رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-06
نرخ بیکاری 5.3 2017-06
نرخ تورم 1.4 2017-07
نرخ بهره 1.75 2017-08
موازنه تجاری -1371 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.9 2017-08
بازار سهام 8303 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.94 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 187 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37861 RON - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8194 RON - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10081 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21648 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2816 RON - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2430 RON - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8344 RON - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1415 RON - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9538 RON - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2017-06
افراد شاغل 4846 هزار 2017-05
افراد بیکار 367 هزار 2017-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 19.9 % 2017-03
هزینه های کار 126 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 1.23 % 2017-06
دستمزد 3313 RON / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 275 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 3008 RON / ماه 2017-06
جمعیت 19.64 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -1.2 % 2017-03
نرخ اشتغال 61.2 % 2017-03
استخدام تمام وقت 7540 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 53.2 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 2405 RON / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1997 RON / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 515 هزار 2017-03
بهره وری 114 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2520 RON / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1540 RON / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.2 % 2017-07
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 2.39 % 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.61 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.7 % 2017-08
عرضه پول M0 58182 RON - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 190360 RON - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 321638 RON - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 321760 RON - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 433059 RON - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 38238 EUR - میلیون 2017-07
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 192014 RON - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2017-08
نرخ وام 3.25 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1371 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 5065 EUR - میلیون 2017-06
واردات 6436 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری -753 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 94266 EUR - میلیون 2017-06
حواله 561 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 104 تن 2017-03
تولید نفت خام 75 BBL/D/1K 2017-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 148 EUR - میلیون 2017-04
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -14658 RON - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 1642 RON - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 % 2016-12
درآمدهای دولت 49575 RON - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 274059 RON - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 64233 RON - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 410 افراد 2017-03
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 2816 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.1 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 % 2017-06
تولید صنعتی 11.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 75 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 600 RON - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 151477 ماشین 2017-06
اطمینان کسب و کار 1.2 2017-07
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 62 2017-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 36 2016-12
تولید الکتریسیته 4772 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 12.3 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 35791 RON - میلیون 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 37748 RON - میلیون 2017-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2017-07
قیمت گازوئیل 1.19 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -16.7 % 2017-05
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 3822 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 96 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.95 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.5 % 2016-12