رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-06
نرخ بیکاری 5.2 2017-07
نرخ تورم 1.2 2017-08
نرخ بهره 1.75 2017-08
موازنه تجاری -987 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.85 2017-09
بازار سهام 7848 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 187 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38486 RON - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8708 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10081 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21648 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2824 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2290 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8508 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1405 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9922 RON - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2017-07
افراد شاغل 4853 هزار 2017-06
افراد بیکار 367 هزار 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 19.9 % 2017-03
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 1.23 % 2017-06
دستمزد 3329 RON / ماه 2017-07
حداقل دستمزد 275 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 3013 RON / ماه 2017-07
جمعیت 19.64 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 61.2 % 2017-03
استخدام تمام وقت 7540 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 52.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 2405 RON / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1997 RON / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 515 هزار 2017-03
بهره وری 121 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2520 RON / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1540 RON / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.8 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 0.3 % 2017-08
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.59 % 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.36 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.89 % 2017-09
عرضه پول M0 59841 RON - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 195430 RON - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 324762 RON - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 324885 RON - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 435767 RON - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 38620 EUR - میلیون 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 188926 RON - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2017-08
نرخ وام 3.25 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -987 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 5224 EUR - میلیون 2017-07
واردات 6211 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری -629 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 94266 EUR - میلیون 2017-08
حواله 561 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 104 تن 2017-06
تولید نفت خام 75 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 674 EUR - میلیون 2017-07
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -13755 RON - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 1686 RON - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 % 2016-12
درآمدهای دولت 61931 RON - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 274059 RON - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 75686 RON - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 280 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 2816 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.2 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 % 2017-07
تولید صنعتی 10.1 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 75 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 5624 RON - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 151477 ماشین 2017-06
اطمینان کسب و کار 1.1 2017-08
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 62 2017-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 36 2016-12
تولید الکتریسیته 4866 گیگاوات ساعت 2017-06
استخراج معدن 5.6 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 36892 RON - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 38206 RON - میلیون 2017-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.3 2017-08
قیمت گازوئیل 1.2 USD / لیتر 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.7 % 2017-07
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 4282 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 96 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.95 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.5 % 2016-12