شاخص یاب

رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-09
نرخ بیکاری 4.1 2018-09
نرخ تورم 4.3 2018-10
نرخ بهره 2.5 2018-11
موازنه تجاری -971 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.13 2018-11
بازار سهام 8558 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.8 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 212 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40662 RON - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10417 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3096 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2048 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9053 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1353 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11504 RON - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2018-09
افراد شاغل 4940 هزار 2018-08
افراد بیکار 297 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 16.6 % 2018-06
هزینه های کار 139 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 1.25 % 2018-06
دستمزد 4482 RON / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 407 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3892 RON / ماه 2018-09
جمعیت 19.52 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 65.5 % 2018-06
استخدام تمام وقت 7912 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.7 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2160 RON / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 RON / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 595 هزار 2018-06
بهره وری 128 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 RON / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 RON / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-09
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.6 % 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.73 % 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 3.03 % 2018-11
عرضه پول M0 67209 RON - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 222538 RON - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 366095 RON - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 366262 RON - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 479432 RON - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 35949 EUR - میلیون 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 186891 RON - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2018-10
نرخ وام 3.5 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -971 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 5839 EUR - میلیون 2018-09
واردات 6810 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری -619 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 % 2017-12
بدهی خارجی 98010 EUR - میلیون 2018-08
حواله 808 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 104 تن 2018-09
تولید نفت خام 70 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 610 EUR - میلیون 2018-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -24743 RON - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 1724 RON - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 93621 RON - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 291417 RON - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 118364 RON - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 160 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 3976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 % 2018-09
تولید صنعتی 4.3 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 75.1 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 7307 RON - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 162626 2018-09
سرعت اینترنت 16991 KBps 2017-03
آدرس های IP 3664561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 0.9 نقاط شاخص 2018-10
شاخص رقابتی 63.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 52 2018-12
تولید الکتریسیته 4650 گیگاوات ساعت 2018-09
سفارشات کارخانه 9.3 % 2018-09
استخراج معدن -4.2 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 126 نقاط شاخص 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 38469 RON - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 44877 RON - میلیون 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.2 نقاط شاخص 2018-10
قیمت گازوئیل 1.4 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -10.3 % 2018-08
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 4006 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 96.8 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.61 celsius 2013-08