 2800 6316 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 2 2 2 2 2.2
بدهی خارجی 518.70 520 527 525 522 628
گردش سرمایه 2894.31 9800 10200 8800 7206 14200
ذخایر طلا 1542.66 1629 1671 1713 1753 2187
تولید نفت خام 10826.00 10100 10400 10500 10600 10800
حواله 4478.00 3960 4800 4600 5130 5920
شاخص تروریسم 5.43 6.5 6.8 5.31 6.8 6.5
فروش اسلحه 5483.00 6500 6500 6500 6500 8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7115.00 3149 3466 -220 2580 5690
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 19.4 19.4 19.4 19.4 24
بودجه دولت -2.60 -3 -3 -3 -3 -1.3
ارزش بودجه دولت -3142046.80 -18833295 -13400310 -7968700 -2781602 -18297240
هزینه های دولت 2740.50 2780 2800 2820 2850 3140
درآمدهای دولت 27746716.10 5858506 12546564 19297040 26263300 29056824
بدهی های دولت 10634.70 11124 12225 125224 12963 18168
هزینه های مالی 30888762.90 24691802 25946874 27265740 29044902 47354064
مخارج نظامی 91080.90 95109 97508 97919 97919 107654
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار -3.00 -4 -5 -3 -2 4
شاخص PMI خدمات 58.40 55.2 54.2 55 52.7 54
شاخص PMI تولید 54.70 53.1 51.1 50.4 50.8 53.5
تولید صنعتی 2.30 1.3 0.4 3.1 2.2 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -23.80 9.5 2 2.1 7.4 6.6
تولید صنعتی 2.00 1 0.2 2.8 1.8 4.8
استفاده از ظرفیت 64.00 64 63.6 64 64 64.6
تغییرات موجودی انبار 1222.10 -85.44 -220 1800 -1320 -737
مجموع فروش خودرو 77916.00 117000 120000 124000 148000 198000
تولید خودرو 98.20 97 95 101 95 158
ثبت خودرو 77916.00 127000 121000 124000 132000 198000
شاخص اقتصادی مقدم -0.60 0.2 0.1 0.3 1 2.1
استخراج معدن 3.30 1.8 2.5 2.9 2.5 4.2
تمایلات کسب و کار MNI 61.50 62 61.4 60.8 60.2 62
تولید فولاد 6213.00 6036 5881 5900 6056 6095
تولید سیمان 2.70 3.4 6.5 6 3.3 3.8
شاخص رقابتی 4.51 4.41 4.5 4.5 4.5 4.78
رتبه رقابتی 43.00 45 43 43 43 39
پی ام آی مرکب 58.30 54.2 52.7 52.6 51.8 53.6
ورشکستگی 2870.00 1030 1200 1000 1110 1090
سود شرکت سهامی 10023.80 3750 5900 8400 12200 16070
شاخص فساد مالی 29.00 31 33 33 33 40
رتبه فساد مالی 131.00 110 110 140 108 100
آسانی کسب و کار 40.00 45 45 45 45 33
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.00 -15 -17 -12 -10 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.30 5.4 1 -0.6 21 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.90 -1.9 -0.7 0.8 1.6 5.4
هزینه های مصرف کننده 7626.70 6900 7020 7600 8100 9160
تسهیلات اعتباری خریدار 10612191.00 10500000 10600000 10800000 11000000 12000000
اعتبار بخش خصوصی 32483384.00 32726836 32872550 33008163 33134159 34101243
نرخ وام بانکی 11.99 11.1 10.7 10.5 9.5 7.5
تمایلات مصرف کننده MNI 68.30 73 74 77 75 89
قیمت گازوئیل 0.64 0.61 0.61 0.62 0.63 0.69
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن -0.30 5.72 3.38 2.2 -1.31 6.2
میزان ساخت و ساز 1.40 -1.2 2.7 1.5 0.8 5.4
خانه های مسکونی نوساز 16.90 5.1 6.6 6.9 17.2 20.1
نرخ مالکیت مسکن 83.50 83.7 83.7 83.7 84 84.3
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0