شاخص یاب

رومانی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 4.18 2019-01
بازار سهام 7142 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.21 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2018-09
نرخ بیکاری 3.9 2018-11
نرخ تورم 3.3 2018-12
نرخ بهره 2.5 2019-01
موازنه تجاری -1567 2018-11
حساب جاری -688 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2018-11
نرخ مالیات شرکت 16 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 212 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41834 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10357 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3810 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1798 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8985 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1278 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11957 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-11
افراد شاغل 4947 2018-10
افراد بیکار 290 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 16.2 2018-09
هزینه های کار 105 2018-09
پست های خالی شغلی 1.3 2018-09
دستمزد 4532 2018-10
حداقل دستمزد 407 2018-12
دستمزد در تولید 3957 2018-10
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 2018-09
نرخ اشتغال 66.2 2018-09
استخدام تمام وقت 7990 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 66.2 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 537 2018-09
بهره وری 165 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2018-12
اندازه اصل تورم 2.2 2018-12
قیمت تولید 108 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.87 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2018-12
تورم مواد غذایی 3.1 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 2.81 2019-01
عرضه پول M0 67123 2018-11
عرضه پول M1 229706 2018-11
عرضه پول M2 376138 2018-11
عرضه پول M3 376336 2018-11
ترازنامه بانک 497213 2018-11
ذخایر ارزی 36800 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 8 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 193997 2018-11
نرخ بهره سپرده 1.5 2018-10
نرخ وام 3.5 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1567 2018-11
حساب جاری -688 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2017-12
صادرات 5943 2018-11
واردات 7510 2018-11
بدهی خارجی 99364 2018-11
حواله 862 2018-09
ذخایر طلا 104 2018-12
تولید نفت خام 70 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 288 2018-11
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 2 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -32105 2018-11
هزینه های دولت 1966 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 2017-12
درآمدهای دولت 124051 2018-11
بدهی های دولت 298951 2018-09
هزینه های مالی 156156 2018-11
درخواست پناهندگی 160 2018-06
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 3976 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.2 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2018-11
تولید صنعتی 5.4 2018-11
استفاده از ظرفیت 75.1 2018-12
تغییرات موجودی انبار 2452 2018-09
ثبت خودرو 162626 2018-09
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار 0.4 2018-12
شاخص رقابتی 63.46 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 48 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 52 2018-12
تولید الکتریسیته 5430 2018-11
سفارشات کارخانه 21.9 2018-10
استخراج معدن -0.4 2018-11
میزان سفارشات جدید 151 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 39860 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 45550 2018-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.7 2018-12
قیمت گازوئیل 1.24 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -4.8 2018-11
شاخص مسکن 119 2018-09
جواز ساختمان 3240 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 96.8 2017-12