شاخص یاب

رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-06
نرخ بیکاری 4.2 2018-07
نرخ تورم 5.1 2018-08
نرخ بهره 2.5 2018-08
موازنه تجاری -1273 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.96 2018-09
بازار سهام 8378 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.81 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 212 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40662 RON - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10417 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3096 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2048 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9053 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1353 RON - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11504 RON - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2018-07
افراد شاغل 4940 هزار 2018-06
افراد بیکار 305 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.8 % 2018-03
هزینه های کار 139 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 1.25 % 2018-06
دستمزد 4510 RON / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 407 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3982 RON / ماه 2018-07
جمعیت 19.52 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 63.1 % 2018-03
استخدام تمام وقت 7635 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 53.8 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2210 RON / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1370 RON / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 555 هزار 2018-03
بهره وری 128 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760 RON / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 RON / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-08
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 6 % 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 4.15 % 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 2.97 % 2018-09
عرضه پول M0 65551 RON - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 219001 RON - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 359935 RON - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 360070 RON - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 465772 RON - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 34508 EUR - میلیون 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 178392 RON - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2018-08
نرخ وام 3.5 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1273 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 5900 EUR - میلیون 2018-07
واردات 7173 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری -1061 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 % 2017-12
بدهی خارجی 97582 EUR - میلیون 2018-07
حواله 808 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 104 تن 2018-06
تولید نفت خام 70 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 362 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -19732 RON - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 1724 RON - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 74777 RON - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 287030 RON - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 94509 RON - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 160 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 3976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3 % 2018-07
تولید صنعتی 5.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 76.2 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 7307 RON - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 149274 2018-06
سرعت اینترنت 16991 KBps 2017-03
آدرس های IP 3664561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 0.8 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 45 2017-12
تولید الکتریسیته 4851 گیگاوات ساعت 2018-06
سفارشات کارخانه 29.3 % 2018-07
استخراج معدن 3.9 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 137 نقاط شاخص 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 38469 RON - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 43903 RON - میلیون 2018-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.3 نقاط شاخص 2018-08
قیمت گازوئیل 1.42 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -17.4 % 2018-07
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 4430 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 96.8 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.61 celsius 2013-08